Page 74 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Västmanland (Bergslagen)
Generation 3 i VAD efter Hennika Bengtsson (Dombok för åren 1560-1590 saknas)

Peder Hennikssons (2)son Holsten Pedersson (15)
[född 1543 i Vad gift 1565 eller 1578, var död före 1610 i en ålder av 67 år]. Bergsman och nämndeman år 1591-1602. Noterad för Vad i Söderbärke socken i den årliga räntan för åren 1595-1600. Gift med Karin Hermanssdotter från Tolfsbo. Deras äktenskap var välsignat med många barn, [därav fyra söner blev bergsmän i byn samt 3 döttrar. Holsten P byggde om hyttan samt byggde en stor Helgdagsstuga]. Se mer under Holstens syster Karin Persdotter (16). Kända barn:

Holsten eller Håll Hållsson (27) gift med en bergsmansdotter från Hemshyttan – inga barn.
Holsten tog sin hustrus brorson Hans Hemmingsson f 1600 i Hemshyttan till fosterson och som även senare fick ärva Holsten och hans hustru. Hans Hemmingson var gift med Hans Holstenssons dotter Brita Hansdotter f 1602. Gården skattades sedan som Hans Hemmings hemman vid vadet. Håll Hålles (Holsten Holstenson kallades så av sina samtida) dog 1624, f 1567 byggde sig gård öst i byn som vi sedan kallade Lises. År 1590, 23 år gammal, byggde Hål Hålsson sin loge Han drev igenom år 1613 och år 1618 att de fick en ordentlig tyskesmedja i byn med 100 skeppspund årlig jern i hyttans produktionsrätt. I fyra år fick han höra hammarens sång om en bättre tid för Vad men 1624 dog han vid 57 års ålder. Lennart Persson.
Torsten Holstensson (28) senare bergsman på sin del av Vadgården.
Pehr Holstensson (29) till Sämogården
Kristin Holstensdotter (30) gift till Tolvsbo.
Anna Holstensdr (31) gift med Olof Nilsson i Tunkarlsbo Säljer år 1625 tillsammans
N.N. Holstensdr (32) gift med Hans Persson i Noor två systerdelar
Hans Holstensson (26) f 1580 död 1658, nämndeman 1616 -1651 bergsman på gården. Noterad i den årliga räntan för Vad,
Söderbärke socken från år 1604 till år 1630 som är sista året som redovisas av den årliga räntan på SVAR:s hemsida. Gift med Marit från Halvardsbenning. Den 15 juni 1625 fick Hans Holstensson lagfart på två systrars arvejord från hans fäder-nesgård.   a/ svågern Olof Nilsson i Tunkarlsbo och      
 b/ svågern Hans Persson i Noor). 

Hans Holstensson löste merparten av Vad från sina syskon och blev ägare till ¾ av fastigheterna i Vad. Brodern Torsten Holstensson blev ägare till ¼ av Vads ägor och byggde sig en ny gård å sin mark.

Kopparbergs län XXXVI A1: 5 1596 -1597. Den 26 feb 1596 Laga ting i Söderbärke.
* Holsten P son (15) i Wad biuder upp 3 systerdelar ibidem köpt af sine systrar hustru Karin (16) i Tolfsbo för 3 fat, hustru Agnes (18) i Tolfsbo för 3 fat och Barbro (20) på Norberg för 3 fat.

Hela dalarna 1598-1599 KLHA1 Volym 6. Den 2 januari 1598 på Gambla Norbärg Folio 43 och 44
* Kom Holsten Pedersson (15) i Wad i Söderbärke socken samt hans broder Hennika P son (23) goffo tillkänna huru de hade bytt iord i så måtta att Hennika gaf Holsten all sin brodersdel i Wad med alla tillegor. Däremot gaf Holsten honom igen för all den del som honom tillkom i Fragg. Sedan den del som Holsten köpt af sin syster Agnes Persdotter (18) för 1400 osmund järn samma med denna del som Holsten köpt i förenämde Fragg af Hans Äfrikson för 200 och 8 fat.

Hela dalarna 1598-1599 KLHA1 Volym 6 sid 42 den 25 januari 1598 laga ting i Söderbärke
* Holsten P son (15) i Wad gaf till känna huru han hade köpt en systerdel i förenämnda Vad af sin syster Anna Pers-dotter (22) i Gäse för järn 4 fat.

* Samme Holsten P son (15) buder up en brodersdel i Wad köpt av Spelboo P son (21) sinom broder för 8 fat järn. Holsten P son i Vad (15) samma Hans P son i Wik gifvit jord i så motto att Hans P son gaf Holsten en jord liggandes i Wad så god som 6 fat osmundjärn däremot gaf Holsten honom igen 1 ….i Wik.

Hela dalarna 1591-1593 KLHA1Volym 6 Den 27 januari 1599 laga ting i Söderbärken folio 149
* Holsten Person (15) gaf tillkänna huru han hade köpt ½ brodersdel i Wadh köpt af Hans Person i Vik (gift med Rikmora Hermansdotter, dotter till Herman Henikkson (8)) för 6 fat osmundsjärn stod fast och fastat.

Dalarnas dombok A1:6 sid 44 den 27 januari 1599 sid 151.
* Holsten P erson (15) biuder up sine systerdel i Wadh köpt aff sin syster Karin Persdotter (16) för osmund iärn 4 fat tillsades bref widh Norberg dagen härefter stod fast tillsade.

Kopparbergs renoverade dombok Volym A:1. Den 26 januari 1603 folio 143 Söderbärke
* Kom Hans Äffriksson … ….. Sörboda och lade en pantsedel i rätten lydandes huru Holsten (15) i Vad skulle gifva honom 3 fat järn för det han hade byggt en hytta i Fragg som samma sedel en vidare än gälder. Då wittnade Nils skrifvare sampt Lars Hermansson i Söderbo att hans järn var betalt.

Hela dalarna 1610 -1614 KLHA1 Volym 9 Den 17 feb 1610 laga ting i Söderbärken (ingen foliering)
* (pappret skadat i vänsterkanten. (Peder) Holstensson i Vad biuder up en syster(del i V)ad köpt af sin syster Kirstin Holsten(son) för osmundiärn 4 fat. (Barn till Holsten Persson (15).

Peder Hennikssons (2) dotter Karin Persdotter (16)
Gift med Olof Torstensson. Bosatta i Tolvsbo, Söderbärke socken. Upptagen i Älvsborgs lösen 1571 under Tolvsbo. Nämndeman i Söderbärke 1592-1605. Barn: Hans Olofsson

Peder Hennikssons (2) son Hans Persson (17)
Bergsman, Nämndeman i Västra Djupkärra (Nedergården), Norberg socken. Gift med Kestin Torbjörnsdotter. Barn: Hennika Hansson V 1663 i Västra Djupkärra, nämndeman där.

Hela dalarna 1598-1599 KLHA1 Volym 6 sid 42 den 25 januari 1598 laga ting i Söderbärke
* Kom Nils Andersson i Wik (gift med Marit Hermansdotter, dotter till Herman Henniksson (8)) och talade till sinom magelaghe Hans P son (17) ibidem om någon iord som Hans P son till sig bytt hafver af Oluff Larsson i Fagersta och Hans Larsson i Halvarsbenning på Norberg, vilket vara både Nils och hans hustrurs syskonbarn. Då fanns att Hans P son hade köpt thenna iord som han gaf ut för samma iord igen af Hans Äffriksson i Fragg, som och är bytt med hustruns syskonbarn. Och då dömdes att hwar Hans P son som kan bewisa att Nils på sin hustrus wägnar - svårläst - pappret delvis skadat.

Peder Hennikssons (2) dotter Agnes Persdotter (18) Gift med NN. Bosatt i Tolvsbo

Hela dalarna 1591-1593 KLHA1 Den 26 januari 1598 på Gambla Norbärg Folio 43 och 44
* Kom Holsten Pedersson (15) i Wad i Söderbärke socken samt hans broder Hennika P son (23) goffo tillkänna huru de hade bytt iord i så måtta så att Hennika gaf Holsten all sin brodersdel i Wad med alla tillegor. Däremot gaf Holsten honom igen för all den del som honom tillkom i Fragg. Sedan den del som Holsten köpt af sin syster Agnes P dotter för 1400 osmund järn samma med denna del som Holsten köpt i förenämde Fragg aff Hans Hansson Äfrikson för 200 och 8 fat.

Peder Hennikssons (2) dotter Brita Persdotter (19)
Hans Gillingstam skriver i en artikel benämnd ”Byn Vad i Söderbärke” publicerad i Släkt och Hävd nummer 1 år 1971 på sidan 232. ”En handling hos Artur Eriksson med defekt datering (”om pinggesdagane Anno 8...”) gäller Holsten Perssons utlösning av sina sju syskon Hans Persson (17), Hennika Persson (23), Spelbo Persson (21), och Bengt (25) samt (Anna Persdotter 22), Britta Persdotter (19) och Karin Persdotter (16)”.

Kommentar: Denna handling tycks vara den enda som talar om Britta Persdotter. Jag har dock ej återfunnit handlingen i Riksarkivets filmning av Arthur Erikssons gårdsarkiv, filmnummer 95 och 96.

Peder Hennikssons (2) dotter Barbro Persdotter (20). Bosatt i Norbergs by.

Strödda domboks- och rättegångshandlingar, Volym 6 RA. Erik Sparres lagmansting i Söderbärke 27 februari 1596.
* Hans Effriksson i Fragg talade till Holsten Persson (15) i Vad om sin fädernejord i Vad. Svaranden, förenämnda Holsten, lade fram ett Thomas Simonsson häradshöfdinge dombrev utgivet år 1586 den 19 december, innehållande att förenämnde Hans Effriksson hade sålt sin fader broder Per Henniksson (2) samma hemman, och varit lagbundet och lagståndet klagande sade sig icke hava sålt, utan pantsatt samma jord, dessförutom gav han före sig hava köpt av en Holstens syster benämnd Barbo (20, Persdotter) två systerdelar i förenämnda Fragg, som är deras moders jord, och de lovade honom samma jord behålla, för det han unte och upplät deras fader sin fädernejord. Blev avsagt att Holsten Persson skulle bliva vid sitt köp, och förenämnda Hans Effriksson bekomma sina penningar igen, som han utgivit haver för Barbro för hennes mödernes jord i Fragg, och eljest vad han byggt och kostat haver på hemmanet … till 10 fat eftersom synsmän däröver varit hafver, härom samtyckte och parterna emellan räknat haver.

Kopparbergs län XXXVI Serie 1 A1: 8a o 8b 1605 -1606. Den 16 mars 1608 Laga ting i Söderbärke folio 96 (344).
Kom Kälwast Holstensson i Fragg, Norbergs socken (son till Holsten Persson i Halvorsbenning) och sig förfrågade om han ej måtte få lösa igen en jorddel i Pedersbo som hans hustrus moder, Hustru Barbro (Larsdr.) i Hemmingshyttan sålt hade till Ion Larsson i Pedersbo där till svarades att hvar ej där på är stadfäst efter lagen, då må Kälwast den igen lösa.

Peder Hennikssons (2) son Spelbo Persson (21)
Född omkr 1565 i Vad, Söderbärke socken V 1629 i Persbo, Grangärde socken över sine sextio år gammal. Bosatt i Persbo, Grangärde socken (se under hans faster Märit Henneksdotter i Persbo). Noterad i Älvsborgs lösen år 1613. Troligen far till Hennika Spelboson vars arvingar 1658 lät uppbjuda arvslotter som inlösts från dennes bröder Nils Spelbosson och Lars Spelbosson med den senares son Anders Larson.

Gift med NN. Barn: Bengt Spelboson född i Persbo, Grangärde socken, Nils Spelboson född i Persbo, Hennika Spelboson född 1603 i Persbo, V 1655 i Persbo, en Anders Spelbosson noteras i Husförhörslängden 1628 för Livsdal i Norberg socken. 

Kopparbergs län renoverade domböcker volym 6 folio 660 RA. År 1618 underlät Spelbo att betala kyrkiitiondet varför han fick böta 3 mark.

Anna Olofsdotter, Marit Hennikasdotter (4) och Olof Bengtssons dotter i Pedersbo
Bosatt i Stimmerbo, Norrbärke (W). Gift med Anders Ingevaldson. Bosatt i Stimmerbo, Norrbärke (W).
Peder Hennikssons (2) dotter Anna Persdotter (22)

Kopparbergs län XXXVI A1:6 1598 -11599. Den 25 januari 1598 Laga ting i Söderbärke folio 42
* Holsten Persson (12) i Wad gaf tillkännna huru han hade köpt en systerdel i förenämnda Vad af sin syster Anna P dotter i Gässe för järn 4 fat.

Peder Hennikssons (2) son Hennika Pedersson (23)
Bergsman i Fragg, Noterad i den årliga räntan 1600-1630

Peder Hennikssons (2) son Halvard Pedersson (24) V före år 1608.

Laga ting i Gränze socken den 18 januari 1608 A1:8b sid 326
* Kom hustru Sigrid Torstensdotter i Södergovik och gav tillkänna huru hennes salige man Halvard Pedersson (V före 1608 men efter 1597) hade köpt någon jord i förenämnda Sörgowik i Stora Täckten som är en tredjedel i en brodersdel av efterskrefne; hustru Karin i Pedersbo opburit 3 fat osmundsjen, hustru Marit i Lerendeboo 3 fat, och Oluff Pedersson i Alsarkby i Rättvik socken opburit 5 fat. Nu tillsades henne på förenämnda köp fasta.

Halvard Persson är bergsfogde åtminstone 1591-95 enligt jordeboken och fullmakt att vara bergsfogde över Grangär-de, Norrbärke och Söderbärke järnbruk, Hertig Karls registratur 16, Volym15, 1593 sid 50. Gift med Sigrid Torstens-dotter, död 1616 i Sörvik, Grangärde. Av en notis i Norrbärke dombok den 4 februari 1597 framgår att hustru Brita i Sörbo var syster till hustru Sigrid i Södergowik i Grangärde socken ”..gifve hustru Brita i Söderbo som är hustru Sigrids syster..”, som i en skattelängd 1616 anges som ”gammal och förlamad”. Olof Torstensson och hans svågrar Halvard Persson och Herman Jonsson hade tillsammans sålt en tredjedel i Morgården, Norrbärke socken, till Hans Jonsson i By, Norrbärke socken uppbuden på Norrbärketinget 1594. Hustru Sigrid Torstensdotter förekommer i flera mål under slutet av 1590-talet och början av 1600-talet. År 1597 ingick hon med sin syster Brita en förlikning med arv-tagarna till Olof Andersson i Starbo, Söderbärke socken, om en brodersdel i Starbo som tillkom Sigrid och Brita efter deras farfar Hans Olofsson, som var farbror till Olof Andersson i Starbo. Hustru Sigrid fick återkomma då motparten ej infriade sina förlikningsåtagande till tinget i Söderbärke 1613 och i Norberg 1614 Då framkom att Sigrids föräldrar skulle ha bytt jord i Starbo och Tolvsbo för mer än 50 år sedan eller på 1560-talet med Hans Larssons svärföräldrar.

Peder Hennikssons (2) son Bengt Pedersson (25). Bosatt i Gässjö.
Hans Gillingstam skriver i en artikel benämnd ”Byn Vad i Söderbärke” publicerad i Släkt och Hävd nummer 1 år 1971 på sidan 232. ”En handling hos Artur Eriksson med defekt datering (”om pinggesdagane Anno 8...”) gäller Holsten Perssons utlösning av sina sju syskon Hans Persson (17), Hennika Persson (23), Spelbo Persson (21), och Bengt (25) samt (Anna Persdotter 22), Britta Persdotter (19) och Karin Persdotter (16)”.

En notis i domboken den 20 juli 1614 från laga tinget i Söderbärke visar att Bengt Pedersson bor då i Gässe.
* Hans Holstensson i Vad biuder upp första resan en jordedel i Halfvardsbenning köpt af Hans Persson i Djupetjärna, Halfvards barn i Södergovik, Bengt Pedersson i Gässe, Hennika i Fragg och Spelbo i Persbo för 8 fat.

Några i generation 4 i VAD efter Hennika Bengtsson

I föregående generationer övertogs Vad av en av sönerna i respektive syskongeneration som hade att köpa ut (gottgöra) sina syskon. Syskonen som ej fick överta Vad kom så att spridas över bergslagen via giften och via inköp av hemman och hyttor. Med denna generation, den 4:e, kom Vad att delas mellan några, dock ej alla, av syskonen.

Hans Holstensson (26) bergsman i Vad.
Nämndeman 1616-1651 Född 1580 – död omkring 1658. Bergsman i Vad. Gift med Elin Matsdotter född ~1580 i Vibberbo, Söderbärke socken. Död i Vad, Söderbärke socken. Löste ut alla sina syskon utom Håll Hållson. Ägde ¾ del av Vad byns jord. Hans Holstensson hade 6 kända barn: [Brita?] Hansdotter gift med Hans Hemmingsson, Per Hansson, Anders Hansson, Sara Hansdotter, enka 25 juni 1659 efter Olof Matsson i Fermansbo, Ramnäs socken, Karin Hansdotter gift 1.0 ~1626 med Johan Germundsson och 2.0 den 10 februari 1650 med Nils Isaksson i Livsdal, samt Lars Hansson i Utmedland gift med [Anna] Gudmundsdotter.

Kopparbergs län XXXVI A1:9 1610 -1614. Den 20 juli 1614 Laga ting i Söderbärke folio 315 ren db folio 553
Hans Holstensson i Wad (26) biuder upp nu första resan en jorddel i Halvardsbenning köpt af Halvards barn i Söder-govik, Hans P son i Diuptierna, Bengt Pedersson i Gässe, Hennika i Fragg, Spilbo i Pedersbo för 8 fat

Leonard Perssons avskrifter RA film allmänna serien nr 65 avskrift nr 3
För alla dem som detta mitt närvarandes öppna bref se eller höra, läsande varda, bekänner jag Torbjörn Engelbertis häradshöfdinge domhafwandes i WesterDala och Vesterbergslagen. Gör härmed veterligt att år 1625 den 15 juni då jag laga ting höll med allmogen uti Söderbärkie sockenstuga i Arrendarens närvaro ärliga och välaktade Magnus Jynning.

Då kom för mig och förståndige nämden, beskedlige mannen Hans Holstensson (26) i Wad med skäl och bevis och gaf tillkänna att han hade köpt av sin systersman Olof Nilsson i Tunkarlsbo samt av sin andra systers man Hans Persson i Noor med bägges deras hustrus ja och samtycke deras hus och jord som dem voro arvfallne till efter deras salige föräldrar i Wad för osmundsjern fem fat för varje systerdel och belöper sig tillhopa till tio fat osmundsjern. Hvilket järn förb. Olof Nilsson och Hans Persson ifrån sig och sina kommande arvingar till en fast egendom både i åker, eng, skog, …. och fiskevatten nära och fjärran inom gårds rågång. Inget undantagandes häraf som dertill af ålder legat hafver och här efter lagligen tilläggas kan att styra, fika och fara, efter sino egen vilja.

Detta ärende lät jag till nämndens ransakan och kunskap och samtycke och är samma köp rätt att vara efter de gode mäns beslut och ingen var som detta klandrade och lagenligt dömde jag det fast och stadigt blifva. Och är på 3 laga ting buda män som hembjudit och sedan ståndet som i jordabalken förmälas i 10 cap. huru man skall sig jord lagligen avhända. Förbjudandes härpå någon åtala vid häradsrätten och med 3 mark för min häradsdomsbrott.
De efterskrivna såto i nämnden och fastade; Olof Larsson i Larsbo, Lasse Mattsson i Noor, Henning Hansson i Hemshyttan, Olof Persson i Tolfstorp, Mikael Torsten i Vibbersbo, Olof Nilsson i Malingsbo, Per Larsson i Kyrkbyn, Erik Larsson i Vik, Enbjörn Andersson i Saxe, Per Hansson i Vik, Erik Mattsson i Vibbersbo, Erik Hindersson i Mårtsbo. Till dertill bättre stadsfästelse trycker jag min signet här nedanför.

Torsten Holstensson (28) bergsman i Vad. 
Död före 1654. Torsten Holstensson blev även han måg på Sämogården. Kända barn: Anna Torstensdotter gift till Tolvsbo med Per Olofsson, Holsten Torstensson (levde 1667 i Vad), Brita Torstensdotter uppges bo i Noor 1686 gift 1.0 med Anders Matsson, 2.0 med Per Marsson, Elisabeth Torstensdotter anklagas 1646 för lägermål, Marit Torstensdotter gift med Hennika Persson i Dalvik

Per Holstensson (27)
blev måg på Sämogården. [Per Holstensson tog av sin bror Hans Holstensson lösen för sin arvejord i fädernesgården och gick i sambruk med sin svåger Per Nilsson och sin bror Torsten Holstensson om att samfält bruka och skörda Sämogården.]

Kopparbergs län XXXVI A1:9 1610 -1614. Den 17 februari 1610 Laga ting i Söderbärke ingen folioering.
* (Dokumentet är skadat i vänstra kanten). (Peder) Holstensson i Vad bjuder upp en syster(del i V)ad köpt av sin syster Kirstin Holstens(dotter) (30) för osmundjärn 4 fat.

Örebro läns renoverade domböcker volym 16-17 folio 26 v. Den 21 aug 1652 ting i Norrbärke socken delades Vad emellan Hans Holstenssons (26) barn och hans bror Torsten Holstenssons (28), bägge söner till Holsten Persson, som löst ut sina syskons andelar Wad by.

* Upvistes af Hans Hemmingson (se not) i Wad ett förlikningsbref af dato den 25 april 1652 uti vilken Torsten Holst-ensson (28) i Vad tillstår sig hafva med sin salige brodersbarn i en vänligen förlikning inställt sålunda vänligt att emed-an hans salige broder Hans Holstensson (26) hafver af de gambla arfvingarna så mycket inlöst att han är mäktig halfva Wad byn och sedan den del jord interehkort uti hans hemman. Och såsom han friwilligt emot den del hans salige bro-dersbarn ute hemmanet, delaktige wara kunde, hafver dem lofwat, med första att gifva att lefwerera 18 skepp tackjärn och det sedan ingen makt uppå hans hemman att protendera utan sig med sin salige faders hemman benöja låta att han med sitt der han åbor att ingen hvarken han heller hans barn skola tilltalas wid der här om Och aldenstund förlikningen är gjord uti gode mäns närvaro och dom nu för rätta bestå, ty dömes han stadigt att stånda och ej återgånga etc.

Då delningen infördes i jordeboken redan 1620 (Dalarnas handlingar 1620:2 folio 70 v) specifierades proportionerna så att Hans Holstensson (26) noteras för tre fjärdedels mantal och Torsten Holstensson (28) noteras för ett fjärdedels mantal. Denna delning kan med hjälp av Älvsborgs lösen visas ha ägt rum redan 1613 eller 1616.

Le Roy kommentar: Hans Hemmingsson är bror till Holsten Holstenssons hustru och gift med Hans Holstenssons dotter Brita Hansdotter. Då Hans (Leonard Persson skriver Holsten) Holstensson med sin hustru Brita Hansdotter var barnlösa tog paret Hans Hemmingsson till fosterson och senare arvtagare.

Laga ting den 31 januari 1676 i Söderbärke, Kopparberg, Volym 15, sid 681 och 682
* 1:a resan upbuds Hans Holstensson i Wad (24) erffwesjord ibid then broder Torsten Holstensson ibid (26) inlöst aff honom för 33 skepp tackiärn Kiöp daterat den 20 januari 1675.

Vid tinget i Söderbärke den 10 okt 1684 kom Per Nilsson, Per Holstensson och Torsten Holstensson ifrån Vad och sade sig tillsammans vara ägare om 1/3 del av Vads by och begärde syn och införande av sina byägor deri de blivit sig märkliga undanhållna.

Och såsom skogen är oskiftad så kohlar en var som honom lyster och ej aktar andras rätt och begärde delning så att de fingo sin treding i varje skogstrakt.

Anders Hansson, Hemming Hansson och Anders Persson svarade, sade att delningen ej voro så nödig. Uppskov till annat ting beslutades.

Le Roy´s kommentar: Per Nilsson är gift med en syster Hansdotter till Per (27) och Torsten Holstensson (28). Anders Hansson är son till Hans Holstensson (26). Hans Hemmingsson är fosterson till Håll Hållsson. Anders Persson är sonson till Hans Holstensson (26).

Holsten Persson hade ytterliggare tre barn alla födda i Vad, Söderbärke socken;
Kristin Holstensdotter, N.N. Holstensdotter gift med Olof Nilsson i Tunnkarlsbo och N.N. Holstensdotter gift med Hans Persson i Noor.

Laga ting den 9 feb 1685 med Söderbärke socken. Koppparberg, Volym 21 sid 946 o 947
* Pehr Nilsson, Pehr Holstensson och Torsten Holstensson i Wad whilka egande ähr af en brodersdel i Wad byen begiärande winna Proof och iämförelse öfwer byegorna, ty dhe skall finna sig märckelig brista uti sin tridingpart och såsom skogen är oskiftad skohla grannarna i byn icke heller giöra hwarannan där lyckarätt. Svermoderns Anders Hansson, Hemming Hansson och Anders Pehrsson som besitta dhe twådelarne nekade sig willia undergå något prof och iemförelse som sökes, ty der igenom kundhe dheras häfder rubbas, Item giordes kraftlösa dhe afskierdh och bytes för Erningar som dhe för lång tidh sig emillan giort och dock för rätta confirmerade är. Föregofvo widare sig icke blifva rätteligen en tingstembde att dhe kunnat som vederbort sig borende uthan begiärandhe upskoff med saken till annat ting. Hvilken dem alltså ej förvägras kundhe.

Dessa är de två ägogrupperna till Vad, den första gruppen sitter på Sämogården som är 1/3 del av byn och den senare gruppen på 2/3 delar av Vad byn. Den första gruppen vill reglera sina bygränser medan den senare vill förhala regleringen. Vi lämnar dock byn Vad här vid denna tidpunkt då våra anor har flyttat därifrån!

Hans Holstenssons barn:
Anders Hansson född 1624 i Vad död där 1693. Var nämndeman i 29 år och kyrkovärd i 14 år. Tog ut 2/8 del av Vad gården i arvsjord. Var bergsman där.

Sara Hansdotter gift i Fermansbo, Ramnäs. Änka 25 jun 1659 efter Olof Mattsson där. Hon sålde då sin arvjord vid Vad till Per Hansson, Anders Hansson och Hans Hemmingsson i Vad för 36 skeppspund jern.

Pehr Hansson gift med Marit Persdr från Halvarsbenning. (sonen Mats Persson blev senare bergsman i Halvarsbenning), köper ut sina systrars arv Sara, Brita, Karin och Anna i Vad och blir bergsman med 4/8 delar. Per avled 1674 och Marit år 1676.

Lars Hansson till Utmedland född före 1620 i Vad, Söderbärke, död mellan 1654 och 1671 i Utmedland, Mora socken. Lars Hansson noteras 3 november 1644 i Ängelholm som sergeant vid Mora kompani. Deltog som sådan i kriget mot Danmark 1644-45. Den 25 maj 1648 var han fortfarande sergeant vid samma kompani, då ingående i Johan Bordons skvadron till Pommern, och likaså den 8 mars 1651. Den 25 april 1654 är han utesluten men kan ha avgått tidigare, då rullor saknas för åren 1652 och 1653. (Ur Dalaregementets Personhistoria del 1, sid 298 samt Genklang nr 7, sid 96). Mer under Lars Hansson nedan. Lars H:s dotter Karin Larsdotter vigdes 1671 med länsman Mats Ersson Nohrman i Noret, Mora socken.

Brita Hansdotter gift med nämdeman Hans Hemmingson i Vad

Karin Hansdotter gift 1.0 1626 med Johan Germundsson och 2.0 den 10 februari 1650 med Nils Isaksson i Livsdal.

Kerstin Hansdotter f mars 1631 i Vad och avliden i maj 1704 i Sörbo, Söderbärke socken gifte med Olof Pärsson f i oktober 1629 i Sörbo och avliden där den 26 februari 1699.

Avskrift nr 5 från år 1659 – Leonard Persson
Allom som denna min vittnes skrift kan före komma bekänner jag mig Sara Hansdotter salige Olof Matssons efterlåtne enka i Fermansbo och Ramnäs socken att jag med mina barns goda ja och samtycke åt berådt mod och betänkande har opplåtit och bortsåldt min systerdel i Wad i Sör Berkia socken till mina syskon dersammastädelse boende nämligen Peter Hansson, Anders Hansson, och Hans Hemmingsson min systers man.

Lika mycket av samma systerdel (för dem var för vardera tackjärn tre läst eller 16 skeppspund) vilket jern jag fullkom-ligen och nöjakteligen till rätta samt med det första pund uppburit och bekommit hafver. Avhändar alltså jag mig och mina efterkommande arvingar samma min systerdel i Wad vändande det till mina syskon och deras arvingar till den everdeligt rätta egendom. Intet undantagande av det som samma systerdel av ålder tilllegat det vare sig hus eller jord – skog eller skogsmark – skog eller vattenverk och mer sådant.

Och fullkommeligen härmed tillåtes bemälte mina syskon Per, Anders och Hans Hemmingsson byte samma del sig emellan och till yttermera trygghet taga sina faste härpå, såsom dem synes och behager. Till vittnen öfver samma köp och avhandling hafer jag kallat här under skrefne goda män med deras namn och skrefne goda män med deras namn och bomärken. Ad, akta. Sör Berkie den 25 juni 1659.

Sara Hansdotter                                 Anders Larsson i Nor Länsman bomärke
Hans Eriksson i Kåbberbo bomärke
Lars Petri pastor,                                Peder Solversson i Moren bomärke

Uppbud 1 feb 1661, 21 jun 1662, 3 feb 1663.


Lars Hansson i Utmedland, Hans Hollstenssons son

Levde ännu den 27 januari 1654 (KLDB 5 f. 283v) men är död före 3 november 1671 då han kallas ”salig Lars Hans-son” i mågens dagbok. Gift 1.0 med Sara Morea. Gift 2.0 med NN [Anna] Gudmundsdotter dotter till Petri Gudmundus Rättvikensis 1570 – V 11 sep 1694 kyrkoherde i Orsa och hans hustru Anna Tersera.

DB 13 feb 1651. Boo Olofsson i Hedemora stad talte till zerwinten manhafftig Lars Hansson i Utmedland om ett mark- skifte som är skett efter hans fader salige herr Olof, fordom cappelan här i Mora och hans styvmor Kerstin Gudmunds-dotter. Sålunda och herr Olof haver igenlöst med sin förra hustru, hustru Sara (Hansdotter) Boos moder samt faders hus och jord i Färnäs.”

Han är också känd från ett köpebrev daterat den 8 oktober 1652 i Söderbärke, då han säljer sin arvslott efter sin far Hans Holstensson eller en femtedel i VAD, Söderbärke till sina bröder Per Hansson (bomärke P) och Anders Hansson (bomärke # på kant) samt svågern Hans Hemmingsson (bomärke H).

Bekänner vi och Lars Hansson i Utmedland och Mora sochen, Päder Hansson, Anders Hansson och Hans Hemmingsson i Wad och S. Barkies sochen boendes sampteligen bröder och syskon att vij effter vår salige fader Hans Holstensson i Wad, hafvua uthi Sämia och broderlig enighet som syskon ägnar och bör ingått medh hwarandra ett kiärlegitt contract som effterföllier. Nämblig Jag Lars Hansson hafuer uplåtit mine bröder Päder Hansson, Anders Hansson och Hans Hemingsson min Bördsrätt som ähr en fämpte deel i Wad, för Stångjärn Fyrtijo och otta skeppund hvilket järn bemälte mina bröder richtigt quiteras, och på samma min fämpte deel i Wad kiöpebreff gifuas skall enär thäd är fullkomligen uthlagd, och af mig eller mina arfvingar upburit och annammat. Sammaledes hafua och vij, Päder Hansson, Anders Hansson och Hans Hämmingson lofwat och Tillsagt vår broder Lars Hansson äfven bemälte järn summa, till att inlösa hans del i Wad, och willia biuda till wed thet första Lägenhet den anlägia och betala. Att så är oss emellan accorderat och afhandlat, betygar här underskrefne Nampn och Bomärkie sampt kyrkoherdens Secret uthi S. Barkie, hwilken vi till vitnäss öfwer thenna vår afhandell, och till thess starkare försäkring begiärat hafua. Datum S. Bärkie d. 8 octobris 1652.

Lars Petri past i S. Barkie                Lars Hansson i Wad
Mats Ersson i Mora                         Peter Hansson i Wad P
Länsmann A                                   Anders Hansson ibid bomärke
Hans Hemmingsson ibid H
Detta köp ähr migh aff minom Swågrom richtigt betalt 
Originalet till detta brev fanns på 1940-talet hos fru Emma Norlin, Hansjongården i Noret, Mora. Denna kopia kommer från advokat C. G. Segerstråle i Genève via Brita Ulander i Västertorp, Stockholm

Lars Hansson var gift 2.0 med en dotter till Gudmundus Petri Rättvikensis och hans hustru Anna Tersera. Dottern förmodas heta [Anna] Gudmundsdotter.

Kopparbergs läns ren domböcker år A1: 5 den 27 januari 1654 laga ting i Björkebärga folio 283.
Jacob Ersson i Björikebergh fick fasta på det hemmanet i Roma som han af Herr Anders kiörkioherde i Orsa, Lars Hansson Sertiant och sin svärmoder hu Brita Gudmundsdotter för 510 Dr. k.mt kiöpt hade. Och de efter fordom kiörkioherden i Orsa salige herr Gunmundh ärft hade.
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny