Page 130 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Råå fiskeläge
Råå fiskeläge nr 3 
Skonaregatan 17 (Råå fiskeläge nummer 3)

På platsen fanns enligt 1597 års jordabok en fiskebod. Sockenskomakaren Nils Nilsson och hustrun Kierstina, anmoder till Kruse-släkten bosatte sig här före 1750. Huset undkom ryssbranden på grund av läget. Längans korsvirke är renoverats. Huset i vinkel byggdes 1991. ritat av arkitekten Sigvard Enhammer. Råå museums minnestavlor uppsatta år 2014.

Skonaregatan 19 (Råå fiskeläge nummer 3)

Denna del av ”Backen” och Skonaregatan är något av Krusesläktens kvarter, stamgården är nummer 17. Den befintli-ga grusvägen binder samman husen, Dagens nr 19 har 1880-tal som trolig byggtid, men här bör ha funnits ett tidigare hus. Huset i ett plan är byggt i flamtegel senare slätputsat. Råå museums minnestavlor uppsatta år 2014.

Skonaregatan 17 (Varvsgatan). På 1700-talet, omkring tiden då Ryssarna brände Råå, det var 1788, eller något senare, bodde en fiskarefamilj närmare Råå hamn. Familjens namn var Åradh (man och hustru), de hade 5 barn, 1 son och 4 döttrar. Sonen hette Per och döttrarna hete Boel, Anna, Kersti och Sissa.

Kommentar: Årad Persson som bodde i ett gatehus på Råå fiskeläge var gift med Regnel Nilsdotter från Råå fiskeläge nr 3. Familjen flyttar in till hennes bror Nils Nilsson i Råå fiskeläge nr 3 ~ omkring 1801. Där avlider Årad den 11 februari 1804. Parets barnen: Sissa född 28 aug 1773 begravd 24 okt 1773, Anna född 25 jan 1775, Per född 25 maj 1777, Nils född 5 maj 1779 - död 19 maj 1801, Sissa född 22 dec 1781, Bengta född 30 nov 1784 – begravd 12 aug 1787, Boel född 3 dec 1787 samt Kjerstina född 19 jan 1793.

Dottern Boel gifte sig med en sjöman som hette Ola Persson, de hade 5 barn, 4 pojkar, deras namn var Nils Olsson, Peter Olsson, Reinhold Olsson och Andreas Olsson alla sjökaptener i Råå. En flicka som hette Bengta och blev gift med en båtbyggare som hete John Finne boende i Helsingborg.

Familj Årads andra dotter Anna var också gift med en sjöman som hete Per Reinhold och hade 4 barn därav familjerna Reinhold Persson, Anders Persson, Jakob Kristian, Per Reinhold, Bengt Larsson, Andreas Larsson.

Familj Årads 3 dotter hette Kersti och blev gift med en lantbrukare i Bårslöv. De hade endast en dotter som hette Boel. Faderns namn var Bengt Larsson. Denna dotter gifte sig med en lantbrukare därstädes som hette Ola Larsson och de hade 4 barn, 2 pojkar och 2 flickor, undertecknad som skriver detta och är boende i Råå och tillsammans med min syster har en liten matvaroaffär vid Rååvägen. Bröderna som nu är döda voro lantbrukare här i orten.

Familj Årads dotter Sissa reste till Småland och gifte sig men blev senare boende i Råå. Därav familjerna Reinhold Svensson, Per Reinhold, Janne Svensson boende i Råå.

Familj Årads son Pehr även han i Råå. Därav familjerna Sibult, Reinhold Jönsson, Sven Persson, Nils Jönsson med flera.

Den familj Kapten Nils Olsson, min mors kusin, som jag särskilt omgicks med (jag var då omkring 20 år), hustrun Maria Olsson var även en af de gamla släkterna en Sjöström. En av familj Sjöström måste, då Ryssarna huserade i Råå taga barnet med sig och krypa in i skorstenen tills det blev lugnt igen.

Nils Olsson och Maria Olsson hade 3 barn, 1 pojke och 2 flickor. Sonen Olov var sjökapten och bodde i Stockholm. Dottern Johanna gift med sjökapten P. Meijer. Deras dotter Anna Meijer nu boende i Vittsjö. Dottern Mathilda gift med Folkskollärare J. Åkerman Påarp hade 5 barn, 2 pojkar och 3 flickor. Sonen Malte, lektor, är död. Erland är med i en maskinaffär i Helsingborg. Ester är på Killbergskontoret i Helsingborg. Ruth är död och Paula gift med en musikderiktör.

Uppgiftslämnare: Släkter komma och släkter gå! Råå den 25 juli 1946 Kristina Olsson, Råå (döpt 15 februari 1868 i Bårslöv socken som dotter till Ola Larsson och hans hustru Boel Bengtsdotter.)

Råå fiskeläge nr 8 (kvarteret Roddaren)

Ola Svensson född 15 augusti 1739 tienstedräng från Råå vigdes den 30 januari 1763 med pigan dess fästeqvinna Kierstina Erlandsdotter från Pålstorp. Paret bor på Råå fiskeläge nr 8. Där får de den 18 november 1763 sonen Pehr Olasson. Men äkten-skapslyckan blir kort. Redan den 27 juli 1764 begravs Kierstina på Råå (fiskeläget nr 8) efter att ha avlidit 26 år gammal i vattusot. Ola Svensson finner en ny hustru i Karna Nilsdotter från fiskeläget nummer 3 som han gifter sig med den 2 februari 1765. Karnas bror Jöns Nilsson född 2 juni 1761 tar över fiskeläget nummer 3. Karna kommer med sin make Ola Svensson till fiskeläget nummer 8.

Barn i andra giftet:   Kirstin född 16 september 1767, V 10 juni 1841, 
Anna född 26 januari 1772, begravd 27 juni 1852,
Elsa född 5 november 1775, Lissa född 13 augusti 1778, död 17 januari 1838, 
Karna född 28 april 1781 begravd 18 juni 1790, 
Sven född 5 april 1784 begravd 5 december 1784, 
Sven född 26 november 1786 död 16 november 1840, J
Jonas född 18 september 1789, död 1 december 1858

Paret har troligen köpt in sig i gatuhuset nummer 8 av änkan Anna som kvarbodde. 1809 läggs nummer 8 under och brukas av nummer 7. De flyttar till Raus nummer 28, ett gatuhus som hör till fiskeläget. Här finns Karnas bror Israel Nilsson född 16 juni 1756. Det är till honom Ola Svensson och Karna flyttar. Ola Svensson avlider där den 3 juni 1816 i Raus nummer 28 och hans hustru avlider också där den 17 juni 1833, 87 år gammal av ålderdomsbräcklighet.

1809 den 3 Martti Nr 8 Råå Leje

Härmed gjöra vi underskrifne vitterligt för en och hvar som det kan röra, att vi afträda, som vi ock gjöra, vårt förut ägande kronoskatte hus nr 8 på Råå fiskeläge, till vår kära son, Sven Olofsson, emot det han efter vår död, betalar till sina öfriga syskon trettio riksdaler banco och fullgjörer de onera som utgå bör af detta kronohus, och desslikes så väl hädanefter som hitintills bemöter oss på ålderdomen med ömhet, och så vidt dess förmåga sträcker, vårdar oss. Hvilket allt uti vittnens närvaro under-skrifves och beslutas af Råå den 18 augusti 1808, Olof OSS Svensson och Carna Nilsdotter C.N.D.

Att Sven Olsson i grund af detta köpebrev blifvit i kronans handlingar infördt som ägare och åbo af nämnda egendom, attesteras Ramlösa den 24 oktober 1808 Namnteckning

På baksidan har noteras: Af min broder har jag bekommit mitt arf till fulla som qvistteras av mig. Jonas Ohlsson på Råå. För systrarna Anna och Lissa har jag med deras Debet för inropta waror och för betalning för ---- har jag emottagit deras fädernearf med tusen R.Dr. 10 sh 8 banco för dem hwardera som jag qwitterar, Jöran Bengt Andersson

Kommentar: Ola Svenssons och Karna Nilsdotters son Sven är född den 26 november 1786. Gift 2.0 den 20 oktober 1809 med Anna Göransdotter född den 8 maj 1788 i Raus V 15 september 1865 i Råå fiskeläget nr 28 78 år 4 månader och 7 dagar gammal. Både Svens och Annas födelsedatum är felaktiga i husförhörslängden. Sven 22 år gammal har tydligen hyrt ut Råå fiskeläge nr 8 till ägaren av Råå fiskeläge nr 7, Skepparen Jöns Jönsson född 4 november 1773 V 19 mars 1828, 55 år gammal och dennes hustru Bengta Ohlasdotter V 3 maj 1828, då änka på Råå 52 år gammal. De vigdes den 7 november 1800 och är ej direkt släkt med Ola Svensson. Ola Svenssons dotter Anna Olsdotter född 26 januari 1772 begravd den 27 juni 1852, då änka 80 år och 6 dagar gam-mal, hyr tillsammans med sin make Ola Jönsson född 8 april 1759 V 25 oktober 1834, 80 år gammal, gatuhuset Råå fiskeläge nr 8. I HFL1813-1819 anges en Pehr Jönsson vara ägare.

I granngården, Raus fiskeläge nummer 9 finns Ola Svenssons bror sjömannen Nils Svensson född ~1736, som vigs den 28 decem-ber 1767 med pigan Kjerstin Persdotter på Råå. I vigselboken noteras att paret bor nu på Råå. Även här finns en änka (efter David Sibhult) som bodde kvar som inhyses efter Nils Svenssons inflyttande. Ett långskott är att Kerstin Persdotter skulle kunna vara en dotter till Per Olsson och Inger, som noteras i mtl 1723 och 1742 för Raus fiskeläge nummer 9.

Mer troligt är att bröderna kommer från en annan socken än Råå. Ytterligare en broder kan vara drängen Per Svensson i Köping och en syster, pigan Anna Svensdotter i Köping, som är dopvittnen vid Ola Svenssons första sons Pehr Olssons födelse den 18 november 1763. Den 7 oktober 1804 begrovs fiskaren Nils Svensson på Råå, 68 år gammal som döde den 30 september nästledne om aftonen klockan 8 af en stark kolik och den 14 januari 1810 begrofs gamla enkan Kierstina Nils Svensson på Råå som döde den 10:e nästledne 66 år gammal af Bröstsjuka och hufvudvärk.

Råå fiskeläge nr 40 (Kvarteret Kettingen)  
Varvsgatan 4 och 6. Släkten som bor på Varvasgatan 4, 6 och 6A är en sidolinje till vår.
De här, de ä stamhemmanet de. De ä Råå nr 40 efter gammalt, fast nu sen vi vart inkorporerade ä de stadsäga 547. Stamhem-mante här, de ha aldri gått i annan släkt. Min fars farföräldrars föräldrar vet ja hadde de. Sen ha de delats opp i tre delar, så de ä 4 å 6 här ve Varvsgatan, de vart två lotter, å den tredje ble utjorden,

Nr 6 här, de ä de gamla, Sen 6 A, de ä tillbyggt senare. De va så, att min far, han va enda barnet i äktenskapet, min farmors första gifte då. Så gifte hon om sej, å då byggde hennes andre man till den delen. De va Ola Svensson hette han. Men de skulle egent-ligen ha varit Petter Nilssons, de, där Ola Svensson byggde. Men Petter Nilsson – han hette så, min far – han var inte myndi då när hans mor gifte om sej me Ola Svensson, å då gjorde di som di tyckte. En pojke behövde di ju inte bry sej om. Men de va klart, att de va hans farsarv, för de hadde ju delats så, att moren fick de här huset å Petter Nilsson fick andra hälften utå tomten. De va mycke skriverier å sånt, för han skulle få sin rätt, men de hjälpte inte, Ola Svensson fick som han ville, han. Å när di byggde te 6 A, då byggde di för köket för den gamla som bodde här, hon va änka å blind, så hon fick inget fönster å inget ljus i sitt kök. Kersti Nilsdotter hette hon, de va visst farsas farmor. De va mycke me de där, rättegång å allt, men hur di höll på, så sto de som de sto, huset, å de ble ingenting åtgjort för å ändra de. Di kalla varandra för ”svin” å ja vet inte allt, har ja sett i gamla papper, men Ola Svensson, han klara de han i alla fall.

De här, där vi bor, de ä de älsta de. De ä lerväggar, klineväggar på stakar å halm här. Hur gammalt de ä, de vet vi inte, de fann gamla papper, gamlare än di här vi har kvar, men morbror brände oppalladi gamla papperen. Men mor hon sa. Att handra – hundrafemti år va de nog.

Meddelat 1944 av Fru Inez Knutsson, född 1896 i Råå, dotter till skepparen Petter Nilsson Backe, vilken omkom år 1901. Inez var gift med åkaren H. P. Knutsson. Av de tre barnen, två söner och en dotter, bor äldste sonen i Varvsgatan 8. Inez bor med den övriga familjen i Varvsgatan 6, sitt barndomshem.

Några axplock ur de gamla rättegångarna.

Änkan Kjersti Nilsdotter stämde Ola Svensson för at denne ”Kjersti Nilsdotter oåtspord” uppfört hus på omyndige Petter Nilssons tomt, vilket ”överbyggt” köket hos Kjersti Nilsdotter, ”så att dagsljuset unanröjts” och in- och utgång avstängts, detta allt innebä-rande och medförande, att den blinda Kjersi Nilsdotter blivit berövad sina rättigheter. Det förklarades emellertid, att en ny dörr mycket väl kunde upptaga på annan vägg ävensom fönster. Och vad den vägg beträffande, vilken rasat, då man grävde grund till Varvsgatan 6 A, så att ”vinden fritt spelade in i köket” hos Kjersti Nilsdotter, så torde det inte ha varat mer än två, tre dagar, innan den åter var uppmurad!

1872 instämde Ola Svensson fiskaren Petter Pettersson (gift med fru Inez Knutssons fars faster, Ingrid Persdotter) för att denne smädat Ola Svensson, emedan O.S. byggt sitt hus (nr 6 A) på Petter Petterssons ägor och berövat änkan Kjersti Nilsdotter ingång till köket. (Kjersti Nilsdotter är fru Inez Knutssons fars farmor). I rätttegångsprotokollet sägs; ”Du är ett svin, jag vill icke tala med dig” (Ola Svensson f 1819). ”Är jag ett svin, så är du en sugga” (Petter Pettersson).

Varvsgatan 6: ”Det är med Smärta, men dock hopp som har äran meddela att den 22dre sistlidne februari klockan 3 på eftermid-dagen uppkom vådeld, hos fiskaren Pehr Jönsson Backe på Råå, emedan han var ute på fiske, nedbrand största delen utaf hans nyss uppförda hus, tillika med all hans fiskeredskap, tackad vare den allgode Guden, som gynnade väderleken så, att icke de här-jande lågorna hant sprida sig längre. Saken talar för sig sjelf till dessa ömmande hjertan, hvilka tacka Gud, att alldrig hafva blifvit så hemsökte, och bedja till Gud att vi icke hädanefter måtte blifva dett. Hvad den Christeliga barmhertigheten benäget behagar meddela, skall med största tacksamhet emottagas. Råå den 8 mars 1830. / Ingen namnteckning/

Den 2 december 1843 företogs bouppteckning efter fiskaren Pehr Jönsson född den 23 december 1802 som son till fiskaren Jöns Nilsson f 1761 och hans första hustru Pernilla Jönsdotter gift med Kjerstina Nilsdotter född den 16 januari 1805 som dotter till Nils Nilsson f 1763 och hans 2:a hustru Ingar Pålsdotter i Råå fiskeläge nr 3. Paret hade fyra barn: Nils 13 år, Johannes 10 år, Gustaf 6 år, Ingri Chatarina 4 år.

Kommentar: Fiskaren Jöns Nilsson född 2 juni 1761 är bror till Nils Nilsson född 11 november 1763, bägge i Råå fiskeläge nr 3, barn till Nils Nilsson och hans hustru Kierstin Gustafsdotter där. Pehr Jönsson f 1802 år således kusin med Kerstin Nilsdotter.

Varvsgatan 6 A: Sammanbyggt i vinkel åt nordost med Varvsgatan 6 är ett envåningshus med källarvåning uppfört 1871 av Ola Svensson, nuvarande ägarens, sjömannen John H. Olssons, far. Till huset hör en tomtbit utanför kvarteret Kettingen, vilken är bebyggd med ett uthus, tidigare kajuta. Gården kring boningshuset hör till Varvsgatan 6.

- O -

Bouppteckning 1864 efter fiskaren Nils Persson Backe. Sedan fiskaren Nils Persson Backe å No 40 Råå under vårtiden år 1864 i sällskap med fiskaren Jöns Pålsson Damström äfven från Råå, utgått på seglation år Danska öarne, för att enligt vanligt bruk vid nämnde årstid inköpa färsk sill, att sedermera å lägliga ställen afyttra, så har Backe den 22 mars nämnde år vid Brunehus å Fyen på e.m. ungefär en timma före solens nedgång, aflägsnat sig från farkost och sällskap, under uppgift, att han det ett närbeläget försäljningsställe skulle inköpa orostad kaffe att gagnas under återresan, som var bestämd till påföljande dag.

Emellertid kom Backe icke tillbaka, hvarken ena eller andra dagen och oaktat efterlysningar och efterspaningar har Backes vistelse-ort för en hvar varit obekant till dess ofvanbemälte Damström den 11:te april innevarande år till Fyen åter anlände, då befolkningen på Brunehus hvilken för flera år tillbaka haft personlig bekantskap med Backe, berättade, att denne den 3:dje November först-nämnde år, i en tät, utan allmän genomfart befintlig skogsdunge, af personer som händelsevis sökte skydd för regn, fanns liggande död på marken, därifrån han upptogs och med kläder och allt begrofs genom kommunens försorg. Damströn är här nu närvarande och på den beskrivning han å Fyen erhållit om Backes person och klädsel intygar han ” Att tvifvel icke förfinnes att den funna personen var Nils Persson Backe”.
- O -

Far å mor va kusiner, Far hette Nils Nilsson Backe, å han var född 1840 å mor hette Elna Andersdotter Backe, å hon va också född 1840. Morfar hette Anders Backe å farfar Nils Backe. Di va brödrar. Nils Backe va född 1803 och Anders Backe 1807. Di va skeppare bägge. Min mors föräldrahem, de ä de huset ve Rååvägen, där Björks bokhandel ä. Vi min mors bröllop – di ble vigda 1868, far å mor – då va de 200 personer bjudna, å de va hemma hos mina morföräldrar de. Men di hade ju ett stort hus, där oppe, där som de ä utbyggt, där vet ja att de att 50 personer. Men annars fick di ju ta te gäschívargården – när de va dans å så – di som inte hadde så gott om utrymme. Ve jul, då va de ju kalas me baler å allt. De va mest på gäschívargården de. Å så hadde di musik till dansen. Meddelare: Syster Kerstin Backe

Kommentar: Bror Backe, skeppare, född 1884 på Råå som son till Nils Nilsson Backe och Elna Andersdottter Backe. Ogift. Bor tillsammans med systern, fröken Syster Backe, i gården Varvsgatan 12. Nils född 7 mars 1803 och Anders född 10 mars 1807 är barn till fiskaren Nils Nilsson född 11 november 1763 på råå fiskeläge nr 3 och hans hustru Inger Paulsdotter. Nils är bror till vår Sven Nilsson född 1750 och Karna Nilsdotter född 1747 i Råå fiskeläge nummer 3.


Råå fiskeläge nr 28 (Kvarteret Kettingen)
Hus med innanmäte iVarvsgatan 8.

Jöns Nilsson 29 år med hustru Pernilla 30 år och barnen Per 5 år och Nils 1 år noteras i husförhörslängden 1790 i ett onumrerat hus på Råå fiskeläge. 1796 noteras hans bror Israel Nilsson 40 år med hustru Catarina 40 år och barnen Anders 18 år, Nils 14 år, Jöns 11 år, Karna 16 år och Anna 6 år samt enkan Ingar 67 i ett onumrerat hus på Råå fiske- läge. 1797 noteras de efter varandra (Jöns Nilsson 37, hu Pernilla 37, Nils 9, Anna 5 och Israel Nilsson 43, hu Catarina 43, Anders 19, Nils 14, Jöns 11, Karna 17, Anna 7 och enkan Ingar 72 år). I HFL 1800 benämns huset ”backen”.

Jöns och Israel Nilssöner är barn till Nils Nilsson och hans hustru Kerstin Gustafsdotter på råå fiskeläge nummer 3.

Israel Nilsson avlider 1814 och hans 2:a hustru Maria Sassarasdotter avlider 1817. Då säljs deras del av nummer 28 till dansken Jöns Petter Jönsson f 27 augusti 1798 som flyttar in i nummer 28 ogift tillsammans med sin syster danskan Sissa Jönsdotter f 22 maj 1797 gift med Anders Jönsson f 29 sep 1793. Jöns Petter Jönsson gifter sig (13 april 1821) med Pernilla Andersdotter och i samband med vigseln flyttar hans syster med familj ut från nummer 28.

Från 1845 övertar Jöns Petter Jönssons son Johan Jönsson f 24 juli 1825 gift med Catharina Hansdotter f 14 dec 1828 denna del av nummer 28.

Omkring 1805 flyttar Jöns Nilsson med sin familj från nr 28 till Råå fiskeläge nummer 40. Efter Jöns Nilsson kommer fiskaren Sven Olsson f 14 juli 1787 gift med Anna Jöransdotter f 8 maj 1788. Med sig har de Sven Olssons föräldrar Ola Svensson f 15 aug 1739 V 1816 och hans hustru Karna Nilsdotter f 11 juli 1747 V 1833. Karna är född i läget nr 3 och är syster till Jöns och Israel Nilssöner.

Ola Svenssons sonson Nils Jonasson f 27 feb 1816 gift med Bengta Nilsdotter f 25 aug 1818 flyttar in 1839 till nummer 28 från nummer 54 och 11. Sven Olasson avlider den 16 november 1840 och Anna Göransdotter 15 sep 1865 på nummer 28. Se även nummer 54.

I några gatehus till nummer 28 bor under början av 1800- talet familjer som ej är släkt med våra.

Varvsgatan nr 8. Gården ägdes enligt anteckningar ur köpehandlingar o.d. av skepparen Jonas Olsson, son till Ola Svensson (se Varvsgatan 10 och kartbeskrivningen av år 1800), och kom genom auktion 1863 efter Jonas Olsson i Johannes Magnussons ägo. På auktion efter denne ropade skepparen Nils Nilsson Backe in gården, och nu är hans barn, Syster och Bror Backe, gårdens ägare.

Gården ligger mitt i kvarteret och är styckad från gamla tomten nr 28, varvid den erhöll tomt nr 15. (Jämför avskrifter av handlingar rörande Varvsgatan 10.) Tomten sträcker sig ned till Varvsgatan och begränsas i söder av en gränd, som löper vinkelrätt mot gatan tvärs igenom kvarteret. I öster stöter tomten intill Varvsgatan 8 A. Gården är bebyggd med ett boningshus, som ligger något indraget från gränden och med gaveln ned mot Varvsgatan. Resten av tomten upptas av trädgård.

För omkring 35 år sedan (detta är noterat ~1944) skedde en ganska genomgripande ombyggnad av huset. På korsvirket murades tegel, köket (inklusive bakugnen), som förut gått över hela husets bredd med liten spiskammare i södra hörnet, delades i kök och kammare, den utanför murlivet utskjutande bakugnen, belägen på nuvarande köksingångens plats, revs, och ingången med dubbeldörrar från motsatta hållet till köket ersattes med ett fönster.

Varvsgatan 8 A . Tomten är styckad från gamla nr 28 och ligger uppe i backen ovanför Varvsgatan 8. På gården, ligger utmed gränden som går vinkelrätt upp från Varvasgatan, ett boningshus, omgivet av trädgård på norr och östra sidan. Boningshuset ligger i ungefär samma linje som Varvsgatan 8 och vänder västra gaveln mot dettas östra. Tomten innehades på sin tid av Ola Svensson (f 1819) och ärvdes av dennes dotter Kristina Olasson. Nuvarande ägare är Kristinas Olassons son gasverksarbetaren Olof Olsson.

Ola Svensson, de va en rik gubbe de. Han ägde alla di här gårdarna här, Varvsgatan 10, 8 och 6. I 8 där bodde Sven Gudmunds-son, de va hans svåger. De va en riktig rävgubbe, Oj, va vi reta honom. Han tyckte illa om barn se. Nä, den, den va svår. Vi va riktigt osams vi. Han fick för sej en gång, att han skulle riva ner en bit av nr 10, för den låg på hans mark och hörde till nr 8. De hadde han sett i gamla papper, sa han. Ja, hur han höll på, så tvingade han ägaren där i 10 å riva ner ett stycke, Förut va de längre, huset, åt de här hållet.

De va öppen skorsten här förr. Den revs för 45 år sen. Di hadde öppen skorsten överallt i den tiden. Men de vart så mycke sot, så de va sotet, som gjorde att di rev ut di öppna skorstenarna. De va så mycke sot, så om di lyfte locket å, så fick di en kopp sot i ärtsoppan.

I 6 A där bodde de en gumma i källaren å hon förtente åt folk. Å för förtenningen måste hon ha öppen spis, å de hadde hon inte, gumman, där nere i källaren. Så hon kom hit te oss å förtente sina grejot här. De minns ja.

Di hadde väldia bakugnar överallt förr också. Ofta va di utbyggda me mur utanför väggen, så den stack ut. Ja tror allt de va så i 8, de vill ja minnas.

Meddelat av Olof Olsson, gasverksarbetare, född 1887 i Råå. Dotterson till Ola Svensson och hans hustru i första äktenskapet, Hanna Magnusdotter – nuvarande bostad: Varvsgatan 8 A.

Far byggde de här, 6 A, 1871. Han hette Ola Svensson. Mor var gift två gånger. Hennes son i första giftet rådde om halva nr 6 och hon halva. Ola Svensson, han ägde nr 8A å nr 8, å så fick han halva 6 genom giftermålet. Å så byggde han 6 A på den mark, som mor rådde om. Sen ja gick fatt i ét, har ja byggt till de här (förstugan och ett annat mindre utbygge).

Vi hadde i flesta fall två grisar. Å i trägåren hadde vi foder te grisarna. Där utbygget ä, där va de en ”luta” me kolbod å grishus, taket luta ganska hårt neråt. Å så på den tiden va de brunn me stång på gården. Men de va bättre vatten ve Hjalmar Olssons. Där på baksidan va de fint vatten. Dit gick de alla familjerna här.

Meddelat av John Hilding Olsson, sjöman, född den 19 februari 1872 i Råå, son till skepparen och fiskaren Ola Svensson och hans hustru Elna Johansdotter i hennes andra gifte. J.O. Gift med Augusta Elina Sehrman, född den 10 mars 1874 i Råå. Makarna bo i Varvsgatan 6 A som J.O. ärvt efter sin far.

Jonas Olasson 1789 – 1858

Född den 18 september 1789 i Raus fiskeläge nummer 28 som son till fiskaren Ola Svensson och dennes hustru Karna Nilsdotter. Den senare född 11 juli 1747 på Råå fiskeläge nr 3. Jonas blir fiskare och senare skeppare ~ 1830. Köpte kronogatehuset nummer 54 den 21 oktober 1811 i fiske-läget samt köpte den 30 januari 1855 grunden under nummer 19 (obebyggd) i fiskeläget samt den 30 januari 1855 kronoskatte-grunden nummer 17 i fiskeläget (obebyggd). Han avlider den 1 december 1858 på landsvägen till Ystad, boendes i Råå fiskeläge nr 54.

Kommentar:
Råå fiskeläge nr 19 är den fastighet som Bengt Borman tillträder och som låg öde 1749. Hans dotter Marna Bengts-dotter född 24 juni 1768 övertog fastigheten med sin äldre make fiskaren Nils Nilsson född 16 mars 1746. Nils avled den 18 februari 1828 och Marna avled den 24 mars 1839.

Bengt Bormans son Christian Borman född ~1750 tillträder fastigheten Råå fiskeläge 17 som låg öde (1769). Christians dotter Catharina Christiansdotter född 23 januari 1786 övertar med sin make fiskaren Pehr Jöransson född 1 december 1781 fastigheten. Catharina avlider den 15 september 1822 och Pehr avlider den 15 september 1827. Christian Bormans änka Karna Mårtensdotter född 15 mars 1738 avlider i Råå fiskeläge nr 17 den 15 mars 1738. (Se bilaga A. för mer information om Bormans).

Jonas Olasson 1789-1858 är gift den 11 oktober 1812 i Brunnby socken med Kjerstina Carlsdotter född 7 juni 1787 Mölle läge, Brunnby socken (vid Kattegatt). Hon avled den 28 mars 1875 i Raus fiskeläge nummer 5. Parets barn:
Anna född 3 november 1812
Anders född 7 februari 1814 begav sig på en sjöresa ~1729 som han ej återvände ifrån – troligen avliden under resan.
Nils född 27 februari 1816
Olaus född 18 februari 1818
Johanna född 15 april 1821
Anna född 6 augusti 1823
Sven född 16 april 1826

"Den 9 feb 1859 blef på begäran af Enkan Kjerstin Carlsdotter förrättat laga bouppteckning (Adid 2200 sid 217) efter hennes aflidne man skepparen Jonas Olsson i Nr 54 Råå som genom döden aflidit den 1 dec 1858 och efter sig lemnade dess hustru förberörde Kjerstin Carlsdotter jemte efterskrifna arfvingar sönerne Nils, Olaus och Sven Jonassöner, alla myndiga, men sonen Olaus från-varande och stadd på sjöresa. Hans rätt bevakades af tillstädesvarande Skepparen Ola Svensson på Råå såsom god man för honom.

En dotter Johanna Jonasdotter gift med skepparen Nils Möller alla boende på Råå. Som värderingsmän voro kallade Åboen Nils Ingelson i Pålstorp och Tracteur Christian Persson på Råå."

I skiftet är noteret bland annat: "Jakten Ida om 16 Läster. Värderades till 3000:- samt Kronogatehuset Nr 54 i Råa (enligt köp och transportbrev den 21 oktober 1811) värderad till 720:- samt obebyggda platsen under nr 17 Råå (Kronoskatte) enligt Köpebrev den 30 januari 1855 som värderades till 50:- och (Kronoskatte) obebyggda platsen under nr 19 enligt køpebrev 30 januari 1855 som också värderades till 50:-.

Boets tillgångar uppgick till 5.046 och skulderna till 5.443.

Efter sålunda slutad Bouppteckning förevistes ett Testamente af den 7 dec 1848 som kommer att lända till efterrättelse. Även upplystes att en son Anders Jonsson omkring 30 år sedan begifvit sig på Sjöresa och förmodligen är genom döden afliden men berättigas han till sin lagliga andel om han hemkommer eller sig dertill anmäler. Vidare beslutades att offentlig Auktion å uppteck-nade lösöre warome kommer framdels att förrättas och medlen användas till betäckande på boets skulder. Hvarmed är till allas delar förklarat och nöjda.
Luggude häradsrätt volym alla: 11 lagfart 2 maj 1855.
Nr 39. 1 9/10 kappland jord härande till kronoskatte gatuhuset nr 17 Råå som Jonas Olsson och Kjersti Carlsdotter köpt af Christian Persson och Gunilla Larsdotter för 133riksdaler 16 shilling banko.
Nr 40. 2 6/10 kappland från kronoskattegatehuset nr 19 Råå afsöndrad jord som Jonas Olsson och Kjersti Carlsdotter köpt af Magnus Andersson och Bengta Nilsdotter för 66 riksdaler 32 shilling banco.

Om Jagten Ida: 1860 nr 69 har kommercekollegiet følgende noteringer:
"Examinerade Skepparen Pål Svensson samt Värdshusidkaren Petter Persson Råå. Skepparen Johan Svensson Raus är befällhavare från februari 1860.

31 maj Examinerade skepparen Jonas Nilsson Råå, Befällhavare Johannes Åkermann. Jonas N köpte in sig genom att ta över Petter Perssons del.

1807 Examinerade skepparen L P Sjötröm (!) är befällhavare
1860 Ida övergår från Jonas Nilsson och Petter Persson till Esbjörn Pålsson, Råå."

Efter Jonas Olssons död säljer änkan Kjerstin Carlsdotter fiskeläget nr 54 (1858) till Båtskepparen Johan Magnusson född 25 januari 1823 som utomäktenskaplig son till Kjerstina Johansdotter Sandberg (ej släkt) och flyttar 1860 till sin son Nils Jonasson, som övertog 1839 föräldrahemmanet Råå fiskeläge nr 28.

Varvsgatan 8 och 12 Råå fiskeläge nr 54. Tomten ligger i kvarterets nordvästra del.

Skepparen Jonas Olsson född 11 december 1789 som son till Ola Svenssons och dennes hustru Karna Nilsdotter köper den 21 oktober 1811 kronogatehuset Råå fiskeläge nr 54. Ett år senare eller den 11 oktober 1812 äktar han Kjerstin Carlsdotter född den 8 september 1787 i Brynnby socken.

Familjen Sven Gustafsson född 14 juni 1777 gift med Sissa Andersdotter född 2 december 1781 flyttar även de in 1805 till nummer 54 från Götheryd socken och ut 1831 till Råå nr 5. (Ej vår släkt).

Tidigast kände ägare är Jonas Olsson som efterträddes av sin son Nils Jonasson (fiskaren Anders Petter Perssons mor-far). Efter honom kom Sven Gudmundsson (gift med Nils Jonassons kusin Hanna Svensdotter, som ärvdes av sin dotter Hedvig. Nuvarande ägare är Henry Knutsson (född 25 juni1822, inflyttad 1828 från nr 54).

Far köpte gården här. De va en som hette Johannes Magnusson, å de va på auktion efter honom som far ropte in den. Han sa ett bud, å han tänkte väl inte precis de skulle stanna vid de, men se de gjorde de, så där stod far me gården. De va inte mycke han behövde ge för den, tror ja.

Meddelat 1944 av Syster Kerstin Backe (heter Syster) född 1879 i Råå, dotter till skepparen Nils Nilsson Backe född 1840 på Råå och hans hustru Elna Andersdotter född 1840 på Råå. Föräldrarna var kusiner.

Varvsgatan 12

Backehuset byggdes sent 1700-tal som ett envåningshus med garnvind. Brygghuset åt vänster har tillkommit senare. Förstugor, kök och spiskammare hade kullerstensgolv, övriga rum trägolv. Skepparen och fiskaren Nils Nilsson Backe köpte huset 1873. Huset är ombyggt till 1½ plan. Råå museums minnestavla uppsatt 2014.

Nils Jonasson 1816 – 1875

Är född den 27 februari 1816 på Raus fiskeläge nummer 54 som son till skepparen Jonas Olassson och hans hustru Kjerstina Carlsdotter. Vigd 6 december 1875 på Råå med Bengta Nilsdotter född 25 augusti 1818 i Raus fiskeläge nummer 11 som dotter till fiskaren Nils Svensson och dennes hustru Pernilla Paulsdotter. Jonas Olasson och Nils Svensson är kusiner. Nils Jonassons och           Bengta Nilsdotters barn:
Johanna Christina född 23 augusti 1840
Petronella född 23 september 1841
Anders Petter född 8 september 1843 död 26 augusti 1864
Anna Cecilia född 7 augusti 1845
Nils född 27 september 1847 död 9 december 1847
Sofia Gunhilda född 24 oktober 1848
Nils Olof född 26 november 1850 död 3 mars 1871
Botilda Oliva född 3 maj 1853
Jonas född 11 mars 1855
Carl Tition född 13 maj 1857
Matilda Josefina född 30 augusti 1859 död 17 oktober 1859
Josefina Amalia född 3 maj 1861

Nils Jonasson började som fiskare och blev skeppare 1858. Han avled den 15 november 1875 i Raus fiskeläge nummer 28 och hans hustru Bengta Nilsdotter avled där den 8 november 1884.

"År 1876 den 4 februari inställde sig undertecknad efter anmodan i Sterbhuset efter förre Skepparen Nils Jonasson i Råå, som afled den 15:e sistlidne November for att efter bemälde aflidne förrätta bouppteckning. Sterbhusdelägarna i boet uppgåfvos vara: Enkan Bengta Nilsdotter samt barnen Johanna Christina gift med sjökaptenen Jonas Olsson i Råå, Petronella gift med fiskaren Per Olsson. Anna Cecilia gift med Fiskaren Jöns Knutssson alla i Råå. Sofia Gunilda gift med S N Hammarlund i Helsingborg samt Jonas född den 11 mars 1855, Carl Titon född den 13 maj 1857, Botilda född den 3 maj 1853, och Josefina Amalia född den 3 maj 1861. För dessa fyra sistnämnde, som äro omyndiga åtog sig Sjökapten Jonas Olsson förmynderskapet. Att i egenskap af vittnen förrättningen öfvervara voro kallade och tillstädes Åboen Bengt Hansson i Örby och fiskaren Anders Josefsson i Råå.

Enkan tillsades att uppgifva boets tillgångar och gäld som det vid den aflidnes frånfall befannt och med afseende hvarpå hon förklarade att som Makarna icke egde fastighet och de lösören som i boet syntes voro genom lösöreköp öfverlåtne till Fiskaren Ola Svensson i Råå så fanns ingenting i tillgångar att uppgifva utan några af den aflidne efterlemnade gångkläder som nu uppvistes och värderades till 22 Kr 50 öre. Skulderna uppgafs till 107 Kr. Boet försattes i Konkurs."
Min mors morföräldrar ägde både Varvsgatan 12 å Varvsgatan 8. Han hette Jonas Olsson, mors farfar, å han va skepp-are. Min morfar, han hette Nils Jonasson å han var också skeppare, han ägde bara Varvsgatan 8. Jonas Olsson hadde två söner, Nils och Sven Jonasson. Sven Jonassons barnbarn har det stora rederiet här, Maurits å Alf å Anders Teodor å Anna heter dom. Efter Jonas Olsson kom Magnusson. Hans hustru va född i Björnberg, de va adel. Magnusson hadde en son som ble gullsmed i Hamburg, å han tog sin far till sej. Men han längta så mycke till gamla Råå , Magnusson, så han ställde flera färder tillbaka till Råå. Men till sist dog han på okänd ort. Nä, de va så, å de har allti kommit tillbaks. Ve Råå stoppar flyktigheten. Där trivs di bäst, folket, ändå.

Meddelat 1944 av fiskaren Anders Petter Persson, född den 11 december 1866 i Råå. Han hade sitt föräldrahemman i Fiskaregatan 4, där han syster, fröken Anna Persson alltjämt bor. Själv bor A. P. P. Med sin hustru vid Ostindiegatan söder om Råå-ån

Varvsgatan 12 A. Tomten, som är avstyckad från gamla nr 28, ligger bakom Varvsgatan 12 men har utfartsvägen mot gatan mellan Varvsgatan 10 och 2. Dess västra del är bebyggd med ett boningshus, uppfört 1804 och beläget parallellt med Varvsgatan 12. Husets norra del med kök och rum är tillbyggd som undantag omkring 1850. Tomtens södra del upptas av gårdsplan med träd-gårdsland och fruktträd. I norra hörnet är ett par små uthusbyggnader av bräder.

År 1868 den 7 januari förrättades arfskifte öfver aflidne makarna Jöns Peter Jönsson och hans hustru Pernilla Andersdotters efter-lemnade fastighet nr 28 på Råå.

Enligt städjobref den 15 december 1817 har Jöns Peter Jönsson, (dansk, ej släkt med tidigare innehavaren av fastigheten Råå fiskeläge nr 28, Israel Nilsson och hans hustru Maria Sassarsdotter avlidna 1814 och 1817) ehuru deruti orätt nämnd Jöns Peters-son, förvärfvat sig besittningsrätt till Nio kappeland jord med derpå varande åbyggnad under nr 28 Råå af krononatur.

Såsom arfvingar efter bemälde makar, är, enligt bilagde bouppteckningar, deras efterlemnade 2 barn; sonen Johannes Jönsson och dotter Botilda Maria Jönsdotter, den sednare gift med fiskaren Jöns Pålsson i nr 14 Råå, hvilka alla äro nu närvarande.” Arvingarna erhålla hälften var av fastigheten, som taxeras till 1200 Rdr Rmt.

Den 7 januari 1868 sålde Jöns Pålsson och hans hustru Botilda Maria Jönsdotter sin andel av nr 28 Råå för 530 Rdr Rmt.

Johannes Jönsson och hustrun Catharina Hansdotter söka åtkomst till 1/3 av lägenheten nr 28 på Råå, vilket fastställdes, dock med förebehåll av andra personers bättre rätt, till utrönande varav, ”på grund av K. Kammarkollegi kungörelse den 29 februari 1808, nu utfördat åboombyteskungörelse, om hvars uppläsande i Luggude härads kyrkor sökanderna böra anskaffa och förevisa prästerskap-ets bevis, för att natt och år efter åboombyteskungörelsens uppläsande erhålla ovillkor-lig fastställes å deras besittningsrätt till förenämnde lägenhet, såvida åtkomsten dertill icke blivit klandrad. Som städja kommer att erläggas 3 års ränta med 27 öre rmt. Malmö landskontor 11 januari 1868.

I grund av testaments afhandlingen den 13 juni 1807 och skiftesförrättningen den 16 maj detta år ha drängen Jöns Pettersson anhållit om Städsmål å Kronogatehuset nr 28 på Råå lije med tillhörande Nio kappeland jord, som förut innehawits af hans numera aflidne föräldrar Israel Nilsson och (Maria) Marna Sarsarsdotter. I anledning hwaraf bemälte Jöns Israelsson (ändrat till Pettersson) härigenom öfwerlåtes förberörde hus och lägenhet att oqwalt bruka, nyttja och besitta, så länge han årligen och i rättan tid till K. Majt och Kronan erlägger den åsatta räntan Nio skillingar Banco, samt fullgör skyldigheten att wäl underhålla och häfda nemde lägenhet, och träd därå plantera samt dem wårda.

I städja till K. Majts och Kronan skall Jöns Pettersson gifwa tre års ränta med tjusju skillingar bancko. Helsingborg den 15 decem-ber 1817 Namnteckning.

Bouppteckning efter afliven fiskaren Israel Nilsson på Råå, som med döden afled 5 april 1814, efterlemnande hustru Marna Sassersdotter jemte 4 barn; sonen Anders, Nils och Jöns – myndiga samt dotter Hanna, ogift. Å dotterns vägnar var närvarande farbrodern Jöns Nilsson på Råå. Huset med 5 väggarum på nr 28 grund Råå med ett kappeland jord värderades till 66.32.-. Paret hade upprättat ett testamente den 13 juni 1807 … att min hustru efter min död skall orubbad och klanderlös äga och behålla den egendom, som efter mig bliver … skrivet Israel Nilsson (1756-1814, son till Nils Nilsson och Kerstin Gustafsdotter på Råå fiskeläge nr 3).
Varvsgatan 10. Gården, som sträcker sig tvärs över kvarterets bredd, utgör en del av gamla tomten nr 28. Uppe på backen mitt 
på tomten ligger ett boningshus. Närmast bakom detta är en mindre gårdsplan; i övrigt upptas tomten av trädgård med trädgårds-land ned mot Varvsgatan. Huset, som förr sträckte sig längre åt sydost, är troligen identiskt med det på nr 28 på kartan av år 1800. Den sydöstra delen revs efter 1800-talets mitt. Gården har ärvts i rakt nedstigande led, och dess nuvarande ägare, Hjalmar Olsson, är sonsons sonson till Ola Svensson, omnämnd i 1800 års kartbeskrivning över Råå läge. (Se bifogade avskrifter ur köpehandlingar, bouppteckningar m.m.)

Arfskifte efter Ola Svensson i nr 28 Råå aflidne hustru Hanna Magnusdotter, med afseende på 2/3 delar uti kronoskatte-huset nr 28 på Råå med undantag av Swen Gudmundssons anpart deruti; upprättadt den 9:de November 1877. Till grund för detta skifte företeddes:

1. Köpebrev av år 1847 utfärdat till Ola Svensson (född 14 juli 1819) och hans blifvande hustru Hanna Magnusdotter å fastigheten av Anna Göransdotter, Göran Svensson, Lars Persson och Ola Nilsson. Kommentar: Ola är son till Anna Göransdotter och hennes avlidne make Sven Ohlsson född 26 november 1786 – V 16 november 1840).

2. K. Majts och Rikets Kammar Collegii den 14 November 1809 för Åboen Sven Olsson utfärdat skattebref å 2/3 delar af Krono gatehuset nr 28 på Råå läge.

3. Bouppteckning 1840 efter fiskaren Sven Olsson på Råå. Arvingar: enkan Anna Göransdotter och barnen Ola 21 år, Göran 15 år, Hans 10 år, Margareta gift med Lars Persson på Råå, Kjersti gift med fiskaren Ola Nilsson och Hanna 12 år gammal.

Kommentar: Sven Olsson och Anna Göransdotter vigdes den 20 oktober 1809 i Helsingborgs kyrka och bor nu på Råå (nr 28). Anna är född den 16 maj 1788 som dotter till Jöran Hansson och hans hustru Hanna Larsdotter, boendes på Råå nr 20 och Sven är son till Ola Svensson 1739 – 1816 och hans hustru Karna Nilsdotter 1747 – 1816 från Råå fiskeläge 3.

4. Utdrag ur Häradsrättens protkoll, utvisande att 1847 omyndiga Hanna Svensdotters andel försålts (förmynare Jonas Olsson på Råå).

5. Bouppteckning efter Ola Swensson på nr 28 Råå hustru Hanna Magnusdotter, upprättad 1868. 3 barn: Sven, Magnus och Kristina.

Det uppgavs att Sven Olssons son Hans avlidit den 23 juli 1841, 11 år gammal, utan att bouppteckningen efter honom upprättats.

Vidare skulle antecknas, att Anna Göransdotter och Sven Olsson genom Köpebref 21 maj 1832 från 2/3 delar uti nr 28 afsöndrat en husplats, 30 alnar i längd och 14 alnar i bredd; hvilken afsöndring numera övergått till Sven Gudmundsson och hans hustru Hanna Svensdotter, som derpå erhållit fasta den 8 juni 1874, nr 15.

Sven Gudmundsson och hans hustru Hanna Svensdotter ägare till 420 kvadratalnar = 16 stänger 80 fot av nr 28.

Skiftets resultat i utdrag.

Ola Svensson erhöll hälften i åbyggnaderna av bebyggda lägenheten och hälften av jordegendomen.
Sonen Sven Olsson 1/6 i åbyggnaden och 1/6 av jordegendomen.
Sonen Magnus Olsson 1/6 i åbyggnaden och 1/6 av jordegendomen.
Dottern Kristina 1/6 i åbyggnaden och 1/6 av jordegendomen.

Sedan fiskaren Ola Svensson på Råå den 18 februari 1860 å konkursauktion efter Jonas Olsson inköpt tvenne husplatser den ene under nr 17 och den andre under nr 19 Råå, så har Ola Svensson i dag betalt två tredjedelar af auktionssumman med Kapital.... 10 februari 1861 J. Kullin.

I följd af det inköp af mina föräldrars hus nr 28 Råå jag denna dag gjort, förbinder jag mig härmed att för min moder Anna Göransdotter årligen under hela sillfisket i från dess början till 1:sta oktober, fritt föra en half sillnärding som af henne anskaffas och hemma på vanligt sätt af henne skötas då hela inkomsten af densamma oafkortadt tillfaller henne; samt att dessutom med tillbyggnad af huset förse henne med lifstids husrum bestående af Stuga, litet kammare och kök efter i dag skedd utwisning. Råå den 23 februari 1847 Ola Svensson. Härmed förklarar jag med nöjd. Råå som ovan. Anna Göransdotter med styrd hand.

År 1834 bouppteckning den 11 februari efter gamla enkan Karna Nilsdotter på Råå, 87 och ett fjärdedels år gammal. Död 17 juni 1833. Son Swen Ols, Skepparen Jonas Olsson, bägge boende på Råå och myndiga, Kiersti, enka, Anna, gift med Ola Jönsson på Råå, Elsa, enka i Bastahusen, Landskrona, Sissa, gift med fiskaren Pehr Påhlsson på Råå.

År 1832 den 29:e december förrättades på vederbörandes anmodan laga bouppteckning efter flickan Karna Svensdotter på Råå, som 22 år gammal med döden afled den 29:de sistledne august – hvarvid instälte sig den aflidnes föräldrar, fiskaren Sven Olsson och dess hustru Anna Göransdotter på Råå.

Ola Svensson 1739 - 1816

Bouppteckning åhr 1816 den 10:e juni efter enkan Karna Nilsdotters man Ola Svensson, som bodde på kronoskatte huset nr 28 på Råå fiske leije och med döden afled den 5:te innevarande månad och lämnade efter sig enkan med 7 myndige barn, 3 söner och 4 döttrar.

Testamente upprättat 1811 av Ola Svensson och Karna Nilsdotter med bestämmelse att den av de äkta makarna, som överlevde den andra, skulle ärva allt och barnen intet, ” - så mycket mer som barnen kunde sig väl försörja”.

På papprets andra sida meddelas, att Ola Svensson avlidit, och på ting i Mörarp 1816, 13 september har bestämts, att Karna Nilsdotter bör skaffa bevittnad avskrift av testamentet och tillställa övriga arvingar.
Nils Svensson 1736 – 1804 (Ola Svenssons 1739- 1816 bror)

År 1804 den 6 december företogs bouppteckning af egendomen och qwarlåtenskapen efter aflidne Nils Svensson på Råå läge som efter sig lemnat dess hustru Kjerstena Pährsdotter med 2:ne barn, sonen Pähr myndig och dottern Lusse 26 år gammal. Till hennes rätt bewakande voro närvarande dess farbroder Ola Svensson derstädes.

Som värderingsmän infunno sig Christian Jeppson och Christopher Hansson på Råå.

Namnteckningarna Kjersten Pehrsdotter, Pehr Nilsson, Lusse Nilsdotter samt Ola Svensson, som alla har skrivit in sina initialer KP, P.N.S, L.N, samt O:SS tyder på att de ej var läs- och skrivkunniga.

I mantalslängden 1769 noteras för Råå fiskelägenummer 9 förutom Nils Svensson och hans hustru Kerstin Persdotter även hans moder Lusse. Hon begrovs den 29 november 1772 som ”enkan Lusse, Swen Ols på Råå 72 år gammal, döde af ålderdom och bräck-lighet. Ola och Nils Svenssons föräldrar torde ha hetat Swen Ols och hustru Lusse. Mer än så vet vi ej om dem. Nils Svenssons son Swen född 26 juli1773 på råå bars till dopet av Dorotea, Per Swenssons i Köping. Per Swensson är inte bror till Ola och Nils. Det är hans hustru Dorotea (Persdotter) som är syster till Nils Svenssons hustru Kerstin Persdotter. Ingen av övriga barnafaddrar eller gudmödrar till Ola och Nils Svenssons barn har kunnat identifierats som syskon till dem. Det verkar därför troligt att Ola och Nils Swensson kommer från en annan socken och har flyttat in till Råå fiskeläge. Råå fiskeläge låg vid dagens Kajgatan 13. 
Varvsgatan 12 kvarteret Kettingen. 1863 ansöker Johannes Magnusson om skatterätt på kronolägenheten Nr 54 Råå. Han hade ropat in den på auktion efter Jonas Olsson för 1.526 Rdr Rmt. 1873 inropar Nils Nilsson Backe Nr 54 på auktion efter båtskepparen Johannes Magnusson för 2.031 Rdr Rmt.

Varvsgatan 12

Backehuset byggdes sent 1700-tal som ett envåningshus med garnvind. Brygghuset åt vänster har tillkommit senare. Förstugor, kök och spiskammare hade kullerstensgolv, övriga rum trägolv. Skepparen och fiskaren Nils Nilsson Backe köpte huset 1873. Huset är ombyggt till 1½ plan. Råå museums minnestavlor uppsatta år 2014.

Varvsgatan 14

Ryttaren David Ziebolt, född 1695 i Livland, kom till Backen via Välluv och Zieboltare har bott här fram till 1900-talets mitt. Huset var ursprungligen ett envånings korsvirkeshus, senare klätt med Helsingborgstegel med äldre ljust tegel åt gårdssidan där bjälkhuvudena lämnats synliga. Råå museums minnestavlor uppsatta år 2014.

Kommentar: I Råå fiskeläge nr 21 noteras i husförhörslängden 1790 Knut Andersson född ~1734 gift med Pernilla Davidsdotter född ~1733 död 24 maj 1807 dotter till David Ziebolt. År 1769 noteras även inhyses änkan Ellna

 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny