Page 87 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Västmanland (Bergslagen)
Lars (Lårents Olofsson) avliden efter 1632 troligen född på 1560-talet.
Barn: Hans Larsson och Kierstin Larsdotter, gift i juni 1662 med Per Olofsson från Forss.

Älvsborgs lösen 1613 Västerby, Västerfärnebo sn mikrokort, Älvsborgs lösen 3 terminen 1615 Västerby, Västerfärnebo sn mikrokort 42 0300 4/10, Älvsborgs lösen 5:e terminen 1617 Västerby, Västerfärnebo sn mikrokort 0301 3/10 Lårents Olofsson 6 daler, med flera andra delägare

Jordeboken 1623 Västerby, Västerfärnebo sn, Jordeboken 1624 Västerby, Västerfärnebo sn CD 153 4:1 
Lårens Olofsson med flera andra delägare

Den 22 augusti 1632 hölls laga ting i Färnebo socken (Västmanland, Volym 1:d sid 922)
Tu skeppud stångejärn hafver Lars Olsson i Wästerby hint med sigh som tillkommer ett omyndigt barn Erick Olsson.

Lars Ohlsson i Wästerby gifwer sin syster fyra skeppund för ett öresland jord och han wännar hemmat en lister för del efter Rätesmanna orden af en jord......

Hans Larsson avliden 4 mars 1671 troligen född senare delen av 1500-talet gift före 1632 med Karin Nilsdotter avliden den 18 maj 1679.
Hans Larsson noteras i den årliga räntan för Västerby åren 1628 och 1630 samt i Jordeboken 1631 för 8 öresland i Västerby och skattar 5 osmundsjärn, håller med 10 årliga hästar, 4 Konungs samt 6 dagsverken under åren 1633-1655

KrA Roterings- och utskrivningslängder för Wästraby i Wästerfärnebo socken:
Volym 162 Mantal på skatte, crono och frälsebönder i Wästerfärenbo år 1630 och Mantal på frälsebönder i Wästerfärenbo i aug 1631: Hans Larsson i Wästerby, med flera.

Roterings- och utskrivningslängd 1633 Volym 165: Hans Larsson ibid.med flera

Roteringslängd som är hållen på all den mantal som finns i Wästerfärnebo socken, hvarefter qwarntullen utgöra skall .. 1635
Boskaps- och utsädeslängd år 1635 för Wästerby
Hans Larsson: Häst 1, Oxar 3, Kor 5, Stut 1, Qwigor 3, Gamla får 3, Unga får 4, Gamla getter 2, Unga getter 2, Gammalt svin 1, Unga svin 2, Utsäde 8 spannar.
Boskaps- och utsädeslängd år 1636 för Wästerby
Hans Larsson: Häst 1, Oxar 3, Kor 6, Stutar 2, Qwigor 2, Tjur 1,Gamla får 3, Unga får 2, Gamla getter 2, Unga getter 2, ? 1, Gammalt svin 1, Unga svin 2, Utsäde 8 spannar.
Qwarntull år 1636 Hans Larsson, 4 personer

MTL Wästerby för Hans Larsson (Vår ana)
1642 110000100
1643 110000100
1644 saknas
1645 110000100
1646 110000100
1647 110000100 29 jan 1647 begrofs Hans Larssons barn i Wästerby
1648 1100100
1649 1101000
1650 25 aug 1650 begrofs Hans Larssons barn i Wästerby
1651 3 personer
1652 3 personer
1653 11110000
1654 01120000
1655 01120000
1656 11120000
1657 11210000
1658 11220000
1659 11220000
1660 11202001
1661 11202001
1662 11203000
1663 11202000
1664 11302000
1665 11302000 1665 vigdes Lars Hansson i Västerby med Margareta Andersdotter i N Åhl
1666 11302000
1667 11311000
1668 finns ej
1669 013120000

Familjen Hans Larsson död 1672 gift med Karin Nilsdotter död 1679 i Wästraby
Barn;                           född:
Lars Hansson                1632            g 1665 m Margareta Andersdr
Olof Hansson                1641            begravd 15 apr 1694
Anna Hansdotter           1643            1686 25 mar g 1668 m Pär Germundsson
Erik Hansson                1644             1696 25 mar g 1676 m Elisabeth Mattsdr
Johan Hansson             1648 18 maj
Margareta Hansdotter   1649 23 sep
Isac Hansson                1650 9 aug - 1650 11 aug
Abbluna Hansdotter       1651 9 nov
Hansson                                          begrovs 29 jan 1647
Hansson                                          begrovs 25 aug 1650
Hansdotter                                       begrovs 8 jun 1671
Hans Hansson                                  g 29 sep 1673 m Brita
Anders Hansson                               begrovs 3 maj1674
Brita Hansdotter                               begrovs 22 feb 1685 g 14 okt 1670 m Erik Andersson

Lars Hansson
1670 112010000 14 okt 1670 vigdes Brita Hansdotter i Västerby med Erik Andersson i Hebo
1671 112110000 8 jun 1671 begrofs Hans Larssons dotter i Västerby
1672 112110010 4 mar 1672 begrovs Hans Larsson i Västerby
1673 112100010 29 sep 1673 vigdes Hans Hansson i Västerby med Brita i Jordbron
1674 112100010
1675 110000211
1676 110000211 15 okt 1676 vigdes Erik Hansson i Västerby med Elisbeth Mattsdotter i Jordbron
1677 012200100
1678 012200010
1679 110000101 18 maj 1679 begrovs Salige Hans Larssons enka hu Karin i Västerby
1680 finns ej
1681 110000110

Description öfwer Wästerby Geometrische Delinea uti Wästmanlands län, Vagnsbro härad, samt Wästerfärnebo socken och slättebyggden, hwilken uti Jordboken finns annoterat bestå af 3 hela skatte Crono hemman och 1 Crono Land Statshemman som sedermera är förmedlat till ¾ och till Häradsskrivareboställe anslaget. År 1699.
Då byn är en radhusby (husen ligger på rad efter varandra) har husförhöret börjat i ena änden av byn och gått till den andra. Troligen bor Erik Andersson i stamfastigheten hus nummer 1 gift med Brita Hansdotter, syster till vår ana Anna Hansdotter och brodern Lars Hansson till vår ana Anna Hansdotter i hus nummer 5. Vid sitt gifte den 7 juni 1668 flyttar Anna Hansdotter till Norr Hörende.

Den 21 och 22 januari 1647 Laga ting i Wästerfärnebo (Örebro, Volym 14, sid 575)
Upwiste för rätten Hans Larsson i Wästerby, Wästergården [R4338], i Färnebo socken några kiöpebref uthi godha mäns närwaro utgiwne hurusom hans fader bemälte Lorents Oluffson [R4377] och har sedan hafua lossat och kiöpt nogon huus och iord i Wästerby som föllier.

Först hafua bemälte Lorentz kiöpt anno 1599 af sina faderssystrar Kristina [R4574] och Marit Larsdotter [R4575] tuu öres land iord i Wästerby, och därför gifwet fyra daler.

Sedan hafuer Lorentz lossat Anno 1620 af sina systrar dotter Christina Larsdotter Södra Hörende ett öresland i Wästerby, och gifwit halft fiärde skepp stångiern wäl smidt i Åhr

Sedan ähr lossat Anno 1623 af Esbjörn hammarsmed i Norberg by hustrus del i Wästerby för sexhundra osmundjärn.

Noch hafua Lars kiöpt af Matts Nilsson i Långsiöö hans hustrus Karins och systern hustru Lisken Pärsdotters del till halft öres landh i Wästerby, derföre ähr gifwet 2 skepp 15 lb stångiern.
Än hafuer Lars Anno 1625 bekommit af sin sjuklige broder Erik Olufsson tuu öres landh i Wästerby för denna hafua skiött och födt honom i hans älländighet och sjukdom, som warder krymplingh.

Thetta hafuer bemälte Lars Olufsson Anno 1632 lossat af sin syster hustru Karin Olufsdotter ett öres landh i Wästerby, och därför gifwit henne 4 skepp stångiern och 2 tunnar rogh och korn ett spann

Sedan hafuer sonen Lars Hansson gifwet 20 daler kopparmynt till gamble slähten som ähr Per Hermansson i Hedåker, Olof Hermansson i Hedbo, hustru Karin i Mällbyn och hustru Marit i Allmunda, så att dhe wäl förlyckta ähr.

Såsom och hafuer bemälte Hans Larsson i Wästerby [R4338] lossat af sin syster hustru Karin Larsdotter hennes iorddelar och huus i Wästerby, och härför gifwit 4 skepp stångiern Anno 1638.

Item af syster hustru Brita i Laggarby hafua Hans Larsson kiöpt hennes del i huus och iord i Wästerby och därför gifwit sex skeppor stångiern.

Item af hustru Kierstin salighe Erich Hermanssons i Färnebo ähr lossat hennes del i Wästerby för sex skepp stångiern.

Sedan och hafuer Hans Larsson lossat Per Giöstassons hustrus del i Wästerby hus och iord för sex skeppor stångiern

Sist hafua Hans Larsson betalt och gifwit 3 skepp stångiern och 10 daller kopparmynt till gamble släkten för deras arfwsrätt i Wästerby, som ähr Anders Jöransson i Salbo, Matts Olufsson i Hörnegården, Anders Olufsson i Broo, Joen i Backa, Per Jönsson i Broo och Oluf Persson Åle.

Hwilka alla åtswarande personer bekänna sigh medh sina utgivne koipebref uthi kiörkoherdens Mäster Måns och andhra godhe mäns närwaro will wara förlickta och betalte för hus och iordh i Wästerby af Lars Olufsson och sonen Hans Larsson; Så att alls ej tillkomma bemälte Hans Larsson medhsyskones arf och hans egen kiöpiordh i Wästerby 8 öres landh hus och iord hwilket kiöp ähr lofligen upbudet anno 1622 den 7 marti tredie gången af föregående terminer och sedan utan klander lagståndet. Derför dömbdes nu dessa iordekiöp i Wästerby stadigt och fast för Hans Larsson, hans hustru och barn samma iord styra och rådha, stycka och fara, egha och behålla som lagh säger.

I boken om Hedåker skriver Helmer Färnestrand att Lilla Hedåkers ägare 1568-1599, Nils Andersson, som var en välbärgad karl säljer 1599 gården till Per Hermansson.

I ett pergamentsbrev i Nilses arkiv från 1618 omtalas att Peder Hermansson ”Anno1599 redeligen och ärligt köpt ett halft markland hus och jord … af Niels Andersson i Boor …. för en nöjaktig, fullkomlig och redelig betalning.” Orsaken till att jordaffären från 1599 åter togs upp 1618 var att köpet klandrades av Nils Olofsson i Mälby, vilken enligt rättens utslag ”hafver slätt ingen rättighet, ej heller i slächten eller börden”. Rätten fastställde därför 1599 års köp och dömde de ”fyra öresland jord i lilla Hedåker till Per Hermansson.

Varifrån kom då denne Per Hermansson som 1599 blev bonde i lilla Hedåker? Allt man vet om honom är han genom arv och/eller giftermål var befryndad med gamla släkter både i Gersbo och Västerby. År 1637 löstes han ut ur ett hemman i Norr Gesbo, och 1647 omtalas han som medlem av ”gambla släkten” vid ett arvskifte i Västerby. Till ”gambla släkten” räknas då också Olof Herman-sson i Hebo, sannolikt en bror till Per. Herman var ett ytterst sällsynt namn i dessa trakter, och eftersom det är av tyskt ursprung vågar man väl gissa att Per och Olof var ättlingar till någon stångjärnssmed som inkallats till Sverige av Gustav Vasa. I både Hedåker och Hebo, där de båda bröderna hade sitt hemvist, fanns för övrig skattlagda hammarsmedjor.

1642 års boskapslängd vittnar att Per Hermansson var en välbärgad man, som bland annat skattade för 1 häst, 2 oxar, 2 stutar, 8 kor, 15 getter och 5 svin. År 1618 antecknas att hans hustru var förlamad och befriad från skatt. Per Hermansson avled den 28 mars 1652 i Hedåker, Västerfärnebo socken men redan 1632 hade sonen Anders Persson övertagit bruket av lilla Hedåker.

Den 7 mar 1697 vigdes Olof Hansson i Norr Hörende och Anna Pärsdotter i Norr Hörende. VB Västerfärnebo socken.

Vad betyder begreppet ”gamble släkten” ? De gamla (äldre) släktmedlemmarna eller tidigare (föregående) släkter? Lorents Olofsson köpte ut sina systrar 1599 vilket tyder på att Lorents Olofssons far har bott och brukat Västerby under 1500-talets början före den årliga räntans införandet 1539.

Wästergården i Norr Hörende, 6 öres land
Hinze (Hindrik). Årliga räntan 1547 – 1564
Olof Hinzesson (Hindriksson). Årliga räntan 1568-1588
Pär Olufsson. Årliga räntan 1593-1604.

Den 18 feb 1680 hölts laga ting i Västerfärnebo (Västmanland, volym 29, sid 911 o 912)
* Kom för rätten en gammal soldat och Rustmästare Jöns Erssons benämd i Norr Hörende och Fernebo socken boende, och besvärade sig nu som i förledne höstas den 30 augusti hurusom han med sina syskonbarn Erik Olofsson och Lars Olofsson i Åhl är arffalldne och bördiga till ½ öre jord i bemälte Norr Hörende som är 6 öre af hvilken Johan Andersson i Prästhyttan hafver kiöpt 3½ öre och möllnaren widh Fors qwarn Johan Ersson oskylldeman hafver inlöst 2½ öre hvarmed hans släktingar hafva sålt bort hans arf och bördjord emedhan han hafver warit i fienderland och fången; och ehuruväl Johan Andersson och möllnaren påstodo sitt laga fång och fastebref och att de hafva kiöpt af rätta arfstagarna dock efter Rustmästaren beropade sig af släktlinie icke war förr rätt angifne efter arfstal derför upsattes samma slägtlinnea eftersom de arfsdel hava. En detha Hindrik bemälte hade ärft 6 öre i Norr Hörende Wästergården och sedan hans två söner och 1 dotter som föllier 
Och emedan som Rustmästaren Jöns Ersson påstod att hans faderfader Per Olofsson hafver icke allenast arft 1: 4 4/5 .. utan och hans barn hafva arft en hans farfars syster Brita och will nu uplägga wadepenning sielf: emot möllnarens Johan Erikssons fastebref vilka för ingen Appellation kunde uptagas uthan det rustmästaren kan bewisa wid nästa ting efter fastjord uträkning uti alla interessenternas anwar sig med sina hafva ägt ½ öre så bör han åtnjuta det 12 cap jordabalken till godo det icke någon förlikning emellan kommit.

Den 26 maj 1681 hölts ordinarie ting i Västerfärnebo (Västmanland, Volym 29, sid 919)
* Kom för rätten Rustmästare Jöns Ersson i Norr Hörende och nu såsom åtskilliga resor tillförende wille klandra det kiöp som Mölnaren Johan Ersson i Fors hade ingått med hans förmente skyldemän Pär Jönsson och hans syster som woro jordägare till 2½ öre i bemälte Nåhrhörende wästergården medan han varit i Fiendeland iämvähl ½ öre som är försoldt af hustru Elisabeth Ersdotter i samma hemman i från laggiandes åthskillige Mester med hvilka han efter Häradshöfdingen Peder Hanssons en interlocotorie resolution af d 16 feb 1681wille bevisa åtth sine efter då fattat uträckning och således bördade 3 öre i wästergården som Johan Ersson genom Laga Kiöp opbudh och laga ståndh som med fastebref den 31 januari 1677 sig bemäcktigatt hade, der emot Johan Ersson protesterade sägandes honom ingen skyld eller bördeman wara ej heller nu kunna bewisa sin äth medh laga wittnen uthan tagit sig åtskilliga attester af dem som intet merha äre bördemän till han och ej heller någon af hans påberopade wittnen nu wara tillstädes släktlinien att bewisa efter uthräckningen kallade attesterna partiska som intet witsord gifwes böra med mindre de den äth efter ytterligahre af Lagmen opartiska wittnen och edgörsmän beswärja. Och elliest hafva Jöns Erssons hustru Marit hemma stadder och kunnig att hemmanet blef såld och upbudit och icke en det ringaste ord under Opbudet och laga ståndet klandrat dessutom skall Jöns hafva wäxlat åtskilliga bref med sin hustru emedan han var i Pommern och hon sammalund hvarför hon icke hafver dett sin man kungiordt och mehra slikt begärandes at Rustmästaren Jöns Ersson må plikta för häradsdombrott. Resolution Tingsrätten tog denna sak i noga öfvervägande och betänkiande och såsom Jöns Ersson:

1/ Intet kunde med laga och opartiska wittnen besanna sin äth och släktlinje efter sidst fattade uthräckning F heller wiste nämnden
    gammal eller ung derom något berätta
2/ Hustru warit hemma stadd och wiste af kiöpet ej eller under warande upbudh klandrat eller till någon hwarkan kiöparen eller
    Sälliaren nämndt sin man wara skyld eller bördsman
3/ hustru wäxlat bref med honom och han med henne aldrig med något ord sig till klander utlåtit
4/ Fastebref af förrewarande Häradshöfding och denna tingsrätt utgifvit; Ty kunde denna tingsrättsdom icke förändras efter Jöns 
    Erssons klander i detta måhl, något orättsord gifwa emot fastebref d 31jan 1677 utan sakfälla Jöns Ersson för häradsdombrått 
    att böta sina 3 … Emot den resolution framlade Jöns Ersson på tingsbordet 3 … smt wadepenning som för intet wadh kunde
    uptagas emot förre domb ty tog han dem tillbaka.

Samma dag resolverades att rätten inte kan befatta sig med det klander som Erik Matsson i Nyhyttan gör på den jord i Norra Hörende till 3 öre byggmästaren och mölnaren Johan Ersson i Fors hafva inlöst af Pehr Jönsson i bemälte Hörende emot förra domb och fastebref den 31 januari 1677 hälst efter Erik Mattsson hafver bodt i socknen och aldrig för rätten hwarken med ord eller hand giort något klander under laga upbudet och ståndat; emot denna domb oplade Erik Matsson wadepenning 3 .. smt men kunde för intet wade upptagas emot förra dom, ty tog han dem tillbaka.

Den 27 september 1721 avled salige Erik Matsson i Nyhyttan, Karbenning socken född ibid Anno 1645 hemma hos sina kära föräldrar var han allt stadigt till dess han blev 22 år då kom han i äktenskap med sin nu i sorgen qvarlåtna kära maka hustru Sara Josephsdotter ifrån Hästbäcken. Levde med henne tilsammans i 54 år. Avlade med henne 12 barn 6 söner och 6 döttrar av vilka 2 söner och 4 döttrar lever, de andra är uti herranom hädankallade. Omkom uti den häftiga vådelden, blev så illa skadd och bränd att han därmed måste qvittera sitt liv, under samma sitt svåra tillstånd han behöllt med Nattvarden och gjorde sig redo att validicera denna omvärlden. Avsommande sedan i stillhet då han här levat i 76 år. ”Den 11 apr 1736 avled salige Erik Matssons enka i Nyhyt-tan hustru Sara Josephsdotter 87 år gammal på 11 dagar när.” DB Karbenning socken. Född i Hästbäck 22 apr 1649, dotter till Josef Tidiksson och hans hustru Clara Ersdotter.

Olof Ersson begrovs den 16 maj 1649 i Hörende gift omkring 1640 med Kerstin Olofsdotter. Paret hade åtminstone sonen Hans Olofsson, vår ana, som är noterad i den årliga räntan för åren 1627-1696.

Catharina Persdotter 1733 - 1809, gift 1759 med vår Anders Andersson Abborre, är dotter till familjen nedan:

Pehr Olofsson 1700 – 1781, gift 1720 med Cherste Mattsdotter 1697 – 1776, är son till Olof Hansson 1663 - 1741 och hans hustru Anna Pärsdotter 1672 - 1743 Pär Gärmundssons dotter.

Oluff Hansson 1663 – 1741 är son till Hans Olsson 1627 – 1696 gift 1663 med Karin Hemmingsdotter 1637 – 1715.

Den 14, 15 och 16 oktober 1675 hölts laga ting i Västerfärnebo (Västmanland, volym 24, sid 600)
* Förlikning på 6 öre i Norr Hörende af vilka de 6 öres Olof Eriksson med sina 4 bröder och 2 systrar är arvfallne till 3 öre nämbligen:
Olof och Elisabeth är således syskon och barn till Erik Olofsson. Om Elisabeths dotter sägs i likboken för Västervåla sn.

Salige Hustrun Cattarina Hemmingsdotter i Sörby, barnafödd uti Norr Hörende af Christeliga föräldrar anno 1637. Fadern salige Hemming Olofsson och modern Elisabeth Ericksdotter hwilka strax efter dhes naturliga födsel låtit henne komma till dop och christendom, att hon dhermedelst är worden rätt lem och ledamot uti christi dyrköpta församling. Hemma warit hos sina saliga föräldrar uti 25 års tid till dess hon meddelst sina saliga föräldrars goda råd och samtycke trätt i det högstloflige Echtenskapsståndet med saliga Hans Olsson i Norr Hörende medh hwilken hon lefwat uti sämja och kärlek tilhopa uti 34 års tid. Aflat tillsammans 7 söner och 3 döttrar af hwilka 3:ne söner och en dotter äro med föräldrarna i Herranom afsomnade och 4 söner och 2:e döttrar efterleva ännu så länge Gud vill uti dhenna bedröfliga världen. Warit uti änkeståndet i 19 år. Hennes ålder år 78 år. DB Västervåla sn den 3 sep 1715.
Familjen Hans Olsson 1627-1696 gift 1663 med Karin Hemmingsdoter 1637-1715 
Barn:   Olof Hansson född     13 nov 1663 – 29 nov 1741, gift 1697 med Anna Pehrsdotter 1672 - 1748
Elisabeth Hansdotter   1 jul 1666
Karin Hansdotter       18 apr 1669
Anna Hansdotter         5 jun 1670 Anders Hansson 19 nov 1676
Johan Hansson          16 jun 1672 Hans Hansson 17 feb 1678
Matts Hansson           17 maj 1674 Sara Hansdotter 29 aug 1680
Hansson begravd         3 maj 1675

DB W Fernebo. Sonen Olof Hansson i Norr Hörende är född ibid 13 dec 1663, kunde läsa väl i bok. Blev på sitt 34 år den 7 mars 1697 gift med Hu Anna Pärsdotter ibid. Aflat 9 barn tillsammans 3 söner 6 döttrar men 1 son och 2 döttrar äro redan döda. Varit gift i 45 år på 3 månader när. Döde den 29 nov (1741) 78 år på 14 dagar när gammal.

DB Västerfärnebo. Den 2 jan 1743 dog Anna Pärsdotter ifrån Norr Hörende född ibid 3 mars 1672. Gift 7 mars 1697 med Olof Hansson ibidem. Aflat 3 söner och 6 döttrar varaf 1 son och 2 döttrar äro döda. Gift i 45 år på 3 månander intill den 25 nov 1741 då han avled. Sedan Enka varit i 1 år och 5 weckor. Sjuknade näst före jul hos sin dotter i wersbo ? Blef där död 2 januari. Hemsänden och begrofs 6 jan 1743, 71 år gammal på 10 weckor när.

Familjen Olof gift med okänd
Hans Olofsson f 1627 i Norr Hörende?

Familjen Hemming Ericksson och Elisabeth Erikcsdotter 1599 – 1699
Karin Hemmingsdotter f 1637 + 3 dec 1715 gift 1663.
Hemming

Den 3 sep 1699 avled Johan Mattssons änka i N Hörende, Elisabeth Ericksdotter, är född därsammastäds af ächta säng. Första gången gift med Herman Eriksson. Med honom född 1 son och 1 dotter af vilka sonen är död. Andra gången med soldaten Anders Mattsson. Med honom född 1 dotter som är död. 3:e gången gift warit gift med en soldat har nemligen warit Johan Mattsson. Med honom hade 1 dotter som ännu leva. Dessa 3:ne hennes män alla blifvit döda med Riksens fiender. Änka har hon warit af 42 år. Hållits vid sängen 30 åhr. Warit hart döf. Död på sitt 100:e år. DB Västerfärnebo

Kommentar: Vem har vårdat denna kvinna under de 30 åren hon hållits vid sängen. Kan det ha varit dottern Kari, som varit gift i 6 år, när modern blev sängliggandes ?

 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny