Page 52 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Södermanland
Johan Peter Säflund 1790-1853

Född den 26 april 1790 i Lund, Ösmo socken. Först är det äldsta levande sonen Johan Peter Säflund som övertar bruket av Wideby. Han gifter sig den 25 mars 1816 med Eva Charlotta Dittling född 16 september 1780 i Hovförsamlingen, Stockholm stad, 5 månader före faderns död. Hon flyttar från Stockholm till Videby den 1 oktober 1817. Hennes far, J. C. Dittling har varit kunglig löpare. Paret får fyra barn i Videby, Ösmo socken: Anders Gustaf Säflund född 11 augusti 1816, Anna Sophia Säflund född 2 mars 1819, Eva Charlotta Säflund född 17 januari 1823, Carl Joacim Säflund född 16 mars 1825. Därefter flyttar familjen till Ådala i Ösmo socken. Där avlider Eva Charlotta den 14 april 1829 endast 48 år gammal. Johan Peter flyttar till Lovön där han tjänar som arbetskarl.

1834 beger han sig till Drottningholm, Solna. Han tjänstgör en tid som vaktkarl vid Haga Grind. Enligt Cassaräkningar-na för Haga Lustslott är han vaktkarl januari 1835 till och med september 1836 och får 25 Riksbanco i kvartalet i lön.

Vigd 2.0 den 22 november 1835 i Solna med änkan Anna Ericksdotter Bladin. Hon är född den 6 oktober 1791 i Gribbol Edebo församling, dotter till Torparen Eric Ericsson och Hu Margareta Persdotter där. Änka 5 september 1813 efter vargeringskarlen Erik Holmberg, med vilken hon vigdes den 18 februari 1810. Deras son Erik födds den 27:e och döps den 29 juni 1810 men avlider redan den 14:e och begrofs den 17 mars året därpå 1811. Paret flyttar till Roslagsbro samma år (1811) och får där sonen Anders född 8 döpt 9 jan 1812 i Baggeboda (Noor) V 5 september 1813 i Noor, Roslags-bro socken samt sonen Matts född den 29 och döpt 30 juni 1814 i Lilla Råda, Roslags-bro socken. Familjen Erik Mattsson Holmberg med sitt barn Mats flyttar 1815 hem till Edebo.

Den 19 mars 1818 föds Johannes i Skomakartorp, Edebo församling som son till torparen Erik Matsson och Anna Ersdotter (27 år) vid Skomakartorp

Den 9 maj 1823 föds Gustaf Wilhelm i Rimbo församling som son till statdrängen Erik Mattsson vid Ekebyholm och dess hustru Anna Ericsdotter.
Den 24 oktober 1828 flyttar familjen till Solna

Den 20 augusti 1830 avlider statdrängen Erik Mattsson Bladin 46 år vid Bromsten, Spånga

I november 1834 flyttar Anna Ersdotter till Frösunda i Spånga och sägs vara gift med Säblom (torde vara Säflund). Johan Peter Säflund flyttar in samma år 1834 till Frösunda i Solna.
Vigsel nr 10 år 1835 i Solna församling. Enkling och enka. Att contrahenterna Waktkarlen Joh P Säflund vid Haga och Enkan Anna Bladin vid Stora Frösunda i anseende till slägt eller svågerlag förlofning med andra laga afvittring m.m. är hinderslösa att träda med hwarandra i äktenskap; Sådant varda af Oss undertecknade vid ansvar efter lag försäkrath. Solna den 18 september 1835. Säflund född 26 april 1790 i Ösmo, Bladin född 1790 i Bladåkra. Vigda 22 november (1835) af namnteckning. P. Pettersson statdräng. A. G. Säflund dräng. (Johan Peter Säflunds äldre broder).

Familjen flyttar 1836 till Maria församling i Stockholm där Johan Peter Säflund försörjer sig som timmerman/arbets-karl.
1841 finns familjen i Katarina Södra och Västra församling där Johan Peter noteras som nattvakt/arbetskarl.

1845 har familjen flyttat till kvarteret Barnägnsbacken Större. Från 1847 noteras de få underhåll från denna församlings fattigmedel.

Som min man, arbetskarlen Joh Peter Sävlund som den 4 april detta år aflidit 63 år gammal och efterlemnar Enkan Anna Säflund född Ersdotter utan att efterlämna några närmare släktingar men boet var vid dödsfallet uti fattigt tillstånd att icke någon qvarlåtenskap fanns som till bouppteckning upptagas kunde varder härmed till bevis under edsförpliktel-se intygat. Sthlm d 7 juni 1853, Nr 8 Solbergsgrend

Anna Säflund

Bouppteckningen efter Anna Säflund utförd vid Sabbatsberg, sal 25 i september 1866 säger lakoniskt Kvarlåtenskap - Gångkläder.

Några egna barn fick Johan Peter och Anna ej. I släktsägen lever minnet kvar av en ståtlig karl som vaktade Haga slott med anknytning till Hovet via sin första hustru vars far var Kunglig Löpare. (En enklare syssla vid hovet).

Catharina Christina Säflund 1792-1853

Född den 13 december 1792 i Lund, Ösmo socken. Vigd den 2 nov 1815 i Ösmo, Stockholms län med Nils Isaksson. Han avled den 24 mars 1819, 31 år gammal. Enkan flyttar hem till sina föräldrar i Wideby och bor där några år. 1822 får hon en beställning vid Nynäs. Den 18 juli 1826 flyttar hon till Stenby Gård på Adelsö och därifrån samma år till Bergaholm, Salem. (Systern Carolina Ulrica kommer från Ekerö till Bergaholm och flyttar vidare till Södertälje 1828).
Vår änka Catharina Christina flyttar 1829 till Löfhagen i Salem och därifrån 1830 till Södertälje, Gården nr 5, Rönnber-ga. Där finns även barnhusbarnet Albertina född 1817 som medföljer Catharina Christina när hon år 1831 flyttar till Thuringe.

Den 7 föds och den 8 mars 1832 döps oäkta dottern Anna Catharina. Faderns namn anges ej. Testes är: Skomakaren Peter Hellman. Enkefru Eva Eli Malmström. Skomakargesellän Carl Gustav Solman samt Eva Charlotta Malmberg.

Catharina har nu två barn med sig dels det u.ä. dottern Anna Catharina dels barnhusbarnet Albertina som föddes 21 januari 1817 på allmänna BB (Barnsbördshuset) i Stockholm.

Uti Kungl Majts Allmänna Barnsbördshus No 1139 i gången Moder 16 förlöst den 21 januari 1817 från ett lefvande flickebarn som i dopet kallades Matilda Albertina. Inlämnade barn Nr 114 spB

Antagen till underhåll 4 juli 1917 Matilda Albertina född den 21 januari 1817. Ympad. Nr 114 spB. Uppfostras av Hemmansbrukaren Nils Isakssons enka i Klöfhavret, Ösmo sn. Åren 1818 - 1827 finns noteringar om underhållet. Änkan flyttar varvid noteras att belägg att flickan är i Ösmo bör anskaffas innan underhåll utbetalas. NO 1017.

Flickan/pigan följer Änkan under hennes flyttningar. De hamnar så småningom år 1836 på Kungsholmen där Änkan vigs med Per Andersson, sprutlagare. Matilda Albertina är noterad i 1838:868 års MTL som tillägg. Hennes vidare öden är ej kända.

Vem är hon dotter till? Idén med ett allmännt barnsbördshus var att de blivande mödrarna skulle kunna få föda sin barn där och förbli okända. Var det någon i släkten Säflund eller var det bara så att enkan behövde en extra inkomst? Kanske var vår Catharina Christina Säflund barnets moder? Hon vigdes den 2 november 1815 med hemmansägaren Nils Isaks-son som avled 24 mars 1819. Hon var således gift när barnhusbarnet Matilda Albertina föddes den 21 januari 1817!

Enkan Catharina Christina Säflund född uti Ösmo den 17 december 1792 har med behjälpelig Christen domskunskap begått Herran heliga Nattvard den 10 oktober 1831 och härifrån avflyttat till Sicklaö församling åtföljd af oäkta dottern Anna Catharina född uti Södertälje den 7 mars 1832 utan att med hennes frejd eller äktenskapsledighet något klander här blifvit anmält.

Södertälje den 15 oktober 1834

Enkan Säflund hvars ofvannämnda dotter (Anna Catharina) sistlidne oktober månad (1834) blef i Sicklaö församling död och begrafven flyttade i samma månad till Adolp Fredriks församling utan vidare ändring i ofvanskrifne Betyg.

Danviks och Sicklaö Prästgård 27 januari 1835


År 1835 flyttar Enkan till Adolf Fredrik och därifrån till Kungsholmen.

Enkan Säflund flyttar till Kungsholmen utan att någon anmärkning mot hennes frejd och äktenskapsledighet härstädes blifwit gjord. Sthlm d 26 oktober 1835. (Hon bor 1836 i kvarteret Åkermannen nr 9)

Den 25 mars 1836 vigs hon i Ulrica Eleonora med sprutlagaren Pehr Andersson född 24 dec 1800 i Grimsta, Spånga församling, enkling 13 november 1833. J.P. Säflund Vaktbetjänt och J. E. Eriksson Vaktmästare intygar att äktenskapshinder ej föreligger.

Utdrag ur protokollet hållit hos Stockholms Stads Justitie Collegium och Förmyndarekammaren den 25 februari 1836.
Med anhållan om afwittringsbevis till nytt giftes ingående hade Torparen Nils Isacssons i Klöfhavrets, Ösmo Socken, änkan Catharina Christina Säflund låtit till Justitiecollegium och Förmyndarekammaren ingifva;

1/ En bestyrkt avskrift af en genom A. Lundström på Himmelsö och Vice Nämndemannen Anders Jönsson i Widdeby den 29 mars 1819 upprättad bouppteckning efter Torparen Nils Isacsson som aflividt den 24 januari månad och efter sig lemnat enkan Carin Säflund och en dotter Anna Catharina på tredje året gammal, och häraf i öfrigt inhämtat summa inventarie upgått till etthundra-sextiofem daler och skulden till öfver etthundrafemtio riksdaller och behållningen femtio riksdaler.

2/ Att af Kungl. Predikanten och Kyrkoherden i Ösmo församling Georg ........den 8 i denna månad utfärdat betyg, att Catharina Christina Säflunds man Nils Isacsson ... i Ösmo den 24 september 1817 De blifwit sammanvigda den 2 September 1815 och att hon med honom sammanaflade [2 barn] varit; Dottern Anna Catharina född den 1 september 1816 avliden den 15 februari 1821 och Nils Petter född den 26 september 1818 död den 16 mars 1819 och som genom detta styrkt är, att flickebarnet Anna Catharina som .... ... ... sin Fader och således efter honom tagit eller bort stuga ..sedermera aflidit, hwarder hennes fäderna arffallit Modern, enkan Catharina Christina Säflund i bakarf, hwarigenom hon lagligen kommit i åtnjutande af hela behållningen i aflidne mannens bo;

Altså skulle bewis dermed meddelas Torparen Isacssons Enka genom utdrag af protocollet. År och dag som …..

Den 2juni 1837 flyttar Enkan, ogifta Catharina Elisabeth Åman född 12 december 1763 i Westmanland från Ösmo till sprutlagaren Per Andersson, Kungsholmen.

Mantalsuppgiften Kungsholmen 1837:886 kvarteret Åkermannen redovisar:
Arrendatorn Petter Andersson född 1800 dec 24
Hu Catharina Christina född Säflund 1792 dec 17
son Pehr Wilhelm född 1828 okt 26
dotter Sophia Albertina född 1832 feb 8
dotter Carolina Charlotta född 1836 sep 28
drängen Anders Lundström född 1816 mars 18

Hos mig är inneboende:
Sjödykericommissarieänkan Catharina Säflund född 1763
Extra ordinarie vaktmästaren vid finska inrikesbevakningen A. P. Carlsson född 1810 dec 24

Att inga andra personer äro boende eller vistas uti den lägenhet jag bebor än dem jag här uppgifvit och hvilkas egna förteckningar här medfölja intyga Petter Andersson, arrendator den 3 november 1836.

Kommentar: Att svärmodern, enkan Catharina Elisabeth Åman, bodde hos sin måg är förståeligt. Att man dessutom har ytterligare en inneboende visar på hur trångbott det var i Stockholm vid den här tiden. Svärmor Åman bodde här till sin död som inträffade den 25 april 1842. ”Enkan Catharina Elisabeth Åman, Stora Bondegatan no 39, kvarteret Barnängs-backen mindre af Trädgårdsmästaren P. Andersson. Avled 79 år gammal av åderdom.”

Per Andersson, född 24 december 1800 i Grimsta, Spånga församling V 21 augusti 1855 i Carlsudd. Vaxholm försam-ling, Stockholms län, 54 år 7 månader och 27 dagar gammal gift 1.0 den 30 december 1827 i kyrkbyn, Järfälla försam-ling med Margareta Christina Carlsdotter född 9 april 1806 V 12 maj 1832 Klara församling Stockholm stad.

Parets barn: Pehr Wilhelm född 26 oktober 1828 kyrkbyn, Järfälla församling, Sophia Albertina född 26 februari 1832 i Klara församling, Stockholm stad.

Den 22 mars 1833 vigs i Järfälla församling sprutlagaren Per Andersson från Stockholm 2.0 och bondedottern Anna Maja Persdotter i Ahlsta född 13 oktober 1798 i Spånga. Hon avlider den 13 november 1833 i Kungsholmen, Stock-holm stad 35 år gammal av vattusot. Äktenskapet varade endast i knappt 8 månader!

Sprutlagaren Per Andersson går i nytt gifte den 25 mars 1836 i Ulrica Eleonora församling, Stockholm stad med enkan Catharina Christina Säflund. Dottern Carolina Charlotta född 30 september 1836 Kungsholmens församling, Stockholm stad V 19 mars 1839, ~ 3½ år gammal i Katarina församling, Stockholm stad.

Anna Greta Säflund 1796-1868

Född den 22 oktober 1796 i Säby, Ösmo socken. Tjänte piga på olika ställen i Ösmo tills hon den 24 oktober 1825 vigdes med sonen Lars Olof Wretman i Wretakärr som försörjde sig som skräddare. Han avled där 13 mars 1862, 54 år gammal. Enkan flyttar år 1866 till sin måg och dotter i Rättartorp där hon avlider den 10 februari 1868.

Vigda: Son Lars Olof Wretman i Wretakärr och pigan Anna Margaretha Säflund vid Walla. Lyst 18, 25 sep och 2 okto-ber 1825. Vigda 24 okt 1825 i Ösmo, Stockholms län. Pehr Jansson i Gryth förmyndare och anmodad giftoman. Den 17 februari 1868 förrättas bouppteckning efter Enkan Anna Margareta Wretman i Rättartorp, Ösmo socken som därstädes den 10 sistlidne februari 71 år gammal med döden aflidit och såsom Sterbhusdelegare efterlemnade;

Sonen Lars Wilhelm i Wiksäng, Ösmo
Dotter Charolina Margreta gift med Torparen Jon Olof Jönsson i Rättartorp, Ösmo
Dotter enkan Eva Catharina i Sandhagen, Ösmo
Dotter Anna Sophia gift med Torparen Adolf Lungren i Skomakartorp, Ösmo
Dotter Fredrika Charlotta gift med egendomsägaren Lars Gustaf Andersson i Hölö Socken, Linshuse
Alla myndiga och närvarnade. Boets behållning uppgick till 771:25.
Carolina Ulrica Säflund 1799-1832

Född den 1 augusti 1799 i Wideby, Ösmo socken. I födelseboken sägs hon vara dotter till commissarien Joh. Säflund, men i hus-förhörslängderna skrivs hon in som dotter till Anders Säflund. Födelseboknotisen ser dock ut att vara ändrad! Tror mer på uppgift-erna i husförhörslängderna att hon är dotter till kommissarien Anders Säflund. Hon tjänte på olika gårdar i Ösmo. Kom 1827 till Salem, Stockholm till Bergaholm där hennes syster Enkan Catharina Christina Säflund varit sedan 1824. Vigdes den 9 nov 1827 med Torparen Olof Olsson från Lunde i Östertälje som nu tjänte dräng.

Paret flyttade till Johanneslund, Södertälje Landsförsamling där han var Torpare. Svärmodern Dykericommissarieänkan Catharina Elisabeth Åman flyttade in 1829 såväl som barnhusbarnet Albertina född 21 januari 1817 vid Allmänna BB i Stockholm. Albertina flyttar vidare 1830 till Rönneberga och Svärmodern Catharina Elisabeth Åman till Wretakärr i Ösmo 1832.

Carolina Christina avlider den 10 februari 1832, 32 år gammal och den 7 oktober 1833 avlider Torparenklingen Olof Olsson, 34 år gammal i Glasberga, Södertälje landsförsamling. Deras dotter Carolina Christina (½ år gammal) kommer till brodern Kyrkovärden Pehr Olsson i Skarlunda, Södertälje landsförsamling. Dit kommer även Anders Gustaf Säflund född 11 augusti 1816 i Ösmo, son till Johan Petter Säflund och tjänar dräng till 1839 då han flyttar till Södertälje.

Den 20 februari 1832 förrättas bouppteckning efter Torparen Olof Olssons hustru Carolina Seflund vid Johanneslund hvilken med döden afgick den 10 dennes och efterlemnade omyndiga dottern Carolina Christina född den 1 augusti 1831, och hvars rätt bevakades af Skattebonden Pehr Olsson i Skarlunda.

Boets behållning blev 152:-. Man hade en Svart Häst 20:-, en Brun Oxe 22:-, 3 Kor 42:-, i Qviga 5:-, 5 tackor och en Gumse 10:- samt 1 Sugga och 3 Grisar 5:- Som qvarlåtenskapen efter den aflidne är ringa eller ingen föreslås till den omyndigas förmyndare, Fadern, Torparen Olof Olsson hvilken härpå ingått, och anhåller han hos Häradsrätten att mot laglig förhopning få lösa barnets lott, hvilkett genom protocollsutdrag torde honom tillfallas, helst den ej förslår till hennes upfostran.

Anders Olof Säflund 1789-1812

Född den 24 april 1789 i Lund, Ösmo socken. Den 15 februari 1809 inflyttade Anders O. Säflund från Ösmo till Ängsö Socken i Västmanland. Där vigdes han den 26 oktober 1809. ”Brudfolk år 1809 i Ängsö: Stallbetjänten hos Excellensen Herr Baron Armfeldt, Anders Olof Säflund och Pigan Brita Åkerlund hos fru Hay. Strax därefter eller den 8 november flyttade betjänten A. O. Säflund från Ängsö till Ösmo med dess Hu Brita Stina Åkerlund född i Åkers. Väl åter i Widdeby, Ösmo socken föds deras son Anders Eric Reinhold den 2 februari som döptes den 4 februari 1810.

Anders Olof arbetade som betjänt vid Nynäs Gård samt bodde på Widdeby gård vid Älgviken. Den 22 september 1811 flyttade familjen till Tillinge Socken i Uppland där han tjänte dräng till Kaptenen vid K. Upplands Regemente, Carl August Wilhelm Benman, på Taxehufvud gård. Anders Olof blev sjuk i vattusot. Han avled den 4 januari och begrofs den 11 januari år 1812, endast 22 år gammal.

Hustru Brita Stina Säflund flyttar med deras son till Anders Olofs föräldrar i Widdeby, Ösmo. Hon får en tjänst vid Åkers styckebruk som sjuksköterska. En månad efter Anders Olofs bortgång föds deras dotter Christina Carolina den 20 februari 1812 i Åker. Brita Christina Åkerlund gifter inte om sig men får en son, Carl Werner, den 26 oktober 1826 i Åker.

Vid styckebruket noteras 1809-1815 hennes bror arbetaren Johan Petter Åkerlund född 1780 i Frustuna socken med sin hustru Brita Stina Berggren från Aspö och parets dotter Johanna Fredrika den 4 mars 1804 avliden den 11 mars 1812. Det är till honom vår Brita Stina Säflund kommer och bor som inhyses. Brodern flyttar 1815 med sin familj till Järfälla.
Brita Stina Säflund blir kvar vid styckebruket och verkar där som sjuksköterska i nära 30 år till sin död som inträffar den 11 september 1849. Hon blir 62 år, 11 månader och 12 dagar gammal.

Personalia
”Jag herre hoppas uppå dig och säger du är min Gud, min tid står i dina händer”, orden finns i Psaltaren Davids psalm i 31 kapitlett 15:e och 16:e versen.

Det var sålunda Konung David tröstade sig under sitt hotande och förföljelsetid, och det är på detta sätt han lärer oss trösta och hoppas uppå honom, den allsmäktige då lidande, plågor, fruktan och oro anfaller oss, kan man då i rätt tro och grundat öfvertygelse säga till Gud: Du är min Gud, så har det ingen nöd, hvad är gjort. En vis, god, alsmäktig alvetande och allestädes närvarande Gud, har man en sådan Gud till sin Gud, då har man och alla hans egenskaper och höga fullkomligheter att använda till sin tröst och nytta. Man är då öfvertugat att Gud vet om ens lidande, och ej heller är borta ifrån en, utan är med sin hjälp närvarande, man är då öfvertygad att detta lidande ej varar längre än Herren den alvise ser och finner det vara enligt med ens sanna väl, man är då öfvertygad att Gud både vill och kan komma med hjälpen i rätta tid, vederqvickelsens tid, pröfningens och förlossningens tid, både den tid som jag lefver här som den tid när min utgång skall ske är tiden min tid o Gud står i dina händer. Tryggt att hvila med ett sådant hopp och med en sådan förtröstan vid Herran den alsmägtige, som har både lif och lust i sina händer, då komer ej någon nöd. Någon plåga, något lidande öfver en utan styrka att kunna bära den samma, då kommer ej döden öfverraskande, då man nemligen redan i denna tron och förtröstan gifivt sig med kropp och själ i Herrans hand. Vi kunna alla så säga till Gud, du är min Gud och därmed förena ett lugnande hopp och förbidan af hans hjelp. Skall dock Gud på detta sätt vara vår Gud att vi skola kunna trösta oss åt hans hjelp, vill och Gud samt fadern att vi skole vara hans. Så vill han och på rätt grund kunna säga till oss; du ähr min, min kära son mitt älskeliga barn som hållit dig intill mig och städse haft mig för ögonen fruktat mig, älskat mig och tröstat på mig, så måste det vara ett ömsesidet gott förhållande och ett i från, uppdraget föreningsband emellan Gud och människan om människan skall med grundat hopp kunna säga till Gud, du ähr min Gud, och vänta sig hans hjelp i nöd och ångest och död, ty de ogudaktige och otrogne få icke sådan tröst hos Gud om de icke i sann tro och helgelse omvända sig till Herran varen då hans. Så är han och vår om vi blifve genom tro och gudaktighet Herrans tjenare, Guds barn, Jesu egne, i lifvet, i tiden så blir och Gud vår, Gud vår Herre och hjälpare, vår fader, vår Jesus, vår broder och frälsare, och kunde vi då med trygghet vända oss till honom, då hotande plågor och nöd, förbittrar våra dagar, samt sluteligen, då döden närmar sig, då är gott att med en David säga, Jag Herre hoppas uppå dig, du är min Gud, min tid står i dina händer – vi minelse oss härom af en bortgången medvandrerska i tiden då för denna christliga församling tillkännagifves att den Högsta behagat hädankalla sjuksköterskan vid Styckebruket, enkan Brita Säflund den 11 förliden Tisdags förmiddag i en ålder af 62 år 11 månader och 13 dagar, nära 30 års tid har hon med van hand och kunnig färdigheter träget och ömt vårdat och skött de sjuka vid bruket och äfven vid tillfällen varit ett påräknat stöd och biträtt vid sjuksängar utom brukets område uti socknen, samt gerna varit åtspord och rådfrågad vid tillfällen då läkare ej påkallas ej sällan utan lycklig påföljd. Saknad är hon i detta afseende i synnerhet på den plats hon varit anställd och äfven af många dessutom som varit van att anlita hennes hjelp. Slutligen blef hon, såsom det går med oss alla i behof af andras vård och hjelp, på sin sjuk och dödssäng, hvarpå hon nedlades med allo Fredagen 11 dagar sedan, der hon ej saknat hvarken läkare eller skötsel, men som ej dock henne utestänga döden som efter 11 dygns förlopp slutade hennes timliga lif. Hon bad Gud på sin sjuk och dödssäng om sina synders förlåtelse och anammade Jesu nattvard och väntade döden, och Gud som ser till oss i nöden, då vi alfvarligt bedja och erkänne våra synder kom och på hennes rop henne till hjelp i nöden och dödsångesten, ty Gud utser tiden att hugsvala han skickat väl det nyttigt är, hvad vi af troget hjärta tala, det märker straxt vår Fader kär, så kommer Gud förrän vi tro och skänker han gerna tröst och ro. (Anna Lings avskrift då hon tjänade i prästgården).
Geometrisk karta över Åkers Styckebruk 1756 som till höger i bilden visar de 10 lika stora husen ”på raden”, varav det i dag finns fyra kvar och i ett av dessa hus bodde sjuksköterskan Brita Christina Åkerlund..
Åkers Styckebruk. Foto LRB.
År 1849 den 18 september förrättades laga bouppteckning vid Åkers Styckebruk i Åkers härad och socken, efter enkan Brita Christina Säflund död den 11te i förutnämnde månad hvars arfvingar äro sonen A. Säflund och dotter Carolina Säflund båda gifta. 

Qwarlåtenskapen uppgafs af bemälte arfvingar såsom det vid dödstimman befans, och värde företogs och antecknades som följer:
Sammanfattning av bouppteckningen efter Brita Christina Säflund

Guld                             7:28                                         Skuld till Handelsmannen, 
Silver                           3:20                                                      Bergholm i Mariefred     9:21, 
Koppar och tenn          15:14                                                      Belander                       1:32, 
Blecksaker                    -:28,
Gångkläder                   5:04, 
Husgeråd                    27:40, 
Glas och Porslin             9:14, 
Linne och sängkläder    35:46, 
Kvinsgångkläder           41:12. 
Tråd och laggkärl           1:32, 
Diverse                          2:40            150:34.                              Boets behållning        139:81

Dottern Christina Carolina Säflund flyttar hem 1831 från Mariefred och flyttar ut 1832 åter till Mariefred. Christina föddes den 20 feb 1812 i Åker, Södermanland som dotter till avlidne Anders Olof Säflund och dennes hustru Brita Christina Åkerlund. Hon vigdes den 8 november 1840 i Åker med Smeden Erik Dahlin född 1815. De fick två barn; dottern Edla Carolina född 14 december 1840 och sonen Erik Reinhold född 28 februari 1847 bägge i Åker. 35 år gammal avled Dahlin den 25 september och begrofs den 29 september 1847. Christina avled den 15 juni 1861 i Åker, 49 år gammal.

Sonen Carl Werner Säflund flyttar 1843 till Stockholm. 1846 flyttar han till Maria och 1847 till Klara församlingar i Stockholm. 1848 flyttar han till Stora Mellösa. Den 18 augusti 1855 vigs han i Ramsberg socken med pigan Gustava Augusta Aurora Svalberg född den 16 mars 1826 i Ramsberg. Paret får sonen Carl August den 16 januari 1856 i Kloten, Ramsberg och sonen Carl Gustaf den 16 januari 1859 i Kloten, Ramsberg. Fadern Carl Werner Säflund är snickare. Sonen Karl Victor födds den 21 januari 1861 och dottern Hilda Augusta födds den 6 september 1669. 1879 flyttar familjen till Ljusnarsberg. Där avlider Carl Werner den 15 oktober 1894 och Gustava Augusta Aurora avlider där den 24 augusti 1911. Sonen Anders Erik Reinhold Säflund flyttar den 8 mars 1827 till Eskilstuna.
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny