Page 73 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Västmanland (Bergslagen)
Generation 2 i VAD efter Hennika Bengtsson (Dombok för åren 1560-1590 saknas)

Hennika Bentssons (1) son Peder Henniksson (2) [född 1521 – avliden efter 1593], bergsman och nämndeman i Vad. Ägare till Vad 1569 - 1593 enligt den årliga räntan. Han var på sin tid Söderbärkes rikaste man. Till Älvsborgs lösen år 1571 gav han 85 mark, 4 öre och 18 denarier i penningar vilket var det högsta belopp från en enskild person i Söder-bärke. Peder (Per) Henniksson köper ut sina syskons andelar i Vad och blir så småningom ensam ägare till Vad.

Barn:   Holsten Pedersson (15) bergsman på gården, gift m Karin Hermansdotter, dotter till Brita Torstensdr i Tolfsbo. Noterad i 
den årliga räntan för Wad åren 1595-1600. Död troligen före 1610.
Karin Pedersdotter (16) gift med Olof Torstensson (i) till Tolfsbo, noterad i den årliga räntan för Tolfsbo Hytta åren 1562-
1589. Nämndeman 1592-1605.
Hans Pedersson (17) gift med Kerstin Torbjörnsdotter, bosatta och noterad i den årliga räntan för Västra Djupkärna åren
1600-1630. (1630 är sista året som SVAR redovisar den årliga räntan på sin hemsida).
Agnes Pedersdotter (18) gift till Tolfsbo,
Brita Pedersdr (19)
Barbro Pedersdotter (20) Bor i Norbergs by enligt domboksprotokoll 26 feb 1596.
Spelbogh Pedersson (21) bergsman i Pedersbo (årliga räntan 1606-1627), Djupträsk, son Olof Spelbogh
Anna Pedersdotter (22) gift till Gässjö,
Henika Pedersson (23) bergsman i Fragg. Övertog Södra gården i Fragg 1600 efter Hans Äffriksson. Från 1602 tar Källwast
Holstensson över Södra gården i Fragg.
Halvard Persson (24) bergsfogde 1591-1595 gift med Segrid Torstensdotter.
Bengt Persson (25) Bosatt i Gässjö.

Avskrift nr 8 i Arthur Erikssons arkiv - Riksarkivets film nummer 95
En av avskrifterna hos Arthur Eriksson som har nummrerats av prostinnan Eurin i Söderbärke. Avskrifterna kommer från Leonard Persson.

En Per Heningsson skriftliga utredning om fordringar och skulder deri många ortsnamn förekomma. Handlingarna troligtvis jämnåriga med köpebreven år 1478 (Skall stå 1578 Le Roy´s kommentar)

Bekänner jag mig Per Henigsson i Wad att hafva afhändat Hans Olofsson i Starbodha 1 fat jern, på Lasse Perssons wägnar i Hagge för någon jord som han haffer sålt i Hagge och hafver min son Holsten tagit af mig thänna jord på Lasse Perssons wägnar i Hagge för någon jord som här är liggandes.

Item: Hafver Anders i ---- (Stöperbodha eller Kaphubodha?) burit opp af mig Per Hinigsson i Wad 3 fat jern för sin hustrus jord liggandes här i Wad nämligen en halv systerdel, vilket jern Lasse Persson i Hagge hafver oppburit på bägge deras wägnar – (whilka förenämnda 3 fat jern Per Henigsson i Västerås oppbudat Per i Wad på Larssons wägnar i Hagge).

Item: Hafva Olof Larsson i Fagerstad tagit 1 fat jern af mig på Lasse Perssons wägnar i Hagge och Anders Ingelfsson i ? (Stöperbodha eller Koperbodha) Kopparbo för jord som är liggandes i Wik.

En av Leonard Perssons avskrifter i hans genealogier, sid 143. År 1580 fick Per Henriksson ett bättre fastebrev Bekänner Lorens Jespersson till Tidö, Häradsdomhafvande i Bergslag och Dalarna då jag laga ting i Söderbärke i Noor Anno 1580 den 5 januari i ärlige och välförståndige man fogden Erik Erikssons närvaro.

Kom då för mig i nämnden beskedlige man Per Henriksson (2) i Vad med några vittnesskrifter lydandes att han några jordedelar köpt hade av sin broders barn samt av systrar och systrars barn.

Först av sin syster hustru Rikmor i Köping (3) en systerdel för en halv lest järn.

I lika motto av Olof Hindersson i Köping för en systerdel en half lest jern. Desslikes hafver han köpt av Hans Eriksson i Benneboda en treding, en brodersdel för fyra fat jern.
Le Roy´s kommentar: Hans Evriksson är son till Evrik (Erik) Hennikason i Vad (5)

Hafver och köpt av Anders Ingevalsson i Stimmerbodah en halv systerdel för tre fat jern.

Thå lät jag thet till nemden för theras rannsakan och de vittnade alla att dessa köp lagligen giorda voro på förbemälte rätta jordedelar såsom Sveriges lag det medgifva.

Efter ty bekände sig alla samtliga att dessa brodersdelar och systerdelar fullbetalte voro varför avhände sig Rikmora och Olof Hindersson i Köping samt Hans Eriksson i Benneboda samt Anders Ingevaldsson i Stimmersboda (måg till Marit Henniksdotter (4)) de förbemälte broders och systerdelar i Wad och vände dem på Per Henniksson i Vad och hans rätta arfvingar ...med hus och jord, åker och eng …..grufdelar och hyttedelar samt allt som dertill står både närby och fjärran .. och som av ålder dertill legat hafver att av honom njutas och brukas till everderlig ego.

Då dömde jag förbemälte köp med nämnden samtykio och medgift att stadigt fast stå och oryggeligen håldas efter denna dag. Förbjudandes varjom och enom att härpå klander talan föra vid 3 mark böter för häradsdomsbrott.

Dessa 12 är fasto och i nämnden såto.
Herman i Söderbo, Anders i Saxe, Hans i Hemmingshyttan, Nils i Vesterby, Lasse skomakare i Saxe, Jans Persson, Lars Andersson i Gläfse, Olof Hindersson i Gläfse, Olof i Tolfsbo, Herman i Ulfsbo, Mårten i Wik (Per Henniksson i Wad)

Till större vishet varder mitt namn och signet här under satt på ort och dag förskrivne.

Lars Jespersson

Avskrift nr 1 i Arthur Erikssons arkiv - Riksarkivets film nummer 95

1. För alla the goda som hender thetta bref förekomma så bekänner jag mig Rikemoa Heningsdotter till min broder sålt hade anno
78 höllo vi köp och sålde till min broder Per Hennigsson i Wad eno systerdel och till min gode nöjo undfått en half läst jern vilket
förenämnda köp jag fast sielf sålt hade ifrån mig och kommande arvingar såsom är i hus och jord, åker, skog, hyttedel, grufve-
del intet undantagandes hvarken i våto eller torro. Thessa men voro till vittnes:

Herman i Söderboda                    Per Hansson i Wik

2. För alla the gode men thetta bref hender före att komma så bekänner jag mig Olof Hendeersson i Köping thet jag sålt hafver en
systerdel i Berkelagen i Wad min morbror Per Hennigsson i sammasteds i Wad för en halv lest jern och till mina goda nöje und-
fången och afhänder jag mig och mina efterkommande arvingar allt som är i hus, jord, eng, fiskevatten, skog, grufvedel, hytte-
del i våto och torro intet undantagandes. Thessa vore till vittnes:

P Hansson i Wik                           Herman i Söderboda

3. För alla the gode men som thetta bref hender före att komma så bekänner jag mig Hans Tefriksson i Norberg och Benneboda
opplåtit och sålt en tredinge uti en brodersdel liggandes i Wad min faderbroder P Hennigsson i Wad efter min goda nöjo för fyra
fat jern ifrån mig och mina arvingar som är i hus, åker, eng, skog, fiksevatten, grufdel, hyttdel. Intet undantagandes varken i
våto eller torro. Theseea men var till wittnes:

Anders Embiörnsson i Saxe som var thet anno 1478 (Bör vara 1578 Le Roy´s kommentar)

4. På papprets baksida står - ultimo 78 att Anders Ingevaldsson i Stimberbo i Norrbärke socken uppburit P. Hennigssons i Wad i
Söderbärke socken tre fat jern för en half systerdel uppå sin hustrus wägnar, Anna Olsdotter bekommandes efter sin salge
moder Marit Hännicksdotter i förbemälte Wad. Wittnen härtill är ….

Avskrift nr 2 i Arthur Erikssons arkiv - Riksarkivets film nummer 95.
Avskrift av fastebref sedan år 1586, Anders Larsson i Vadelund i Wad tillhörigt. (Finns även sid 121 i Leonard Perssons genealo-gier.

För alla the gode män som thetta bref händer före at komma, så bekänner jag, Thomas Simonsson i Borlänge, hereds-domhafvande öfver Bergslagen och Dala på den ärlige och välbördige mans wägnar, Jacob Näf till Elgsjö gör jag veterligt med detta mitt närvarandes öppna bref att den tid jag laga ting höll med allmogen uti Söderbärke socken som var den 19:e dagen efter december månad året efter Guds börd 1586.

I ärlige mans Fogden Jöns Danielssons närvaro kom för mig och sittande nämnden beskedlige man Per Henniksson från Wad uti förenämnda socken och gaf tillkänna med skäl och bewis att han hade köpt en brodersdel och fyra systerdelar af sinom syskon;

Hans Äfriksson hafver uppburit för sin brodersdel osmundsjern fyra fat.
Brita Äfriksdotter uppburit osmundjern tu fat.
Kerstin Äfriksdotter uppburit osmundsjern tu fat.
Marit och Anna Äfriksdöttrar uppburit jern fyra fat
samma som förenämnda Per Henniksson hafva uppgifvit osmundsjern 1 läst för förenämnda, en brodersdel och fyra systerdelar och äro samma jordedel liggandes i förenämnda Wad.

Hvilket jern förenämnda Hans Äfriksson, Brita, Kerstin, Marit och Anna Äfriksdöttrar bekänna sig redligen hafva uppburit sig alla till god nöjo och full betalning efter deras egen vilja. Ty avhände de sig alla förenämnde brodersdel och fyra systerdelar ifrån sig och sina arfvingar och vänder till förenämnda Per Henniksson och hans arvingar till everdelig med hus, jord, åker och eng, skog o.s.v......

Dessa efterskrefne voro derpå fasta och med i nämnden såto Anders Enbiörnsson i Saxe, Joen Olsson i Kyrkbyn, Nils Andersson i Wik, Hans Persson dersammastädes, Härman i Söderboda, Per Henniksson i Vad.

Le Roy kommentar: Hans, Brita, Kristina, Marit och Anna är barn till Per Hennikassons bror Evrik Hennikasson, I RA:s Strödda domboks och rättegångshandlingar, volym 6 refereras till ovannämnda fastebrev. Se mer under Erik Henniksson (5)

Avskrift nr 2 i Arthur Erikssons arkiv - Riksarkivets film nummer 95
Avskrift af fastebrev 1625

För allom dem som detta mitt närvarandes öppna bref sedermera läsandes hafva bekänner jag Torbjörn Engelbrektsson härads-höfdinge som hafvande i ----- och i VästerDala och Vesterbergslagen gör härmed veterligt att år 1625 den 15 juni då jag laga ting höll med allmogen uti Söderbärkes sockenstuga i arrenderarens närvaro ärliga och välaktade Magnus Jynning.

Då kom för mig och förståndige nämnden beskedlige mannen Hans Holstensson i Vad med skäl och bevis och gaf tillkänna att han hade köpt af sin systers man Olof Nilsson i Tunkarlsbo samt af sin andra systers man Hans Persson Noor, med bådas deras hustrus ja och samtycke deras hus och jord som dem woro arfallne till efter deras saliga föräldrar i Vad o.s.v. …...

Avskrift nr 4 i Arthur Erikssons arkiv - Riksarkivets film nummer 95
Avskrift af bytesbref år 1638

Wi undertecknade som äro Per Larsson i Sörbo i Söderbärke socken och Johan Halfvarsson i Södergowika i Gränze socken betygar härmed öppenbarlige och gör för alla kunnigt och veterligt med denna vår utgifne skrift att långsamt hållet och väl berått mod så och med båda våra kära hustrurs vilja, ja och samtycke hafva gjort ett jordebyte sålunda att jag Per Larsson hafver upplåtit och gifvit förenämnde Johan min rätt fäderne ärfda jord som är i södra Södergowik belägen god nog för tu fat osmundsjern till att njuta och bruka efter egen vilja och behålla för sig och alla våra efterkommande arfvingar till everdelig egendom.

Däremot har jag Johan Halfvarsson upplåtit och gifvit förenämnde Per Larsson min arfda jord som jag hafver ått i Wad i förenämnde Söderbärke socken, vilken är god för tu fat osmundsjern till att njuta och bruka efter sin egen vilja och behålla för sig och alla sina efterkommande arfvingar till everdeligt egendom och så vidare …..

Per (bomärke) Larsson i Söderbo           Johan (bomärke) Halfvardsson i Södergowik
Denna karta är kopierad efter en större sådan över byns alla ägor, upprättad 1814-16. Den upptar alla byggnader som fanns vid denna tid, varav de helt svartfyllda kvarstod 1892. De streckmärkta husen är flyttade från de strax intill med angivna platser, märkta med prickad kant i retangeln. Yngre byggnader är ej upptagna men intar i allmänhet de nedrivnas, märkta med ett X i hussymbolen. Leonard Persson (LP).

På kartan syns följande åtta hemman: Svärmors eller Leonard Persson: 1 Mangårdsbyggnad, 2 o 3 Bodar, 4 Loge, 5 Bastu, 6 Smedja. Halvars: 7 Loge, 8 Källare, 9 Mangårdsbyggnad, 10 Bod, 11 Smedja. Torstens: 12 Mangårdsbyggnad Per Hinders elller Hyttbacken: 13 Mangårdsbyggnad, 14 Bod, 15 Verkstad, 16 Oxlider, 17 Källare, 18 Brygghus. Lenerts: 19 Manggårdsbyggnad, 20 ”Drottning Kristinas källare”, 21 Brygghus, 22 Bastu. Larses: 23 Mangårdsbyggnad, 24 Stall, 24 o 26 Bodar, 27 Loge, 28 Sädesbod. Lises: 29 Mangårdsbyggnad. Jan Lars: 30 Bod, 31 Källare, 32 Stall.
Hennika Bentssons (1) dotter Rikmora Henniksdotter (3) Född i Vad, Söderbärke socken
Hela dalarna 1591-1593 KLHA1Volym 6 Den 28 januari 1599 laga ting i Gambla Norberg folio 155
* Kom P Hermansson i Halvardsbönning fasta och upplät sinom syster hustru Rikmora H dotter i Wik all den del som hon åtte i förenämnda Halvardsbenning. Så steg en benämnd Anders Bengtson (21) i Nordansiö fram och föregaf att Härman H (8) fader sampt Rikmodher hade köpt en systerdel af sina systrar som ått Rikmor (3) som bodde i Köping samt hustru Brita (9) ibidem. Så efter att Anders Bengtsons fader Bengt Henniksson (6) och Herman Henniksson (8) de vore bröder och war fasta påkommit på de två före nämnde systerdelar som för berört är dömdes Bengt Henniksson (6) i Nordensiö att lösa en systerdel såwäl som Härman (8) och sidan sålde P sine systrar både then delen som han åtte hade med then del som han löst hafade

Hennika Bentssons (1) dotter Marit Henniksdotter (4)
Född i Vad, Söderbärke socken V före 1578. Gift med Olof Bengtsson född i Persbo. Barn: Karin Olovsdotter född omkring 1540, gift med Lasse Svensson i Hagge samt Anna Olovsdotter född omkring 1545, gift med Anders Ingvaldsson, bosatta i Stimmerbo, Norrbärke socken.

Hennika Bentssons (1) son Erik (Evrike) Henniksson (5)
Född i Vad, Söderbärke socken. Bosatt i Norberg. Noterad i den årliga räntan för Norbergs by åren 1555 och 1557 för Fagersta som är ett frälsegods tillhörande år 1539 Tued Gregersson. Gift med NN. Barn: Hans Evriksson, Brita Evriksdotter, Kerstin Evriksdotter, Maria Evriksdotter samt Anna Evriksdotter. Enligt den årliga räntan brukade Hans Evriksson Fragg åren 1589-1600. Den gården i Fragg ägdes av Per Hennikssons (2) (bror till Herman Henniksson i Halfvarsbenning) i Vad´s svärfar Bengt Sefrisson 1570 - 1581 enligt den årliga räntan. Per Hennikssons brorson, Hans Evriksson brukade gården enligt den årliga räntan åren 1589-1600.

Dalarnas domböcker serie 1 A1: 6 folio 43 v 26 januari 1598
Kom Holsten P (15) i Vad, Söderbärke socken samt hans broder Hennika Persson (23) och gav tillkänna huru de hade bytt jord i så motto att Hennika gav Holsten all sin brodersdel i Vad och alla hus. Däremot gav Holsten honom igen först med den del som honom tillkom i Fragg sedan den del som Holsten köpt av sin syster Agnes Persdotter (18) för 1500 osmundsjärn och 9 fat, samt med den del som Holsten köpte i förenämnda Fragg av Hans Äffriksson för 200 och 9 fat.

I Riksarkivets samling "strödda domboks- och rättegångshandlingar" volym 6 (Pärm Juridiska myndigheter inom K Majts kansli), finns ett domstolsprotokoll från den 27 februari 1596 där Per Hennikssons son Holsten Persson i Vad kräver tillbaka sin moders jord från kusinen Hans Evriksson. Opaginerat.

* Hans Effriksson i Fragg talade till Holsten Persson (15) i Vad om sin fädernejord i Vad. Svaranden, förenämnda Holsten lade fram ett Thomas Simonssons häradshöfdinge dombrev utgivet år 1586 den 19 december ”innehållande att förenämde Hans Effriksson hade sålt sin faderbroder Per Hennikssons (2) samma hemman och varit lagbundet och lagståndet.” Klagande sade sig icke hava sålt utan pantsatt samma jord, dessförutom gav han före sig hava köpt av en Holstens syster, benämnd Barbro (20) två systerdelar i förenämnde Fragg som är deras moders jord, och de lovade honom samma jord behålla för det han unte och upplät deras fader sin fädernejord. Blev avsagt att Holsten Persson skulle bliva vid sitt köp och förenämnde Hans Effriksson bekomma sina penningar igen, som han utgivit haver för Barbro för hennes mödernes jord i Fragg och eljest vad han byggt och kostat hafver på hemmanet … till 10 fat eftersom synsmän däröver varit hafver, härom samtyckt och parterna emellan räknat haver.

(Hans Äffriksson är kusin till Holsten Persson, skattade för Södra gården under 1590-talet och avlöstes av Hennika Persson år 1600. Från 1602 skattade Kielwast Holstensson för gården. Se Rosendal några sidor fram). År 1602 återfinns Hans Efriksson i Älgsjöbo, som han köpte av Lars Finnes hustru Brita. År 1607 köper hans son Äffrik Hansson också jord i Elgsjöbo av Jon Persson i Dalvik. Se även Bengt Henniksson (6)).

Herman Henniksson skattade för den norra gården i Fragg under 1590-talet.

Laga ting i Söderbärke socken i februari 1602. Volym 1 sidan 51
* Kom hustru Brita, Lasse Finnes och talade till Hans Äfriksson i Älgsjöboda om förenämnda boda, vilket hon honom till förende sålt hade för 6 fatt osmundsjärn, ändock hon först hade sålt Torbiör i Djuptiärna för 6 fat, än fick hon det igen af hans gode willia. Sedan sålde hon samma torp till Nils kopparslagare. Det hon ändå igen fick. Nu hade hon sålt Hans Äfriksson samma torp för 6 fatt järn. För 6 år till förende så hafver Hans upbyggt hytta och smedia, som aldrig till förende någon tid …

Kopparbergs renoverade dombok Volym A:1, Den 26 januari 1603 folio 143 Söderbärke
* Kom Hans Hans Äffriksson … ….. Sörboda och lade en pantsedel i rätten lydandes huru Holsten (15) i Vad skulle gifva honom 3 fat järn för då han hade byggt en hytta i Fragg som samma sedel en vidare än gälder. Då wittnade Nils skrifvare sampt Lars Hermansson i Söderbo att hans järn var betalt.
Le Roy kommentar: I Leonard Perssons avskrift av ett fastebrev av den 19 december 1586 framgår att Hans Efriksson har fyra systrar; Brita, Kerstin, Maria och Anna Evriksdöttrar samt enligt ett ”bättre fastebrev ” daterat den 5 januari 1580 säljer Hans Eriksson en brodersdel för fyra fat järn till sin faderbroder Per Henniksson. Se under Peder Henninks-son (2)). Hans Evrikssons far, bör således hetat Evrik Henniksson (5).

Hennika Bentssons (1) son Bengt Henniksson (6)
Född i Vad, Söderbärke socken. Frälselandbo i Nordansjö, Norberg socken. Gift med NN. Bosatt i Nordansjö enligt den årliga räntan åren 1570-1610. Barn: Anders Bengtsson, Erik Bengtsson, Karin Bengtsdotter, Ingeborg Bengtsdotter, Anna Bengtsdotter, gift med Per Holstensson född i Halvarsbenning V 1646 i Västra gården, Halvarsbenning, Norberg socken.

Laga ting i Söderbärke den 6 februari 1609 folio 383
* (Sonen) Anders Bengtsson i Nordansjö biuder upp första gången en systerdel liggandes i Halfvarsbenning, köpt af Hans Persson i Wik för 4 fat osmundsjärn,

Anders Bengtsson efterträdde fadern som frälse landbo på Nordansjö några år och övertog sedan Hinsebo, som var ett litet hemman som tillhörde Nordansjö. Anders ättlingar behöll sedan Hinsebo in på 1800-talet. På en karta från 1761 finns anmärkningen: Till Hinsebo finns ingen utmark utan förtjänar ägaren sitt uppehälle genom malmbrytning och kolleveranser till Nordanby. Det var väl till dessa kolleveranser de använde den skog de ärvde i Halvarsbenning. (Arne Sohlström) Barn: Brita Andersdotter, född i Hinsebo, Norberg (U). Bosatt i Norberg (U).

Sonen Erik Bengtsson levde 1619. Drabant i Hinsebo, Norberg (U). Bodde i Halvarsbenning på 1610-talet. Skattade för Östra gården år 1606 (DL 1606:5) Roterings- och utskrivningslängd, bunt 77, Krigsarkivet. 1631 Erik i Hinsebo Gift med NN, död levde 1619.


Dotter Anna Bengtsdotter,
död 1655-09-02 i Halvarsbenning, Norberg (U). Bosatt i Halvarsbenning (Västra gården), Norberg (U). X:262. (Om inte Anna var dotter till Bengt så var hon sondotter eller dotterdotter) Gift 2:a giftet med Per Holstensson, född i Halvarsbenning, Norberg (U), död 1646-05 i Halvarsbenning, Norberg (U). Bergsman, Nämndeman i Halvarsbenning (Västra gården), Norberg (U). X:261. Begravd 1646-05-27 Nämndeman första gången vid tinget 1610. (Arne Sohlström).

Västerbergslagen Hösteting 1646 i Grenze socken A1:1 ej paginerad
* Insinuerades av Jöns Persson i Halvarsbenning, ett köpebref daterat i Norbergs by år 1644 den 29 augusti gifvit hans fader Peder Holstensson af hans broder Källwast Holstensson, uti vilket bref Källwast tillstår och bekänner sig hafva sålt och upplåtit Peder en jordedel som han hafver äft efter sin salige fader för tackjärn 18½ skepp, vilket han tillfullo nöjo och i god redo hade bekommit. Och såsom Källwast afhände berörde jordedel sig och sina efterkommande arf-vingar och tillägnade den Peder Holstensson, hans barn och arfvingar, och denna jordedel var lag budhen och lagstånd-ing, ty begärte han derpå fastebref vilket och bewilliat blef till näste ting.

* Hela dalarna 1591-1593 KLHA1Volym 6 Den 28 januari 1599 laga ting i Gambla Norberg folio 37 (154)
Kom P(er) Hermansson i Halvardsbänning fasta och uplät sinom syster, hustru Rikmora P son i Wik all den del som hon åtte i förenämnda Halvardsbenning, Så steg en benämnd Anders Bengtson i Nordansiö och föregaf att Härman H (8) fader sampt Rikmodher hade köpt två systerdelar af sina systrar som ått Rikmor (3) som bodde i Köping samma hustru Brita i (9) bidem. Så efter att Anders Bengtson fader Bengt Henniksson (4) och Herman Henniksson (8) de vore bröder och ..par fasta påkommit på de två förenämnde systerdelar som förberört är dömdes Bengt Henikasson (6) i Nordensilö att lösa en systerdel såwäl som hemman och sidan sålde P sine systrar både then delen som han åtte hade med then del som igenlöst hafade. Le Roy kommentar: Denna Rikmora Hermansdotter var gift med Hans Persson i Wik

Tingsprotokoll Söderbärke i februari 1602. Sid 51.
* Kom Nils i Wik och gaf tillkänna huru han samt Bengt Henniksson i Nordensjö (6) och goffve tillkänna huru de hafva gjort ett vänligt jordebyte sig emellan i så måtto att Nils gaf Bengt så stor jordedel i Halfvardsbenning så stor som Bengt gaf Nils igen i Wik hwad öfver är i Halvardsbenning skall Bengt lösa ….

Västmanlands renoverade domböcker. Volym 21 folio 604 v den 22 september 1672
* Voro undertecknade kallade lagligen till Halvarsbenning för att skilja gamle Bengts (6) arvingar i Nordansjö eller dennes söner Anders och Erik Bengtsson i Hinsebo samt systrarna Karin, Ingebor och Anna Bengtsdöttrar eller deras rättshavande som efter en gammal lagmansdom prövades vara arvfallne uti Östergården i Halvarsbenning till en trediedel ifrån Anders Persson samt Bengt Hansson benämnda Östra hemmanet som tvådelarna deremot borde hithöra.

Protokollet är därefter fyllt med detaljer om hur fastigheten delades som ej ger mer information om släktskap varför den delen av protokollet bortlämnas här.

Västmanlands län renoverade domböcker, volym 21b, folio 605, Anno 1672 den 25 september
* woro wi undertecknade ombuden och lagligen kallade af Pehr Holstenssons arwingar uthi Westergården i Halfwardz-benning till att skifta dhen skogen emellan, på det sedan hwar måtte motta sin särskilde och rågångslotth att åbyta och ingen dhen andra något förfång göra fördenskull wi rannsakade först beskaffenheten af sahl Per Holstenssons lösning i byn, och sedan hans 2ne barnekullars arfdeel, befunno så efter gl:e Holsten Pehrsson Westerhemmanet wore fallit i tio Systerdehlar däraf sohnen Pehr bördig till 2ne och 6 st sedermera inlöst som fastebrefwen uthwisa, så att Anders i Rosendahl allena war outhlöst, till hwilkens ende arfwinge och Mågh Oloff Kelwastsson ibid.

Kommentar: Holsten Persson var gift med en dotter Malin till Michael Hindersson i Rosendel.

Pehr Holstensson arwingar sedan upplåtit sin fars Arverätt i Rosendahl, sampt hans fyra systrars, dehm Pehr Holsten-son i sin tidh där och utlöst eftersom och fastebrefen uthwisa mot Anderses femtedeel i Halwardzbenning som Oloff till dhem i bytet igen uppdragit, så att hela westerhemanet på detta sättet tillhörde Per Holstenssons arfwingar allena. Sede-merhra under arftahlet emellan kullarna befunno wi dhen eldre bestå af en bror Jöns benämnd och 2ne systrar Marith i Hörende och Anna i Mehling och dhen senare af 2ne bröder och 2ne systrar Anders i Halvarsbenning, Holsten i Hed-kärra, Rikemor i Elgsjöbo och Elin ibid, hwilka betalade på sitt möderne i dhen inlöste jorden, eftersom dheras fadher skulle löst all sin jordh i senare giftet, däremot dhe andre uppåsade att och dheras moders jord wara såld i Diuptiärna och nedlagd i Halvarsbenning prosterderade därför wederlag. Såsom jembwal efter dheras husbondhes Jöns wara barnlös dödh uppå sade dhe att och arfdelarna af hans broderdehl borde dhem enskilt till bythes gånga qvarlåtenskap fanns böra iachttagas att i bytet med Oloff i Rosendahl war och fadhrens egen arfzrätt transporterad tillika med dhe deelar han löst, för hwilken honom i arf tilfallen lotth bägge kullarna borde wara lika dehlachtige.

Af desse bägge kullars schääl och prätentioner emot hwarannan till egendomen funno wi likast och att ingendera blefwe prowadierad sin rätt, om heela skoges sloges i en massa och deltes i fem delar, däraf förre kullen likasom enskillte arf-tagare efter Jöns jembwal för sine 2ne systerdeehlar toge 2ne deehlar och senare kullen 3ne. Det och arfwingarne lätthe sigh wäl åthnöja. Förente sigh så silfwa om efterföljande rörskilnader som emellan dheras skogeteegara wara och blifwa skohla dhem för en redigt och wist efterlefnad. 1. Skahl ? Anders Pehrsson behålla för sin egen brodersdeehl och 2ne utlöste systrars hustru Rikmor och hustru Elin i Elgsiöbo deelar som och giöra en brodersdeehl tilhopa, dhen skogh som oppgåår efter en Kohlningswägh ifrån Tall.... till Sör swårdåhsen, vidare twärt öfver en mosa Rotfallzmosen benämnd så till Ställeberget, sidst öfwer ett kiärr till ett Råå Kihlebookiärrsråå .....som skillier Halfwardsbenning och Djuptiära intill Västgöretorpet åth, så öster emellan Halfwarsbenning och Djuptiära intill Wintervägen som löpter åth Nohrebergs-by. Häraf bewilliade Ander Pehrsson och att afsättia ett stycke skogh för dhe andre arfwingarna till Grufweskogh.

2. Wederkändes Holsten Pehrsson dhen 3de broderslotthen i skogen som sluutes å westre sidan med dhen skilnad som ofwannämde Anders Pehrssons dehl uthföres, och å östre sidan begynnes hans skilnad widh Wäster gate .... i Byn och åthfölier sedan Flytzwägen alt upptill Djupkärra Råågång möther.

3. Dhen öfrige skogen för dhe 2ne åtherwarande brodhersdeelarne af eldre kullen som inslutes å den ene sidan af Flytz-wägen och andre af Mohrewägen. Samråddes undergående att dhe sielfwe under sigh byta skulle af hwilka 2ne sidst benämde skogelotter Oloff Påhlsson och Hans Bengtsson i Halvarsbenning lofwade afsättia en skogebidh för sahl Pehr Holstenssons syster hust Anna i Dahlwik arfwingar inom Söderbärkes Råågång beoende efter dhe inom be(rör)de sock-enskillnad till sitt Torp därsammanstädes ingen skogh uthom Tächtegården ega. Att nu arfwingarna om detta skogebythe wore wäl ense och med hvarannan i godo sämio förlikade så och silfwe begärat 20 ... withe till straff öfwer dhem som dhenne förening i något måtto öfweträder, satte synnemännen såsom withnen härtill sine namn och bomärken därunder hwilkas namn under be de act opnemnas. 
Holsten Persson noterad i den årliga räntan år 1571 för Halfvarsbenning i Norberg socken. Var nämndeman sista gången vid tinget 1606. Son till nämndemannen Per Larsson i Västra Gården, Halfvarsbenning. Holsten var gift med Malin Michelsdotter från Rosendal vars far var Michel Hindricksson där.

15:e januari 1592 Laga ting vid Norberg sid 10
* Kom för rätta P Andersson i Rosendal och talade tilll Anders P son byfogde i Norbärgh att Anders P som skulle hafva bränt upp hans lösöre som han ärfde efter sin fader och efter var bägge parterna med besked och deth hade stått i 26 år. Då sköt jag det till lagmanen.

Kopparbergs län XXXVI A1:9 1610 -1614. Den 15 februari 1610 Laga ting i Gambla Norberg. Ingen foliering
* Börill Andersson i Rosendal gaf tillkänna huru Erik Pedersson i Pedersbo den där nu stad sielf fastade och uplot honom all den del som belägen är östan ån i förenämnda Pedersbo både åker och äng för osmundjärn 2 lästar.

Kopparbergs län XXXVI A1:9 1610 -1614. Den 13 maj 1610 Laga ting i Gambla Norberg folio 115
Peder Andersson i Rosendal för han hafva riffven annans gärdsgård. 3 mark i böter

Kopparbergs län XXXVI A1:9 1610 -1614. Den 10 juli 1614 Laga ting i Gamba Norberg folio 315 Ren db folio 552
* Hans Pedersson i Rosendal biuder up samt hans syster biuder up nu första resan 2 systerdelar ibid köpt af Iön Iönsson för 31 fat järn. Item Lasse Dalkarl i äfvet Sättra upbiudit på en systerdel skiotlar osmundsjärn 300 kåpe spannar 2 par, Erik i Awesta och Lasse i Farsta, togo på samma systerdel penningar 28 mark kung Eriks mynt, Biörn i Sättra på samma del penningar 5 mark kung Eriks mynt.

* Kom Peder Holstensson i Halfvarsbening och talade till Peder Andersson i Rosendal om en half Osmundssmedja ibid Då framlade Päder Holstensson ett synebref som bergsfogden med goda män utgifvit hade lydandes huru de hade bytt hemmanen dem emellan och då kom Peder Andersson och Peder Holstensson med sine syskon halfparten till …. Then afsades att Peder Holstenssons broder Anders Holstensson som nu på samma Rosendal bor, slöt både halfdelen smedian med Peder Andersson som väl som i hemmanet.

Kopparbergs län XXXVI A1:10 1615 -1617. Den 16 februari 1616 Laga ting i Gambla Norberg folio 43
* Hans Pedersson i Rosendal biuder up nu andra resan samt hans syskon 2 systerdelar i förenämnda Rosendal köpt af Iöns Iönsson för 31fat osmundjärn

Kopparbergs län XXXVI A1:10 1615 -1617. Den 10 april 1617. Laga ting i Gambla Norberg folio 35 (234)
* Hans Pedersson i Rosendal biuder up nu tredje resan samt och alla hans syskon med honom 2 systerdelar i Rosendal köpt af Iön Iönsson för 31 fat osmundjärn

Kopparbergs län XXXVI A1:11 1618-1619. Den 16 januari 1619. Laga ting i Gambla Norberg folio (445)
* Hustru Margareta Lorens hustru i Rosendal för att hafva slagit sin styfmoder hustru hustru Brita blodigt sår i huvudet så hon hafver derpå sin hörfel 4 yttre hammarhugg hwad kyrkostraff anlagar skall föras vid domkyrkian. Nu fältes för slagsmål 3 daler.

* Erik Olofsson i Rosendal för han gång som han giort hafver hos sine broder Johan Olofsson och igenfinnes Anno 1618 i domboken vidare nu på kurgode behag. Osmundjern 6 fat.

Laga ting den 1680, 30 juni-2 juli med Norberg härad, Västmanland Volym 28b sid 997
* Talade Johan Persson i Rosendahl om någon åwerkan som Kiälwast Olofsson och dess bröder Ibidem skola giort in på dhen skog han igenom process vunnit ifrån Persbo förmenandes såsom de inlöst welat i mödan och beswära den skogeparken att förswara. Mhen alquirserat wid första förlikningen som oprättads blifwit den 30 augusti 1665 att dhe och nu böra wara derifrån stängda eller och betala sin andel i giorda expenserne och dela sedan pro quota för sitt hemman. Swaranden frågade hwar dhen skogen ähr belägen som han sålunda wunnit ifrån Persbo och när dhe wistes will han gifwa sig till ett af dhe wilkor som Pehrsson nu sagt.

Resolution: Skall Johan Persson bestyrka dhen skough han wunnit öfwer förlikningen af den 30 oktober 1665. Sedan skiuter han dhen för sitt hemman enskilt eller och efter Johans tillbudh afläggia Kiälwast medh dess broder om så befinnas något wunnit sin andel i omkåstnaden och gånga så dher wejdill dhelning.

Kopparbergs län XXXVI A1:9 1610 -1614. Den 18 juli 1614 Laga ting i Gambla Norberg folio 313. Den 20 juli 1614 Laga ting i Söderbärke folio 315. Den 16 februari 1616 Laga ting i Gambla Norberg folio 41
* folio 315 Peder Östensson i Halvardsbenning biuder upp nu första resan 3 systerdelar köpt af Olof Hendriksson (son till Brita Henniksdr nr 9) … en systerdel för 4 fat en systerdel af Hans Pedersson i Rosendal för 2 fat af Kiälwast Olofsson i Lifsdal en systerdel för 2 fat …

Om Nordansjö i Norbergs socken, Väster om Kärrgruvan.

Frihetshjälten Engelbrekts förfäder anses ha invandrat från Tyskland i början av 1500-talet. Stamfadern Engelbrekt var av borgerlig härkomst, som först slog sig ned i Uppsala som hantverkare men flyttade snart till Västerås.

1. Engelbrekt
2. Englika
3. Engelbrekt Englikason
4. Engelbrekt Engelbrektsson frihetshjälten

Hustrun Carin härstammande från den högadliga Randesta hemmahörande i Västergötland, dotter till väpnaren Laurens Pedersson. Paret Engelbrekt och Carin var barnlösa. När Engelbrekt mördades en vårdag 1436 valde Carin att äkta Engelbrekts väpnare, Folke Turesson. Paret fick dottern ”Fru Merta till Hörningsholm” gift med Knut Pijk. Knut Pik och fru Merta hade en fosterson vid namn Folke Pik, den som testamenterade år 1488 Nordansjö till prästbordet i Norberg socken, hyttan hade han erhållit av ”hederliga och välbördig fru hustru Carin”.

JE Amquist skriver om fru Merta i en artikel: Den jordbesittande adeln i Närke och Bergslagen 1576-77 i Släkt och hävd 1975 sid 273 Nr 18. Märta Eriksdotter [Leijonhufvud] till Hörningsholm, Hölebo härad, Södermanland, änka efter Svante Sture V 1567). Vår Lars Hennikasson (7) var frälselandbonde under Nordansjö åren 1539-1552.
I byar och bebyggelse i Norbergs kommun sägs;

Nordansjö har med stor sannolikhet fått sitt namn efter läget norr om sjön Kalven. Namnet uppträder första gången år 1417. Redan vid den tiden var Nordansjö en hyttplats. På 1440 talet övergick Nordansjö från att ha varit ett bergsmans-hemman till att bli ett frälsehemman. Hemmanet med hytta testamenterades år 1488 av dåvarande ägaren Folke Pik till prästbordet i Norberg. Under reformationen drogs Nordansjö in till kronan. Tämligen snart kom det emellertid åter i privat ägo och blev på nytt ett hemman av frälsenatur. Nordansjö kom sedan att vara den enda frälsehyttan i hela Nor-berg socken århundradena igenom. Ingen av Nordansjös många adliga ägare bodde här utan egendomen med hytta och hammare drevs med hjälp av en arrendator eller en inspektör som var bosatt på gården. Under sig hade denne en rad dagsverkstorpare och andra arbetare. Huruvida den hammare som 1625 fanns i Nordansjö var anlagd av dåvarande ägaren, riksmarskalken Jacob De la Gardie, eller om den anlagts strax dessförinnan är ovisst. Hammaren omnämns år 1637 som en frälsehammare, således befriad från hammarskatt. För den tackjärn som tillverkades i Nordansjö hytta betalade man emellertid skatt. De la Gardie lär år 1642 uppföra en ny masugn i Nordansjö - ”på Fransooss wijss giordt”.

Den första vägen från Nordansjö till Norbergs by anlades sannolikt medan Jacob De la Gardie ännu levde, omkring år 1650. Dessförinnan hade det endast funnits stigar att ta sig fram på. Transporterna från hyttan till Norbergs by hade framförallt gått över sjön Noren – på sommaren med båtar och på vintern över isen. Trots den nya vägen utnyttjades sjön som transportled även i fortsättningen.

Några decennier senare, år 1669, ödelades Nordansjö hytta. Ägarens behov av tackjärn tillfredsställdes nämligen då genom andra hyttors tillverkning. I stället fick man tillstånd från bergskollegiet att anlägga en ny hammare med två härdar. Det smide som därigenom tillkom – utöver den gamla hammarens – var man tvungen att betala skatt för.

Hennika Bentssons (1) son Lars Henniksson (7)
Född i Vad, Söderbärke socken. Landbo i Västanfors, Fagersta socken. Lasse Henniksson är ensam om Malings hytta åren 1539 och 1552. Noteras i Älvsborgs lösen 1571 i Fagersta. År 1600 har han efterträtts av sonen Olof Larsson och i Älvsborgs lösen 1614 finns Kjellfast Olsson, troligen en son till Olof Larsson.

Gift med NN. Bosatt i Västanfors, Fagersta socken. Barn, alla födda i Västanfors: Halvard Larsson bosatt i Norberg, Per Larsson bosatt i Norberg, Hennika Larsson bosatt i Norberg, Hans Larsson (i skattelängden 1600 finns i Halvar-dsbenning förutom Holsten Persson en Hans utan patronymikon som antas vara denna Hans Larsson) försvann därefter, Olof Larsson bosatt i Fagersta gift med Sigrid, brorsdotter till Lasse Svensson i Hagge. Britt-Mari Sohlström

Laga ting i Söderbärke den 1 februari 1602 sid 50 och 51
* Kom och Nils i Wik och talade till Hans Pedersson ibidem om några jordedelar som Hans Pedersson will till sig lösa av Halvard Larsson, Peder Larsson och Henrik Larsson på Norberg hvilka är Hans Perssons samt Nils Anderssons hustrurs syskonbarn. Så all den stund att Herman Henniksson samt Lasse Henniksson vore bröder och nu Hans Perssons hustru Rikemor benämnd och Nils Hustru Maria är Hermans döttrar dömde jag dem båda samma jord att lösa lika.

Diplomatarium dalecarlium act nummer 711 den 29 februari 1548 i Norberg.
Häradshöfdingen Jöns Perssons dombref, dels emellan Johan i Söderboda, Söderbärke socken och förre bergsfogden Lasse Hemmingsson i Medlinge, vid Norberg, angående någre fäbodar.

På thet 48 året then 29 dagen i februari tingades på Gambla Norebergh, och tå såte thenna för Retta. Nämnden: Tijdeka j Asbönning Peder Olsson j Hedetierna, Hans Persson j Wijk, Nijls Staffansson j Onsyö, Nijls Hanssin j Symble, Anders Byörsson j Gleffse, Simon Persson j Flijkene, Olof Pålsson j Rebbansbönning, Peder Tomosson och Peder Hermansson j Knallansbönning, Oloff Laarsson j Andersböning, Lasse Hansson j Prestehyttone.

* folio 116 Kom för retta Johan i Söderboda i Söderbärke och talade till Lasse Hemmingsson i Medlinge om ena bodhar som kallas Knutzbodhar, hwilka förenämnda Lasse Hemmingsson hade gifvit Rasmus Timberman lof att uppbygga på den tid han Bergsfogde var, efter kunglige Maj:ts mandat högbemelte K. M:s motte haffwa framgång ther Bolbygianer icke hade skada utaf. Och om samma Rasmus icke synes ther blifva tå skall han buda thet skogägendener och ingen annan, ther till skola män rannsaka på hwars skog thet ligger och hwad han förbättrat hafver, wela the icke, så skall ingen fortaga honom sina penninger icke heller ödhe leggas om man kan sigh ther på hielpa och skatten icke forminska. Efter N.R. Dömde jach så flit och gott etc...

* folio 117 Kom för rätta beskedlige man Lasse Hennigsson i Medlinge kungörande huru Nils Jönsson som första bodde dehr nu Lasse bor omsatte Peder Larsson i Hyppensbenning 4 fat och 2 hundet jern och fick terföre ena teckt i pant tagande och till sig af skatte så mycket som på then teckten kunde löpa nu för 2 år. Sedan fick Peder Larsson förenämn-da till Lasse Hennigsson begärand pant igen lofvande jernet utgifva på en för sagdt dag kan nu inte fådt blifva. De tå så förente. Tå Lasse får icke jernet innan de veckor skall Lars få till som pant igen.

* Hela Dalarna KLHA1:1 folio 165. Den 26 januari 1550 på Norberg tingades.
Lasse Hennigsson (7) i Midlinge upbud en systerdel i Omdeboda på Tidika hustrus vegnar i Bännebodha tredje resan
Lasse Hennikssons kända barn:
Hennika Larsson född i Västanfors, bosatt i Norberg socken. Hans Larsson bosatt i Halvarsbenning, Norberg socken samt Olof Larsson, bosatt i Fagersta, Västanfors.

Hela Dalarna KLHA1: volym 4 1594-1595, folio 109 den 11 februari 1595
* Hans Persson i Vik bjuder upp två brodersdelar ibidem köpt av Olof Larsson i Fagersta för 1/22 fat, av Halvard P son, Per Hermansson (26) i Halvarsbenning för 1/22 fat.

* Hela dalarna 1591-1593 KLHA1 Volym 6 sid 42 den 25 januari 1598 laga ting i Söderbärke
Kom Nils Andersson i Wik (gift med Marit Hermansdotter) och talade till sinnom magelaghe Hans P son (gift med Rikemor Hermansdr) ibidem om någon iord som Hans P son till sig bytt hafver af Oluff Larsson i Fagersta och Hans Larsson i Halvarsbenning på Norberg hvilka wara både Nils och Hans P sons hustrus syskonbarn. Då fanns att Han P son hade köpt thenne jord som han gaf ut för samma jord igän, af Hans Äffriksson i Fragg, som och war bägge thess hustrus syskonbarn och då dömdes att hwar Hans P son kan bewisa att Nils på sin hustrus wägna hafva

Kommentar: Efrika (5), Hans Äffriksson i Fraggs far, fanns före Lasse Henniksson i Fagersta

I skattelängden 1600 finns för Halvarsbenning jämte Holsten Persson en Hans utan patronymikon. Han är säkerligen identisk med Hans Larsson. Hans Larsson skattade för gården i Halvarsbenning något år omkring 1600. ( T ex i DD I AI:6 1598) Han försvann därefter och jag har inte sett vem som köpte Lasse Hennikssons del av gården (Arne Sohlström). Gift med NN.

Hela dalarna 1591-1593 KLHA1: Volym 6. Den 26 januari 1598 på Gambla Norbärg Folio 43 och 44 (267)
Kom Hans P son i Wik (gift med Rikemor Hermansdr) samt Hans Larsson i Halvardsbenning och hade bytt jord i så måtto att Hans Larsson gaf Hans P son en del i Wik så god som 1/22 del fat osmund järn där emot gaf Hans Persson honom igen iord på 1/22 del i Halvarsbenning. Än byte Hans P son med Halvard i P bo samt P Hansson i Halvardsben-ning så Hans P som gaf Halvard jord på 400 i Fragg, däremot fick Hans P son lika mycket igen i Wik. Än gaf Hans P son P Hansson jord på 400 i Halvardsbenning där emot fick Hans lika mycket i Wik

Hennika Bentssons (1) son Herman Henniksson (8) i Halvarsbenning
Född i Vad, Söderbärke socken. V omkr 1590. Bosatt i Halvardsbenning. Förefaller som att Hennika Bengtsson (1) ägde Östra gården i Halvarsbenning och att Herman Henniksson (8) förvaltade och brukade gården.1593 års ränta upptar Herman Henniksson som ägare av både Halvarsbenning och Norra gården i Fragg. Senare övertog Halvard Eriksson Dalkarl från Persbo i Grangärde Norra gården i Fragg, möjligen var han eller troligt Hermans måg. Efter Härmans död omkring 1590 övertog Hans Larsson brukandet av östra gården i Halvarsbenning. (Britt-Mari Sohlström).

Gift med Brita Persdotter. Bosatt i Halvardsbenning.
Barn: Rickemor Hermansdotter gift med nämndemannen Hans Persson i Vik, Per Hermansson, Marit Hermansdotter gift med Nils Andersson, bosatta i Wik, Halvard Hermansson gift i Persbo, Grangärde socken, Holsten Hermansson, Brita Hermansdotter.

Hela dalarna 1591-1593 KLHA1Volym 6. Den 28 januari 1599 laga ting i Gambla Norberg folio 37 (154)
* Kom P Hermansson i Halvardsbönning fasta och upplät (löste ut) sinom syster hustru Rikmora P son i Wik all den del som hon åtte i förenämnda Halvardsbenning, Så steg en benämnd Anders Bengtson i Nordansiö fram och föregaf att Härman P fader sampt Rikmodher hade köpt en systerdel af sina systrar som ått Rikmor (3) som bodde i Köping samma hustru Brita (9) ibidem. Så efter att Anders Bentason fader Bengt Henniksson (6) och Herman Henniksson (8) de vore bröder och war fasta påkommit på de twå före nämnde systerdelar som förberört är dömdes Bengt Henikasson (6) i Nordensiö att lösa en systerdel såwäl som Härman (8) och sidan sålde P sine systrar både then delen som han åtte hade med then del som han löst hafade. Le Roy kommentar: Detta avser troligen den Östra gården i Vad

”I Älvsborgs lösen 1571 anges att Herman i Halvardsbenning har en förmögenhet värd 1715 mark den största! I hans ägodelar ingick bland annat 85 lod silver, 15 kor, 6 oxar och 120 skeppund tackjärn (Norberg genom 600 år sid 282). 120 skeppund järn motsvarar i dagens viktmått över 20 ton järn – mångdubbelt mer än vad man kan finna hos någon annan bergsman i bergslaget”.

”En teori är att Halvard Jönsson Bonde som var Herman Hennikssons (8) företrädare i Halvarsbenning var svärfar till Hennika Bengtsson (1) vars hustru i så fall ärvt Östra gården”. (Britt-Marie Sohlström).

I Norberg genom 600 år sid 255 sägs om Halvard ”Den tidigare nämnde Halvard Bonde är av allt att döma jordägare i stora mått. Enligt skattelängden 1371 har han landbor i Färnebo, Tillberga och Harakers socknar. ”Som ett tidigt exem-pel på utvecklingens gång må nämnas, att de i Söderbärke socken belägna Årnebo 1352 samt Bråfors och Sörbo 1354 är bondgårdar. 1539 ligger där hyttor och de två förstnämnda räknas till Norbergs socken. Just år 1354 köps Bråfors av en Halvard Bonde, som år 1371 är bergsman på Norberg. Av namnet att döma har kanske Halvard varit bonde från början (år 1367 förekommer han som faste vid ett jordköp på Söderberg ting)”. Västmanlands fornminnes förenings årsskrift nr 26 år 1938 sid 65.

Hela Dalarna KLHA1: Volym 2. Den 15:e januari 1592 Laga ting vid Norberg folio 12 (sid 34)
*Kom för rätta Hans P son i Wik i Söderbärke (gift med Herman Hennikssons dotter Rikemor Hermansdotter och talade till Anders i Nolansiö om ett hemmansdel i Wad i Söderbärke socken i så måttho att Hans P son svärfar Härman (8) i Halwardsbönning hade bortsolt samma del i Wad för en läst iärn Anders i Nolansiö och nu ville förenämde Hans P son igen lösa sin hustrus fäderne för samma värde aff förbemälte Anders och mädhan samma hemmansdel icke är lagbund-en och stånden icke heller dombref påkommit dömde jag att Hans P son måtte lösa sin hustrus faders (8) iord igen.

Herman Hennikssons (8) son Per Hermansson
Bergsman i Halvarsbenning (Östra gården) död före 1610. Gift med NN. Barn: Karin Persdotter, NN Persdotter födda i Halvarsbenning Död 1655 i Livsdal, Norberg socken, med flera ej kända barn - allt enligt Britt-Mari Sohlströms redovisning av hennes fars forskning. I Livsdal begrofs dock den 27 maj 1655 en N. Kjellvast och den 21 okt 1655 ett barn till Bengt Kjelwastsson. Någon Persdotter finns ej noterad detta år som begravd från Livsdal!

Hennika Bentssons (1) dotter Brita Henniksdotter (9). Se protkoll under Herman Henniksson (8)

Hennika Bentssons (1) son Östen Henniksson (10)
Född i Vad, Söderbärke socken. Bosatt i Sunnasjö, Grangärde socken.

Uppbörden för Grangärde år 1550 under Sunnansjö: Östen (10) och Sven (11) nämns efter varandra och i 1562 års längd finns i stället Lasse Östensson och Halvar Svensson i Sunnansjö.

Gift med NN. Barn: Per Östensson född i Grangärde V omkr 1639 i Halvarsbenning, bergsman, Nämndeman där (Östra gården). Per Östensson övertog brukandet av Östra gården 1606 efter Hans Larsson sonson till Hennika Bengtsson (1), gift med Karin Persdotter född i Halvarsbenning V 22 juni 1655 i Halvarsbenning, Lasse Östensson, nämndeman i Sunnansjö, Grangärde.

Laga ting i Söderbärke socken den 16 februari 1609 folio 383.
* Kom Anders Bengtsson i Nordansjö, Grangärde socken och lade ett synebrev i rätten med 12 mäns bomärken, samt lydandes huru de hade den 15 maj 1608 varit på syn emellan Per Östensson i Halvarsbenning och förenämnde Anders Bengtsson... efter dessa voro komna av var sin broder (6 och 10) då jämkade de …/svårläst/

Kopparbergs län XXXVI A1:9 1610 -1614. Den 18 juli 1614 Laga ting i Gambla Norberg folio 313. Den 20 juli 1614 Laga ting i Söderbärke folio 315. Den 16 februari 1616 Laga ting i Gambla Norberg folio 41

* folio 315 Peder Östensson i Halvardsbenning biuder upp nu första resan 3 systerdelar köpt af Olof Hendriksson (son till Brita Henniksdr nr 9) … en systerdel för 4 fat en systerdel af Hans Pedersson i Rosendal för 2 fat af Kiälwast Olofsson i Lifsdal en systerdel för 2 fat …

Hennika Bentssons (1) son Sven Henniksson (11)
Född i Vad, Söderbärke socken. Nämndeman i Grangärde 1547 – 1550. Finns i uppbörden 1550 för Sunnansjö i Grangärde. Sonen Anders säljer 1557 en brodersdel i Fragg. Halvard Svensson säljer 1557 jord i Östanbo till Bengt Nilsson i Persbo, samtidigt som Lasse Östansson säljer en likadan del.

Norre och Söderberke anno 1557 den 20 februari. KLHA1:1, folio 253
Kom för rätten med Anders Swensson (Sven Hennikssons (11) son) i Söderbärke fastade och upplät P Hendriksson (2) en brodersdel i Fragg på Norberg efter 14 fat jern hvilket jern han kunde sig redlig upburit.

Gift med NN. Bosatt i Östansbo, Ludvika socken. Barn: Halvard Svensson, Anders Svensson.

Hennika Bentssons (1) dotter Kristin Henniksdotter (12)
Nämnd i Leonard Perssons avskrift av ett protokoll från den 19 december 1586.

Hennika Bentssons (1) dotter Anna Henniksdotter (13)
Nämnd i Leonard Perssons avskrift av ett protokoll från den 19 december 1586

Hennika Bentssons (1) son Tefrik Henniksson (14)
I den årliga räntan noteras för Bennebo för åren 1572-1585 Hustru Elin sår 8 spannar. Den andre gården är öde 1570-1572 och brukas då av Tidika i Olsbening. Från 1575 noteras en Per Olsson på andre gården i Bennebo. Hustru Elin noteras även under Hökmora åren 1572-1585 sår där ½ spann. Möjligen är hustru Ellin relaterad till Hans Tefriksson.

 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny