Page 139 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Värmland
Sunne socken

Bokhållaren Erland Nyqvist född den 23 oktober i Forsnäs bruk, Sunne socken vigdes den 28 maj 1760 i Rottneros, Sunne socken med Maria Gunnarsdotter född 11 januari 1737 i Treskog, Gunnarskog socken. Paret fick 13 barn som alla är födda i Årås:

Johan Nyqvist                 född 23 oktober 1760 avliden 12 april 1769 i Årås, Sunne socken.
Jan Nyqvist                    född 16 april 1762 avliden 3 juni 1762 i Årås, Sunne socken.
Cajsa Nyqvist                 född 16 april 1762 gift 15 juni1788 i Årås med Nils Alstermark, Paret flyttar till Mangskog socken.
Petter Nyqvist                född 8 mars 1764 avlider den 29 januari 1769 i Årås, Sunne socken.
Brita Maria Nyqvist         född 23 oktober 1766, gift 9 april 1786 i Årås med Jan Nilsson. Familjen flyttar till Mangskog sn.
Erland Nyqvist                född 11 april 1769 avlider den 12 april 1769 i Årås, Sunne socken.
Jan Erlandsson Nyqvist    född 27 mars 1770, gift 28 maj 1792 i Årås med Brita Jonsdotter. Familjen flyttar till Mangskog
Märta Nyqvist                 född 16 september 1771 avliden den 16 januari 1772 i Årås, Sunne socken.
Sven Nyqvist                  född 24 mars 1773 avliden den 27 juli 1773 i Årås, Sunne socken.
Petter Nyqvist                född 15 september 1774 avliden den 6 augusti 1779 i Årås, Sunne socken av kopprna.
Erland Nyqvist                född 3 april 1776 flyttar till Mangskog socken 1892 gift där den 5 december 1804 med Karin And-
ersdotter född 18 januari 1857 i Slobyn.
Merta Catharina Nyqvist  född den 23 augusti 1778 avliden den 15 april 1779 i Årås, Sunne socken.
Helena Catharina Nyqvist född 16 september 1780 flyttar till Mangskog socken och avlider där den 5 maj 1796, ogift och barnlös.


Dottern Cajsa Nyqvist vigd den 15 juni 1788 i Sunne socken med landtbrukaren Nils Alstermark, född 22 februari 1758 i Fösked, Brunskog socken som son till komministern i Brunnskog (1743) Jonas Svenonis Alstermark. Paret flyttar efter vigseln 1788 till Mangskog socken och bor där på Prästtomta i Rinnen, som tidigare ingick i Gylterud. Enligt Jösse härads ortsnamn kommer ordet Rinnen av Rinde, som betyder jordrygg, syftande på grusåsen som dominerar hemmanet. Nils och Cajsa får där barnen;

Stina Alstermark   född 16 april 1789
Jonas Alstermark  född 14 augusti 1792
Lisa Alstermark     född 5 december 1796 avliden den 1 februari 1804.
Nils Alstermark     född 14 november 1799 avliden 1801 enligt notis i husförhörslängden
Maja Cathrina       född 28 februari 1802 avliden den 16 april 1802 av kikhosta.

Svågern Erland Nyqwvist född 3 april 1776 bor hos dem. Han är sjuklig. Flyttar 1807 till sin äldre bror i Slobyn. Fadern och före detta bokhållaren och enklingen sedan 1783 Erland Nyqvist flyttar från Årås till sin måg och dotter i Rinnen, Mangskog socken år 1792. Han avlider där den 2 april 1809.

Yngste systern Catharina Erlandsdotter född 16 september 1780 i Årås, som tjänar piga några år, flyttar till Slobyn där hon avlider 5 maj 1796, 16 år gammal, ogift och barnlös.

Maken Nils Alstermark flyttar 1804 till Gunnarskog. Hustrun Cajsa Erlandsdotter flyttar med sonen Jonas Nilsson född 1792 till Fjell år 1812. Dit kommer även maken Nils Alstermark. Föräldrarna flyttar inom Fjell år 1816. År 1817 väljs han som klockare med en lön av 1 fjärding havre av matlag och en kollekt om året för att han håller skola med medel- lösa barn i hemmanen utan ersättning. Hemmanet Alstermark bebor i Fjäll blir benämnt Klockaremon. Paret flyttar år 1816 till pag 30 i Fjäll. Där avlider Nils den 30 januari 1825, 67 år gammal. Hustru Cajsa Erlandsdotter noteras redan år 1822 i husförhörslängden under rubriken inhyses i Nedre Fjäll. Där avlider hon den 7 februari 1829 av slag 66 år gammal.

I Rinnen bor även hennes syster Brita Maria Nyqvist gift den 9 april 1787 i Årås med Jan Nilsson från Bergia och barnen, alla födda i Sunne socken; Märta född 16 juli 1787, Nils född 14 mars 1791, Maria född 18 november 1793, Sven född 28 juni 1796 och Jan född 25 januari 1798. Året innan (1795) bodde de i Slobyn. År 1798 flyttar familjen till Sannviken i Gräsmark socken för att där försvinna efter två års vistelse år 1801. I husförhörslängden finns den lakoniska noteringen ”ingen vet vart de gått”.

Samma år 1792, som fadern och enkemannen Erland Nyqvist flyttar till sin måg Alstermark, flyttar sonen Jan Erlands-son Nyqvist gift den 28 maj 1792 i Årås med Brita Jonsdotter född den 2 december 1763 i Ås, Sunne socken från Årås till Slobyn i Mangskog socken. Där får de barnen;

Jan Johansson Nyqvist   född 1 april 1792 i Årås – vår ana
Olof Nyqvist                 kristnad 26 september 1794 i Slobyn, Mangskog socken
Petter Nyqvist               kristnad 25 maj 1797 i Slobyn. Tjänar dräng på flera ställen innan han den 26 oktober 1823 äktar
Kerstin Nilsdotter, änka efter hemmansägaren Olof Andersson, som avled den 5 april 1821. Petter blir bonde i Åstenäs 1851-1859. Flyttar 1859 som bonde till Östagata. Se tabell 1 Östagata i Takene, Finemangens årsbok år 2002. Där avlider han år 1888.
Eric Nyqvist                  kristnad den 23 september 1800 i Slobyn gift med Brita Eriksdotter född 5 april 1801 i Gräsmark
socken, blir hemmansägare där till Uddheden. Hustru Brita avlider där den 4 februari 1871. Den 28 oktober 1872 flyttar Erik Nyqvist till sin måg, hemmansägaren i Tröstvik, Nils Nilsson Lundqvist.
Nöddöpt flicka den 15 april 1804 som begrovs den 29 april 1804 i Slobyn, Mangskog socken.
Maria Nyqvist               kristnad den 7 juni 1807 i Fjell, Mangskog socken, Gift med Anders Jansson född 28 oktober 1805 i
Byn, Brunskog socken. Han tjänar som gift dräng hos hennes broder Petter Nyqvist i Åstenäs. I husförhörslängden 1836-1840 noteras Anders vara sjuklig och ej arbetsför samt inhyses hos Petter Nyqvist. Anders avled 1842 i Åstenäs. Maria levde 1860 i Åstenäs.

Många inventarier är från Agnes Keyland och härstammar från Nils Keylands hem i Bjurbäcken, grundaren av Nordiska Museet i Stockholm. På Neragatas andra våning finns ett rum med ett stort antal fotografier tagna av Nils Keyland, mestadels med människor från bygden, De föreställer vardagen för våra finska förfäder i Mangskog, allt från jakt och fiske, jord- och skogsbruk, sjukdomsbot och bastubad till lördagskvällens ”friing” i pigkammaren.
Jan Erlandsson flyttar 1805 med sin familj till Fjell, De bor där i tre år, noteras vara utfattiga, och flyttar åter 1808 till Slobyn. Där avlider Jan år 1814. Hans enka Brita Johansdotter flyttar år 1815 med sin dotter Maria till Gylterud och gifter om sig den 1 januari 1816 med sonen i Gylterudgården, Nils Andersson född 6 juni 1789 i Gylterud med Anders Bryntesson född 30 januari 1754 i Åste-näs som far och hans hustru Kjerstin Nilsdotter född 29 augusti 1746 i Kalleviken som mor.

Sedan Brita kom till Gylterud har hon bättrat på sitt födelseår med 1 år till 1762 och växlat efternamn från Johansdotter till Olsdot-ter. Nils och Brita med dottern Maria flyttar 1825 till Takene (bor hos Nils Olsson född 2 oktober 1808). Därifrån flyttar de 1828 till Anders Olsson född 29 september 1798 och hans hustru Kersti Olsdotter född 11 augusti 1780 som inhyses. Nils avlider där den 17 december 1835 och Brita avlider den 5 januari 1845 i Åstenäs, 82 år gammal.

**********************************************************************************************

Jan Erlandssons och Brita Johansdotters son Jan Johansson född den 1 april 1792 i Årås, Sunne socken, flyttar ut 1811, 19 år gam-mal från familjen i Slobyn och tjänar dräng i Rösetorpet i Bjurbäcken, Mangskog socken. Han flyttar år 1813 till Karin Nilsdotter i Högfallet, Tobyn som blev änka år 1811. De vigs den 28 maj 1815. Karin Nilsdotter är född den 3 januari 1764 i Rinnen, Mangskog socken. Hon är 28 år äldre än Jan och änka efter Sven Andersson född 3 augusti 1766 i Tobyn, avliden den 17 oktober 1811 i Högfallet, Tobyn, Mangskog socken. Parets barn;

Anders Svensson       kristnad 1 januari 1791 i Fjell, Mangskog socken
Kjerstin Svensdotter   kristnad 10 oktober 1796 i Högfallet, Tobyn, Mangskog socken
Maria Svensdotter     kristnad 21 mars 1798 i Högfallet
Anna Svensdotter      kristnad 1 juni 1801 i Högfallet
Dödfödd flicka begraven den 4 april 1804 i Högfallet.
Nils Svensson            kristnad 23 februari 1806 i Högfallet.

Jan flyttar ut år 1822 från Högfallet i Tobyn. Karins son i hennes första gifte, Nils Svensson, tar över bruket av Högfall-et fram till 1829 då han flyttar ut. Samma år flyttar Anders Persson född 14 maj 1793 i Bjurbäcken med sin hustru Sophia Jansdotter född 1796 i Gräsmark (enligt husförhörslängden) in i Högfallet med sina barn. Familjen stannar i Högfallet till år 1837. Nils Olsson född 1812 i Gräsmark blir nästa torpare i Högfallet från 1837 med sin hustru Ingeborg Olsdotter född 1804 i Gräsmark (bägge enligt notis i husförhörslängden). Han noteras som ägare i skiftes- handlingarna 1837-1839. Familjen flyttar ut till Gräsmark år 1847. 
Anderes Bryntesson född 1800 från Åstenäs som innehar markerna söder om Högfallet (Lit M) gift med Anna Olsdotter född i Fjäll 1801 köper Nils Olssons del av Högfallet. 1966 köper skogsbolaget Billerud Högfallet för skogens skull, Torpet förfaller och rivs. Över 100 torp och hemman merendels upptagna under 1800-talet i Mangskog socken har på detta sätt återgått till naturen!

Jan flyttar 1822 till gamle Anders Olsson i Slobyn och blir torpare där. Tjänar dräng hos Anders Nilsson i Lottviken 1824. Flyttar 1825 till Tobyn. Karin Nilsdotter flyttar 1826 från Högfallet till Jan i Tobyn. Sonen i hennes första gifte tar över Tobyn och Jan noteras som dräng hos sin styvson. 1834 tar Jan ut en arbetsattest. Under laga skiftet av Tobyn köper Jan ett hemman (Lit P) om 20 öre skatt mellan den 8 juli 1739 och den 29 maj 1840 av enkan efter Erik Larsson (V 18 maj 1839), Kjerstina Olsdotter född 1814 i Tobyn och köper till av änkan Karin Nilsdotter född 9 februari 1785 i Tobyn land för 3 öre skatt. Det torde vara den fastighet som idag benämns 1:143 i Hagen, Tobyn med flera. Styvsonen Nils lämnar 1845 1/32 del i Tobyn och flyttar till Takene. Jan Johansson och hans 28 år äldre hustru Karin Nilsdotter kommer ej sams. De gör en frivillig boskillnad och Karin flyttar med sin son Nils i Takene.
Karin avlider den 23 december 1852, nära 89 år gammal i Västra Takene. Jan är själv kvar i Hagen i Tobyn. Den 21 mars 1849 får han en son, Johannes Jansson Hagström med sin tjänstepiga Anna Andersdotter född 27 mars 1814 i Slobyn. Hon avlider samma dag som sonen Johannes föds. Enligt en släktsägen sålde Jan sonen Johannes för 100 riksdaler och en ko. Verklighten var nog den att Johannes far, som gjort frivillig boskillnad med sin 28 år äldre hustru och mist sonen Johannes mor vid barnsbörden, fick lämna bort sonen Johannes till dennes moster Brita Andersdotter i Västra Takene från sonens 2-års ålder och därför hjälpte till ekonomiskt med kontanter och en ko.

Mostern Brita Andersdotter född 15 februari 1817 i Mangskog var gift med Erik Jansson född 3 april 1817 i Takene, som sågade sönder sin ena hand och därför blev vanför. Paret hade själva sonen Anders som var född den 25 juli 1846. Hon tar ut arbetsattest till Stockholm den 28 april 1848 men har troligen bott kvar i Mangskog då hon åtar sig Johannes skötsel och uppfostran.
Familjetraditionen berättar vidare att när Johannes var 12 år gammal ville pappa Jan ta hem sin son men Johannes motsatte sig detta. Johannes kom dock att tillbringa en kortare tid hos sin far som ville bekosta hans utbildning men Johannes återvände till sina fosterföräldrar som hade motsatt sig utbildningen.

Jan Johansson Nyqvist vigs 2.0 den 29 april 1863 med Cajsa Nilsdotter född 23 juni 1834 i Ulfstorp, Bjurbäcken, Mangskog socken, som är 42 år yngre än Jan! Hennes föräldrar, Nils Olsson född 1811 i Bjurbäcken och Kjerstin Nilsdotter född 1803 i Salungen, bruk-ade från omkring 1830 Ulfstorp. Omkring 1837 flyttade de med sina barn från Ulfstorp i Bjurbäcken till Gylterud i Mangskog och därifrån 1841 till Neragata i Takene, Mangskog socken! Förädrarna står som ägare av Neragata 1841-1882.

Jan och Cajsa får två barn i Tobyn;
Maria Stina Jansdotter kristnad den 6 april 1865 och Johan Hansson kristnad den 14 januari 1867.

Förmodligen var det när Jan Nyqvist fick en andra hustru som sonen Johannes bodde hemma i några år. Jan avled 1868 boendes i Hagen, tobyn.

Till Jösse Härads Wälloflige tingsrätt!

Som vår broder Jan Johanneson i Tobyn under sistlidene Januari månad (1868) med döden aflidit och efterlemnade sig tvenne mindreåriga barn hvaraf den äldste ännu icke är fulla 3 år gammal och för dem ännu icke någon förmyndare blifvit föreslagen och som den aflidne efterlemnade sig en icke obetydlig förmögenhet af både lös och fast egendom så får vi undertecknade såsom barnen närmaste fränder, ödmjukt anhålla att wällofliga Häradsrätten så fort sig göra låter förordna Laga förmyndare för ofvan-stående barn till hvilka vi föreslår hemmansägaren Johannes Andersson i Grytterud och Nemndemannen Anders Andersson i Rinnen äro därtilll skicklige, wederhäftige och utan laga förfall. Härom anhålles i största ödmjukhet.

Takene den 16 februari 1868     Petter Johansson i Takene      Erik Johansson i Uddheden
Ur laga skifteshandlingarna 1837-1842: Nr 16 (= lit. P) om 23 öre äges av Jan Johannesson som kvarbor och bekommer ett skifte vid tomten, ett skifte af västra ängarna. Det öfriga af Lustmoarna med västra Dammängen norr om Petter Johannesson och sin skog därstädes samt öster ut öfver Elfven.

Tomtgärdet: 18-25, 29-31, af 34, 35-36, AF 45.
Lustmoarna och Dammängen: 168-180, af 181, af 191, 192-195.
Lustmoarna: af 196
Ängarna: af 254, 253, af 256, af 257, af 258, af 259, 260-261, af 262, 331-333, af 334, af 335, af 336, 337, af 338, af 341, af 342, af
 343, af 344.
Skogmarkerna, vid ängen: af 925, öster om Elven: af 1196, 1197-1198. af 1199, af 1200, af1201, af 1202, af 1203, 1204, af 1205, af
 1206, af 1207.
Hemskiftet: af 1013, af 1031, af 1040, af 1042, 1043, af 1054, 1055-1958, af 1068, af 1069, 1070-1073, af 1078, af 1079, 1080-1084.
Den 19 februari 1868 i § 9 villfor Häradsrätten brödernas begäran.

Till Jösse Härads Wälloflige Tingsrätt.
Sedan det till min kunskap kommit att Häradsrätten öfver en inkommen ansöknng den andra rättegångsdagen tillförordnat utan min vetskap förmyndare för mine tvenne omyndige barn därtill skulle blifvit utsedde Johannes Andersson i Grytterud och Anders And-ersson i Rinnen och detta oacktat har skedt genom ett ganska betydligt misstag hälst som ingen inom Rätten kunna lemna Domhaf-vander upplysning om vigten af den ombetroddde förvaltnigen – Jag kan icke utan förvåning tänka på földerna häraf om så olyck-ligtvis skulle hända.

För det första äro dessa tillförordnade ingalunde vederhäftige att emotta en så temligen stor förmögenhet som af den här bifogade Bouppteckningen synes deraf större delen beror på utestående fordringar eller lösegendom som så lätt är att förvandla och skulle snart frågan uppstå att mine barn kunde gå fölustiga af det arf de nu har för handen.

Och dessutom får jag anmärka att dessa tillförordnade personer icke äro skickliga dertill eller i allmänhet äger mindre godt för-troende inom Samhället och synligast Johannes Andersson som är i stor brist deraf som jag tror att Häradsrätten har sig bekant.

Och för övrigt är hos honom ganska liten credit jag må nämna att min aflidne man i Lifstiden yttrade om honom då han ville låna pengar, ”Jag ville icke betro honom om 5 Riksdaler” men nu skulle anses värdig emottaga hela kassan! Af hvad jag sålunda i Rätt och Sanning anfört anhåller jag hos loflige Rätten att desse tillförordnade måtte blifva skilda från denna befattning och i deras ställe tillförordna de personer närboende uti mitt grannskap som äro ansedde bland de skickligaste inom församlingen, nemligen hemmansägaren Fr. Bäckman och Olof Nilsson i Tobyn, som har af välvilja lofvat mig att detta uppdrag emottaga. Af hvilka jag af deras Redbarhet förväntar ett godt stöd i många afseende och Barnen å sin sida tillika får emottaga den vårdnad som för deras uppfostran fordras, och hoppars jag att Häradsrätten bifaller denna min ansökan. Tobyn den 22 februari 1868.

Enkan Kajsa Nilsdotter


§ 5 litt C.

I afräkning på den skuld som jag häftar till min svåger Fr. Beckman i Tobyn öfver för den borgen han för mig till åtskillige ingått har jag denna dag till honom försålt mitt lösörebo som följande:

En ko och en kviga 60:- och ett större och ett mindre får 24:- riksdaler.

Dock förbehåller jag mig att ofvanberörde lösöre få nyttja och begagna emot sex procent ränta för köpeskillingen och ansvarat jag för att hålla köparen skadelös, att ingen ting deraf försämras eller förskingras som härmed förtecknas af.

Takene den 1 februari 1868

Nils Andersson i Takene


(Nils A ndersson är född den 3 april 1828 och bror till Fredrik Beckmans hustru Kerstin Andersdotter född 20 september 1815 i Mangskog, dotter till Anders Byrntesson född 30 juni 1887 i Mangskog och hans hustru Karin Andersdotter född 25 augusti 1791 i Brunskog socken).

Wittnar: Nils Olsson och J. FR. Nilsson i Takene

Uppläst i Mangskog kyrka den 2 februari 1868 af A. E. Molinder.

Rätten beslöt att återuppta ärendet vid nästkommande ting. Så skedde i september 1868 noterat i § 4.

Då entledigades Anders Andersson och Johannes Andersson samt utsågs färgaren Fredrik Beckman och hemmansägaren Olof Nilsson i Tobyn till barnens förmyndare. Dödsboets tillgångar värderades till 20.879 riksdaler och 87 öre samt dess skulder till 515 riksdaler och 83 öre vilken kan beloppsmässigt jämföras med att en ko och en kviga betingade ett värde av 60 riksdaler.

Cajsa Nilsdotter flyttade 1871 från Hagen i Tobyn, Mangskog socken till Hagen i Bodatorp, Boda socken. Gift 2.0 den 9 april 1871 i Boda med Anders Olsson född 1831 i Smedsrud, Boda socken, bonde och kyrkvärd samt änkeman 30 januari 1870 från ett tidigare äktensakp. Paret fick tre barn.

Karl Wiktor       född 1871 som flyttade till USA 1889
Anders Fritiof   född 1874 som flyttade till USA 1892
Elin Charlotta   född 1876.

Anders som avled efter 1881 hade i sitt föregående gifte barnen; 
Betty Maria född 8 februari 1860 och 
Nils Johan född 28 november 1862.

Jan Johanesson blir den som först ger en donation på 1000 riksdaler till kyrkan i Mangskog vars avkastning årligen delas ut till behövande bosatta i Mangskog socken.
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny