Page 38 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Skåne
Borlunda och Skeglinge socknar

Bägge kyrkorna anses ha uppförts på 1100-talet i sten. Skeglinge uppfördes i Romansk stil och bestod ursprungligen av ett långhus, kor och absid. Under senmedeltiden byggdes ett vapenhus. I långhuset och i koret inslogs tegelvalv. För kyrkans klocka fanns en stapel på kyrkogården. När folkmängden ökade blev kyrkorummen för små. Yttermåtten för Skeglinge kyrka var 14 meter lång och 9 meter bred. Omkring 70 personer fick plats. Man försökte avhjälpa platsbristen med tillbyggnader och extra stolrader. Kyrkan har reparerats och förändrats under åren. Vid kyrkostämman med Bor-lunda och Skeglinge socknar hösten 1859 beslöts, att man skulle bygga en ny kyrka gemensamt. Efter diverse trätor hölls entreprenadauktionen den 20 september 1866. Den nya kyrkobyggnaden stod färdig sommaren 1868 och låg helt nära den gamla Borlunda kyrkobyggnad. Skegline kyrka, som förföll, revs 1878. Även den gamla Borlunda kyrkan revs.

Borlunda och Skegline socknar skattlades enligt svensk modell vid jordrevningen åren 1670-71. Vid 1690 års jordbruksrevision åsattes gårdarna fastighetsnummer. De var små socknar i Frosta härad. I Skeglinge fanns två byar, stora och lilla Skeglinge byar och i Borlunda fanns 4 byar; Borlunda by, Brönneslöv by, Grudby by samt Skruddby by. En del av Grudby by hörde då till Harjagers härad. Borlunda sn. utgjorde från mitten av 1700-talet av 17 ¾ mantal och Skeglinge sn. 5 43/45 mantal. En mindre del av lilla Skeglinge by på 1/8 mantal tillkommer som då låg under Skarlhult.

Kyrkoherden Olaijs skriver om bebyggelsen år 1658 som följer:

Skeglinge kyrka har en feste, som Rasmus Soffrenson i Lund häftar för, dessutomn finnes ett hus. Dess landgille hör kyrkan till. Kyrkan uppbär naturligtvis också tionde i socknen.

Kungen har likaledes en feste, av vilken han får tionde som innehas av Margareta Ramel till Löbberöd. Dessutom har kungen en arrendegård, en halvgård, som arrenderas av Erick Jonsson.

Veckodagsgårdar: Under Trolle på Skarhult hör Peder Pedersons helgård, Jeppe Pederssons helgård. ”De är förarmede och mopen öde.” Lund Ulfeld har en helgård med Esbiörn Pederssen som arrendator.

Margareta Thell på Löberöd har följande veckodagsgårdar: En helgård med Svend Handsson, en helgård med Truid Jonsson, en halvgård med Soffren Pedersson som arrendatorer. Dessutom en öde gård och tvenne skattefria, nämligen Jens Madtssons och S Joenssons gårdar. Erik Krabbe på Fulltofta har en halvgård som arrenderas av Lauritz Markensson.

Gods och Geistlighed gods: Tre halvgårdar som anslagits till doktor Christian och arrenderas av Jens Nielsson, Joen Joensson och Jepe Nielsson. En gård är anslagen till biskop M Olalus Bagerus och arrenderas av Anders Mogesso
Även här i Skeglinge blev skiftet under 1700-talet av stor betydelse. En uppmätning ägde rum år 1700 av lilla Skeglinge och år 1764 av stora Skeglinge. Själva skiftet ägde rum 1766 och fastställdes 20 feb 1767 av Hörby tingsrätt. Till Skeglinge hörde en fälad, som uppmätts första gången 1720 och återuppmättes åren 1753/56 samt skiftades år 1767.

Vid enskiftet i stora Skeglinge år 1808 sprängdes byn. 12 gårdar fick flytta ut och endast 2 fick stanna kvar. I lilla Skeglinge genomfördes enskiftet 1847 varvid lilla Skeglinge gård 1 fick ligga kvar och de två andra fick flytta ut ur byn.

Våra förfäder som bodde i dessa byar ägde således ej sina gårdar utan brukade dem troligen med olika former av arbetsplikt hos ägarna. Under den äldre medeltiden utgjorde den jordbruksbrukande befolkningen mest av självägande bönder. Under 1100- och 1200-talen skedde emellertid en betydande förändring. Såväl adeln som kronan och kyrkan skaffade sig gårdar på de självägande böndernas bekostnad. De oroliga tiderna bidrog också till att mången bonde frivilligt avstod från sin gård till någon adelsman eller till kyrkan mot att han fick deras skydd. Samtidigt blev han fri från skatt till kronan. Han blev arrendator, landbo. År 1627 pantförskrevs 10 gårdar i Eslövs by till Tage Thott på Eriksholm, och ett register från 1628 upptar namnen på nio bönder vars gårdar låg under Tage Thott. Sexton bönder i Eslöv by brukade gårdar som ägdes av den danske stormannen Sigvard Grubbe till Torup och Hovdala. Gustav Horns härjningar år 1644, när han skövlade och brände, ledde till att inte mindre än 15 av de 16 Eslövbönderna hade drabbats av förödelsen. 1654 uppgav en talesman för Eslöv by att där fanns nio utfattiga bönder och en bonde, vars gård låg öde. I Gryby och stora Skeglinge fanns ingen självägande bonde under senare halvan av 1600-talet.

Av statsfinansiella och andra skäl sålde kronan stora delar av sin egendom under 1700-talet. Det skedde bl.a. genom skatteköp, varigenom åborna på kronohemmanen kunde på förmånliga vilkor förvärva äganderätten. År 1756 medgavs rusthållarna vid de skånska kavalleriregementena rätt att lösa hemmanen mot att erlägga endast sex års räntor. Under 1700-talets senare del friköptes alltfler egendomar.

Källäge: Husförhörslängd finns gemensamt för Borlunda och Skeglinge socknar för åren 1804 – 1805, 1807 – 1810, 1812 – 1818 med luckor för åren 1806 samt 1811. Därefter för Borlunda finns husförhörslängderna för åren 1815 -1817 och för Skeglinge för åren 1815 – 1817. Gemensam husförhörslängd finns därefter för åren 1820 – 1830 och 1835 – 1895. Lucka för åren 1818 – 1819.
För åren 1830 – 1835 finns husförhörslängderna separerade för Borlunda socken och Skeglinge socken. Födde, vigde och avlidna finns för Borlunda socken från 1687 inklusive födde, vigde och avlidna för kyrkoherdarnas familjer 1676 - 1746 samt gemensamt för Borlunda och Skeglinge socknar från 1688 – 1757, med undantag av födde och vigde från Borlunda socken för åren 1756 – 1860, (1858) som finns separat samt avlidna för Borlunda socken åren 1758 – 1760. För Skeglinge socken finns födde och avlidna åren 1757 – 1860 samt vigda för åren 1758 – 1857. In- och utflyttnings-längderna är gemensamma åren 1690 – 1700, 1845 – 1860. Inflyttningsattester är gemensamma för åren 1780 – 1849. Kommunionslängd gemensam för åren 1798 – 1816. Gemensam katekismilängder för åren 1683, 1703 samt konfirma-tionslängd för åren 1846 - 1861. För Borlunda socken finns absolutionslängd 1825 – 1858 och kyrkoräkenskaper 1662 – 1852. För Skeglinge socken finns kyrkoräkenskaper åren 1680 – 1859.

                                                 Sven Hindricksson
                                                                                            |
Jöns Svensson                        Måns Bengtsson
Christina Pärsdr                      Kari Månsdotter
                                                                                   Skeglinge 4,Frosta hd             Gryby 1, Harjager hd
                                                                                            |                                            |
                                                                                   Jöns Jönsson                          Hanna Månsdotter
                                                                                   1726 – 1773                           1738 – 1773
                                                                                   Skeglinge 6, Frosta hd             Gryby 1 - Skeglinge 6
                                                                                                     |
                                  Mårten Håkansson                       Sissa Jönsdotter
                                  1739 – 1802                               1760 – 1831
                                  Infl t Gryby 5                               Skeglinge 6 – Gryby 5
                                                                 |
                                                    Hanna Mårtensdotter
                                                    1792 – 1830
                                                    Gryby


Mtl Stora Skeglinge 4, Skeglinge sn i Frosta härad.
1710 Swän Hindricksson, hu

1721 Jöns Swensson, hu, ibm Pehr Swensson, hu.
1722 Jöns Swensson, hu, ibm Pehr Swensson, hu.
1724 Pehr Swensson, hu – sängliggande, piga
1725 Per Swensson, hu – krympling och sängliggande, ibm Jöns Swensson och hu.
1726 Pär Swensson, hu, ibm Jöns Swensson, hu.
1727 Pär Swensson fattiga,
1728 Pär Swänsson, hu sängliggande. ibm Jöns Swänsson, hu.

Troligen är Jöns och Pär Swensson bröder och söner till Swän Hindricksson. Födelseboken saknas för deras födelseår.

Vår Jöns Svensson f omkring 1682 gift före 1713 med Christina Pärsdotter f omkring 1684 fick med sin hustru följande barn:
Sissa Jönsdotter f 24 mar 1713 i Stora Skeglinge 4, Skeglinge sn. Död 25 sep 1737 i Skeglinge.
Swen Jönsson f 21 dec 1714 i Stora Skeglinge 4, Skeglinge sn. Död 8 feb 1715 i St Skeglinge 4.
Sven Jönsson f 24 dec 1715 i Stora Skeglinge 4, Skeglinge sn.
Peder Jönsson f 25/26 dec 1718 i Stora Skeglinge 4, Skeglinge sn
Måns Jönsson f 26 aug 1721 Stora Skeglinge 4, Skeglinge sn. Död före 1732.
Anders Jönsson f 24 mar 1724 i Stora Skegline 4, Skeglinge sn
Jöns Jönsson f 20 nov 1726 i Stora Skeglinge vigd den 30 okt 1757 i Gryby, Borlunda sn med Hanna Månsdotter
Ett barn Jönsson utan förnamn begravd 11 feb 1728 i Stora Skeglinge 4.
Anna Jönsdotter f 11 mar 1730 i Stora Skegline 4, Skeglinge sn
Måns Jönsson f 26 sep 1732 i Stora Skeglinge 4, Skeglinge sn. Död 8 dec 1732 i St Skeglinge 4.
Åke Jönsson f 30 sep 1732 i Stora Skegline 4, Skeglinge sn

Geometrisk karta över Stora Skeglinge by författad åren 1764 – 1766.
Nr 4.0 ligger i kartbildens nedre vänstra hörn utan hussymbol
No 6 ligger till vänster om kyrkan.

Mtl Stora Skeglinge 4, Skeglinge sn i Frosta härad. (Mtl saknas för åren 1729 – 1741.)

1742 Per Swensson, hu krympling, ibm Jon Swensson, hu.
1743 Pär Swensson, hu krympling och sjuk, ibm Joen Swensson, hu, gosse Anders.
1745 Pär Sensson, kyrkvärd i Skeglinge kyrka.

Vår Jöns Swensson avled år 1748 i Stora Skeglinge. Hans son Per Jönsson övertog bruket av Stora Skeglinge 4:a

Mtl Stora Skeglinge 4, Skeglinge sn, Frosta härad.

1745-46 Per Jönsson – ogift, pigan Anna, gossen Anders.
1747 Pehr Jönsson – ogift, gosse Jöns, piga Anna.
1748 Pär Jönsson, hu, gosse Jöns.
1749 Pehr Jönsson, hu, dräng Jöns. (Pehr Jönsson är kyrkvärd åren 1761-1781 i Skeglinge kyrka).

Pehr Jönssons yngre bror och vår ana Jöns Jönsson fick söka sin lycka enligt tidens sed på annat håll än vid föräldrarhemmanet.


Jöns Jönsson f 20 nov 1726 i Skeglinge. Hemmansbrukare. Begravd 25 apr 1773 i Stora Skeglinge 6, 46 år gammal. Gift 30 okt 1757 i Gryby, Borlunda med Hanna Månsdotter f 30 sep 1738 i Gryby, Borlunda sn. Avliden den 16 nov 1773 i Stora Skeglinge 6, 35 år gammal.

Parets barn:

Sven Jönsson f 11 okt 1758 i Stora Skeglinge död 21 juni 1761 i Stora Skeglinge
Pernilla Jönsdotter f 18 okt 1760 i Skeglinge död 1 feb 1761 i Skeglinge
Sissa Jönsdotter f 18 okt 1760 i Skeglinge gift den 10 aug 1791 i Gryby, Borlunda sn med Mårten Håkansson
Karna Jönsdotter f 13 jan 1763 i Skeglinge
Anna Jönsdotter f 27 maj 1767 i Skeglinge
Catharina Jönsdotter f 24 sep 1772 i Skeglinge död den 21 nov 1773 i Skeglinge ¾ år gammal.

Mtl Stora Skeglinge 6, Skeglinge sn, Frosta härad.
1758 Jöns Jönsson, ogift, dr Åke, p. Anna.
1759 Jöns Jönsson, hu, dr Åke, fl Mätta.
1764 Jöns Jönsson, hu, g. Knut, p. Ellna, g. Pär – liten yngling.
1765 Jöns Jönsson, hu, dr Knut
1766 Jöns Jönsson, hu, dr Nils, fl Anna, ...... Sissa, Karna
1767 Jöns Jönsson, hu, två små barn, dräng Jöns, gåssen Jöns 12 år, gl. Piga Anna.
1768 Jöns Jönsson, hu, dräng Ola, p. Anna, döttrar Sissa 7, Karna 4 år
1769 Jöns Jönsson, hu, dotter Sissa 8, Karna, Anna 1 år, dräng Ola, gåsse Jöns 13 år piga ....
1770 Jöns Jönsson, hu, dräng Swen, p .... och tre barn under 9 år.
1771 Jöns Jönsson, hu, dräng Nils och fyra barn.
1773 Jöns Jönsson, hu, dräng Per, p. Ingar, tre små barn.

År 1773 avlider bägge föräldrarna. Han i april månad 46 år gammal och hon den 16 nov 35 år gammal

Åhr 1773 den 22 maj uppå N 6 Stora Skeglinge blef laga boförteckning hållen efter åbon Jöns Jönsson och thess hustru Hanna Månsdotter hwilkva bägge genom döden afledna äro och efter sig lämnadt 4 stycken omyndiga barn, nemligen döttrarna Sissa 12 åhr gammal, dottern Karna 10 åhr, dottern Anna 6 år, dottern Catharina ett halft år gammal. Å hwilkas wägnar woro nu tillstädes, å afledna hustruns sida dess swåger Nils Björnsson från Grötby och å afledne mannens sida 3:ne dess bröder Päter, Anders, och Åke Jönssöner, då egendomen uppgafs och wärderades af Nämndemannen wälaktade Sven Erichsson från Brönslöf, således som följer nemligen;

Utöver sedvanligt husgeråd förtecknades 3 hästar, 2 ston, 1 ko, en kviga, 2 får med 2 lamb, 1 får med ett lamb, en bagge, 5 svin, 3 grisar, 3 gäss. Tillgångarna bokfördes till 424.16. Giäld och Skuld uppgick till 621.26


Förestående Boets förmåga hafwa undertecknade anhöriga redeligen uppgifwit, samt med Giäld och Skuld uppteckna låtit så att intet af wärde med wet ellers wilja undandöljt eller utelämnadt är, warder med Eds förbindelse af oss 
Anders A:IJ: Jönsson, Pähr PIJ Jönsson i Kjällby i Stora Skjäglinge
Nils NB Björnsson, Åke ÅIS Jönsson i Grötby

Den 24 september 1773 hölls auktion öfwer Jöns Jönsson och dess hustrus qwarlåtenskap uti Stora Skeglinge. Auktionen inbringade 784.26. Härifrån avgick för kista med mera 13.15. Nettoöverskottet fördelades på Sissa, Carna och Anna med 50.- vardera då yngste dottern Catharina ”för någon tid tillbaka genom döden aflidit”.

Hur gick det för barnen då bägge föräldrarna avlidit under året 1773! I samband med bouppteckningen beslöts att:

”Sluteligen war al samteliga anhöriga öfwerenskommit att farbröderna Pähr Jönsson (f 25/26 dec 1718 i Skeglinge) åtogo sig förmynderskapet för äldsta dottern Sissa, Anders Jönsson i Kellby (f 24 mars 1724 i Skeglinge) för Anna Jönsdotter och barnens mostermannen Nils Björnsson uti Grötby (gift med Kirstina Månsdotter f 27 sep 1740 i Gryby 1) för Carna Jönsdotter den 22 maj 1774.”

Vår Sissa Jönsdotter f 18 okt 1760 kom således 13 år gammal att växa upp hos sin farbror Pähr Jönsson som övertagit Skeglinge 4.

Hennes mamma, Hanna Månsdotter var född i Gryby 1, Borlunda socken som dotter till Måns Bengtsson och Kari Månsdotter.

Måns Bengtsson f omkring 1712 gift den 26 dec 1737 i Gryby, Borlunda sn med Kari Månsdotter f omkring 1714. Den som skrev in vigseln i vigselboken har även tillagt. ” Gud giöre deras äktenskap lyckosamt och benåda dem om sin hälsa.” Parets barn:

Hanna Månsdotter f 30 sep 1738 i Gryby 1, Borlunda sn, Harjager härad. Gift 30 okt 1757 med Jöns Jönsson i Skeglinge.
Kirsti Månsdotter f 27 sep 1740 i Gryby 1, Borlunda sn, Harjager härad Gift 1759 med Nils Torbjörnson.
Nils Månsson f 21 feb 1744 i Gryby 1, Borlunda sn, Harjager härad. Död 7 sep 1744, ½ år 14 dgr gammal.
Anna Månsdotter f 9 aug 1745 i Gryby 1, Borlunda sn, Harjager härad. Död 18 jan 1747, 1 år 5 månader gammal..
Pernilla Månsdotter f 16 nov 1747 i Gryby 1, Borlunda sn, Harjager härad


Mtl Grödby 1, Borlunda socken Harjagers Härad

1742-47 Måns Bengtsson, hu, växlande pigor
1748 Måns Bengtsson, hu, dr Pär, p. Kierstina
1749 Måns Bengtsson, hu.

1759 Måns Bengtsson, hu, dr Åke, p. ?

1764-65 Nils Torbjörnson med flera.
1766 Nils Biörnsson, hu, p Boel, son Bengt 7 år, Pär 6 veckor, g. Torbjörn 14 år, Svärfader Måns Bengtsson ogift 64 år, enkan
 Bengta 66 år.
1767 Nils Torbjörnson, hu, son Bengt 4, Pär 1, Torbjörn. Svärfar Måns Bengtsson 64 år Enkan Bengta 66 år
1768 Nils Biörnsson, hu, g. Torbjörn, Per, Boel, son Bengt 4½ och Per 2 år. Inh. Måns Bengtsson 66 år ogift. Inh enka Bengta 68 
 år.
1769 Nils Torbjörnson, hu, g. Torbjörn, p. Anna,

År 1759 vigs Måns Bengtssons dotter Kirstina Månsdotter i Gryby, Borlunda socken med Nils Torbjörnsson som även kallar sig Björnsson. Som så ofta blir det en dotter och hennes make som tar över bruket av hemmanet och inte äldste sonen. Måns Bengtssons hustru Karna avlider 1763, 58 år gammal. Måns blir inhyses hos sin måg men nämns ej under Gryby Borlunda socken år 1763-1767. Först 1768 noteras han som inhyses ogift hos sin måg i Gryby 1. Där avlider han och begrovs den 8 augusti 1770.

Nils Torbjörnsson och hans hustru Kirstina Månsdotter får barnen: Nils död 18 okt 1761, Per f 24 okt 1765, Nils f 10 feb 1768 (Han tar över Gryby 1 före 1795), Måns f 31 aug 1776, Karna f 22 sep 1779. Nils Torbjörnsson avlider den 1 april 1810 i Gryby 80 år gammal och Kirstina Månsdotter avlider den 2 jan 1804 i Gryby, Borlunda socken 63 år gammal.


Gruby by
Geometrisk Charta öfver Gryby by i Borlunda socken år 1741

Gryby belägen uti Skåne, Malmöhus län, Frosta och Hariagers härader samt Borlunda socken och Rissbygden, Hwaraf nummer 1 ¼ , Nr 3, ett helt nummer 5 ett helt, Nr 6 1/8 dels, Nr 8 ett helt, Nr 7 ett gatehus uthan hemmansmantal i Frosta härad, dessutom i samma by, uti Harjagers härad nummer 1 1/8, nr 3 ett helt, nummer 4 ½, nummer 5 ½, nummer 6 ¼ nummer 7 1/8.


Gryby by i Harjager härad 1741                                                       Gryby by i Frosta härad 1741
1 1/8 kronor rusthåll – Måns Bengtsson                                            1 ¼ del i Frosta hd under sätesgården Ellinge, åbo Michel Nils..
2 2/16 utsockne frälse under sätesgården Skarhult -                         2 ¼ ding domkyrkohemman, åbo Lars Nilsson
3 1 helt insockne lydande under sätesgården Brönneslöf                    3 1 helt frälse under sätesgården Ellinge – är öde
– åbo Jöns Nilsson
4 ½ insockne under sätesgården Brönneslöf tillhörigt                        4 1/8 mtl Insockne Beneficii Hemman – Nils Nilsson
Enkan Kerstina Nils Bengtsson.
5 ½ under sätesgården Brönneslöf – åbo Pär Hansson                      5 1 helt insockne frälsehemman under sätesg. Ellinge – nu öde
6 ¼ ding frälse under sätesgården Brönneslöf – Åbo Hans Jonsson     6 1/8 del insockne frälse under sätesg. Elling, åbo Nils Pehrsson
7 1/8 lydande under sätesgården Brönneslöf – åbo Håkan Jonsson      7 Gatehus frälse under sätesg. Ellinge åbo Per Håkansson
8 1 helt lydande under sätesgården Elling – nu öde

Vår Måns Bengtsson är således rusthållare.
Gryby by, Borlunda socken år 1853

Vid skiftena år 1853 får dåvarande brukaren av nr 1 1/8 del Andreas Jönsson qwarbo och erhåller alla sina ägor uti ett skifte. Finns med andra ord möjligheten att hemmanet finns kvar i dag.

Mårten Håkansson
Mårten Håkansson f omkring 1739 död i maj 1802 Gryby, Borlunda, 63 år gammal. Vigd 1.0 den 22 okt 1775 i Borlunda med Qwinfolket Sissa.

Sonen Jöns född Tisdagen den 8 okt 1776 i Gryby, Borlunda sn. Son till hemmansbrukarens Mårten Håkansson. Dopsvittnen: Hu
 Karna från Gredskahuset b.b. T: Nembdeman Sven Erichsson i Brönnslöf, Bengt Jönsson Örtofta, hustru Boel Jon Svensson och hustru Hanna, Pär Norberg.

Sissa Jönsdotter (Mårten Håkanssons 1:a hustru) avled den 27 jan 1788 i Gryby, 40 år gammal.

Åhr 1788 den 13 februari hölts Laga Bouppteckning öfwer den Qwarlåtenskap som befunnits efter hustru Sissa Jönsdotter på Insockne Frälsehemmanet No 5 Grödby som förledne Januari månad genom döden aflidit och jemte Änklingen hemmansåboen Mårten Håkansson efter sig lemnat barn och Bröstarfvinge, son Jöns 11 åhr gammal. Å wars wägnar infant sig såsom närmaste skylldemän å mödrene husmännerna Anders Larsson ifrån Prästhuset och Nils Jansson ifrån Nöbbelöf. Sedan änklingen blifwit tillsagd om boets riktiga uppgift företogs förrättningen och wärderades egendomen af tillkallade godemän, hemmansåboen Pär Larsson i Grötby och i frälse Lähnsmannen Jöns Larsson ifrån stora Kastberga som följer:

Bland annat 5 hästar, 1 par oxar, en röd ko, 4 gamla får, 2 gamla fäingar, 1 sugga, en galt, 2 grisar, 1 gås och 1 gåsa.
Laga bouppteckning i Frosta härad 1787-9:48 efter Sissa Jönsdotter
Mårten Håkansson intygar att bouppteckningen redovisar boet vid dödstimman därefter sägs;

Wid denna Boförteckning hafva undertecknade, å de omyndigas wägnar, warit närwarande och finna därvid ingenting at Påminna; intygar Anders A:S Larsson och Nils N.S:Jönsson

Vidare: Slutligen öfwerenskomms Änklingen Mårten Håkansson med den anhöriges ofwanbemelte Skylldemän, at utredningen skall skje i Hans på wärderingen at således .... emot det Mårten Håkansson föröker sin sons mödrena Arfwelott med et tillägg af tre Rdl 16 s speci behåller qwarlåtenskapen efter dess åsatta werdia och betalar eller ..... swarar den omyndiges lott Contante Penningar i föllja ...... skjer fölljande utredning och liquidation.
Med föregående Arvskifte förklarar vi oss till alla delar nöjda som härmed intygas, Ellinge den 18 feb 1788. Undertecknat av:

Mårten MH Håkansson                                 Nils N:S. Jansson                               Anders AL Larsson
Förmyndarskapet för min kära son Jöns efter dess Saliga moder enligt förestående skifte tillfallna mödrene arf 31 Rd 12 S .. specie, jemte af mig utfäste tillägg 3 Rd 16 tillsammans 34 Rd 28 S 7 1/6 specie, förbinder jag mig att lagligmätigt räntewärde .... härmeswara som med min egenhändiga underskrift intygas. Ellinge den 16 feb 1788.
Mårten Håkansson.

Mårten, änkling och åbo, äktar 2.0 den 7 sep 1788 i Borlunda med pigan – ej namngiven.

Den 3 mars 1791 begrofs Mårten Håkanssons uti Gryby förra hustru Bengta, 38 år gammal uti barnsnöd. Borlunda sn. 
Åhr 1791 den 6:te April blef Laga Bouppteckning hållen, Öfwer den Qwarlåtensakp som befunnits efter hustrun Bengta Persdotter i Grötby, som sistlidne Marti månad utan barn och bröstarvingar med döden bortgått, hvars arfvingar jämte Enklingen, Mårten Håkans-son , äro helsystern Elna, gift med husmannen Peh Pehrsson i Eslöf, halfsystern å möderne, drängen Mårten Pehrsson och pigan Gertrud ifrån Ellinge, samt pigan Nilla ifrån Brönslöf, närwarande drängen Mårten Pehrsson såsom sjelf myndig, å egna och sina systers wägnar, jemte husmannen Pehr Pehrsson ifrån Eslöf närwarande. Sedan Enklingen Mårten Håkansson bliwit påmind om egendomens redliga uppgift, företogs uppteckningen.......

Vår Sissa Jönsdotter som kom 13 år gammal föräldralös till sin farbror Pähr Jönsson i Skeglinge 4 flyttade 1778 från Borlunda socken till Wästra Sallerup enligt flyttningsattesten nr 9.
Flyttningsattest nr 9. Pigan Sissa Jönsdotter är född 1761 uti Skeglinge by. Kom 1778 ifrån Borlunda socken och flyttar nu till Gryby. Läser uti bok vant och tydeligen. Utantill: Doktor Luthers Cateches – någorlunda. Ath. Symb. och Hustafl. - Tämmligen. Doktor Svebelius förklaringa – till större delen och förstår enfalleligen. Bevistats Cateches förhör 5:te Söndagen i Trefaldigheten. Den Helige Nattvarden följande Söndag. Är till lefverne ärlig och lukelig från äktenskap här å orten ledig. Attest af W. Sallerupp den 1 okt 1781. (Nils Biörnsson Håkesson i Gryby är Sissa Jönsdotters förmyndare).

Åbon Mårten Håkansson vigd 3.0 den 10 aug 1791 i Gryby med pigan Sissa Jönsdotter därsammanstädes f 18 okt 1760 i Skeglinge. Sissa är således 21 år yngre än Mårten!

Mårten Håkansson hann såleds med två äktenskap innan han träffade vår Sissa Jönsdotters och fick med henne barnen:
Hanna Mårtensdotter f 16 apr 1792 i Gryby, Borlunda gift 26 dec 1820 med Ola Jönsson ALM. Boel-Jon Svensson i Gryby b.b. T: Jon
Svensson, Nils Torbjörnson, Hu Elna Bengt Jönsson – alla i Gryby.

Nils Mårtensson f 24 dec 1793 i Gryby, Borlunda. (åbo hästegården 1830) Ingar – Åke Nilsson b.b. T: Jon Svensson, Per Håkansson   
, Ola Jönssons hu Gertrud ibm (modern Sissa 33 år)

Håkan Mårtensson f 26 nov 1796 i Gryby, Borlunda (bonde i Arrendala 1830) Hanna – Åke Åkasson b.b. T: Åbo Jon Svensson, Nils
Nilsson ibm (modern Sissa 36 år)

Av faddrarna är Jon Svensson gift med Boel Åkesdotter noterad som huvudbrukare av Gryby nr 5 efter Anders Åkesson. Åke Andersson är brukare av Gryby 4. Nils Torbiörnson är gift 1759 med Kirsti Månsdotter f 27 sep 1740 i Gryby, syster till Sissa Jönsdotters mamma Hanna Månsdotter f 30 sep 1738 i Gryby 5. Från 1777 noteras Mårten Håkansson som den andre hälftenbrukaren av Gtyby nr 5 efter Per Christensson och dennes hustru.

Mtl Gryby 5, Borlunda socken, Frosta härad
1786 Mårten Håkansson, hu, dr Nils 27 år, 1 barn
1787 Mårten Håkansson, hu, dr Nils 27 år, 1 barn, Inhys Ingar 78 år
1788 Mårten Håkansson, hu, dr Anders 23 år, 1 barn, Inhys Ingar 79 år
1789 Mårten Håkansson, hu, dr Anders 24 år, 1 barn, Inhys Ingar 80 år
1790 Mårten Håkansson, hu, dr Bengt 22 år, 1 barn, Inhys Enka Ingar 81 år
1791 Mårten Håkansson, hu, dr Bengt, 1 barn
1793 Mårten Håkansson, hu, son Jöns, p. Hanna
1794 Mårten Håkansson, hu, son Jöns
1795 Mårten Håkansson, hu, son Jöns, p. Karna, 2 barn
1796 Mårten Håkansson, hu, son Jöns, p. Karna, x barn
1798 Mårten Håkansson, hu, ?? , Johanna 26 år
1799 Mårten Håkansson, hu, 4 barn
1800 Mårten Håkansson, hu, öfver 63 år, 3 barn
1801 Mårten Håkansson, hu, öfver 63 år, 3 barn
1803 Mårten Håkansson, hu, öfver 63 år, 3 barn
1804 Enkan Sissa öfver 63 år, x barn
1805 Enkan Sissa öfver 64 år

Kommunionslängd 1798 Grydby, Borlunda socken
Mårten Håkansson med hustru Sissa.

Kommunionlängd 1800 och 1801 Grydby 5, Borlunda socken
Mårten Håkansson med hustru Sissa.

Mårten Håkansson avled i maj månad 1802 i Gryby, Borlunda socken 63 år gammal. Ingen bouppteckning finns förtecknad i Frosta härad.

Kommunionlängd 1802, 1803 och 1804 Gryby, Borlunda socken, Enkan Sissa.

HFL Gryby 1808, 1813-1817 och 1820-1825 Borlunda socken
Enkan Sissa född 18 okt 1760 (fattighjon) flyttar till Västra Salleup (troligen 1825)

HFL Ellinge nr 8, 1825 - 1831 Västra Sallerup
Enkan Sissa Jönsdotter f 1760 i Skeglinge socken - överårig
Åbon Nils Mårtensson f 24 dec 1793 (Har tagit över Ellinge 8 efter föräldrarna)

HFL Ellinge nr 8, 1831 – 1835 Västra Sallerup
Nils Mårtensson med familj flyttar till Gudmuntorp socken 1832 efter sin mors död
Enkan Sissa Jönsdotter f 1760 i Skeglinge Död den 3 nov 1831 i Ellinge 8, Västra Sallerup.
Parets dotter Hanna

HFL 1814 Borlunda
Åbon Måns Nilsson

Hanna Mårtensdotter Gryby 22 född 16 apr 1792

Inflyttningsattest nr 3 år 1817 Gullarp
pigan Hanna Mårtensdotter f 16 apr 1792 i Gryby. Kom 1813 från Örtofta flyttar nu till Gullarp 29 sep 1817.

HFL 1815 – 1817 Borlunda
Måns Nilsson 1779? Hu Marna Barn, Pigan Hanna f 20 april 1792 Grydby 23

HFL Stubbarbs by, 1818 Gullarp socken
pigan Hanna Mårtensdotter 25 år född den 16 apr 1792 i Gryby. Inflyttad 1817 från Borlunda. Utflyttad 1818 till Borlunda

Inflyttningsattest nr 9 år 1818 Borlunda socken
Pigan Hanna Mårtensdotter född i Borlunda den 14 april 1792 som för 1 år sedan till Gullarp församling och har i sista juli månad förtjänstfullt lämnat sin ..... samt till födelseorten återflyttat. Läser i bok ..... den 6 oktober 1818 Gullarp.

HFL Grydby 1818 Borlunda socken
pigan Hanna Mårtensdotter 26 år född den 16 april 1792 i Borlunda.

Inflyttningsattest nr 51 år 1818
Drängen Ola Jönsson, född 4 dec 1789 uti Kastberga som år 1817 ifrån Gullarps församling flyttar till Borlunda utan äktenskaps-förbindelse vad mig bekant är. Den 17 okt 1818.

Inflyttningsattest nr 6 år 1820.
Arbetsföre drängen Ola Jönsson född den 4 dec 1784 i Lilla Kastberga, Västra Sallerups församling , som 1819 ifrån Borlunda församling nu flyttar tillbaka, ...... i äktenskap med pigan Hanna Mårtensdotter i Gryby enligt egen uppgift. No 5 Gryby, Frosta härad. Attesterad V. Sallerup den 9 oktober 1820.

Den 26 december 1820 vigdes efter föregången oklandrad lysning drängen Ola Jönsson och pigan Hanna Mårtensdotter. Bägge är vid vigseln dräng och piga under Gryby nummer 5 i Borlunda socken. Deras barn:
Pernilla Olsdotter f 6 maj 1823 i Gryby, Borlunda sn avliden den 9 juni 1823 i Gryby.
Mårten Olsson f 15 juni 1824 i Gryby, Borlunda sn
Kjersti Olsdotter f 2 dec 1826 i Gryby, Borlunda sn gift den 18 april 1863 med Arbetaren Mårten Jönsson.
men flyttar efter vigseln till Gryby 4 där han noteras som husman på Gryby nr 4:as ägor till 1826 och därifrån till Skarhult socken.

HFL Skarhult socken 1825 – 1827 Beltinge, på ägorne av nummer4:
Inhyses Ola Jönsson f 4 dec 1789 V. Sallerup
Hu Hanna f 16 apr 1792 Borlunda Död
son Mårten f 15 jun 1824 Borlunda
dotter Kerstin f 2 dec 1826 Borlunda

Den 20 maj 1830 avled Inhysesmannen Ola Jönssons hustru Hanna Mårtensdotter 38 år och 1 månad gammal av colik i Bältinge, Skarhult sn. 
Den 25 maj 1830 förrättades Laga Bouppteckning på Qwarlåtenskapen efter inhysesmannen Ola Jönsson i Bältinge avlidna hustru Hanna Mårtensdotter som efter sig lemnat jämte Enklingen tvänne barn sonen Mårten 6 år, Kjersti 3 år gamla. Å de omyndigas wäg-nar woro närvarande åboen Nils Mårtensson från Hästegården samt bonden Håkan Mårtensson från Arrendala. Wärderingsmän woro Bo Larsson från Skarhult och åboen Jöns Olsson från Beltinge. Enklingen tillsades om Boets riktiga uppgift hwarefter förrättningen företogs som följer.

Förutom sedvanligt bohag fanns en ko och ett får. Boets tillgångar uppgick till 66.40.2. Därav fick enklingen 2/3 delar eller 14.42.98 efter avräknade gravationer sonen Mårten fick 4.46.3 och dottern kjersti 2.23 1 2/3 .

Enklingen Ola Jönsson flyttar samma år (1830) till Sallerup nr 11. Därifrån flyttar han och bor 1831 – 1833 i Eslöv nr 3, Västra Salle-rup socken med sonen Mårten f 15 juni 1824 i Borlunda och dottern Kerstina f 2 dec 1826. Han anges vara Enklingen Ola Jönsson f 4 december 1789!
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny