Page 60 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Södermanland
Öja socken

Öja socken, belägen söder om övre Hjälmaren var på 1600-talet en glest befolkad skogsbygd. Sviterna efter digerdöden på 1350-talet som kraftigt reducerat befolkningsantalet var fortfarande besvärande långt in på 1500-och 1600-talen.

På norra stranden, då inom Västermos sockens gränser, låg säteriet Sunnerby (senare stora Sundby och nu Sundby). Det kom genom giften under 1400- och 1500-talen till Lars Siggessons (Sparre) V 1554. Han tros ha återuppbyggt gården 1546-1549. Det torde dock ha gällt en reparation eller ombyggnad av ett medeltidshus som sägs varit åtminstone påbör-jat av hans fader Sigge Larsson V 1509. Detta ”stora, gamla, fördärvade sten- och stamhus” som det kallades i en inlaga till regeringen av en senare ägare, var emellertid svårt at få fullt färdigt, helst själva underhållet egentligen krävde flera underlydande torpare än som länge stod till buds.

Fru Brita Turesdotter Trolle V 1566 vilken som änka besatt godset innehade visserligen åtskilliga landbohemman inom rekarne (därav inom Öja socken, Fyrby, Husby, Ingelstorp och Västorp) men dessa låg tämligen spridda och hade för övrigt delvis tillkommit först nyligen (1560) genom byten från kronan. Bland andra Vällbäck, Tandtorp och Husby i Öja socken (ej omnämnda i jordeboken före reduktionen vilket torde bero på tidigare inläggning i Sundby säteri som vars rå och rör hemmahörande, ehuru av ålder avhysta ännu räknas). Nytorp uppges 1684 vara 70 år gammalt det vill säga upptaget på 1610-talet, men återfinns först 1643 i jordeboken, vilket visar på jordebokens ofullständighet under tidigare årtionden.

Sonen Erik Sparre V 1600 drabbades av olycka och godset indrogs 1599 till kronan, året före hans avrättning och där-med följde åtskilliga hemman som ej tidigare tillhört Sundby och som därför antas vara Erik Sparres förvärv. Inom Öja socken räknas dennes kaducerade egendom utgöra inom säteriet 12,25 mantal!

Hela Västermo socken förlänades den 30 juli 1600 tilll Hans von Masenbach V 1600 men då Sundby var änkans, Ebba Persdotter Brahe V 1635 morgongåva, återställdes godset till henne år 1603. Dock bara vad som dit hört vid tiden för hennes gifte. Det vill säga inom Öja två gårdar i Husby samt halvhemmanen Ingelstorp och Västorp.

Ebba Brahes sonson Axel Sparre V 1679 igångsatte stora och omfattande reparationer av släktgodset. Han behövde både pengar och arbetskraft härtill och begärde i förläning de kronogods som kunde finnas på orten. Hans önskan vill-fors genom kungligt brev 1645 och 1646 vilka medförde att Sparre övertog 15 mantal inom Öja, Västermo och Lista socknar. Det dröjde dock 18 år innan taket på byggnaden blev färdigt – reparationen hade gått på 33.000 daler koppar-mynt!

Genom en av Sparre ingiven suplik fick han behålla hemmanen trots Riksdagens beslut år 1655 om indragning av gjorda förläningar. Vid sidan härav hade förvärv även skett av frälsehemman så att alla dylika inom Öja socken utom Böcklinge, Järshammar och 2 gårdar i Husby lydde under Sundby. Av dessa brukades Ingeltorp, Västorp, Nytorp, Vällbäck och Tandtorp inom huvudgårdens rå och rör, trots att de låg söder om Hjälmaren i dåvarande Öja socken.

Genom nyodling utökades antalet hemman under 1600-talets slut. Vid jordrannsakningen omkring 1680 skattlades flera lägenheter såsom Lövhult, Eskedalen, Närlunda, Smedstorp och Espelunda vilka likväl sedan de befunnits ”slätt ingen annan ränta utgöra allenast några dagsverken” förklarades vara oskattlagda torp.

I husförhörslängden för Öja socken år 1755-1764 upptas 97 fastigheter varav 9 har bebotts av våra anfäder enligt nedan.

Nytorp
Anders JONSSON f ~1679 möjligen gift i Valby 30 oktober 1704 med Kierstin PEHRSDOTTER f ~1685. Paret noteras från 1705-1721 då de bägge avlider. Dottern Beata ANDERSDOTTER vigs 30 december 1722 med Johan Mattsson f 1702 i Kilan. Mågen tar över bruket av Nytorp. De avlider 1786 och 1785 i Nytorp. Sonen Jan JANSSON f 1723 vigs före 1749 med Anna Ersdotter f 1730 i Wählbäck. Paret brukar Nytorp till 1756 då de flyttar till Tandtorp. Deras son Jan JANSSON f 1753 vigs 1779 med Anna OLSDOTTER f 1761 i Långkärr där Jan blir måg.

Wählbäck
Jöns och Anna får sonen Eric JANSSON 1703 vigd 1725 med Maria JONSDOTTER f 1705 i Segerhult, Näshulta socken. Paret tar över Wählbäck och brukar det till sin död 1777 respektive 1770. Deras dotter Anna ERSDOTTER vigs med Jan JANSSON f 1723 i Nytorp och tar med honom över bruket av Nytorp.

Kilan
Mats JOHANSSON f ~1679 vigs 1702 med Karin SVENSDOTTER f ~1669 brukar Kilan till respektives död 1757 och 1754. Parets son Johan Matsson f 1702 vigs 1722 med Beata ANDERSDOTTER f 1705 i Nytorp blir måg där. Mats och Karins dotter Lisbeta MATSDOTTER f 1714 vigs 1733 med Anders ANDERSSON f ~1704 okänt var blir måg i Kilan som de brukar till sin död 1789 respektive 1781. Deras dotter Stina ANDERSDOTTER f 1745 gift 1765 med Carl LAR SSON f 1741 i lilla Speteby, Näshulta socken tar över bruket av Kilan till och med 1778. 1781 finns de i lilla Wästorp. Deras son Lars CARLSSON f 1766 i Kilan vigs 1794 med Catrina JONSDOTTER f 1765 i Lövås där Lars blir måg.

Wästorp (lilla)
Carl LARSSON och Stina ANDERSDOTTER inflyttade från Kilan avlider 1817 respektive 1795 i lilla Wästorp.

Wästorp (stora)
1706 vigs Jan OLSSON och Lisken ANDERSDOTTER i Wästorp som de brukar till sin död 1760 respektive 1743. Sonen Olof JANSSON f 1710 vigs 1739 med Marit JONSDOTTER f 1719 okänt var får en dotter Lisa f 1741 i Wästorp
Därefter får de barnen Jan 1746 och Stina 1750 okänt var. 1754 får de sonen Olof i Kilan. 1757 föds Anders, Anna 1761 och Brita 1765 i Långkärr. Dottern Anna vigs 1779 med Jan JANSSON f 1753 i Nytorp som blir måg i Långkärr.

Långkärr
Olof JANSSON f 1710 i Stora Wästorp och hans hustru Marit JONSDOTTER f 1719 okänt var kommer till Långkärr ~1756 där de avlider 1776 respektive 1805. Deras dotter Anna OLSDOTTER f 1761 vigd 1779 med Jan JANSSON f 1753 i Nytorp avlider 1798 respektive 1821. Deras dotter Brita JANSDOTTER f 1796. Hon avlider 1869 i Löfås, ogift och sinnesvag, ”enligt en släktsägen orsakad av en olycklig relation med pappan till hennes son Anders Gustaf ”, flyttar 1846 från Långkärr till Sand. Samt från Sand år 1847 till sin måg i Löfås. Alla är torp under Stora Sundby i Öja socken.
Jan JANSSON gifter om sig efter sin första hustrus bortgång 1798 år 1802 med Lisa LARSDOTTER f 1750 i Prästtorp. Giftet blev barnlöst. Lisa var gift 1.0 år 1781 med Lars SVENSSON f 1716 i Herrgölet som avled 1801 i Löfås.

Herrgölet
Swen Larsson f ~1694 avliden 1750 i Herrgölet gift med Kerstin LARSDOTTER f ~1690. Deras son Lars SVENSSON f 1716 möjligen vigd 1.0 1737 i Tandtorp med Beata JÖNSDOTTER möjligen född 1713 i Moen avliden 1781 i Löfås. Familjen Lars och Beata flyttade in till Långkärr 1758 och därifrån till Lövås 1760.

Tandtorp
Jan JANSSON f 1723 i Nytorp gift med Anna ERSDOTTER f 1730 i Wählbäck kom från Nytorp till Tandtorp 1756 där avled Anna Ersdotter 1778. Jan JANSSON gifte om sig 1779 med Kerstin LARSDOTTER f 1733 i lilla dalen, Julita socken innan han avled i Tandtorp 1790.

Löfås
År 1760 flyttar Lars SWENSSON f 1716 i Herrgölet vigd 1.0 1737 i Tandtorp med Beata JÖNSDOTTER f 1713 i Moen in i Löfås. Beata avled 1781 i Löfås. Lars SVENSSON gift 2.0 i Löfås med Lisa LARSDOTTER f 1750 i Präst-torp, avliden 1830 på fattighuset. Lars och Beatas dotter Stina LARSDOTTER f ~1745 okänt var gift 1764 i lilla Udden, Näshulta socken med Jonas OLSSON f 1739 i Gillsudden, Näshulta socken.

Stina avlider 1781 i Löfås. Jonas OLOFSSON vigs 2.0 1782 med Stina ERSDOTTER f 1742 troligen i Näshulta socken. Stina avlider 1812 och Jonas 1819 - bägge i Löfås, Öja socken.

Jonas och Stina Larsdotters dotter Catrina JONSDOTTER f 1765 vigs 1794 med Lars CARLSSON f 1766 i Kilan. Efter hans död 1846 i Löfås gifter Cartina om sig med Jonas NILSSON f 1762 i Magda Hagen. Han avlider 1793 och hon 1834 – bägge i Löfås.

Lars CARLSSONS och Stina LARSDOTTERS dotter Catharina LARSDOTTER f 1806 vigs 1825 med Anders JONSSON f 1798 i Stora Störhult, Näshulta socken. De avlider 1875 respektive 1847 i Löfås. Deras dotter Anna Karin Catharina ANDERSDOTTER f 1826 vigd 1848 med Anders Gustaf GUSTAFSSON f 1817 i Långkärr som avlider 1871 i Lövås. Hon avlider 1908 på Stora Sundby.

Deras son Anders Gustaf ANDERSSON f 1855 vigs 1884 med Augusta Wilhelmina ANDERSDOTTER f 1863 i Gillberga socken får ett barn 1884 i Östra Fyrby, ett 1886 i Järshammar och ytterliggare ett 1888 i Järshammar. Därefter flyttar familjen till Stenby i Gillberga socken.

Anders Gustaf Andersson 1855-1931

Mormors far, Anders Gustaf Andersson, som var född i Lövås Öja socken, Södermanland den 16 december 1855 vigdes den 14 april 1884 i Öja med Augusta Wilhelmina Andersdotter, född den 7 juni 1863 i Västra Fyrby, Gillberga socekn, Södermanland. Som sedan var flyttade han hemifrån redan vid 16-års ålder för att tjäna dräng i gården Johannesberg. Drängtjänandet var dåtidens ”on the jobb training” och utbildning. Man sökte tjänst hos den som man trodde hade något att lära ut – ofta bytte man gård – för att få nya erfarenheter. Så gjorde även Anders Gustaf. Han stannade ofta bara ett år i en gård och hann med att tjäna dräng i Mellantorp, Löfås, Sör Åby, Johannisberg, Wångs, Johannisberg samt Södra Sundet innan han fick egen familj. Några år efter vigseln blev han statare och bodde i Nytorp, Gillberga socken som han senare köpte och kallade Rosenberg. Elva barn fick de, varav nio levde till vuxen ålder. Erland och Margit var ej födda när kortet nedan togs före november 1903.


Gusten, Anders-Gustaf, Alma, Augusta, Gottfrid, Anna
Gertrud, Karin, Nanny

Parets barn:

Alma Wilhelmina född den 26 maj 1884 i Öja socken vigdes med skräddaren Otto Johansson. De fick två barn; Ivar 7 januari 1908-8 januari 1994 och Arne 19 januari 1910-16 juli 1998. Bägge barnen antog släktnamnet Rabne

Gustaf Gottfrid född den 8 februari 1886. Gift den 22 augusti 1915 med Julia Sofia. De fick 7 barn; Karin, Alvar, Birgit, Bertil, Märta, Gunnar och Svante.

Nanny Sofia född den 19 februari 1888 gift Flodkvist.

Anna Matilda (mormor) född den 22 januari 180. Hon tjänade vid gillberga prästgård omkring 1906. Gift 1.0 den 5 maj 1910 i Fors, Eskilstuna med Carl August Säflund och 2.0 den 12 juni 1942 med Karl Valdemar Ling.

Ovan: Anna Andersdotter c:a 17-18 år gammal

Nedan: Nanny Andersdotter sittande, Anna Andersdotter stående i mitten, en syster till höger, okänd vem.

 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny