Page 84 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Västmanland (Bergslagen)
Erik Pärsson i Hästbäck

Hela dalarna 1591-1593 KLHA1: Volym 4 Den 16 februari 1594 sid 11.
* Kom P i Broan och talade till Erik P son i Hästebäck om sin zohnin som är i ett käz (kärr) Erik? Käller benämnd hvilken käzz för månde p i broan upp säge hafver och äffen att p är en nybyggare och vill med haffva samma mosse i en till gamble belägen, så woro the så för likte at p skall behålla samma zogning och fiske i buken och siön skola the båda bruka så att p skall intet hindra Erik nåkat städes ther att fiska, skall hafva bref.

Laga ting i Gamla Norberg den 30 januari 1602 Sid 49
* Erik Pärsson i Hästbäck biuder up någon iord liggandes i förenämnda Hästbäck köpt af Hendrik Olofsson i Wåla socken för osmundsjärn 3½ af Herman Olsson 3½ af Olof Ericksson på Nåår hyttan för 700, af Lasse Abrahamsson i Fläckebo för 2 fat af Maritt i Fläckebo 1700 Britta i Elingsbo 1700 Nils ibid för fat 400, Summa 18 fat 200

Erik Persson död i Hästbäck före år 1608, Västerfärnebo sn, K 1578-1605, årlig ränta 1580-1605. Barn:
Anna Eriksdotter gift med Skomakaren Hans Olsson från Långsjö bosatta i Landforsbacken
Tidik Eriksson begraven före 10 mar 1659 gift med Brita Jöransdotter från Sand, Västerfärnebo sn begraven 16 nov 1656 i Häst
bäck.
Herman Eriksson begravd den 16 januari 1653
Hans Eriksson död 1649

Kopparbergs län XXXVI A1:8b 1607 -1608. Den 14 januari 1608 Laga ting i Gambla Norberg folio 94. (342/343)
* Kom Knut i Hästbäck och talade till hustru Ingrid salig Erik Pedersons hustru i Hästbäck om en systerdel i förenemnda hemman som kom Knuts hustrus moder hustru Marit som är Erik Pederssons syster. Däremot framlade Ingrid ett bref lydandes huru hennes man och hon hade födt hustru Marit i 2½ år och därför givit honom sin aflinge den ej mera war än en ko och en get och så hade Erik köpt af sin syster Marit en jorddel för 3 fat daler vilka nu kan på sin hustrus vägnar lösa igen så efter att samma SVÅRLÄST som lagen utwisar. Då.....skall gifva hustru Ingrid de 3 fat hon hade .. för samma jorddel hade utgifvit och sidan gå till sin hustrus moders jord igen.

Men kan finnas att Knuts hustru moder förenämnda Marit hade köpt …. iord hvilket är hennes afling densamma iord skall nu hustru Ingrid wederkännas efter ded att aflinge män hwat Knut hafver den köpt som han nu förebar skall han den behålla, hvilket härefter skall rannsakas.

Anna Ersdotter, syster till bröderna Ersson i Hästbäck gift med skomakaren Hans Olsson från Långsjö
Hans Olsson begär den 22 februari 1613 att få ”byggia sig ett torp på en liten bodewall Landforsbacken benämnd”. Se nedan. Bodewallen låg på Hästbäcks ägor och systerns anspråk på marken torde grunda sig på hennes arvsdel i Hästäck (förädrarna bör således ha avlidt före 1613). Trots brödernas protester, som är Hans Eriksson i Hästbäck och Herman Eriksson, tilläts Hans Olsson att bosätta sig vid Landforsbacken. År 1624 avsöndrades dessutom skog som läggs till Landforsbacken som låg väster om Svartån. Att fastighetsbildningen kunde ske utan att intrång på hytte- och hammarbruk nämns i handlingarna tolkas så att någon sådan verk-samhet ej ännu var etablerad väster om Svartån. Landforsbacken skattelades till ¼ dels mantal och ansågs därefter ej vidare ingå i Hästbäcks by. Kommentar: Äktenskapet med Anna Eriksdotter kan ej ha varat så länge för redan 1635 noteras Hans Olofsson vara gift med Elin Jonsdotter.

Kopparberg A1:9 folio 192, Volym 1, sid 501, Gamla Norbergs tingslag. Den 22 februari 1613 kom Hans Olofsson i Långsjö och gav till känna huru han wille bygga sig ett torp på en wall, Landforsbacken benämnd, en hans Hustrus broder som är Hans Eriksson i Hästbäck och Herman Eriksson … Anmälde förhinder resten svårläst /pappret delvis fragmenterat... samt 3 fat järn … sin fadermoders jord igän äfven de ej war fasta påkommit.

1633 utsågs Hans i Landforsen till fjärdingsman för Färnebo Bergsfjärding.

Boskapslängd 1633 för Hans Olofsson i Landforsen: Häst 1, Kor 4, Qwigor 2, Gamla getter 2, Unga getter 2, Ungt svin 1, Utsäde ½ tunna, mantal 3.

1635 års roteringslängd på all den mantal som finns i Bergsfjärdingen: Landforsen.
Hans Olofsson, hustru Elin Jonsdotter samt Malin Hansdotter.

DB Landforsbacken den 5 apr 1668 begrovs Hans Olofsson i Landforsbacken

Barn i Landforsbacken: Hans f 30 jan 1640 död den 9 maj 1708 i Landforsbacken, Karbenning socken. Per och Mats

Lars Persson i Grantorp
Möjligen en bror till Erik Persson. I 1645 års jordbok tillkommer Hästbäck nr 3 som skattlades detta år till 1/8 mantal. Hemmanet som upptagits från Hästbäcks övre gård (Hästbäck nr 1) uppodlades i början av 1630-talet av Lars Persson. Först i 1680 års jorde-bok benämns hemmanet Grantorp men det namnet har nog då använts i folkmun en tid. Sonen ? Anders Larsson nämns i 1635 års boskapslängd med tre kor men intet utsäde vilket antyder att hemmanet var mer en lägenhet än ett hemman. På 1680-talet tvis-tades sonen Per Andersson länge och ihärdigt med sina kusiner om äganderätten till Grantorp. Per får till slut år 1689 fasta på Grantorp.

Under rubriken husfattige och tiggare år 1635 finns: Anders Larsson med hustru Ingebor Ericksdotter

Tidik Ersson V före 10 mars 1659, gift med Brita Jöransdr från Sand begravd den 16 nov 1656 i Hästbäck.

Den 16 september 1639 höllts laga ting medh allmogen af gambla Norberg, Wästerwåla och Fernebo fierding (Örebro, Volym 6 sid 127)
Lofwades Tidika Eriksson fasta på en systerdel i Hästbäck som han löst af Erik Hanssons moder och Erik Hansson i Hällsjö, Fläckebo socken för ett skepp stångjärn, två läst skepp tackjärn, tjugu daler kopparmynt och fyrahundrad osmundsjärn; Item

Är han ock arvfallen en brodersdel.
Uppbuds en systerdel i Hästbäck första gången

Olof Cnutsson i Hästbäck sattes till fierdingsman och skall under samma lägenhet som hans förman Hans i Landforsbacken.

1641 års jordbok, Hästbäck, Sala län Sid 91 (82). Derföre dömbdes detta köp för Anders Jöransson och hans brodersdotter Brita stadig och fast, styrka och fara, styra och råda som lagh säger.

Upbud en systerdel i Hästbäck första gången.

Med hjälp av registreringen av födda, vigda och döda och informationen i skatte- och mantaslängderna kan vi forma familjer:

Den 27 november 1645 hölts laga ting i Gambla Norberg (Örebro, volym 12 sid 706)
* Afsades om dhen hammarsmedias dambs som Tydika medh sina grannar i Hästbäck hafva för tre år sedan uppbyggt tre stockar högt dheröfver Mats Nilsson i Långsjö med sina grannar sigh beswära därför nämnde damb skall blifwa i gambla damstället dher-han till förende af ålder stått hafva medhen stock som är tre fierdedels aln eller ett qwarter högdt allenast och denna dammbygg-ningh skall ske nästa år Anno 1646. At dhe andra hambrar och hyttor som ähr ofwanoch nedför i samma ström icke lida någon skada som nu i desse tre åhr hänt är utan wara och blifwa som af ålder warit hafwer och ofwanförmäles.

Västerbergslagen A1:2. Den 10 mars 1659 hölts laga ting i Gambla Norbergs bergslag folio 195.
* Kommo upp för rätten Tidika Erikssons arvingar i Hästbäck och Våla socken och gav tillkänna att de hade hållit ett byte och arvskifte efter sin salige fader och såsom dessa sade sig vänligen om alla partsdelar vara förnöjda, förutom något hö som en syster hade att fordra. Så avsades att bytesmannen Olof Jansson i Fors och fjärdingsmannen Olof Knutsson i Hästbäck skulle dela henne sin portion till, så väl som de andra syskonen därmed avsades att samma arvsskifte skulle syskonen emellan okvalt och oklandrat nu och i tillkommande tider vid vite 10 daler kopparmynt som annat gör.

Tidik Erssons hustru Brita Jöransdotters syskon är Anders Jöransson i Sand, Margareta Jöransdr gift med Olof Larsson i Vrengie, Gertrud Jöransdotter gift med Johan Nilsson i Vefde.
Barn: Malin gift 1640 med Germund Ersson, Brita gift 8 okt 1643 med Per Olsson i Nyhyttan, Norberg sn, Josef f 24 mars 1617 i Hästbäck, Karbenning socken gift 25 juni 1648 med Clara Ersdotter, Tidik gift med okänd som avled den 22 maj 1689 i Hästbäck, samt Margareta gift den 28 sep 1651 med Olof Persson i Snytsbo.

I Sand inrättade kronan under 1600-talet en bergstull. Tullavgifter (3%) togs på varutransporter upp till Bergslagen och på utförsel av järn från Bergslagen enligt regler som kom att ändras många gånger under följande år. För att gynna bergshanteringen inför-des skattefrihet på varuomsättningen inom bergslagen. Tullen på utförsel av järn kunde i allmänhet räknas av mot den sjötull som erlades i Stockholm, om järnet exporterades utomlands. I Västerfärnebo fanns ytterliggare en bergstull vid Salbo. Tullarna avskaf-fades år 1810. Ovannämnda Jöran i Sand var nog en vanlig bonde som verkade i Sand. Men en av hans ättlingar blev tullnär.

Herman Ersson (bror till Tidik Ersson, ofärdig 1635) begr 16 jan 1653 i Hästbäck gift med Karin N. Begr 24 nov 1650 i Hästbäck
Barn: Inger Hermansdotter född omkring 1610. Begr 24 aug 1698 i Carbenning. Gift 1.0 omkring 1628 med Anders Jönsson i Larsjö, Färnebo sn, aflat 3 söner och 3 döttrar varav 1 son lever. Gift 2.0 omkring 1647 med Hans Olofsson Fincke i Hästbäck död 88 år gammal omkr 1687. Aflat 1 son och 2 döttrar varav 2 döttrar lever. Barn: Anna döpt 6 jan 1649, Hans döpt 25 jan 1652, barn begr 5 sep 1652 (Hans son), Brita döpt 6 jun 1655. Styvson begr 10 okt 1652 (Anders son).

Hans Eriksson, (bror till Tidik Ersson) i Hästbäck avliden efter den 21 maj 1635
Barn: Olof Hansson begr 17 dec 1676 i Hästbäck gift med Anna Hansdotter i Rosendal begr 3 dec 1676 i Hästbäck
  Mats Hansson begr 29 apr 1655 i Åsby, Västerfärnebo sn gift med Kerstin; son Peter Mattsson i Hästbäck.
Möjliga barn: Peder Hansson gift med Elisabeth Kälwastdotter.
  Tidik Hansson

Kopparbergs län XXXVI A1: 8a och 8b 1605 -1606. Den 21 januari 1606 Laga ting i Gamla Norbärg. Folio 46
* Hans Eriksson i Hästbäck för svarslösa nu som i fior 1605 för svarlösa mot Knut Olofsson ibidem.

Kopparbergs län XXXVI A1: 8a och 8b 1605 -1606. Den 26 januari 1607 Laga ting i Gambla Norberg. Folio 51
* Hans Erikson i Hästbäck för svarslös mot Knut Olufsson ibidem en Peder Erson och Päther ny det hwad stempt hafva honom till talas i tingsmål ...

Kopparbergs län XXXVI A1: 8a och 8b 1605 -1606. Den 14 januari 1608 Laga ting i Gambla Norberg folio 94.
* Hans Erikson i Hästbäck biuder up en täckt hyttetäckt benämnd liggandes i Örbäck köpt av Mats Pederson i Örbäck för osmundjärn och tackjärn 20 .. och hafver sina med köpt samma täckt af syster Sigrid i Åål för så mycket värde.

Laga ting i Gambla Norberg 1608:5b folio 94 den 14 mars 1608
* Hans Eriksson i Hästbäck bjuder upp en (tuika) benämnd hyttetuikan liggandes i Örbäck köpt av Mats Pedersson i Örbäck för osmundjärn 100 och tackjärn 20 lb och haffver samma med köpt samma täckt af hustrus Sigrid i Ål för så mycket värde

Kopparbergs län XXXVI A1:9 1610 -1614. Den 15 februari 1610 Laga ting i Gambla Norberg. Ingen foliering
* Hans Eriksson i Hästbäck bjuder up nu tredie resan en täck i Örbäck liggandes östan hyttan löst af Iöran Skott för 13 …af Iöns
Eriksson i Wästerås för 6 fat än köpt en del af hustru Sigrid i Åål i Färnebo för 1300..
* Hans Eriksson i Hästbäck biuder up första resan en systerdel ibi köpt af hustru Marit sin fadersyster för 3 fat

Kopparbergs län XXXVI A1:9 1610 -1614. Den 13 maj 1610 Laga ting i Gambla Norberg folio 117
* Kom Hans Eriksson i Hästbäck och lade ett bytesbref som fogden Peder Andersson bärgsfogden Peder Larsson och 12 gode män   
utgifet lydandes huru de hafva 20 fat och lotkastat emellan Hans Eriksson och Knut Olofsson som samma bref vidare innehålla vilket bref nu uplästes och stadfästas skall och nu sattes .. 40 mark den som först detta klandrar.

Gamla Norbergs tingslag den 13 maj 1612 folio 117
* Kom Hans Eriksson i Hästbäck och lade ett bytesbrev som fogden Peder Andersson, bergsfogden Peder Larsson och 12 män hade
utgivit lydandes huru de hava refvat och lott kastat emellan Hans Eriksson och Knut Olofsson som samma brev vidare innehåller vilket nu uppläsas och stadfästas skall och nu sattes vite 40 mark den som först detta klandrar.

Kopparbergs län XXXVI A1:10 1615 -1617. Den 16 februari 1616 Laga ting i Gambla Norberg folio 39
* Kom Olof Knutsson i Hästbäck talade till Hans Eriksson i Hästbäck om en jorddel i förenämnda Hästbäck förebärande att honom
tillkom en fjärde del i den västra gården och med mera sålt än en sättra del. Deremot framlade Hans Eriksson ett bytesbref daterat den 2 oktober 1611 innehåll huru fogden Peder Andersson item bergsfogde Peder Larsson samt flere gode män där warit hafver bytt och lottkastat hafver dem emellan och gjort ett vänligt förente och om Oluf kan med något skäl bewisa att honom kommer mer jord till än nu sätta det där skall han den igän bekomma som brefvet inte heller hvilket bref nu ingen ogilla kunde.

Den 8 oktober 1627 laga ting i gamla Norbergs härad. (Volym 1 a sid 155)
Hans Eriksson i Hästebäck skall betala Per Hansson 9 skepp .. Däremot skall Per Hansson afräkna Hans Eriksson...

Den 26 april 1648 laga ting i Gambla Norberg, Wåla och Färnebo fierding (Kopparberg, Volym 3 sid 607)
* Hans Ersson i Hästbäck anklagade Jöns Larsson i Broerna och hans fadher Per Jönsson i det de hafua huggit ett fall och instängt 
en rödning emot Laghmansdomen afsagd 1628 den 27 augusti: och emedhan Olof Jonsson i Fors och Matts Andersson i Hällby uthi Fernebo socken hwilka hafua det besiktighat, som och warit medh, med lagmänssynen betygande så samt wara, blef derför sakfällte till 30 dr Erik kmynt.

Wästerbergslagen A1:2, Gamla Norbergs bergslag 15 augusti 1659 folio 226
* Peder Mattson i Hästbäck och Färnebo fierding framlade för rätten en klagoskrift där uti han besvärade sig om sin faderfaders
Hans Eriksson i Hästbäck gjorda byte i löst och fast den 21 maj 1655 och eftersom denne med sina medsyskon förmente sig igenom samma byte vara oanlåtet;

1. Det och dessa intet njuta sin salige faders Mats Hanssons brodersdel i Hästbäck den de är bördiga till. Utan deras faderbroder
Olof Hansson söker dem uttränga emot ett torpeställe som dessa besitta uppå bolbyns ägor, ändock deras fader Mats själv av mark och mod det upptaget som Pehrs framtedda attest under gode mäns vittnande viste derpå.

2. Klandrades och farfaderns bytesskrift därför att farbrodern Olof Hanssons sades hava olagligen värvt sig några mäns namn
under bytesskriften till vittnen som gamle Hans Eriksson aldrig visste av

3. War och detta torp skattelagt förän farfadern dödde 10 år. Förmoda att så av dessa skäl att torpet icke beräknas måtte denne
och hans medsyskon emot brodersdelen i gamle ägorna.

Till det svarade Olof och sade att om torpet icke är så gott så vill jag än upplåta dig av hemmanet 5 eller 6 tunnland jord att lägga därtill. Peder Matsson exciperade att de nye ägor är icke lika emot de gamla, därför kan han intet giva sig där med tillfreds med mindre han får något av gamla ägorna eller instängde ägor. Denna sak tog rätten i betänkande och tyckte likt voro att Per ställes med någon förbättring tillfreds och bytet bliver som gjort är. Häremot tillstod Per få vädja under lagmansrätten om han med nöjaktig jord av sin faderbroder icke bliver tillfredsställt och gavs Per en befallningssedel till ländsmannen Per Olsson att jämka dem emellan.

Germund Eriksson f 1609 + 1685 g 1640 m Malin Tidiksdr begravd 1685 (vår anföräldrar)
Vår Germund Eriksson, som anges vara född i Lifsdal, son till Erik Larsson och Johanna Jermundsdotter, flyttar från Livsdal i Norberg socken till Norr Hörende i Västerfärnebo socken vid sitt gifte med Malin Tidiksdotter från Hästbäcken. Paret noteras i mantalslängden för Norr Hörende åren 1646-1682 och i husförhörslängden från 1690.

Barn födda i Norr Hörende, Västerfärnebo socken;
Pär Germundsson           1642-1730 g 1.0 1668 med Anna Hansdotter 1643-1696
g 2.0 1697 med Apluna Eriksdotter 1642-1709
Sara Germundsdotter     1645-1707 g 1.0 1662 med Erik Eriksson 1637-1666
g 2.0 1668 med Herman Ersson Död 1677 
g 3.0 1679 med Carl Jansson 1641-1715

Joseph Tidiksson döpt 24 mar 1617 – begr 8 apr 1713 i Hästbäck gift 25 jun 1648 ned Clara Ersdotter döpt maj 1624 i Norr Hörende 1646 begr 23 nov 1708 Hästbäck
Barn: Sara Josephsdotter döpt 22 apr 1649 i Hästbäck begr 11 apr 1736 i Nyhyttan gift 4 okt 1668 med Erik Matsson döpt 1648 i
 Västerby död 27 sep 1721 i Nyhyttan
Erik Josephsson döpt 28 okt 1650 i Hästbäck begr 14 mar 1728 i Hästbäck gift 29 sep 1670 med Lisbeth Joensdotter döpt 25 
 mar 1636 i Nyhyttan begr 3 mar 1733 i Hästbäck
Anders Josephsson döpt 5 mar 1654 begr 12 mar 1654 i Hästbäck
Brita Josephsdotter döpt 4 mar 1655 begr 7 mar 1658 i Hästbäck
Margareta Josephsdotter döpt 27 feb 1658 i Hästbäck gift 1674 med Olof Olofsson
Brita Josephsdotter döpt 26 dec 1660 i Hästbäck gift 24 sep 1682 med Johan Persson född 1655 begr 26 aug 1698 i Bennebo
Kirsten Josephsdotter döpt 21 sep 1663 i Hästbäck begr 21 sep 1721 i Olsbenning gift 24 sep 1682 med Erik Matsson
Elisabeth Jospehsdotter döpt 31 dec 1666 i Hästbäck begr 5 jul 1740 i Jordbron gift 14 sep 1690 med Erik Matsson döpt 20 jan
 1664 begr 15 apr 1696 i Jordbron
Clara Josephsdotter döpt 29 sep 1669 begr 29 sep 1709 gift 14 sep 1690 med Lars Hansson döpt 1688 begr 19 jan 1731 i 
 Landforsbacken

Sonen Tidik Tidiksson tar över efter sin far när Jacob de la Gardie köpt Hästbäck efter kungligt brev den 26 april 1652.

Tidik Tidiksson begr 8 mars 1663 gift med Anna begr 26 nov 1656 22 maj 1689
Lars Tidiksson begr 20 jun 1647 i Hästbäck
Peder Tidiksson döpt 23 maj 1652 begr 5 sep 1652 i Hästäck
Mats Tidiksson döpt 14 jan 1655 i Hästbäck begr 16 jun 1708 Hökmora gift 29 sep 1676 med Elisabeth Larsdotter döpt 1655 begr 3
 nov 1718 i Hökmora
Kerstin Tidiksdotter begr 18 jul 1675 i Carbenning gift 9 okt 1664 med Erik Knutsson döpt 2 feb 1639 – begr 3 feb 706 i Carbenning
Jonas Tidiksson döpt 20 jun 1641 i Hästbäck begr 22 feb 1714 ibid gift 18 okt 1668 med Kerstin Olofsdotter döpt 3 okt 1646 i 
 Långsjö begr 11 sep 1721 Hästbäck

Den 7 mars 1661 laga ting i Norberg (Västmanland Volym 15 b sid 744)
* Tidick i Hästbäck anklagade en löös kohna Kierstin benämnd som hafwer slagit hans hustru medh en stöör ett slag öfwer hufwudet och ett slag öfwer lenderna. Till detta kunde kohnan icke neka. Wardt och i lika måtto öfwertygat af Tidick och hans grannar att hon hade stulit en Get i skogen ifrån Tidick, henne slacktat och ätit. [Denne Tidik bör vara Tidik Tidiksson]
Item stämt leder af en skyttebälgh...

Resolution: Efter kohnan kunde icke neka till sin gerning både om det ena och af andra och i flera andra klagomål hördes och om henne. Förmåde inga böter så stämdes hon plikta med Ris och förvisas ur socken.

Hästbäcksgruvan vid Norberg vid början av 1870-talet.

Vid gruvkanten i mitten står en hästvinda. Bakom den till höger syns dåvarande överbyggnad över konstschaktet. Vid högra gruvkanten står en uppfordringslave med 2 linskivor för 1 länk- och 1trådlina under tak. Från laven leder en stegväg ned i gruvan. I mitten öppningen till en ort. Längre ned förstärkningsbyggnader, den översta skyddad av brädtak.
 Utsnitt ur Översiktskarta över Norbergs gruvfält upprättad 1836-1837 av C. Sjöholm och kompletterad 1915 av Tor Hjertquist

Olof Hansson död 17 dec 1676 i Hästbäck (son till Hans Ersson) gift 10 dec 1647 med Brita Hansdotter från Hörende död 8 dec 1676 i Hästbäck

Den 16 maj 1646 laga ting i Gamla Norberg, Wåla och Fernebo fierding (Örebro, volym 13 sid )
Upbuds Olof Hansson i Hästbäck för … 3:e gången emot Långsjö

Den 2 sept 1646 laga ting i Norberg, Wåla och Fernebo fierding (Örebro, Volym 13, sid 321)
Kälwast Olofsson satt i nemnden. * Upbuds någon jord i Lifsdal 2:a gången.

* (sid 322) Karin Olofsdotter i Lifsdal klagade öfwer en drängh Mats Larsson benämnd som tjänar deruthi samma by, för det han hade kommit efter henne, nähr hon gick på åkern till att köra och nähr han dit kom hafuer han slagit henne 4 blånader midh pass och efter han dertill icke neka kunde sådant giort hafua för medelst derför och af den orsak att han skulle af det under sina gelikar blifwit fiherat ? för henne, ty sakfälldes han efter det 17:e kapitlet 29 ½ så med willia.

Vad anbelangandet han henne hafver berychtat för lägersmål som är nu stadight sägher inför rätten sig hafva haft med hennes lägermål och henne besuwlat och han dock aldehels neckar dertill, ty uppsköts detta mål till nästa ting och han
sätter i medler tid för sigh borghen.

Västerbergslagen Laga ting hölts i Gamla Norbergs bergslag den 29 januari 1650, ej paginerad.
* Kärade Hans Olofsson i Hästbäck till Olof Hansson ibidem i det han hade följt sin svärfader en gammal gubbe Herman benämnd att kola i obyttan skog och hade så lagt sin tröja ifrån sig. I det samma kom Olof Hansson rände omkull gubben och spann honom med fötterna tog så Hans Olofssons tröja och högg henne emot en stubbe i hundrade stycken, till detta alt kunde Olof icke neka, blev därför sakfällt för dess åtgärd och oskick efter det 28 cap konungs-balken till 10 daler till treskplikts. Kommentar: Hans Olofssons hustru bör havarit en Hermansdr?.

Den 12 augusti 1652 hölts laga ting med allmogen i gambla Norbergh, Wåla och Fernebo fierding uti Norbergs sockenstuga. (Volym 5, Kopparbergs län 1652-1655, sid 18)
Upbuds någon jord i Hästbäck, En tompt i Hästbäck 1 gången.
* Presenterades af Olof Hansson i Hästbäck ett kiöpebrev daterat år 1650 den 24 mars lydandes att han hade köpt af sin fadersyster hustru Anna Ericksdotter en systerdel uti hästbäck för sex skeppund stångjärn. Och emedhan såsom derå bägge sidor woro samse härom och inthet klander heller åtal derpå fants, ty dömbdes detta kiöp stadigt att stånda och ej återgångha.

Den 17 och 18:e augusti 1657 hölts laga ting i gambla Norberg på lilla höjen (Volym 6 Kopparbergs län 1656-1658 sid 386- )
* Olof Hansson i Hästbäckk lät 1 resan upbuda en systerdel jord ibid belägen. Den han hade kiöpt af sin syster Brita Hansdotter för ,, skepp 10 samt en ko som kiöpebrevet daterat 22 maj 1655 utwiste

Den 8, 9 och 10:e mars 1658 hölts laga ting i Gambla Norberg med allmogen. (Volym 6 Kopparbergs län 1656-1658, sid 686-696)
På Mats Hanssons wägnar upböds 1 resan en täckt belägen mitt för hyttan i Hästbäck, pantsatt af Hans Olufsson.

* Erick Pehrsson ifrån Wästerås borgare, tillkändes rätt att fordra af Hans Olufsson i Hästbäck stångiern 5 lb 9. som han på sin svärfaders vägnar skyldig är efter caution och denne wäll urkade till men medh Erick icke kunde sigh befria för, ty kändes han att betala dock uthan intresse.

Kopparbergs län XXXVI A1:11 1618-1619. Den 27 juni 1618. Laga ting i Gambla Norberg folio 78 (388)
* Kom Tidik i Hästbäck framlade ett testamentsbref innehållande huru hans syster Karin Hansdotter hade gifvit honom sitt en testamentes gåfva att det han ått hade i lösa och fasta och samma testamentera. Då skulle han för den skull behålla för den vårdnad och kostnat som förenämnde Tidik Hansson samt hans hustru på samma kostnat hafver uti sin långelige siukdom. Äfven vilket testaments gåfva herr Hans Capelan i Färnboo wittne hafver warit, Peder i Broens Hans Pederson ibidem och Peder Anders-son i Blomdal, begärde nu att detta testamentesbref som daterat är 1615 den 14 maj ded och nu samtycka att hennes broder Tidik Hansson samma testamente behålla skulle efter brefwens innehåll.

Laga ting i Gamla Norbergs ting den 19 januari 1649. Västmanland, Volym 8 sid 417.
* Esbjörn Hermansson i Norbergs by uti Gläfsegården beviste med ett köpebrev daterat Skinnskatteberg den 12 oktober 1634 sig hava lossat och köpt av Christer Jonsson i Skridsbo? En systerdel i bemälte gård för 2 skpd stångjärn och 8 skpd tackjärn. Än haver Esbjörn lossat och köpt av sin broder Lars Hermansson en brodersdel för osmundsjärn 1fat och 1 hundrad vilket dess köpeskrift daterat den 27 augusti 1634 utvisar. Än haver Erik Persson i Flenigie inlöst åt sin måg Esbjörn en täkt som kallas Rysstäkt av Anders Larsson i Hästbäck för 8 skp och 6 mark tackjärn. Item Esbjörn inlöst sin syster Brita Hansdotters del för 11 skp stångjärn.

Esbjörn Hermansson, begravd 10 juni 1649 i Norbergs by, gift med Rigmor Eriksdotter begravd den 18 mars 1654 i Norbergs by.
Barn: Karin f före 1616 begravd 16 juli 1676 i Norbergs by, gift 27 nov 1636 med Hans Larsson från Malmköping.
Erik begravd 11 juli 1675 i Norbergs by,
Kerstin begravd 23 april 1676 i Norbergs by, Änka efter Erik Danielsson i Norbergs by.
Elias f 1634, tullnär i Sand, begravd 24 januari 1692 i Sand.
Johan f 30 juli 1643 i Norbergs by begravd 1688 i Norbergs by,.
Herman f 23aug 1646 och begravd 12 september 1646 i Norbergs by.

Esbjörn Hermansson är noterad i Husförhörslängden 1628 och i den årliga räntan 1645, då kallad ”unge”.

Kommentar: Esbjörn Hermansson är troligen en ättling till vår Bengt i Livsdal. Bengt hade sonen Hans Bengtsson, som troligen hade sonen Jöns Hansson, noterad i Gläfsegården i Norbergs by från 1572 i den årliga räntan. Redan 1563 noteras en Jöns för Gläfsegården dock utan patronymikon. Jöns son Herman Jönsson skrivs för Gläfsegården i den årliga räntan för åren 1605-1619.
Bengt
Germund Bengtsson Hans Bengtsson Faster = fars syster eller fars svägerska.
Bengt Germundsson Jöns Hansson Svägerska = en persons brors hustru eller makas/
Germund Bengtsson Herman Jönsson makes syster. Kunde man förr säga faster om en
Johanna Jermundsdotter Esbjörn Hermansson femmening? Troligen kunde man det.
Lars Eriksson Kirsten Esbjörnsdotter

 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny