Page 132 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Råå fiskeläge
Carl Adrian Blom 1752 – 1811

Född den 1 oktober 1752 i Enslöv, Hallands län (kring Nissaån) V 28 oktober 1811 i Mölle, Brunnby socken av lungsot. Var skol-mästare i Brunnby. Gift före 1783 (vigselnotisernas saknas i Brunnby för åren 1768-1798) med Gunnela Knutsdotter i hennes andra gifte, född 12 februari 1755 i Mölle läge, avliden där ~1792. Parets barn:

Anna Catharina född 3 november 1783 V10 februari 1784, Anna Catrina född 10 mars 1785 gift 25 oktober 1807 i Caroli församling i Malmö stad med klockgjutaren Lars Olsson född 8 maj 1878, Kjerstina född 7 juni 1787 död 2 mars 1875 i Raus gift 11 oktober 1818 med skepparen Jonas Olasson 1789 - 1858, samt Anders född 1 oktober 1791 – alla i Mölle läge. Ingar född 18 december 1793 V 7 oktober 1799 ( I födelseboken anges modern heta Hanna vilket förmodas vara en felskrivning) och Anders född 29 oktober 1796 i Mölle läge.

Gunnel Knutsdotter var gift 1.0 ~1777 med Per Pålsson Brandt född 27 augusti 1750 i Arilds läge Brunnby socken, död den 12 dec-ember 1779 i Mölle läge 29 år gammal genom drunkning. Han var fiskare. Parets barn: Ingar född 25 februari 1778 V 22 oktober 1778 och Per född 18 januari 1780 bägge i Mölle läge.

Den 10 april 1832 dog fattigenkan Gunnela Blom af slaget på Mölle. Begrovs den 15:e 77 år gammal. Noterad i Brunnby mantals-längd 1766.

Håkan Blom 1716 – 1790

Född ~1716 från Landskrona. V17 januari 1790. I Landskrona sockens vigselbok heter han Haqvinus Blom; "Den 29 juli 1750 lystes första gången för cammertjenaren hos majoren och riddaren af Kungl. Svärdsorden wälborne herre Brasnard, ehreborne och wällachtade Monsieur Haqvinus Blom samt ehreborne och dygdesamma jungfrun Anna Catharina Borman. Copulerades den 4 januari 1751."
Parets barn: Maria Christina Blom född 19 oktober 1751 V 8 mars 1752 i Enslöv socken, Hallands län, Carl Adrian Blom döpt 1 oktober 1752 i Enslöv V 4 november 1811 i Mölle, Brunnby socken, Christina Maria Blom född 7 december 1753 i Enslöv V10 juli 1754 i Landskrona, Andreas Magnus Blom född 13 april 1755 V 23 juli 1755 i Lands-krona, Mamertus Blom född 11 maj 1756 V 23 juli 1756 i Landskrona, Johanna Petronella Blom född 21 juli 1757 V 6 juli 1759 i Landskrona, Brigita Andrea Blom född 17 oktober 1759 V 12 oktober 1761 i Landskrona, Ingbor Stina Blom född 6 mars 1761 i Landskrona, Anna Greta Blom född 15 november 1762 i Landskrona, Ingrid Maria Blom född 18 oktober 1766 i Landskrona begravd 29 april 1770 i Mölle läge, Brunnby socken, Zacharias Blom född 9 januari 1769 i Mölle läge, Johanna Andrea Blom född 11 juli 1771 i Mölle läge.

Faddrar till barnen:
1/ Den 22. oktober 1751 blev Maria Christina, bokholderen herr Håkan Bloms barn, døbt, født den 19. Moderen Anna Catharina
Borman. Vidner var adjunctus i Snöstorp herr Hammar, mesteren i Halmstad herr Dahm, herr Peter Elias Böcker, inspectoren på Ettorp, Anna Stina Ellman, jomfru Anna Catharina Transtedt, og jomfru Thala Sevelia.

Den 15. mars 1752 blev begravet bogholderen ved glasbruget herr Håkan Bloms lille datter Maria Christina, død den 8. af kopper, 3 1/2 måneder gammel.

2/"Den 1 oktober 1752 döptes Carl Adrian, bockhållaren Håkan Bloms barn på glasbruket, född den 27 september. Modern madam
A. Catharina Borman. Mästaren vid glasbruket herr Lorenz Brauer, gesällen Friedrich Winke, item Baltzer Jakewits, änkan Karin Persdotter i Nortorp, Per Perssons hustru ibidem och pigan Gunla Nilsdotter från Jorsbro? woro wittnen."

Han var skolemester i Brunnby. Han er ikke blevet gift i Brunnby før 1768. Han har været gift 2 gange. Vielsesbøgerne mangler mellem 1768 og 1798 i Brunnby.

"Den 28 oktober 1811 dog fiskaren Carl Blom af Mölle läge af lungsot och begravdes den 4 november."

3/ "Den 18 december 1753 döptes Christina Maria, bokhållaren Håkan Bloms dotter på glasbruket, född den 7. Modern madam A. Cath. Boreman, af kyrkioherden hr Petter Backer i ?, faddrar voro arrendatoren hvl. David Ekman på Ettorp, adjunkten hr. Bernhard Vilhelm Ulfgren, fru pastorskan Sara Beata Rask, fru Söderberg, jungfru Anna Lena Böcker, ibidem."

4/ "Den 13 april 1755 föddes bryggaren Haqvinus Bloms och Anna Catharinas lilla son klockan 4 om morgonen och döptes den 15
april 1755 till Andreas Magnus. Wittnen woro visiteuren Hans Tullgren, stadswachtmästaren Hans Borman, skrivaren monsieur Christian Bergström, bryggaren Carl Rudelius' hustru murmästaren mäster Jöns Bormans hustru, jungfru Hedvig Hasselberg."

"Den 23 juli 1755 begrovs bryggaren Haqvinus Bloms lilla son död i hans hus kl. 5 om eftermiddagen, 3 månader gammal. Han begrofs den 25 juli på södra sidan af kyrkiogården."

5/ "Den 11 maj 1756 föddes bryggaren Haqvinus Bloms lilla sohn klockan 1/2 4 om eftermiddagen och den 14 maj döptes till
Mamertus. Wittnen woro murmästaren mäster Jöns Borman, bryggaren Carl Rudelius, wynkyparen Johan Egge, visiteuren Christian Siöwall, tobaksspinnaren Nissevants hustru, lotsen Jonas Spaaks hustru, jungfru Caisa Sommer, jungfru Brigita Cecilia Brygger."

"Den 27 augusti 1756 blev bryggaren Haqvinus Bloms lilla sohn död af slag klockan 5 om morgonen 3 månader 14 dagar gammal. Han begrovs den 29 augusti 1756 på södra sidan af kyrkiogården."

6/ "Den 21 juli 1757 föddes bryggaren Acovinus Bloms och hustru Anna Catharinas lilla dotter klockan 6 om aftonen och den 24 juli
döptes dottern till Johanna Petronella. Wittnen woro rådmannen Jöns Kallenborg, tullinspektören hr. Petter Hultman, stadsfältskär hr. L. Bejer, handelsmannen hr. Magnus Molin, handelsmannen Joh. Christ. Tausons kiäresta, madam Gertrud Morian, jungfru Helena Haas och jungfru Anna Catharina Thomasson."

"Den 2 juli 1759 avled bryggaren Haqvinus Bloms lilla dotter död af hetsig feber klockan 3 om morgonen 1 11/12 år gammal och den 6 juli 1759 begrofs dottern uti stora kyrkiogården mittför 2da pelaren ifrån öfversta kyrkodörren på södra sidan af kyrkiogården vid pass 12 famnar från ?."

7/ "Den 17 oktober 1759 föddes bryggaren Acvin Bloms och Anna Catharinas lilla dotter. Döptes den 19 oktober 1759 till Brigita
Andrea. Wittnen woro bakaren Malmström, bryggaren Rudelius, gesällerna Lars och Adrian Berg, kopparslagaren Stenvalls hustru, bryggaren Hans Perssons hustru, jungfru Christina Borman, jungfru Maria Almskog."

"Den 12 oktober 1761 blev bryggaren Acvin Bloms lilla dotter död af koppor 2 2/3 år gammal klockan 6 om morgonen och begrovs den 18 oktober 1761 på stora kyrkiogården söder om kyrkan."

8/ "Den 6 mars 1761 föddes bryggaren Haqvinus Bloms lilla dotter klockan 10 om förmiddagen.Hon döptes den 6 mars 1761 och
fick namnet Ingebor Stina. Wittnen voro fabriqueren Nisvand, målaren Franck, Carl Otto Borman, herr inspectorens fru från Säby ladugård, murmästaren Bormans hustru, jungfru Ekman."

9/ "Den 15 november 1762 blev bryggaren Hacqvinus Bloms och Anna Catharinas lilla dotter född. Döpt den 17 november 1762 till
Anna Greta. Wittnen voro handskmakaren Råberg, slaktaren Biörnberg, unge man Hans Larsson, smeden Wensters hustru, färgeman Gillmans hustru, pigan Christina Larsdotter."

10/ "Den 18 oktober 1766 föddes Hacovin Bloms och dess hustru Anna Catharinas lilla dotter klockan 9 om morgone och döptes
den 18 oktober 1766 vid namn Ingrid Maria. Wittnen voro Herr tullnären Dandsella, ?mästaren Jöns Rander, aflidne bryggaren Rydelii enka, färgeman Lars Gillmans hustru,"

"Den 27 april 1770 begrofs scholaemästaren Bloms lilla dotter från Mölle på 5te åhret död af koppor."

11/ Skipperen Anders Bolins hustru Kierstina från Mölle läge bar ham till dåben. Faddere var skipper Nils Kullenberg, Christen
Kullenberg fra Kullagård, tjenestepigerne Ellna Pyk og Boel Bengtsdotter fra Mölle.

12/ "Den 13 juli 1771 hemmadöptes scholaemästaren Håkan Bloms och Catharina Borgmans dotter från Mölle läge som blef född
den 11 juli.

Buren till dopet af byfogden Anders Pyks hustru Johanna från Mölle läge, blef kallad Johanna Andrea. Faddrarna voro Jöns Corfus-son, Anders Kullenberg, samt pigan Johanna Pyk från Mölle läge."

Bland ovannämnda faddrar kan vi urskilja några syskon eller släktingar till modern Anna Catharina Borman, nämligen:

Stadsväktaren Hans Borman, Murarmästaren mäster Jöns Borman med hustrun, jungfrun Christina Borman, Carl Otto Borman samt färgemannen Lars Gillman gift med Christina Borman.

I Enslöv var Herr Håkan Blom först bokhållare vid glasbruket och senare inspektör. Familjen flyttar till Landskrona 1754 där han verkar som bryggare, inspektör och skolmästare.

Ur Lovens Landskrona under svenska tiden; sid 72 Svenska skolmästare:
Håkan Blom, som förut varit hökare och bryggare och såsom sådan den 25 novemberr1754 aflagt borgared, blef antagen år 1765 eller kanske något förut (som skolmästare). Han tillkännagaf för magistratet att den af staden honom bestådda lön, 30 daler silver-mynt icke var tillräcklig "till den hushyra han medelst beqvämligt Scholaerum utfäst sig betala". Han framhöll , att det syntes "wara oförgripligen en nyttig inrättning att ett ständigt scholehuus blefwe inrättat at de mindre förmögne Borgares barn kunde blifwa in-formerade uti Läsa - skrifwa - och räcknande, som ej förmår hålla någon privat information". Statens äldste funno emellertid icke skäligt att till hans ansökan gifva bifall, "helst tillgången på medel i anseende till andra oundwikelie utgifter sådant icke medgifwas".

Man väntade också kronprins Gustaf till staden och skulle då visa din undersåtliga glädje öfver besöket med ilumanation och fyr-verkerii.

Blom innehade tjänsten endat några få år.

Familjen Blom flyttar omkring 1768 till Mölle i Brunnby socken och där verkar han som skolmästare. Han avlider den 17 januari 1790 af ålderdom 74 år gammal och enkeman i Mölle. Hans hustru Anna Catharina Borman född ~1732 avlid den 10 februari 1777 i Mölle läge.

Vilka som var Håkan Bloms hustru Anna Catharina Borman föräldrar framgår ej av källorna. Men via faddrar och boupptecknings-ingresser kan hon knytas till släkten Borman i Landskrona. Här finns det tre bröder, Jöns, Anders och Hans som torde ingå i ”gamla” Bormans första gifte, samt Inga-Britt, Merta Cathrina och Bengt från ”gamla” Bormans andra gifte. Vår Anna Christina kan möjligen vara dotter till Anders Bo(r)man avliden 1768 eller så finns det ytter-liggare en okänd son till ”gamle” Borman som är Anna Christinas far. I bilaga A. har hennes far markerats som N.N. Borman och urfadern som ”gamle” Borman gift 2 gånger.

Landskrona

Mogens Madsen, senare biskop i Lund, skriver ”Lanskrona är en sjöstad, som ligger rvå och en halv tyska mil söder om Helsing-borg. Dess namn betyder landets eller lanskapets krona”. ”I stadens närhet. På en halv mils avstånd från denna, flyter i söder en å, som under sitt lopp mot havet ej obetydligt ändrar riktning mot norr och vid Landskrona bildar en hamn, vilken rymmer även de största skepp. I Danmark (skåne var danskt vid den här tiden) finns ingen bättre hamn eller mera välbelägen.”

I början av april 1644 intog svenskarna staden och något senare slottet. Krigsledningen skrivet i sin rapport ”Är alltså denna viktiga ort, vilken för den goda hamnens och sitt förträffliga läges skull, med rätta för Landets Krona varit tänkt (läs Dansk huvudstad), genom Guds nådiga bistånd, med ringare möda, än som var menat från början, i Hans Maj:ts (Svenske konungen) våld kommit.”

Svenskarna skövlade både staden och dess omgivningar. Undan de grymma svenskarna flydde stadens borgmästare och råd, kyrkoherden, kaplaner och borgare liksom stora delar av de fattigare Landskronaborna över till Köpenhamn.

Efter freden i Brömsebro 1645 återlämnade svenskarna en stad i ruiner till danskarna. En stad som från 1413-talet främst varit en handelsstad. Nu prioriterades stadens militära styrka. Under Knud Ulfeldt, ny dansk länsherre, genom-fördes arbetet. Landskrone fick 1650 sex års tullfrihet av den danska regeringen för att i någon mån lindra skövlingen. Därefter fick Landskrone ytterliggare sex års tullfrihet. Borgarna fick skattefrihet i tre år som även det förlängdes för ytterliggare 12 år. Vidare lockade man främlingar med kapital att bosätta sig i Landskrona mot löftet om förmåner.

Nya strider mellan svenskar och danskar blossade upp. Vid freden i Roskilde den 26 februari 1658 blev Skåne med Landskrona och andra områden svenkt territorium. Landskrona kom att styras av ett råd på 15 borgare. För att öka folkmängden lockade man nya borgare med 20 års skattefrihet. Landskrone blev Landskrona.

Våra Bormans har etablerat sig i Landskrone redan i slutet av 1630- och början av 1640- talet. Namnet Borman och namn som Hans och Carl-Otto leder tankarna till ett tyskt ursprung som dock ej har kunnat konstaterats.

Bland faddrarna till Bormansbarnen (se tablån) finner vi bland andra: Borgmästarna Schauw och Oelreich, Rådmännen Roth, Eken-berg, Palm, Kullenberg och Cronqvist, Borgare och Handelsmän såväl som hantverkare.

Rådhusaktuarien Peter Hansson Borman vigdes den 25 april 1786 i Landskrona stad med Helena Höjer, enka efter Peter Lannersten avliden där den 15 oktober 1784 som inrättat en violinfabrik med en god tillverkning, som via giftet kom i Peter Hansson Bormans händer.

Anna Catharina Bormans bror Bengt Borman och hans hustru Cathrina Christina Nyman kommer till Råå fiskeläge nummer 19 som låg öde 1749. De fick barnen:
Christian ~1750, 
ett barn som blev döpt och strax dog efter födseln 1755,
Magnus som begrofs 1762, 6 år gammal samt 
Lars född 11 februari 1761, 
Maria född 26 september 1764 och 
Marna Cecilia född 24 juni 1768. 

De senare är i vart fall födda vid Råå fiskeläge nr 19. Råå fiskeläge svarar mot dagens Kajgatan 3 till och med 7. Sonen Christian kom till Råå fiskeläge nummer 17 och blev fiskare där. Han valdes till förtroendeman för fiskarna och fick föra deras talan mot bönderna i Raus och Pålstorp byar vid tinget i Mörarp på 1780-talet. På åå nummer 17:s tomt ligger i dag Råå Wärdshus, Kajgatan 1.
Kartografen Johannes Meijer`s karta över Landskrone omkring 1650, Kunglige biblioteket, Köpenhamn.

Nedan: Utsnitt ur Johan Husmans skildring av det danska intåget den 3 augsuti 1676 till Landskrona som färglagts. Utglesningen av hus mellan citadellet och staden som skapat en frizon dem emellan framgår ttydligt. Landskrona museum. 
Ovan: Kullahallvön ned mot en bit ovanför norra Helsingborg med orterna Brunnby, Ingelsträde och Allerum.

Äldsta kända bild av Helsingborg efter ett kopparstick 1580. Foto LRB
Knut PÅLSSON 1725 – 1780

Född ~1725 V 17 juli 1780 Mölle läge nummer 3, Brunnby socken. Gift 30 december 1750 (von Kochens journal (Arlock)) på Mylle Läije med Rigild Persdotter född ~1729. Parets barn: Lars född 24 juli 1751, Gunnela född 12 februari 1755, Ingar född 11 maj 1759 samt eventuellt ytterligare en dotter Sissa – alla Mölle läge.

Per LARSSON THORRE ~1695 – 1771

Född ~1695 i Mölle läge nr 20, Brunnby socken som son till Lars Larsson Thorre och dennes hustru Karina Månsdotter. Gift med Boel N.N. Som avled efter 1776. Levde 1766 i Mölle läge nr 20 samt 1773 enligt mantalslängderna respektive år. Barn: Bengta född ~1726, Rigel född före 1728 i Mölle läge nr 20 enligt mantalslängden 1791. Hon fanns 1748 i Mölle läge 20 samt i Mölle läge 1766 (enligt mantalslängden i Bunnby) troligen avliden ~1793 i Mölle läge 35 (enligt mantalslängd i Brunnby). Karna Persdotter född ~1728 Död 1 aug 1785 Pyks änka. Margareta Persdotter född ~1728 död 18 okt 1788 enka efter Sven Brandt samt Hanna Persdotter född ~1738 begravd 7 juli 1768.

Båtsmän 1716-1717. Per Larsson Tåre antagen 1715, 19 år gammal. Flottans arkiv, båtsmanskompanier SE/KrA 0500-0503 036 1V 41 (1716-1717) Bildid: A0038073_00075

Båtsmanrulla 1724. Antagen 1715, skåning, 26 år, Pähr Larsson Tåre. Flottans arkiv, båtsmanskompanier SE/KrA 0500-0503 0503 036 1V 42 (1724-1812 Bildid: A0038074_00078. Antecknas 1747 vara både döv och blind.

31 oktober 1755 efter fiskaren Per Larsson Torre Borstadt Fiskarehuset nr 20 på Mylle Läije till dess tillkommande måg Anders Larsson, städien lembnad, för det huset nyligen blifwit reparerat till 12:-. von Kochens journal. Per Larsson begrovs den 25 juni 1771 i Mölle läge nr 20, Brunnby socken 76 år gammal av ålderdom.

Lars LARSSON THORRE ~1654 – efter 1710

Född ~1654 avliden efter 1710. Levde 1698 i Mölle läge nr 20, Brunnby socken enligt Katekismilängden 1698 samt levde 1709 där enligt uppgift i Mölle-Kullen genom tiderna av Anders W. Mölleryd. Gift med Karina Månsdotter föddd ~1666 avliden ~1710. Parets barn: Jöns Larsson född före 1684, Ingar Larsson född ~1684, samt Per Larsson Thorre född ~1695 begraven 25 juni 1771 i Mölle läge nr 20, Brunnby socken.

Måns JÖNSSON THORRE ? - 1680

Han avled 1680 i Mölle läge, Brunnby socken enligt ”likpenning efter Mågens Tårre af Mÿlle 1680”. Hustru är okänd till namnet. Parets barn: Nils Månsson och Karina Månsdotter född ~1666 avliden ~1710.

I en handling som rör kolfrakt mellan Tinkarp och Mölle 29 december 1669 nämns Måns Torre, Mölle genom fem sekler, sid 76, Pyk.

I en av Krapperups jordeböcker från 1667 finns det två personer som heter Måns Jöensen och i samma jordeböcker från 1670 noteras endast en Måns Jönsson. Likaså nämns endast en Måns Jönsson i jorderevningsprotokollet från 1671.

I den danska mantalslängden 1676 finns Mogens Thoarre (ingen Måns Jönsson)

I trohetsförsäkran 1677 nämns endast en Måns Jönsson i Mölle fiskeläge.

Brunnby kyrkoarkiv, räkenskaper för kyrka 1665-1708 Bildid C0064271_00025.

Kommentar: Att Karina Månsdotter antages vara dotter till Måns Thorre bygger på tillnamnet Thorre som kunde ärvas även av hustruns make som framgår av Karina Månsdotters barnbarn.

Jöns THORRE (levde 1652 och 1656)

Han nämns i Krapperups Godsarkiv D III:1 nr 1 - ”Domslut 1652 rörande Krapperups strand- och åresillrättigheter samt Jordeboken 1656 i vilken dock Jöns Thorre är stryken.

Kommentar: Jöns THORRE antas vara far till Måns Jönsson Thorre född ~? avliden ~1680, men Jöns Thorre skulle även kunna vara svärfar till Måns Jönsson Thorre! 
Om släkten Thorre – från Martin Brandts antavlor.

Rigel Persdotter är gift med Knut Pålsson - föräldrar till Gunnel Knutsdotter som är gift med Carl Adrian Blom. Deras dotter, Kjerstina Carlsdotter 1787 – 1875 är gift den 11 oktober 1812 med skepparen Jonas Olasson 1798 – 1858 boendes i Råå fiskeläge nr 54.
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny