Page 80 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Västmanland (Bergslagen)
Från år 1412 finns en förteckning över tomtgäld att erläggas till biskopen i Västerås. Den upptar 26 personer varav 7 är innehavare av gatubodar i Norbergs by bland andra Jöns Larsson i Öjersbo, Peter i Djupkärra, Anders i Kallmora, riddaren Nils Bosson samt Oluf Murare och Mats skomakare. Kyrkan var således då en stor jordägare i Norbergs by, troligen efter en donation från Cronan med syftet att skapa en bykärna.

Norbergs bergslags centrum

Kyrkan i Norberg tycks ha tillkommit i början av 1400-talet. Troligen fanns det då stall med utfordringsmöjlighet av hästarna, rum i kyrkbyn för de tillresande med övernattning för de längst bortifrån komna. Den förste kände kyrkoher-den i Norberg, Benedictus Olai (Bengt Olofsson) nämns år 1416 då han stadfäste en försäljningstransaktion. Han efter-träddes av Esbjörn. Kyrkobyggnaden omtalas först 1432 men bör ha funnits flera decennier tidigare. Från 1500-talets början tycks kyrkans egendomar alltmer övergå till att skattläggas.

År 1608 härjades både kyrkan och kyrkbyn av en vådeld. Karl IX befallde att 100 daler penningar skulle ges till hjälp med ersättning av kyrkklockorna som smälte ned och till kyrkobyggnaden. De 33 bönder som bodde vid marknadsplatsen fick ett års befrielse från utlagor.

Benedictus (Olai) – Bengt (Olofsson) kyrkoherde i Norberg 3 februari 1416 – 23 januari 1432
Bengt, kyrkopräst på Norberg, stadfäste den 3 februari 1416 i kyrkan sin farfars Olof Tomassons, försäljning för 3 fat järn av 4½ örtugland jord i Näsbyn i Söderbärke socken till ”herra Olave Hemingson, som fordom var kyrkoherde i Söderbärke”; ”och därtill gav förenämnde herr Olof min fader till vilda (som gåva) en silversked”. Herr Bengt är ock med 1432, då biskop Olof Knop visisterar och pålägger inbyggarna på gamla Norberg tomtgäld, varom intyg utfärdas 23 januari dettta år. Se diplomatarium dalecarlium akt 72 år 1416.

År 1461 anges Årnebo, Bråfors, Fragg, Gäsjö, Knallasbänning, Djäknehyttan, Karbänning, Hästbäck, Örbäck, Prästhyttan och Semla under Norbergs tingslag och 1462 nämns även Halvarsbänning, Malmkärra, Håkansbänning, Hoffmansbänning och Rosendal.

Pingsten 1727 härjades kyrkan och Norbergs by åter av en eldsvåda. Då förstördes kyrkans inventarier och arkivalier, murarna skadades svårt men valven höll; tornspiran brann ned och tornets övre del ramponerades.

(Esbernus) – Esbjörn, [1486].
Vid arvstvist , som 21 januari 1484 dras inför lagmansting på Kopparberget, framlägger Erik Pedersson i Sundborn (Swennaborg) bland annat ett pappersbrev ”beseglat under herr Esbjörns, kyrkoherde i Norberg, och Anders Larssons, bergsfogde samma stads, insegel” angående huru hustru Helga Olofsdotter sålt till Mickel i Sundborn de tvenne delar, som hennes man Henrik Symbla givit henne. Datum för brevets utfördande angives icke, men herr Esbjörn synes vid tingssammanträdet alltjämt vara kyrkoherde här.

År 1498 återfinnes på Silverberg en Esbjörn, som troligen är densamme. Likaså är det antagligen han, som 1502 nämnes i Vika.

Petrus Tordonis – Peder Tordsson, [1 oktober 1486 – 30 januari 1513]
Herr Peder på Norberg är 1 oktober 1486 fastevittne på bergsfogdens över gamla Norberg Anders Larssons i Gäsjö (Geese) morgongåva av 100 mk reda penningar till sin hustru Cecilia Torstensdotter. Den 19 maj 1495 äro han och bergsfogden sigillvittnen på Lars i Gammelhärad donation av en gårdsdel liggande ”synnerst i bynom in till folkatekt” och östan ån till Vårfru prebende i Västerås domkyrka. Faste- och sigillvittne är han även den 2 juli 1504, då Olof Andersson i Gäsjö stadfäster sin faders donation av en gård i Moren i Söderbärke till Ekilstuna kloster.

Den 10 juli 1488 söker herr Peder Nils Stures godkännande av det testamente på Nordansjö hytta, som Folke Pijk givit till Norbergs prästbord för att prästen där ”intill domen” skulle varje vecka hålla en åminnelse, en vigilia och sjunga en mässa. Testamentet godkändes. Biskop Olof Anderssons stadsfästelse erhölls den 8 januari påföljande år. Sista gången herr Peder nämnes är den 30 januari 1513, då han skriver ut det brev, genom vilket bergsfogden Olof Arvidsson giver Nils Månsson i Västanfors fast på den femtedel i 3 öresland i Djuånäs, som denne för 1 lt järn köpt av Olof Andersson i Gässjö.

(Olaus) – Olof, omkring 1534

Narvidus Svenonis – Narve Svensson, [1540 – 31 mars 1552] (bror till Lasse Svensson i Hagge)
Herr Narve är åren 1540-1552 upptagen som brukare av ”Vassegården”, för vilken han skattar 2 hundrat 40 osmunder. Eftersom han 1541 till fogden levererar 1 fat 1 hundrat prostsaköresjärn, är han troligen då prost i Västra Bergslags prosteri, dit Norberg vid denna tid hörde. Är detta fallet, har han likväl frånträtt denna befattning redan påföljande år.

Spannmålsskörden var 1543 så knapp, att tionden icke räckte till vin och oblater ”med mindre att de tiggde till vad som fattades”. På följande år klagar prosten i Söderbärke, att Norbergsborna icke ville utgöra något tionde: ”De säga kort nej, att de ingen tionde vilja göra. Förr vilja de låta stå deras täkter osådda.”

Vid tinget å gambla Norberg ådömes 1545 Peter finne 20 marks böter, därför att han ”slog herr Narve över skallen med en stör och högg upp hans fastagård med våld. Sista gången han nämnes som kyrkoherde här är 31 mars 1552, då han i Västerås levererar till konungen 6 1mk 11½ ld silver, ”som han anammat hade utav öfenämnde Norbergs kyrka”.

Vassegården (i Norbergs by), som tydligen varit kyrkohemman, står nu några år utan namngiven innehavare och med varierande skatt. För 1558 är på avkortningen antecknat, att Lasse skrivare i ”Vasergården” var skattefri ”för sitt omak att han uppskriver skatten på Norberg.”

Troligen är herr Narve samma person som den, som äger fastighet i Stora Tuna 1557 och 1558.


I jordeböckerna från 1540-talet redovisas totalt 102 bönder. 56 satt på skattelagd jord, 26 på frälsejord, 16 var kyrkeliga landbor, 1 prebendelandbo och 3 klosterlandbor.

Gårdarna i Norbergsby förtecknas som följer (några av gårdarna har inget eget namn än ägarens; Thessa efterskrefne bo i Norbergs by och göra deras skatt af en Ödeshytta.
Gård                          Boende                                  Annan ägare än den boende       Person med samma namn bor i:
                                 Benct Matsson
                                 Skinnare Anders
                                 Benct Pålsson                                                                         Ninsebo, Härad
Stakegården               Anders klockare                       Kyrkan
Åkersgården               Thomas Finne                          Olof Rolf
Lasse Jonssons gård    Anders Westgöte                     Vårfru Prebende i Västerås
  Kommentar: Fick 1495 och 1496 som gåva från Laurens och dennes hustru i Härad, Germund
skomakare, Laurens Persson Hörende och Hinse Philpusson i Fläcke.
Ingels gård                 Benct Pålsson                                                                         Hinsebo
En täckt vid byn           Anders klockare
Sundebodagården       Olof Dalkarl Sundbo
Kallemoorgården         Jösse Finne
Store gården              Erik Dalkarl Trättsbo
Dicknegården              Peti Osmundssmed
Slädefinnens gård       Hustru Brita                              Kyrkan
Daans gård                 Sjuke Peti                                Peder i Näckebo och                 Näckebo
                                                                                hans bröder
Wargs gård                Oluf i Pedersboda                                                                   Persbo
Höijen                        Olof Larsson                                                                           Dräcke, Andersbenning, Karslbo
Sköttebacken              Peder Kryl
Brogården                  Lille Olof Jönsson                      Kyrkan
                                 Kellbjörs,  Marit                        Kyrkan
Fulmaregården           Lindesbergs                              Nils Jonas Persson Wesby, Sala
Wassegården             Öde                                         Kyrkan
Simblegården             Nils Hård                                  Kyrkan
                                 Nils Benctsson
Beltaregården             Peder Fiskare
Kelwastegården          Olof på Höijen                                                                         Dräcke, Andersbenning, Karslbo
Helsinggården             Eskil Finne                               Vårfru Prebenda i Västerås
Laggaregården            Johan Skinnar                          Vårfru Prebenda i Västerås
Näset                                                                        Kyrkan
Olsbod                                                                      Prästbordet
Kelbiörs gård

Nuförtiden är vägarna viktigast för bilarna måste fram. Förr var vattenvägarna minst lika viktiga. Det var oftast lättare att ta sig fram på vatten än på skogsstigar. Kvarnställen blev ofta samlingspunkt för både vatten- och vägburen trafik vilket satte sin prägel på bebyggelsen. Ågatan var förr utfart åt norr och vid korsningen med Fagerstavägen låg det gamla torget som trots senare bebyggelse kan uppfattas som en öppen plats mellan lilla och stora Höijen och Rutgården.
De gamla jordbruksfastigheterna har streckats på kartan. Än idag kan man spåra dess påverkan genom de nu egendom-liga placeringarna av många uthus, vilka från början legat med ryggen i begränsningslinjerna för att få en stor gårds- plan mellan uthusen och boningshuset. Rumsbildningar från förr kan ses i Abrahamsgården, Lilla Höjen och Erik Gunnarsgården med sina slutna gårdsplaner. I gamla handlingar ser man att flertalet av dessa jordbrukande gårdar haft liknande karaktär. Källa: Norberg, en beskrivning av de centrala delarna.1972.

Norbergs bykärna

Redan år 1556 finns 31 (26 år 1539) skattskyldiga noterade i byn skattande för ½ – 3 hundare. Här finns hantverkare som skinnare, skomakare, skräddare, smed med flera och kyrkans folk. Därtill skattar kyrkan för sina bodar 8 hundare. Utöver de som skattar för gårdarna finns andra inneboendes i byn verksamma som vi ej känner till namn.

Boskapslängd 1624 Gamla Norberg bergslag 4:1:E Bild 357

Nils Månsson i Norbergs by:                                1 Häst, 1 Oxe, 9 Kor, 3 gamla Getter, 3 unga Getter                             Utsäde 1
Hans Eriksson i Norbergs by:                               1 Häst, 4 Kor, 2 gamla Getter, 2 unga Getter                                       Utsäde 2
Jörgen Hammarsmed:                                        1 Häst, 3 Oxar, 1 Kviga, 1 Får                                                            Utsäde ¼
Hindrick i Kalmoragården:                                   1 Häst, 3 Kor, 1 Kviga, 2 getter, 2 Risbitare 2 unga Får
Anders Eriksson på Höjen:                                  2 Hästar, 7 Kor, 3 Kvigor, 1 Svin, 6 gamla Getter, 6 unga Getter, Svårläst
Hans i Storgården:                                             1 Häst, 6 Kor, 4 Getter, 2 Får                                                             Utsäde 3
Pär Hansson i Nodansjö:                                     1 Häst, 4 Kor, 2 Får                                                                          Utsäde ½
Halfvard Halfvardsson i Norbergs by:                    2 Hästar, 5 Kor, 3 gamla Getter, 3 unga Getter                                   Utsäde 1
Hans på Höjen:                                                  1 Häst, 4 Kor,                                                                                  Utsäde ½
Daniel Erilsson i Norbergs by:                              1 Häst, 2 unga Får
Anders Persson i Norbergs by:                            1 Häst, 2 Kor, 2 gamla Getter, 2 unga Getter
Nils Hindriksson, Kaptän över Per Compani:          2 Hästar, 11 Kor, 4 Kvigor, 5 Får, 3 Getter, 5 Får                                 Utsäde 1
Anders Hermansson i Norbergs by:                      2 Hästar, 4 Kor, 1 Kviga, 2 får                                                           Utsäde 1
Anders Fynsungd? I Norbergs by:                        1 Häst, 2 Kor, 4 gamla Getter, 3 unga Getter                                       Utsäde ¼
Jakob Hammarsmed på ? :                                 2 Kor, 1 Kviga
Germund i Norbergs by:                                     1 Häst, 1 Ko, 1 kviga, 1 ung Get                                                         Utsäde ½
Enkian i Gläfsegården är förlänad en twenstuga?  1 Häst, 1 Ko, 2 Getter                                                                       Utsäde ?
Erik Gunnarsson i Norbergs by; 
     Wälborne Johan Baners uti Armbo fogde:        1 Häst, 2 Kor, 1 Kviga, 5 Getter
Esbjörn Hermansson i Norbergs by:                     1 Häst, 4 Kor, 1 Kviga, 2 unga Getter                                                 Utsäde 3

Landskapshandlingar, Västerbergslagen 1625, Norbergs by, bild 116

Erik Månsson                       1 häst, 1 oxe, 9 Kor, 3 gamla getter, 3 unga getter,                                   1 spann, 14 $ 1½ öre
Hans Hammarsmed              1 häst, 4 kor, 2 gamla getter,                                                                  2 spann, 6 $ 7 öre
Hindrick Murmästare            1 häst, 3 kor, 1 kviga, 2 gamla getter, 2 unga getter, 2 unga får                  –, 6½ $
Hans i Storgården                1 häst, 6 kor, 4 gamla getter, 2 unga svin, 3 fierding,                                 9 $ 1½ öre
Halfvar Frälse                      2 hästar, 5 kor, 3 gamla getter, 3 unga getter,                                          2 spann, 5 $ 1 ¾ öre
Anders på Höjen                  2 hästar, 1 tjur, 7 kor, 3 kvigor, 6 gamla getter, 6 unga getter, 2 gamla får,
                                                        2 gamla svin, 1 ungt svin,                                                          -, 17$
Hans på Höjen                     1 häst, 4 kor,                                                                                          2 spann, 6 $ 1 öre
Pär Hansson                        1 häst, 4 kor, 2 gamla svin,                                                                      2 spann, 6 $ 5 öre
Hermans Karin                     1 häst, 2 kor, 3 gamla getter,                                                                   -, 4 $ 4½öre
Esbjörn Hermansson            1 häst, 4 kor, 2 unga getter,                                                                     3 spann, 6 $ 3½öre
Anders vid broen                  1 häst, 2 kor, 2 gamla getter, 2 unga getter,                                              -, 4 $ 5 öre
Anders Hermansson             2 hästar, 4 kor, 1 kivga, 1 spann,                                                              9 $ 1 öre
Germund vid ….                   1 häst, 1 ko, 1 kviga, 1 ung get,                                                                2 spann, 3 $ 6 öre
Anders Träfot                      1 häst, 2 kor, 4 gamla getter, 3 unga getter,                                              1 spann, 5 $ 1½ öre
Erik Gunnarsson                   1 häst, 2 kor, 1 kviga, 3 gamla getter, 2 unga getter                                   -, 5 $ 2½ öre
Nils Henningsson                  2 hästar, 11 kor, 4 kvigor, 2 unga getter, 5 gamla får, 5 unga svin,              -, 19 $ 1½ öre
Israel i Spjutsbo                   1 häst, 1 ko,                                                                                           -, 3 $
Husqvinna i Hypenbenning     - , 1 ko, 2 kvigor, 2 unga getter                                                                -, 18 öre
Elin Finska i Afwastebo          - , 1 ko,                                                                                                 -, 8 öre
Johan Hammarsmed             1 häst, 3 kor, 1 kivga, 1 gammalt svin,                                                      1 spann, 5 $ 6½ öre

Den jordbesittande adeln i Västerfärnebo 1562 och i Gamla Norberg 1576-1577
enligt Jan Erik Almquists artiklar i Släkt och Hävd nummer 1 1972 och 1-2 1975.

Ål i Västerfärnebo socken. Anna Persdotter [Härlunda-ätten] till Lydinge, Olands härad, Uppland i egenskap av förmyndare för sonen Per. Hon var enka efter Engelbrekt Larsson [Bölja från Uppland] död ~1561.

Sunnanåker, Ösby (Ödsby) i Västerfärnebo socken. Bengt Arentsson [Örnflycht] till Granhammar (Bro härad, Uppland) gift med Ursula Persdotter [Ulvstand av Årby]

Svedbo i Västerfärnebo. Bengt Gulta den yngre till Påtorp (Vedens härad, Västergötland), gift med Ingeborg Jakobsdotter [Krunne].

Bjurfors, Högfors, Klingbo, Långsjö (3 landbor), (Senare flyttades dessa fyra hemman till Karbennings socken i Gamla Norbergs bergslag), Lagasiö (3 landbor), Sutarbo i Västerfärnebo socken. Birger Nilsson [Grip] till Vinäs (Tjust härad, Småland), änkling efter Brita Joakimsdotter; Ture Persson.

Ålsvarta i Västerfärnebo socken. Elsa Arvidsdotter [Trolle] till Ängsö (Tjurbo härad), ogift 1562 (definitivt arvskifte efter föräld-rarna först 1571).

Berg, Fors [-by] (2 landbor), Örsingsbo i Västerfärnebo socken. Erik Månsson [Natt och ag] till Bro [-kind] i [Kinda härad, Småland], gift med Margareta Birgersdotter [Grip].

Hedbo (2 landbor) i Västerfärnebo socken. Isak Nilsson [Banér] till Rungarn (Närdinghundra härad, Uppland), ogift 1562.

Brunsala, Fors, Holstenboda (2 landbor), Salbo, Ösby i Västerfärnebo socken. Nils Ryning till Tyresö (Sotholms härad, Söderman-land), gift med Ingeborg Eriksdotter [Trolle].

Högfors i Karbenning socken, då benämnt Färnebo fjärding = 1 hemman. Andreas (Anders) Keith till Forsholm (Kinne härad, Västergötland), gift med Elisabeth Birgersdotter (Grip). Se ortsnamn i Skaraborgs län, del V(1965) sid 18 jämte där anförda källor för Forsholm som numera är försvunnet.

Fagersta, Onsjö, Västanfors med 2 hemman, = tillsammans 4 hemman, alla i Västanfors socken men tillhörde enligt 1576 års frälse-längd Norberg socken. Görvel Fadersdotter [Sparre av Hjulsta och Ängsö] till Börringe (Vemmenshögs härad, skåne), änka senast efter dansken Lage Brahe (V 1567).

Skrivargården, Sörby, Västanberg = 5 hemman i Västervåla socken. Måns Knutsson [Roos af Hjelmsäter] till Blomberg (Kinne, senare Kinnefjärdings härad, Västergötland), gift med Kerstin Gregersdotter (lejon).

Norberg, Nordansjö = 2 hemman i Norberg socken. Märta Eriksdotter [Leijonhufvud] till Hörningsholm (Hölebo härad, Söderman-land), änka efter Svarte Sture (V 1567).

Bjurfors = 1 hemman i Norbergs socken. Sten Banér till Bro (nuvarande Brokind i Kinda härad,Småland), gift med Margareta Birgersdotter [Grip].

I Västerfärnebo gick utvecklingen i en helt annan riktning. Vid slutet av 1600-talet före reduktionen ägde kungliga Marskalken salige välborne greven Jacob Kasimir de la Gardie 1629-1658 alla hemman i Fläckebo fierding och Kungliga rådet, greve Pontus Fredrik de la Gardie1630-1692 alla hemman i Västerfärnebo socken som han köpt av sina saliga föräldrar Jacob Pontusson de la Gardie och Ebba Brahe med undantag för Berg 1, Hedeby ½, Frälsehemman 20½, Ålsvarat 1 samt Ålsvarta ½!

Hemmansklyvningen i Västerfärnebo kom igång först efter 1600-talets mitt. Västanfors socken utbröts senast 1661 från Norberg som kapellförsamling. Karbenning socken utbryten 1686 ur Västerfärnebo och Västervåla socken utbröts 1815 ur Norbergs berg-slagen. För vårt syfte kan det kanske vara nog att veta att områdena var stora och glest befolkade med skiftande gränser och flyttningar av byar mellan socknarna.

Länsräkenskaper Norberg, Västerwåla med Fernebo fierding
med fogden Peder Jönsson 1635

Årliga räntan löper uträknat efter föra jordeboken:

Mantalet: Daler. Öre, penningar eller örtug
Bergsmanhemman -.78.1/8
Cronohemman -. 4.5/9
Frälsehemman -. -. 4½

Totalt debiterades i olika skatter 1.515.30 och 12 som avkortades med olika utgifter.
Ing-Marie Pettersson Jensen behandlar bebyggelsen och utvecklingen i Norberg och Järnet. Kartan ovan finns i Norberg och Järnet på sid 112.

Länsräkenskaper Västerfärnebo socken 1635
som är förlänt till Herr Baron Magnus Sölfherren (= Magnus Gabriel de la Gardie 1622-168)

Huvudsummarium, löper efter förra jordeboken:

  Mantalet: Daler, öre, penningar eller örtug
Bärgsmanshemman -. 2.
Skattehemman -.46 Halfva -. 9
Torpare -.19
Cronehemman -.15
Halfva -. -. 6
Frälsehemman -. -.17
Halfva -. -. 2
Torpare -.-. 6
Arf och egne hemman -. 2.-                   
Summa -.87.- (Örtug = 1/3 del av 1 öre.)

Totalt debiterades i olika skatter 1607.24 och 3 3/5 som avkortades med olika utgifter


Källan är en dokumentsamling från slutet av 1550-talet sammanställd och till övervägande del författad av Gustav Vasas sekreterare och tillika genealog Rasmus Ludvigsson nu bearbetad av Eliz Lundin publicerad av Riksarkivet.

1600-talskarta över Västmanland och Dalarna

Denna reproducerade karta har ingått i Moses Pitts atlas ”Description of the places next to the North Pole..,” tryckt i Oxford 1680.

Pitt övertog kopparplåtar efter holländska kartläggare. Kartbilden presenterades första gången i Johannes Janssonius berömda Nieuwen Atlas, tryckt i Amsterdam 1658. Kartan är försedd med dedikation till diplomaten Peter Julius Coyet. Förlagan är med säkerhet svensk. Janssonius hade en egen filial i Stockholm och samlade flitigt lämpligt material för sitt tryckeri. Det är troligt att den förste lantmätaren i Västmanland, Johan Åkesson, verksam från 1633, utfört underlaget till västmanlandsdelen av kartan.

Under 1600-talet gjorde den europeiska kartografin stora framsteg i takt med naturvetenskapens utveckling. Kartbilden började stämma väl överens med verkligheten. Men 1600-talskartan var lika mycket ett konstverk som ett vetenskapligt dokument. I Västerås bibliotek finns många vackra prov på 1600-talets kartkonst.

Den här avbildade kartan är ett utsnitt av ett nytryckt 1975 av ursprungskartan framtagen av stadsbiblioteket i Västerås. Kartan har dedicerats Peddro Julio Coyet, diplomat (1618-1667). Se mer om släkten Coyet under våra skånska anor.


 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny