Page 35 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Skåne
Bara socken
Geometrisk afmätning 1697 av Bara by 
Källäge för Bara socken som ligger väster om Klågerup: HFL finns för åren 1784-1792, 1803-1817 samt från 1819 och framåt. Födde, vigda och döda finns 1719-1861.

Anna Mårtensdotters föräldrar är Husmannen Mårten Larsson och dennes hustru Margareta Nilsdotter. Den 17 maj 1780 vigdes 2.0 husmannen och enklingen Mårten Larsson med pigan Margareta Nilsdotter – bägge här i Bara by. Paret bodde i Bara by nr 19 som brukas under Torup gård (ätten Grubbe) och fick där barnen;

Anna f 11 sep 1780. Elsa, Hans Bertels vid Bara bar barnet. T: Nils Larsson, dr Anders Andersson, p. Elna Albrechtsdotter, Anna
Bengtsdotter. Dottern Anna avled och begrovs den 15 okt 1780 endast 17 dygn gammal.
Anna f 24 aug 1781. Enkan Marna, Nils Olsson vid Torup bar barnet. T: Hans Bertelsson, Anders Andersson, p. Elna Lassesdotter, 
        Annna Bengtsdotter i Bara. Dottern Anna avled 17 september 1781, 3 veckor gammal.
Lars f 12 okt 1782. Enkan Marna, Nils Olsson vid Torup bar barnet. T: Skomakaren Hans Nilsson vid Torup, dr Pehr Bengtsson,
        Christina Anders Andersson, p. Marna Jönsdotter – alla i Bara. Lars flyttar med sin familj till Hyby sn år 1822.
Anna f 2 nov 1785. Enkan Marna Nils Olsson i Bara bar barnet. T: Nils Larsson, Hans Berthelsson, Kerstina Anders Andersson, Elna
        Jöns Nilsson – alla i Bara by.

Bara by Nr 19 till vänster i bilden.

Bara by var intill enskiftet 1818 samlad sydväst om kyrkan. Därefter återstod av det gamla byhemmet endast Baragården, Bygården och Prästgården samt några torp och gadehus. I samband med enskiftet eller kort därefter blev åtskilliga hemmansnummer i Bara by sammanslagna till två större gårdar;

Tranberga som består av Bara nr 2, 6, 8 och 10, och Ängagården som är sammanlagd av Bara nr 1, 7, 9 och 11.
Av faddrarna är Enkan Marna Nils Olsson Margaretas mor. Hans Berthelsson är visserligen gift med en Elsa Larsdotter f den 2 jan 1732 i Bara men hon är dotter till Lars Jacobsson och hans hu Elsa Jönsdotter. Lars J. avled den 8 sep 1758 i Bara 70 år gammal och hans hu Elsa J. avled den 4 okt 1749 i Bara 54 år gammal. Lars J. är för gammal för att vara far till vår Mårten och Elsa J. avled innan vår Mårten föddes.

Möjligen kan Bengt Larsson f omkring 1745 vigd den 24 juni 1773 i Bara med enkan Kerstina Persdotter f 11 jan 1738 vara en bror till vår Mårten.

Mårten Larsson f 15 jun 1750 var gift 1.0 den 8 januari 1775 i Bara sn med enkan Elna Nilsdotter i Bara. Afwittringen skedde på Torup Gård. Paret fick inga kända barn. Hustru Elna avled den 7 nov 1779 av Svullnad 46 år gammal.

Hennes första make var Husmannen och enklingen Nils Andersson f omk 1714. Paret vigdes den 21 okt 1768 i Bara. Elna Nilsdotter kom då från Torup. Avliden den 17 dec 1773 i Bara by, 59 år gammal.

Mårten Larsson avled den 3 juli 1816 i Bara by nr 19, 66 år gammal av hetsig feber.

Ätten Coyett, som övertaget Torup gård år 1812, övertog nr 19 efter Mårten Larssons död. Nr 19 gick sedan till nya brukare.

Godset Torup upptar nästan hela Bara socken som har en något kuperad fruktbar mark med en vacker bokskog och annan skog i dess södra del. Mossar förekommer på flera platser. Till pastoratet hör annexet Mölleberga.

Ur Rosenbergs Geografiskt – Statistiskt handlexikon öfver Sverige.

Torup slott uppfördes på 1500-talet av en medlem av den svenska ätten Sparre. Från denna kom slottet till ätten Grubbe. Sedan 1812 tillhör slottet ätten Coyett. Slottet är byggt av tegel i 3 våningar och bildar en fyrkant med två hörntorn. På tre sidor omges det av vallgravar. Ur Nordisk familjebok 1952-55 års upplaga.

Mårten Larssons son Lars Mårtensson f 12 okt 1782, som var gift med Kerstina Mårtensdotter f 1773, blir brukare av Bara by nr 9 fram till år 1822 då de flyttar till Hyby sn. Bara by nr 9 slogs samman strax efter enskiftet 1818 med nr 1, 7 och 9 till Ängagården. Vår Lars fick således avflytta!

Mårten Larssons enka Margareta Nilsdotter flyttar med sonen Lars och bor ett år (1817) hos honom för att därefter flytta tillbaks till nr 19. Hon bor kvar i Bara by i ett Gatuhus till sin död av ålderdomssvaghet den 18 maj 1832. Hon blev 81 år gammal.

Margareta Nilsdotters föräldrar var Husmannen Nils Ohlsson och Marna Persdotter. Paret flyttar till Wärby 28 i Bara sn vid eller strax efter sin vigsel den ....... .Deras barn är alla födda i Wärby 28 med undantag för Anna som är född i Bara by;

Hans f 22 jan 1750. Elna Ohla Olsson i Wärby bar barnet. T: Per Olsson, Mårten Olsson, Maria Hans Christens, Elsa Jönsdotter – 
alla från Wärby. Hans avled och begrovs den 1 april 1750, 2 månader gammal.
Margareta f 10 mar 1751. Ola Olssons hu Elna Jönsdotter bar barnet. T: Hans Christensson, dr Christen Hansson, Mårten Olssons
hu Gunnil Nilsdotter, Pehr Olssons hu Margareta Pärsdotter.
Anna f 13 feb 1753. Ola Nilssons hu i Bara. T: Hans Persson, Nils Andersson, Per Jönssons hu, Lars Larssons hu i Bara.
Jöns f 5 jun 1754. Jordgumman Marna Lars Olsson i Wärby. T: Hans Christensson, Ola Olsson, Gunnilla Mårten Olsson, Sissa
 Christen Olsson.
Hans f 18 juli 1757. Elna Olsdotter bar barnet. T: Per Olsson. Gunnil Mårten Olsson. Sissa Christen Olsson, Bengta Ola Nilsson i
Wärby.

Den 23 juni 1767 avled Wångsgiämmaren Nils Olsson i Wärby, 57 år gammal. En wångagiämmare vaktade över vångarna och såg till att wångarna var fredade för djur och människor.

Wärby skulle komma från ordet väder som i många dialekter blir wär eller i modern danska vejr. Värby gamla byplats låg vid den södra sidan av landsvägen Malmö-Klågerup, mellan vägen och Wärbyån. Den är ännu skönjbar genom sin ålderdomliga bebyggelse av torp och gatehus. Men bebyggelsen är starkt reducerad genom 1800-talets strukturförändiringar på Torups gods. Wärby by bestod fordom av 24 gårdar på 3/8 eller 3/16 mantal vardera och därtill ett antal numrerade torp och gatehus, varav fler låg på nr 39. I samband med enskifte omkring 1825 blev en stor del av Värby by nedlagd. (Dahl. Torna och Bara s. 214). Av Värby jord blev över 300 tunnland lagda under Torups eget bruk och i den västra delen av bymarken upprättades en ny arrendegård med namnet Spångholmen, som blev sammanlagd av Värby nr 1, 3 och 11 – 24. Gården är uppkallad efter ett gammal marknamn. På 1940-talet blev också Spångholmen lagd under Torups gårds bruk.
Wärby by afmätt och delad 1793, 1794, 1795 och 1796.

Då Malmö-Genarps järnväg blev anlagd 1894 blev Bara station förlagd på Wärby mark. Detta har medfört att den nuvarande tätorten, som huvudsakligen ligger inom Värby område, går under namnet Bara.

Enligt den tidigaste bevarade husförhörslängden 1784 – 1792 flyttar sonen Skomakaren Hans Nilsson f 18 juli 1757 in år 1785 med sin mor, änkan Marna Persdotter till ett av husen som är onumrerade och utan utsäde från Torup gård. Där avlider enkan Marna Pärs-dotter den 28 januari 1790, 79 år gammal. Hon skulle i så fall vara född omkring 1711 men i husförhörslängden anges hennes födelseår till 1715.
Hyby by 
Laga skifte 1914
Protokoll angående laga skifte å alla ägorna till Svenstorps by i Skabersjö socken, Bara härad och Malmöhus län. Skabersjö den 20 februari 1922. Närvarande: Undertecknad förrättningslandtmätare. Skiftesgodemännen Hans Christensson, Bygården, och Nils Mathiasson, Bara gård, hvilka båda på tillfrågan förklarade sig hafva föreskrifven ed för skiftesgodemän aflagt, samt delägarne; Kabinettskammarherren grefve Otto Thorr, ägare af, bl.a. hemmanen 1 mantal nr 1, 1 mantal nr 2, och 1 mantal nr 3 Svenstorp, genom bokhållaren Anders Resare enligt fullmakt så lydande, se bil. 2, och ryttmästaren grefve Stig Thott, ägare af gatehusen Svenstorp nr 4 och 5.
Häradsekonomiska kartan 1910
Webberöd socken 3/7 juli 1854 Nämndemannen och kyrkovärden Ola Pålssons och Boel Kristoffersdotters dotter Hanna. Faddrar: Åbo Tue Nilsson och Ingar Åkasdotter samt åbo Nils Kristoffersson. Modern kyrkotagen den ...

1757 utfärdades förordningen om storskifte för Skåne som syftade till en sammanslagning av varje gårds ägor i så få och därmed så stora skiften som möjligt.

Pesten, som tog 15 liv, 1 i Hyltarp och 14 i Stora Svedala år 1812 tycks ej ha spritt sig till Aggarps by. År 1813 var den borta från socknen. Den som förde begravningsboken skrev: ”Gudi loff som läth then faselige Pestilentcien eij fräta vijdare om kring ibland oss.”
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny