Page 28 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Skåne
Bengta Larsdotter 1819-1898
Bengta Larsdotter 1819 – 1898 vigd 32 år gammal, då fader och moderslös år 1851 i Carloli, Malmö, med Nils Larsson Billberg 1820 – 1891, har sina rötter i Holmby, Högseröd och Hammarlunda socknar.

Holmby Socken
I kartans högra övre kant syns Wester i Westerby, Högseröd sn. Holmby heter förr Holen by och på kartan Håller by, Tengelsås ligger något ovanför och till höger om Håller by. Till höger om Tengelsås ligger Lövared eller Löberöd som det heter senare samt Strööp som senare heter Östra Strö ovanför Håller by. Foto LRB Skånes första karta hos KRA.

Holmby socken
Källor: Katekismilängder finns för åren 1703 och 1758. Kommunionlängd för åren 1787 – 1813, Födde, Vigde och Döde 1689 – 1707 och 1712 – 1861/63. HFL börjar 1813. Kyrkoräkenskapsbok 1680-1860 samt Absolverade 1763 – 1822. Födde, vigde och döda saknas 1708 – 1711. Kyrkolängder som redovisar hela familjen saknas för tiden 1704 – 1787. Byar: Östra Gårdstånga, Holmby, Brödåkra och Tengelsås.

Tengelsås 4 i Holmby sn

Ur mantalslängderna för Tengelsås 4, Holmby har hämtats som följer;
1728 Pär Sätermans hu
1742 Christopher Pärsson, hu
1743 Christopher Pärsson, dr Lusse
1745 Christopher Pärsson, hu, gåssen Mårten
1749 Christopher Pärsson, hu – sängliggande, dotter Anna
1758 Christopher Pärsson, hu Kirstina, son Åke, son Tyke
1759 Christopher Pärsson, hu, son Tycke. Christopher + 12 apr 1771 i Tengelsås 4, 62 år
1768 Tyke Christophersson, p. Botill och Elna, gåsse Tufwa på 15:e året gammal.
1773 Tyke Christophersson, hu, dr Jöns, p. Elena, 2 barn.
1776 Tyke Christophersson, hu, dr Pär, p Karin, små barn
1786 Tufve Strickarsson, hu, gåsse Jöns 17 år, p. Elina, 4 barn, Inh dejan Kirsti, ett barn
1795 Tufve Strickarsson, hu, dr Nils 25 år, p. Elina, 4 barn.

Samt information ur mantalslängderna för Tengelsås nr 4, Holmby åren 1798, 1799, 1801, 1802,1803,1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812 och 1813 och kommunionslängder 1787 – 1813.

Ut kommuninonlängden för Tengelsås 4 år 1799 påbörjad Mickaelis 1798 till vänster och år 1803 påbörjad 1802 till höger; Tufve Strickarsson 54 år död, Modern, enkan Karna Nilsdotter 56 år, Tyke Tykesson 17 år, Elsa Tuves Strickarsdotter f 1783 vid nr 5 ibidem, Boel Tykesdotter 20 år, dräng Lars Persson, dr Hans Jönsson 24 år, pigan Kristina Nilsdotter 27 år halt, hustrun Kirstina Persdotter 24 år, dräng Sven Jöransson 24 år, dräng Jöns Persson 24 år.

Sammanfattning av Tengelsås nr 4 i Holmby

Bruket av Tengelsås nr 4 har således gått i arv från Pär Sätterman till Christopher Pärsson och hans hustru Kirstina. Från dem till deras son Tyke Christophersson född 10 jun 1739 i Tengelsås död 4 jan 1780 Tengelsås , 40 år gammal, gift med Karna Nilsdotter, född omkr 1743 i hennes första gifte. Inflyttad från Tengelsås 2 i Hanmarlunda socken. Paret hade barnen - alla födda i Tengelsås 4:a i Holmby socken;

Pål Tykesson f 25 jun 1770 död 26 apr 1771
Elna Tykesdotter f 18 okt 1772 ursinnig – fattighjon V14 dec 1814
Christopher Tykesson f 16 dec 1774 V 13 okt 1775
Åke Tykesson f 13 okt 1776 V 16 jan 1777
Botil Tykesdotter f 1 dec 1777 gift 17 okt 1801 med Hans Jönsson
Tycke Tykesson f 19 feb 1780 gift 11 jun 1802 med Kirstina Persdotter V 1822.

Make 2:

Tufve Strickarsson född dec 1745 Död 2 apr 1799 i Tengelsås 4 (inflyttad från Västra By 3, Höxeröd sn). Vigd den 3 dec 1780 i Tengelsås, Holmby sn med änkan Karna Nilsdotter och tar därmed över bruket av Tengelsås 4:a. Alla parets barn är födda i Tengelsås 4:a
Lars Tufvesson f 7 apr 1782 V 28 apr 1782
Elsa Tufvesdotter f 9 jun 1783 vår anmoder
Marna Tyfvesdotter f 10 sep 1786 V 13 sep 1786
Lars Tufvesson f 23 jun 1789 flyttar till Gudmuntorp sn år 1819
Åhr 1780 den 21sta juni inställte sig undertecknad frälseinspektör, efter högrespective herrskapets befallning och wederbörandes ansökan uti utsockne frälsehemmanet No 4 ¼ Tengelsås, att förrätta laga bouppteckning, wärdeering och skifte med qwarlåtenskap-en, efter den derstädes afledne hemmans åboen Tyke Christophersson, som med döden afgick sistlidne januari månad ........ efterlämnade enkan Karna Nilsdotter och 3ne barn, Nembligen sonen Tycke 4 månader, dottern Elna 4 åhr och dottern Boel 2 åhr gamla. Till förmyndare för dessa trenne omyndiga barn blef lagligen utsatt hemmansåboen och den aflidnes syskonbarn Pehr Anders-son och Åke Andersson, bägge uti Slogstorp.

Wärderingsmannen war nembdemannen wälförståndige Sven Ericsson ifrån Brömslöf, jämte frälselänsmannen Eric Nilsson i Slogs-torp. Och sedan enkan förmanades enligt lag och under Eds plickt, Egendommen redeligen uppgifwa, sådan som den wid dödstimman befants, företogs förrättningen som följer, nembligen;

3 hästar och 2 ston, 2 oxar, 3 kor, 2 kvigor, 1 kvigekalv, 1 stutkalf, 1 får med 2 lamm, 1 får med ett lamm, 3 får utan lamm, 1 sugga, 3 grisar, 2 giäss, 3 råg, 3 korn, 1 hafre. Tillsammans med varor, kläder med mera värderades boet till 108.22.9
Boets skulder uppgick till 51.3.- Änkan fick 20.23.2 inklusive sin giftorätt. Resterande boet fördelades på fyra lotter varav lotten 1 tillföll gossen Christopher, lotten 2 sonen Tyke, lotten 3 dottern Elna samt fjärde lotten dottern Boel
År 1799 den 2 juli enligt högbehörigh förordnande inställte sig undertecknad med tillkallade wärderingsmän, extra nämndemannen Jöns Månsson från Wästra Gårdstånga och Nils Ohlsson från Gjetinge att hålla bouppteckning å No 4 ¼ dels Tengelsås, efter afledna hemmansåboen Tufve Strickarsson som efterlämnat enkan Karna Nilsdotter och tvenne omyndiga barn, sonen Lars Tufvasson 10 år och dottern Else Tufvasdotter 16 år gamla.

För att bewaka de omyndigas rätt war närvarande, och sig dertill anmälte, den aflidnes broder Sågskäraren Måns Strickarsson och hemmansåboen uti Wästraby Lars Strickarsson, hemmansåboerna Anders Ericksson i W. Wedåkra (gift med Boel Strickarsdotter) och Hans Ohlsson i Holmby, den aflidnes svågrar. (Gift med Elna Strickarsdotter.)

Enkan antyddes att riktigt uppgifva all sterbhusets egendom sådan som den wid dödstimman warit, therefter förrättningen företogs som följer.

Bohag och kläder värderades till 79.25 Det fanns 7 hästar, 1 par oxar, 11 kor, kvigor och kalvar, 2 får med lam, 3 får utan lam samt 1 bagge, 2 galtar, 1 sugga samt 4 grisar tillsammans värderade till 155,24 och strösäden till 27,-. Boets hela värde uppgick till 262,1
Sterbhuset hade skulder till: Styvdottern Boel Pärsdotter, drängen Gustaf Persson i Slätteberga, drängen Anders Persson i Tengelsås, drängen Hans Jönsson samt kostnader för begravning och bouppteckning. Tillsammans 34,35.

Sonen Lars fick 85,28,5 dottern Elsa hälften eller 42,38,2. Emot det att enkan betalar sterbhusets skuld och gäld behåller hon med barnens målsmäns tillstånd de dertill utlagde varorna efter utsatt värde.
Karna KNA Nilsdotter enka. Marna MSS Strickarsson, Lars LSS Strickarsson, Anders AES Eriksson, Hans HOS Ohlsson har underteck-nad bouppteckningen med sina initialer som följer.
Tyke Christopherssons bror, Åke Christophersson, avlider den 4 juni 1778, innehyses i Tengelsås 4 hos Åke.
Åhr 1778 den 29 augusti inställ(te) sig undertecknad frälseinspector efter hög respective herrskapets befallning (efter) wederbörandes anmodan uti utsocknes fr(älse)hemmanet No 4 Tengelsås, att förrät(ta) laga bouppteckning, wärdering och skifte med qwarlåtenskap-en efter den derstädes aflidna inhysesmannen Åke Christophersson, som med döden afgick den 4:e sistlidne juni, efterlämnade Enkan Anna Larsdotter och 6 omyndiga barn, nemligen sonen Lars 8 åhr gammal, dottern Kierstina 14, dottern Bengta 12, dottern Boel 10, dottern Elna 6, och minsta dottern Ingar 4 åhr gammal. Såsom förmyndare för dessa omyndiga barnen blefwo faderbröderna Tyke Christophersson och hemmansåboen här i byn Mårten Månsson lagligen utsetta.

Sonen Tyke Tykesson f 1780 i Karna Nilsdotters första gifte övertar bruket av gården efter sin styvfaders död 1799. Han vigs d 11 juni 1802 i Holmby sn med Kerstina Persdotter född 1778 från Brödåkra och brukar med henne gården fram till år 1809. Efter honom kom-mer en Nils Nilsson f 21 dec 1777 i Vesterstad sn med hustru Boel Håkansdotter f 26 jun 1784 i Tengelsås. Enkan (modern till Tyke Tykesson) bor kvar i Tengelsås 4 till sin död 14 juli 1814. Hon har med sig sin dotter Elna Tykesdotter åren 1806-1814 som är ursinnig – vansinnig - fattighjon. Elna avlider den 14 dec 1814, 5 månader efter sin mammas bortgång.

Ur HFL Tengelsås nr 4, Holmby år 1813

21 dec 1772 Nils Nilsson, 26 juni 1784 Boel Håkansdotter, (dotter tilll
Håkan Håkansson och hans hustru Märta Nilsdotter, syster till Karna
  Nilsdotter), inhyses Karna Nilsdotter 1743 3/x ej arbetsför, pigan Boel
   Nilsdotter (Karnas syster?) född ~1752 avliden 1 juni 1802 i Tengelsås
  nr 4, Holmby socken av tärande långvarig sjukdom. Fattig piga 51 år.
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny