Page 158 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Ångermanland
Johan Devall 1662 – 1747 gift 1.0 med Anna Nilsdotter 1661 -1726

Paret vigdes den 6 oktober 1689 i Gunnilbo socken knappt 7 månader efter hans föräldrars tragiska bortgång i rökför-giftning efter koleldens slocknande. För Johan och hans syskon var det en dubbel tragedi. Dels förlorade de bägge sina föräldrar, dels förlorade de det stöd och yrkesförkovran som en mästersmed förmedlade till sitt arbetslag. Mästersmeden förestod sin ”hammare” och valde själv sina medarbetare. Tog emot lönen för utfört arbete av bruksägaren och fördel-ade den på i arbetslaget ingående personerna. Ofta bodde lagmedlemmarna, även de som ej var släkt med mästersmeden hemma hos denne. När en mästersmed avgick ersatt-es han av en annan mästersmed som valde eller hade med sitt eget arbetslag. Johan devall och hans syskon fick söka sig sin ut-komst på andra sätt och orter.

Johan tjänade som dräng vid Flena Nedre Hammare i Gunnilbo socken. Den unga familjen flyttar ~1693/1694 till Gisslarbo, Malma socken. Familjen, som nu har tre små barn, flyttar ~1696/1697 i sökandet efter lyckan och yrkefram-gång till först Carmansbo Bruk och därefter till Walbricka Bruk i Hed socken. År 1703 flyttar de till Saxe Hammare, Söderbärke socken. År 1711 flyttar de till Pers-bo i Norbergs socken och därifrån troligen år 1716 till Högfors Bruk i Karbenning socken samt ~1718 till Älvkarleby där de blir i tre år. Därefter eller ~1721 åter till Högfors Bruk, där han blir till sin död år 1747.

Karbenning personalieboks notis 6 från 1726: ”Den 20 mars 1726 dog och den 27 begrofs sahlige Mäster Johan Devalls vid Högfors Bruks hustru Anna Nilsdotter född uti Munktorps socken af ächta säng och gudfruchtiga föräldrar åhr 1661, född på nytt genom det Heliga dopet, kunde göra redo för sin christendom, war 24 år då hon kom i echtenskap med sin kära man, lefde med honom 39 åhr och aflat 8 barn, 4 söner och 4 döttrar, 1 son är död. Hon war en sachtmodig och gudfruchtig hustru. Hennes sjukdom var ? och blod uti 1½ års tid. Aetas 65 åhr på 3 månader när.”

Änkemannen Johan Dewall äktar 2.0 den 11 september 1726 i Högfors bruk, Karbenning socken Barbro Ersdotter. Barnlöst gifte. Personaliebokens notis 3 år 1747. ”Den 16 mars dog och den 18:e begrovs gamla, fattiga Hammarsmed mäster Johan Devall ifrån fattigstugan, född den 9 mars 1662 i Avesta, renatus, kunde väl läsa. När han var 27 åhr blef gift med sin förra hustru Anna Nils-dotter från Munktorp, levde samman i 39 åhr, haft 8 barn, 4 söner och 4 döttrar. Nu lefwa 1 sohn och 2 döttrar (mer troligt är att 1 son och 2 döttrar är avlidna, LRB) änkling i 1 år, sedan gift med sin nu efterlåtna hustru Barbro Ersdotter från Norberg. Ej barn. Vita communis, gudfruchtig, stilla och warit hammarsmed vid Larsbo bruk i fyra åhr, i Persbo i 5 år, i Högfors 2 åhr, vid Älfkarlby 3 åhr, sedan till Högfors så länge som årka arbeta. Morbus: ålderdomsbräcklighet. Warit sängliggande i flera (8) åhr. Fått allmosa öfver 10 åhr. Mest warit hos sin svåger Eric Ersson i Klensmedtorp. Warit i fattigstugan sedan den 2 november 1746. Fick Herrens nattvard den 4 juni nästlidne. Denatus den 16 mars eller måndags middagen, aetas 85 år på 4 dagar när. Wardt begrafen i tysthet onsdagen efter eller den 18 mars.”

Enligt husförhörslängderna bor Johan och Barbro inhyses i Stubbo åren 1731-1735 för att därefter bo två år 1736-1737 hos hustru Barbros bror Eric Ericsson i Klensmedtorp. Därefter får de fattigunderstöd och kommer till fattigstugan. Barn:

Per Johansson Devall född 4 december 1690 vid Flena Hammare, Gunnilbo socken – avliden den 17 december 1721vid Högfors bruk, Karbenning socken. Gift 1723 med Kristina Andersdotter. Karbenning personaliebok år 1721: ”Den 17:e december dog och den 25 begrofs sahlige Petter Dewall, hammarsmedsgesäll vid Högfors bruk. Är född vid Flena ham-mare i Gunnilbo socken den 7 december 1689, ex lus Parentibus renatus exc. Med åhren och förståndet så tillsade han och hans kära föräldrar låtit lära honom färdig läsa uti book att han en berömlig kunskap hade om sin christendom. När han blev sina 23 åhr kom han i ächtenskap med sin nu i sorgen qwarlåtna maka, hustru Kieerstin Andersdotter från Malmen, Norbergs socken. Lefwde med henne i sitt ächtenskap härtill tillsammans uti 9 åhr, aflade med henne 4 barn, 1 son och 2 döttrar af vilka allenast 1 dotter lefwer. Dhe andre äre i Herranom hädankallade. Så sjuknade han den 3 sist-lidne december för häftigt håll, hwilket honom så hårt ansatte att han intet förmådde längre uthära ähn 5 dygn. Afsomnade så stilla och sachtmodeligen förleden Torsdag 8 dagar sedan, som war den 7 december när han i världen lefwat hade uti just 32 åhr och 2 veckor. Barn: Anna född 17 maj 1714, ett odöpt barn 1716 – bägge födda i Persbo, Norberg socken samt Brita född 19 maj 1721 i Högfors, Karbenning socken.

Eric Devall född den 6 maj 1692 vid Flena Hammare, Gunnilbo socken. Läs mer i följande generation.
Johan Johansson Devall kristnades den 7 september 1695 vid Gisslarbo, Malma socken. Gift den 15 augusti 1730 i Grufnäs, Norberg socken med Kierstin Olsdotter. Paets vidare öden är ej bekant.

Karin Johansdotter Devall född 30 mars 1698 vid Carmansbo bruk, Hed socken. Gift den 17 februari 1726 i Norberg socken med fjer-dingsman Nils Andersson. Paret fick 6 barn som alla föddes i Norbergs by, Norbergs socken. Johan född 9 november 1728, Anders född 4 maj 1731, Stina född 24 februari 1733, Catharina född 16 december 1735, Nils född 26 mars 1740 samt Petter född 19 juli 1741. Den 9 maj 1744 begrovs den fattiga fjerdingsmannen Nils Andersson i Norbergs by, 50 år gammal.

Anna Johansdotter Devall född 4 mars 1700 vid Walbricka bruk, Hed socken. Gift den 22 oktober 1728 i Norbergs socken med drängen Johan Wilhelmsson från Björksta socken.

Lisbeth Johansdotter Devall född 18 februari 1703 vid Walbricka bruk, Hed socken. Gift den 3 oktober 1734 i Norbergs socken med grufarbetaren Johan Giljusson Tollet. Den 12 juli 1772 begrovs hustru Lisa Jansdotter från Mosgrufvan. Nate 1707. Patre hammar-smed mäster Johan Devall vid Walbricka i Hed socken. Matre Lisa Persdotter. Renate litterate nupta 1734 med Johan Giljusson. Haft med honom 5 barn, 4 söner, 1 dotter af hwilka 1 son är död. Morta den 6 juli 1772 kl. 08 om morgonen. Morbus moderpassion. Vite probe transacta. Aetas 65 åhr vid pass.

Kersti Johansdotter Devall född 3 april 1705 vid Saxe hammar, Söderbärke socken.


Abraham Johansson Devall född 21 maj 1703 vid Saxe hammar, Söderbärke socken. Inflyttad till Karbenning år 1716 från Norberg. Gift den 28 oktober 1728 i Gullbo, Karbenning socken med Anna Jansdotter född 6 november 1701 i Gullbo – avliden den 19 augusti 1784 i Högfors bruk, Karbenning. Barn: Jan född 26 augusti 1729 i Gullbo, Eric (sockenskräddare) född 24 september 1732 i Gullbo, Carl född 10 april 1736 i Högfors bruk, Karbenning socken, Christina född 4 september 1742 i Gullbo. Karbenning dödbok år 1788: ” Smeden Abram Devall på Högfors, född den 4 juni 1703 i Söderbärke. Gift sig 1728 med sin åhr 1784 afledne hustru Anna Jonas-dotter i Gullbo. Haft 4 barn, 3 söner som lefwa och 1 dotter som är död. Left ett christeligt lif. Död af ålderdomsbräcklighet 95 åhr och 2 dagar gammal den 6 juni 1788 på Högfors. Begravd den 9 juni.”

Det tycks vara lite si och så med datat i denna Karbenning dödboknotis. Om Abraham vore född 1703 och avliden 1788 skulle han vara 85år gammal och ej 95 som sägs. Även hans uppgivna födelsdata, som är hämtat ur husförhörslängden är förvanskat från att böra vara den 21 maj 1708 till den 4 juni 1703. Le Roy´s kommentar.

Bergslagen och några omkringliggande bruk.

I början av år 1650 fick Isaac Kock, son till riksmyntmästaren i Avesta, Marcus Kock, överta förvaltningen av ett flertal av faderns järnbruk i Dalarna och i Norberg socken. Med hjälp av fadern köpte han dessutom för egen räkning Seglingsberg i Ramnäs socken. Vidare köper han samma år av Matts Hansson i Horndal dennes hammarställe och kvarndamm samt av Matts Hansson och fyra bönder i Horndal ”så mycket rum han behöver till smedja och vad till nödige tarv fordras kan, på bägge sidor om ån.” Övertog förvaltningen av Nisshyttan i Säter, Davidshyttan i Hedemora, Larsbo med Saxhammar i Söderbärke samt Håkansbennings masugn i Norberg, Vidare förvärvar han under 1650-talet Skommarshyttans masugn och Gammelstilla hammare i Torsåker i Gästrikland (båda sålda år 1670), Billsjö masugn i Söderbärke, stålbruket vid Davidshyttan, Hammarby i Ovansjö socken i Gästrikland (såld 1670). Han gifter sig med en klädeshandlardotter i Stockholm, Christina Hanssen. Myntmästaren Marcus Kock avlider i Avesta den 20 november 1657, efterlämnande tre söner och en dotter gift med brukspatronen och köpmannen, den store och då ännu stenrike Jakob Momma-Reenstierna. Marcus Kocks äldste son, David som var utsedd att ta över efter fadern, hade avlidit redan år 1650. De näst äldste sonen, Abel, blev överhopredikant och kyrkoherde i Solna och den yngste, Abraham, företog vidsträckta resor utomlands. Han blev myntmästare i Stockholm och i Avesta.

Efter faderns död tog Isaac Kock med ett allt fastare grepp hand om ledningen av företaget. Nya kontrakt och privilegiebrev ord-nade förhållandet till kronan. År 1659 utnämndes Isaac Kock till myntmästare i Avesta. År 1667 adlades han och hans bröder till namnet Cronström, som för tankarna på mynttillverkningen och strömmen i Avestafors. På 1670-talet köper han Grönsinka masugn och Oppsjö hammare i Österfärnebo och får dessutom 1679 tillstånd att vid Oppsjö smida järnmodeller för skeppsbyggeriet. År 1675 gör han gällande att hans bror Abraham är skyldig honom hela 95.000 daler kopparmynt. Följden blir att större delen av Abraham Cronströms bruk och egendomar hamnade hos brodern Isaac. Det gällde förutom Davidshyttan i Hedemora, som Abra-ham tydligen hade ärft efter sin far, även Bällsta gård i Bromma och Sundsör i Turinge jämte det närbelägna Nykvarns bruk. Dessutom ägde Isaac Cronström fyra hus i Stock-holm. Isaac Cronström avled i augusti 1679, 59 år gammal. Änkan, Christina Hanssen fick ensam stå rycken under re-duktionen och den stora räfsten med alla dem som haft affärer med kronan. Efter hårda förhandlingar, rättegångar och uppgörelser lyckades fru Cronström änteligen att i november år 1685 få till stånd ett slags ackord med kronan.

Det fanns vid den här tiden en stor oro för att skogen och kolandet ej skulle räcka till åt alla hyttor och bruk. Hammarkommissioner tillsattes, vilka 1687 och 1688 reste omkring i bergslagsområdena och undersökte varje särskilt bruk och varje särskild hammare. Undersökningarna resulterade i en relation till K. Maj:t av år 1688. Ambitionen var att alla hamrar, som på ett eller annat sätt överträtt förut givna förordningar, såsom förbud mot olaga kolköp, förbud mot reparation utan tillstånd, produktion över beviljad nivå etc. skulle obänhörligen ödeläggas och sådanna hamrar och hyttor, som av någon anledning ansågs olämpliga inlösas.

Indragningarna i Norbergs bergslag blev relativt få. Endast 6 hamrar indrogs helt. Fem av dessa (Nordansjö, Snytsbo, Fragg och Kråkebo) låg redan öde på grund av lokal skogsbrist. Endast en av Karbennings verksamma hammare in-drogs. Dessa sex hamrar hade en härd vardera. Vid ytterliggare 6 hamrar indrogs den ena härden, så att antalet härdar reducerades till en vid varje ham-mare. Så förfors vid Persbo, Semla (2 hamrar), Örbäck, Prästhyttan och bergmans-hammaren vid Enlikebänning, Genom reduce-ringen av smidet borde hyttorna klara sig med egna hemmaskogar.

Bergsmannshamrarna förmanades att ej utöka sitt smide utöver det vanliga, då sådant endast skulle medföra avbräck av kol för tackjärnsblåsningen. Endast det tackjärn, som blåstes vid den egna hyttan, skulle få utsmidas vid sina hamrar. Då förvärv av nya skogar inom bergslagen var så gott som uteslutet hade man i praktiken satt ett tak för hur mycket smide som kunde utföras. Ett tak som bestämdes av hur mycket kol egen skog kunde ge.

Köpmanshamrarna, som ofta köpte kol, förbjöds vid stränga böter att köpa kol ur bergslaget.

Norberg bergslag kom dock ganska lindrigt undan. Efter år 1675 anlades inga nya hamrar vare sig i eller utom bergslaget! Men kommissionens ambition att främja den lokala skilsmässan mellan hyttor och hamrar resulterade i en nedgång av hamrarnas antal i bergslaget.

Värre var kolbristen utanför Norbergs bergslag. Särskilt de stora bruken Bockhammar och Färna i Gunnilbo hade svårigheter. Vid Färna var kolfrågan så svårlöst, att bruksägaren såg sig nödsakad att anhålla om 3 härdars ödelägg-ande, vilket också beviljades av K. Maj:t den 14 april 1712 och den 12 december 1716.

Bergskollegiets och K. Maj:ts skogspolitik hade således resulterat i en förskjutning av stångjärnstillverkningen från bergslagen till bruksbyggden, med en stark koncentration av hammarsmidet till socknarna strax söder om bergslaget med skogsbrist som följd!
När Erik de Vall (1634-1689) flyttade från Avesta ~1687 till Färna bruk i Gunnilbo socken var Färna bruk i ett expansivt skede till följd av den förda skogspolitiken. Åren 1683-1695 erlägger Färna 12:- skeppund bergsvikt i skatt samt uppgavs Färna hamrar producera tillsammans 1800 skeppund stångjärn om året enligt 1683 års kommission. Den uppgivna medeltalsproduktionen åren 1683-1694 uppgår till för Färna ~1.162; övre hamaren ~293; mellanhammaren ~457; och nedre hammaren ~412; skeppund bergsvikt. (1 skeppund bergsvikt väger 149,6 kilo). Stångjärnsmidet vid den här tiden var mer ett hantverk än industriellt.

Dessvärre kom Erik De Vall att verka endast några år vid Färna spiksmedja då han och hans hustru år 1689 avsomnade av rök-gaserna från den utdöda kolelden när de sov över i smedernas uppehållsrum. Färna bruk anlades av två holländare bröderna Abraham och Jacob Momma. De gjorde även de första försöken att exploatera norrbottens järnmalmer. Det var mest den äldre brodern, Abraham, som försökte. Han anlade Kengis bruk uppe i Tornedalen, dit malmen från Svappavaara gruvor fördes med renskjuts. Som erkännande för dess landsgagneliga åtgärder erhöll han och brodern tidens van-liga hedersbevisning, ett adelskap och tog sig då namnet Reenstjerna till minne av renarnas och de stjärnklara nätternas land.

Detta erkännade var emellertid det enda som Abraham Reenstjerna fick. Någon ekonomisk vinst skördade han ej. Tvärtom gick hans affärer illa och hans försök i Norrbotten slog ej väl ut, då de vore före sin tid. Då han år 1690 avled på Färna, var han en ut-fattig man, Han efterlämnade en son och en dotter som var verksamma i Hed socken. Sonen Mårten Reenstjerna, var överjäg-mästare och bodde på Norra Gisslarbo. Han avled ogift och barnlös varför hans arv övergick till systern, Anna Maria Reenstjerna, gift 1689med bergmästaren Peter Schönström i hans andra gifte. Första Schönströms barnkull fick Bernshammar i arv medan den senare barnkullen med Anna Maria Reenstjerna som moder fick Jönsarbo och det på den tiden ganska obetydliga Carmansbo.

Erik De Valls äldste son, Johan Devall (1662-1747) arbetade som dräng från 23 till och med 27 års åldern vid Flena nedre hamma-re i Gunilbo socken, Flena hammare som hade olagligen reparerats får i efterhand år 1682 reparationerna godkänd. 1683-1695 erlägger Flena: 10 skeppund bergsvikt samt producerar enligt 1683 års kommission ~ 626 skep-pund stångjärn fördelat på Flena övre med två härdar ~346, och nedra med 1½ härd ~280 skeppund bergsvikt. Flena hammrar kommer under Färna. Tre av härdarna ödeläggs den 14 april 1712 och den 12 december 1716. Det kvarva-rande smidet i Flena, 200 skeppund, flyttades senare den 29 maj 1738 till Färna. Så länge blev dock inte Johan Devall och hans familj i Flena.  
De flyttar till Gisslarbo i Malma socken och får där 1695 en son. Johan Devall är med sin hustru mantalskriven vid Gisslarbo öfre hammare åren 1695-1697. Den 7 november 1697 flyttas Norra Gisslarbo bruk in under Färna bruk. Från Malma socken flyttar familjen Devall norrut till Hed socken.

I Hedströmmen har flera hamrar anlagts (9 smedjor) i slutet av 1600-talet, Familjen Johan Devall kommer först till Carmansbo 1698 och sedan till Walbricka bruk 1700-1703.

Carmansbo låg på Hedsidan av ån, mitt emot Norrhammar och vid samma damm. År 1690 köpte bergsmästaren Schönström ham-maren med då han avled redan 1692 tillskiftades Carmansbo barnen i hans senare gifte, fruarna Woltemat och Örnsköld samt sonen hovjunkaren Abraham Daniel Schönström. Under barnens mindreårighet sköttes affärerna av moderrn, Anna Maria Reenstjerna med hjälp av morbrodern, överjägmästaren Mårten Reenstjerna på norra Gisslarbo. Anna Maria´s farbror, Jacob Reeenstjerna var gift med en syster till Issac Cronström.
På Jönsareboda ägor i Hed socken fanns det ett bra vattenfall i Hedströmmen som blev drivkraften för en smedja. Troligen tillhörde den första lilla smedjan bergsmän från det mitt emot liggande hemmanet Valbricka i Bro socken. Namnet Valbricka bruk, som seder-mera användes jämsides med Jönsarbo bruk, skulle således ha varit det äldsta. Denna smedja blev nog snart nedriven och ersatt med en ny, ungefär samtidigt som en annan smedja på Jönsarbosidan.anlades av samma ägare, Troligen var dessa obetydliga, en ham-mare och två härdar vardera, uppförda under Gustav II Adolfs tid, åren 1626 respektive 1628. Senare, omkring 1675 tycks Isaac (Kock) Cronström, nu kommersråd, ha förvärvat Valbricka /Jönsarbo hamrar. Efter Isaac Cronströms död 1880 förvärvar ägaren till Bernshammar, assessor Peter Schönström, Jönsarbo (med Carmansbo). Bernshammar ligger omkring 100 meter norr om Valbricka/ Jönsarbo hamrar.
Änkan, Anna Maria Reensjerna, flyttar med sin barn 1692 till Jönsarbo, där de växer upp. Snart uppvaktas änkan av en friare, överste Djurclou. Han var då mer än 50 år gammal krutsprängd krigare, änkling med flera barn, av vilka med visshet dock endast en kom med till Jönarbo. Denna dotter, Johanna Margareta, kom sedermera att spela en betydande roll i trakternas historia vid Kohlsva. Änkan och ”krigaren”vigdes år 1694. Året därpå föddes deras dotter Anna Maria.
Vid Jönsarbo och grannbruket Bernshammar (tidigare utskuret ur Jönsarbo ägor) bodde således en stor ungdomsskara, som alla lystrade till Anna Maria Reenstjerna. Hon hade att tillse sin första mans barn i dennes första gifte, sina egna barn i hennes första gifte, sin andre mans barn i hans första gifte och slutligen makarnas gemensamma barn i bådas gifte. Hur det gick för ungdomarna får vi lämna då vår Johan Devall flyttar norrut från Walbricka bruk och Hed socken år 1703 till Saxe hammare i Söderbärke socken. I 1672 års relation sägs att det fanns två stångjärnshammare i Söderbärke socken nämligen; Larsbo med Säfvesbo och Saxhammar samt Malingsbo, vilka bägge tillhörde Markus Cronström, en sonson till myntmästaren Markus Kock som tillpantar sig räntan av ej mindre än 29 hemman i Söderbärke eller praktiskt taget alla jord i socknen utom de största byarna kyrkbyn, Noor, Saxe eller Wik. Saxe hammare var en kronohammare som arrenderades av Larsbo bruk.
Markus Kocks arvingar sålde år 1678 Larsbo bruk med klockarbo till assessor Johan Funck som var direktör vid Avesta kopparverk. Då han avled året därpå övergick egendomen på hans enka Elisabeth Hansdotter. (Isaac Kock Cronströms dotter Christina var gift med Gustaf Funck, Johan Funcks son, vilket kanske underlättade försäljningen).

Reinhold Tersmeden anställdes 1678 vid bruket och blev ensam arrendator år 1682. Han avled 1698. I slutet av 1600-talet privileg-ierades Larsbo bruk för 1600 och Saxe hammare för 600 skeppund. De var vid den tiden Dalarnas största producent av stångjärn. Sonen Jacob Tersmeden tillträdde år 1708 förvaltningen av Larsbo bruk som då fortfarande ägdes av enkan Elisabeth Hansdotter.

Under 1600-talet koncentrerades hyttorna och då kronan ej hade någon nytta av osmundsjärnet, som ej var smidbart, uppmuntrades bergsmännen att i stället producera tackjärn. Av tackjärnet tillverkade smedjorna stångjärn som kunde säljas både inom landet och på export. Även stångjärnshamrarna övergick från att ha vari en hammarsmedja med 3-4 medhjälpares hantverksmässiga framställ-ning av stångjärn till sammanslagningar till större och mer industrialiserade bruk. År 1711 slog bergsmännen i Vibberbo samman sin produktion med bergsmännen i Saxe så att all järnframställning kom att ske i Saxe hytta. Bruksägaren på Larsbo protesterade, utan resultat, emot detta inför bergsrätten med moti-veringen att vattnet ej skulle räcka till åt dem bägge då Saxe hytta och Saxe ham-mare, som låg efter varandra, låg i sam-ma å. Motsättningarna mellan Tersmeden på Larsbo bruk och bergsmännen i Vibberbo och Saxe om vattendragets an-vändning fördjupades med åren till den grad att Tersmeden år 1719 instämde samtliga åbor i Saxe till årets bergsting. Vår Devall lämnade dock sin anställning vid Saxe hammar redan år 1711.
För de socknar familjen Johan Devall nu passerar saknas husförhörslängder. Längden för Malma socken börjar först 1742 men kom-munionslängd finns från 1708. I Hed socken börjar husförhörslängden 1715. Men väl i Söderbärke finns det bevarade husförhörs-längder. Där uppges i längderna för 1694-1722 att familjen Devall har flyttat in 1703 från Wahlbricka. Sonen Peter, född 1693, flyttade 1709 till Gunnilbo socken.
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny