Page 37 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Skåne
Västra Sallerup

I någorlunda jämnhöjd med södra delen av Stehag socken går gränsen mellan Fennoskandia och Europaplattan. Fenno-skandia bildar ett av jordens största urbergsområde som omfattar Finland, delar av Skandinavien och nordvästliga Ryss-land, Europaplattan går från södra Skåne ned över Danmark och mellaneuropa. Jordnaturen ovanpå plattorna skiljer sig mycket åt. Istidernas avlagringar har skapat olika jordar. Ett övergångsområde, som består av lågväxta små träd, ris och buskar mellan den skoglösa bördiga slätten i SV och den magrare skogsbygden i NO, benämns Risbygden. Eslöv, Stora Kastberga i Västra Sallerup, Gryby by i Borlunda och Skeglinge socknar räknas till Risbygden. Byarna anlades här på eller vid åkerjordarna. Skogen var för dålig. Den dög ej till byggnation. Vedbrand fick man köpa.

När de tidigaste bosättningarna tog plats är okänt. Under 1100-talet uppförde man kyrkor i sten som ersättning för tidi-gare kyrkor av trä. Under senare hälften av 1670-talet härjades hela västra Skåne och då särskilt området mellan Lund och Landskrona av det dansk-svenska kriget med utarmningar och sjukdomsepidemier. Den första söndagen i advent 1678 trängde friskyttar in i Sallerups by under förevändning att de var svenskar och plundrade klockargården. Församlingsprästen Christen Johansen, som ansågs vara dansksinnad, beskylls för att ha understött detta. Vid freden 1680 fick han lämna sin tjänst medan klockaren Jöran Pahl som tagit aktiv del i kriget på svensk sida fick stanna på sin plats för att lära socknens ungdom att läsa och i bästa fall skriva svenska. En pålitlig svensksinnad man, Paul Solltner från Kalmar, tillsattes som ny kyrkoherde. Han avled 1692, 46 år gammal, hade hunnit införa kyrkoråd enligt den sven-ska kyrkolagens föreskrifter. Efter Solltner kom en norrläning, Erik Golén, som verkade här som kyrkoherde i 37 år till år 1734. Han var nitisk i att införa ”försvenskningen.” Han anklagde Hans Walkendorf på Ellinge gods att försumma gudstjänsten vilket ledde till många trätor dem emellan. Walkendorf lär ha varit en så dålig hushållare att han måste låna bröd hos bönder vilket gav han tillnamnet Hans Lånekaka.

Under kriget hade Västra Sallerups kyrka blivit förstörd och låg ännu på 1720-talet delvis förstörd. Wilhelm Bennet, som övertog Ellinge gods 1724, gjorde betydande insatser för Västra Sallerups kyrka. Han beskrevs som en av Karl XII:s tappraste krigare med ledande ställning inom krigsmakten. Han hade varit med vid Poltava 1709, Hälsingborg 1710 och Fredrikshald 1718. Blev landshövding för Hallands län 1728 och därefter i Malmöhus län 1737. År 1734 fick han patronatsrätten över Västra Sallerups kyrka. När hans dotter Christina Brita den 26 februari 1742 gifte sig med Carl Fredrik Dücker övergick Ellinge gods och patronatsrätten till den Dückerska släkten.

År 1737 påbörjades kyrkoboken för Västra Sallerup. 1768 inrättade man skolor i socknen. På grund av befolknings-ökningen blev kyrkorummet för trångt. Kyrkan försågs med ett tvärskepp som blev färdigt 1793. Carl Fredrik Dückert den yngre (sonen) övertog 1790 efter sin moders död Ellinge med patronatsrätten. Hans far hade avlidit 6 år tidigare. Den yngre Dückert deltog i kriget mot Ryssland 1789-1790. Blev tagen tillfånga utanför Viborg i Finland 1790. När Gustav den III gjorde sig så gott som enväldig kom Dückert att förena sig med de adelsmän, som vägrade skriva under nyordningen. Dückert återvände 1792 från fångenskapen som major till Sverige, lämnade militärtjänsten och ägnade sig åt godset Ellinge och sin hembygd. Han beskrivs som en myndig och godhjärtat man. Var mycket intresserad av en-skiftet och genomförde dessa i bygden under stort arbete. Sallerups by skiftades år 1811 och Eslöv by under åren 1820-1821.

Som informator för Carl Fredrik Dückers söner, Carl Fredrik och Carl Christian kom en ung, nybliven magister från Lund vid namn Gustaf Broomé. År 1821 kallade Carl Fredrik Dücker sina söners uppskattade informator till kyrko-herde i församlingen. 1814 hade församlingen fått en ny orgel och från och med påsken 1824 började man använda Wallins 1819 års psalmbok. Broomé uppmuntade läsningen och berättar att i hans pastorat läste man postillor av bland andra Martin Luther och Johan Arndt. Vidare läste man Evangeliska Sällskapets skrifter, ett slags små traktatblad, som just då höll på att utkomma vilket var ovanligt vid denna tid bland allmogen. Få läste tidningar eller andra religiösa skrifter än Bibeln och Nya Testamentet som man ofta hade i hemmen för husandaktens skull. Skalden Adolf Törneros var full av beundran för Broomé som särskilt i yngre år var en vinnande och charmerande personlighet.

Källor i Västra Sallerup: Födde, Vigde och avlidna börjar 1737 och finns utan luckor framåt i tiden. Husförhörslängd-erna börjar 1808-1818 tillsammans med Remmarlöv socken. Från 1813 enbart Västra Sallerup med lucka 1820-1824. In- och utflyttningslängd finns filmat för åren 1809-1816 tillsammans med Remmarlöv socken. Lucka 1817. Filmat 1818. Lucka 1819-1857. Utflyttningslängd filmat med Remmarlöv socken åren 1815, 1818-1820 samt 1848 -1861. Luckor 1816-1817 samt 1821-1847. Inflyttningsattester finns för spridda år under tiden 1765-1790. Hel serie för åren 1791-1798 samt 1800-1859 med Remmarlöv socken. Lucka 1799. Katekismilängder för åren 1696 och 1699 med Remmarlöv socken. Kyrkoräkenskaper för åren 1783-1800 samt fattigmedel 1804-1840 med Remmarlöv socken.

Stora Kastberga by, som avmättes 1740 och uträknades 1743, bestod av 7 hemmansnummer av vilka nr 1, 2 och 3 var utsocknes frälsehemman under Skarhult och 4, 5 och 6 insocknes under Ellinge. De oregelbundna odlingsförhållandena antyder att nr 4, 5, 6 och 7 är äldre än de övriga gårdarna. Dessa låg också vid samma bygata.

Jöns Bengtsson tillträdande husman, tidigare troligen dräng i Attarp i Skarhult socken född omkring 1748 lyst till äktenskap i februari 1780 i Lilla Kasberga, Västra Sallerups socken med änkan där Pernilla Pärsdotter född omkring 1745 är föräldrar till vår Ola Jönsson Alm.

Jöns Bengtsson                      Pernilla Pärsdotter
1748 – 1810                          1750 – 1791
Infl fr Attarp                           Kasberga

           Ola Jönsson ALM
    1784 - 1853
        Kasberga

Pernilla Pärsdotter var Mårten Nilssons tredje hustru i hennes första gifte. Han var åbo på Stora Kastberga nr 6 i Harjager härad.

Mtl Stora Kastberga 6, Eslöv – Harjager härad, Wästra Sallerup sn.
1759 Mårten Nilsson, hu / Ibm Åke Jansson
1764 Mårten Nilsson, hu, p. Kjerstina
1765 Mårten Nilsson, d. Hans p. Hanna OBS Ingen hustru
1766 Mårten Nilsson, hu dot Sissa 11 år, Kierstina 9, Karna 3 d. Pär, Inhyses Swen Larsson krömpl f.s. Nils 11 år, dot Bengta 7,
Pernilla 4, Inhyses Anders Pärsson 75 hu 67 år
1767 Nils Jakobsson, hu, dot Anna 2 år, Inh Sven Larsson krömpl, hu Ingar skak ? Nils 13, Ibm Mårten Nilsson, hu, d. Sissa 12, Elna
9, Kjerstin 7, Karna 4 p. Hanna gosse Hans 13 år.
1768 Nils Larsson hu d Hans dot Anna 3 år, Inh hu Örsela, tiggerska, dot Bengta 9 och Pernilla 6, Ibm Mårten Nilsson, hu dot Sissa
   13 Elna 10, Kjersti 8 och Karna 5år.
1769 – 1773 Nils Jakobsson, Ibm Mårten Nilsson, hu, tjänstefolk

Mtl Kroghuset, Eslöv – Harjager härad, Wästra Sallerup sn.1773 Mårten Nilsson, hu Vår ?

Mårten Nilsson f omkr 1723. Gift 1.0 den 24 nov 1751 i Västra Sallerup socken, då dräng och hemmansåbo i Stora Kasberga med Sissa Larsdotter från Siöhuset. Löftesmän woro Lars Pärsson ibm och Anders Nilsson i St Kasberga. Hon avled redan den 2 oktober 1752, 27 år gammal i Stora Kasberga utan angiven dödsorsak. Paret hann ej få några gemensamma barn.

Änklingen Mårten Nilsson från Kasberga sammanvigdes 2.0 den 8 juli 1753 i Stehag socken med pigan Boel Olasdot-ter från Skogshuset. Hon avled den 26 maj 1762 i Stora Kastberga, 27 år gammal av brystsjukdom. Begravd den 6 juni 1762. Parets barn – alla födda i Stora Kastberga 6:

Sissa f 30 apr 1754. Karna, Bängt Påhlsson i Fiskartorpet höll henne. T: Skogvaktare Mats Hansson i Stafrödshus, Pär Olsson i
 Skrubbarp, Elna, Anders Nils i Kasberga.
Elna f 6 jun 1757. Anders Nilssons hustru i Kasberga höll henne. T: Gudmund Ragwaldsson i Kroghuset, p. Inger Nilsdotter i Eslöf.
 Kjerstina f 22 dec 1759. Kerstina, Pehr Ols i Skrubbarp höll henne. T: Matts Hansson, Åke Jönsson, Ella, Anders – alla 
 Kasberga.
Karna f 16 mar 1762. Ellna, Anders Nilsson i Stora Kasberga höll henne. T: Bengt Påhlsson i Kroghuset. Bengta, Hans Tykas i Stora
 Kasberga.

Änklingen Mårten Nilsson från Kasberga vigdes 3.0 den 6 jan 1767 i Västra Sallerup med pigan Pernilla Pärsdotter f omkr 1745 avliden den 5 feb 1791 i Kasberga. Löftesman var Nils Pärsson ibm. Parets barn – alla födda i Stora Kas-berga 6, Västra Sallerup socken:

Nils Mårtensson f 18 apr 1768 g 4 okt 1797 med Pernilla Nilsdotter i Ellinge f 23 okt 1774 i Sallerup. Paret tar över Stora Kasberga
 5. Nils hölls vid dopet av Kerstina, Pär Ohls i Skrubbarp. T: Anders Nilsson, Nils Pärsson och Bängta, Nils Jacobs – alla i 
 Kasberga.
Boel Mårtensdotter f 2 okt 1770 avliden den 6 juni 1779. Maguel, Swän Hans i Kasberga höll henne. T: Nils Jacobsson i Stora
 Kasberga, Pär Ohlsson i Skrubbarp och Kerstina, Åkas ibm.
Pär Mårtensson f 2 dec 1773. Bängta, Nils Jacobs ibm höll honom. T: Anders Nilsson, Nils Pärsson och Olu, Mårtens.
Bereta Mårtensdotter f 22 mar 1776. Gunnela, Swän Åkes höll honom. T: Anders Nilsson, Mårten Swensson och Anna, Gunnars.

Mårten Nilsson avled den 24 maj 1776, 53 år gammal i Stora Kasberga 6.

Jöns Bengtsson, tillträdande husman, tidigare troligen dräng i Attarp, Skarhult socken, f omkring 1748 gift i februari 1780 i Lilla Kasberga, Västra Sallerup med änkan Pernilla Pärsdotter (f omkring 1745 död 5 feb 1791 i Lilla Kasberga, Västra Sallerup 45 år gammal). Löftesmän: Nils Pärsson och Ola Bengtsson i Lilla Kasberga. Parets barn:

Mårten Jönsson Bergqvist f 28 nov 1780 i Stora Kasberga, Västra Sallerup, tvilling. Ellna, Jöns Hansson höllt honom. T: Jöns
 Hansson, Mårten Persson, Anna, Gunnars – alla i Kastberga.
Kirstina Jönsdotter f 28 nov 1780 i Stora Kasberga, V Sallerup, tvilling. Vittnen och gudmor ”som ovan” för Mårten g.m. Nils
 Hansson, lysning begärd den 11 jan 1806 i Västra Sallerup. I lysningen anges felaktigt att Nils Hansson skall äkta pigan (systern) Ellna Bengtsson i Eslöv. Även i HFL Västra Sallerup 1805-1814 efter Lilla Kasberga 3 i ett Gatehus noteras Nils Hansson f 30 nov 1778 och hustru Ellna f 15 maj 1783. Först i HFL 1815 har felet helt rättats och här står Kjerstina f 29 nov 1780 som hustru till Nils Hansson.
Ellna Jönsdotter f 15 maj 1783 i Stora Kasberga avliden natten mellan 10:e och 11:e augusti 1783 i Lilla Kasberga. Karna, Mårtens
 ibm höllt henne. T: Ola Bängtsson, Ola Pärsson, Elsa, Bengt Jönsson.
Hanna Jönsdotter f 4 dec 1784 i Stora Kasberga avliden den 26 jan 1785 i Stora Kasberga. Bereta, Ola Pärs höllt henne. T: Samma
 som för tvillingbrodern Ola Jönsson nedan.
Ola Jönsson ALM f 4 dec 1784 i Stora Kasberga gift den 26 dec 1820 med Hanna Mårtensdotter. Karna, Mårtens ibm höllt honom.
 T: Mårten Svensson, Ola Pärsson – alla i Stora Kasberga.
Bengt Jönsson f 7 apr 1790 i Lilla Kasberga, Västra Sallerup. Karna, Mårtens ibm höllt honom. T: Ola Bängtsson, Tuls Nilsson i
 Stora Kasberga och Bereta, Ola Pärsson i Lilla Kasberga höllt honom.

Mtl Lilla Kasberga nr 1 Eslöv - Harjager härad, Wästra Sallerup socken.
1786 Inhyses Jöns Bengtsson och hustru, Ola Bengtsson och hustru, enkan Kjerstina, 2 barn
1787 Inhyses Jöns Bengtsson, hustru, Ola Bengtsson, hustru, enkan Kjerstina, 2 barn
1788 Inhyses Jöns Bengtsson o hu, Ola Bengtsson o hu, enkan Kjerstina, .. gammal krympling
1789 Inhyses Jöns Bengtsson och hustru, Ola Bengtsson och hustru, enkan Kjersti

År 1791 den 24 februari blef laga Bouppteckning hållen öfwer Qwarlåtenskapen efter aflidne hustrun Pernilla Pärsdotter i onumer-erade gatehuset wid Lilla Kastberga, som sistleden Januari månad 1791 med döden bortgådt, och jemte Enklingen Jöns Bengtsson efter sig lemnat man och bröstarfwingar nemligen med förra giftet, sohn Nils 23 år, dito Per 17 år, och dotter Bereta 14 år gamla, med nuwarande Enklingen Jöns Bengtsson, söner Mårten 10 år, Ola 7 år och Bengt ½ år, samt dotter Kjerstina 10 år gammal, å förewarande omyndiges wägnar, infant sig älsta sonen Nils, och den aflidnes systerman hemmansåboen Mårten Svensson ifrån Stora Kastberga.

Sedan enklingen blifwit påmint om Egendomens redliga uppgift, företas förrättningen och wärderats af nemndemannen wälagtade Nils Jönsson ifrån lilla Harie, som herefter beskrifwas.

Boet värderades till 25.-- Därav två Kor, 1 qviga, 3 får, 2 gäss. Enklingens fördel, emedan boet är fattigt och ringa samt giftorätt blev 11.44. Sönerna Nils, Pär, Mårten, Ola och Bengt fick vardera i möderne arv 35.5 i kontanter och döttrarna Bereta och Kjerstin 17.8.½ vardera.
Jöns Bengtsson, sonen Nils Mårtensson och Mårten Svensson, systerman till Pernilla Pärsdotter har alla undertecknad med sina initialer.

Änklingen Jöns Bengtsson gift 2.0 den 10 september 1791 i Näs socken med pigan från Asmuntorp, Karna Pärsdotter f 30 juli 1756 i Sallerup socken avliden den 19 mars 1823 i Lilla Kasberga, 67 år gammal.

Parets barn:
Per Jönsson f 16 juli 1792 död 16 sep 1793 i Lilla Kasberga. Kerstin, Ola Bängtsson höll honom. T: Tuls Nilsson i Kas-  
berga, Ola Pärsson i Kasberga, Gunnela Clemedz i Stora Kasberga.
Elna Jönsdotter f 4 sep 1794 död 6 juni 1797 i Lilla Kasberga. Bengt Jönssons hu Boel höll henne. T: Bengt Jönsson, Ola
Pehrsson och Ola Bengtssons hustru Kerstina – alla boendes i Kasberga.
Elna Jönsdotter f 13 okt 1798 i Lilla Kastberga. Bengt Jönssons hustru Else bar barnet. T: Bengt Jönsson i St och Bengt 
Jönsson i lilla Kasberga.


Mtl Lilla Kastberga nr 1 Eslöv – Harjager härad, Wästra Sallerup socken.
1790 Inhyses Jöns Bengtsson och hustru, Ola Bengtsson och hustru, enkan Karna, allmosehjon
1791 Inhyses Jöns Bengtsson och hustru, Ola Bengtsson och hustru, enkan Karna, allmosehjon

Mtl Lilla Kastberga onummrerat gatehus Eslöv – Harjager härad, Wästra Sallerup socken.
1793 Inhyses Jöns Bengtsson och Kjerstina, ......
1794 Inhyses Jöns Bengtsson, hustru, dr Ola, 2 barn Ola Bengtsson hustru gamla bräcklig
1795 Inhyses Jöns Bengtsson gammal, hustru .... Ola Bengtsson och hustru gamla o fattiga 2 barn
1798 Inh Jöns Bengtsson, wärkbruten
1799 Inh Jöns Bengtsson, wärkbruten
1800 Inh Jöns Bengtsson, hu, wärkbruten
1801 Bengt Jönsson med hu drängar och pigor, Inh Jöns Bengtsson, hu, gamla, Inh Ola Bängtsson, hu, utfattiga.
1802 Inh Jöns Bängtsson, hu gamla och utfattiga, Ola Bängtsson, hu, utfattiga
1803 – Brukas under Ellinge gård – Jöns Bängtsson, hu, gamla, Ola Bängtsson, hu
1804 – Brukas under Ellinge gård – Jöns Bängtsson, hu, gamla, Ola Bängtsson, hu
1805 Jöns Bängtsson 54, hu, odugliga till arbete, dotter Ellna 4 år, Ola Bängtsson 73, hu 62 bräckl.
1806 Jöns Bängtsson 55, hu, bräckliga, dotter Elna 5 år, Ola Bängtsson 74, hu 63.
1807 Jöns Bängtsson 56, hu 51, bräckliga, dotter Ellna 6, Ola Bängtsson 75, hu 64 år
1808 Jöns Bängtsson, hu, bräckliga, dotter Elna 7 år
1809 Jöns Bängtsson, hu, krympling, dotter Elna 8 år
1810 Jöns Bängtsson, hu, krympling, dotter Elna
1811 Enkan Karna, dotter Elna
1812 Enkan Karna 55, dotter Elna 13

HFL Lilla Kastberga – onummrerat gatehus i Wästra Sallerup socken 1808 - 1810
Inhyses Jöns Bengtsson
hustru Karna f 30 juli 1756 (dotter till Pär Pärsson och Karna i Lilla Kasberga).
dot Elna f 4 sep 1794
son Ola f 4 dec 1784
son Bengt f 7 apr 1790
Enkan Ola (Bängtsson)
Elna f 21 nov 1746

Jöns Bengtsson avled den 2 februari 1810, 63 år gammal i Lilla Kasberga (= f 1747) av andtäppa och fattighjonet Karna Pärsdotter avled den ?
År 1810 den 12 februari blef laga boförteckning hållen öfwer qwarlåtenskap som befantds efter aflidne inhysesmannen Jöns Bengtsson ute Lilla Kastberga, som jemte enkan Karna Pehrsdotter efter sig lämnat bröstarfwingar nembligen med första giftet sammanaf-lade barn, söner Mårten och Ola, myndiga och nu sielf närwarande, samt son Bengt 19 år gammal, dotter Kierstina gift med husman-nen Nils Hansson på Stället, och med senare giftet dotter Elna 11 åhr gammal, å desse omyndiges wägnar såsom närmaste fädersfrän-de inställte sig husmannen Jeppa Hendricksson i Attarp (Skarhult sn.) och husmannen Nils Hansson ifrån stället. Sedan enkan blifwit påmint om qwarlåtenskapens upqifwande sådan den wid dödstimman befants företogs förrättningen som följer:

Sedvanligt husgeråd, förnödenheter och kläder med 1 ko, 1 får, 1 gås som värderades till 39.43. och sterbhusets gravationer till 13.40.8. Boet aktionerades ut för 45.

Af boskiftet får enkan sin fördel och emedan boet är fattigt och ringa blifwer den utsatt å dess gång- och nödiga sängkläder till en säng till 5.0. Thernest sin giftorätt, en tredjedel af mannens behållne lott 10.0. undfår hon äfven Morgongåvan, och emedan ingen är utfäst. Blifwer den utsatt till en tjogonde del 1.29.

Efter sedemera af samtliga sterbhusintressenter träffad öfwerenskommerle sedan de trenne sönerna såsom myndiga tillerkänndes styfmodern utan lott, en Jern kruka, en järngryga och en koppakanna till ett wärde efter bouppteckninge af 2 riksdaller 40 shilling .

Sönerna Mårten, Ola och Bengt fick i fädernearv 3.38.3 vardera och döttrarna Kierstina och Ellna 1.43. 1½.
Äldste sonen kallade sig Mårten Bergqvist. Barnen Mårten, Ola och Bengt kan alla skriva och troligen läsa!


Var är våra anfäder Jöns Bengtsson och Pernilla Pärsdotter födda? Vid deras vigsel 1780 i Västra Sallerup socken noteras Nils Pärsson och Ola Bängtsson som löftesmän. Nils Pärsson är även löftesman vid Pernilla Pärsdotters första vigsel den 6 jan 1767 i Västra Sallerup med änklingen Mårten Nilsson. Förefaller troligt att Nils Pärsson är en bror till Pernilla Pärsdotter och att Ola Bängtsson är en bror till Jöns Bängtsson.

Faddrar till Jöns Bängtssons och Pärnilla Pärsdotters barn:
1780 Elna-Jöns Hansson b.b. T: Jöns Hansson, Mårten Persson, Anna-Gunnars
1783 Karna-Mårtens b.b., Ola Bängtsson, Ola Pärsson, Elsa-Bengt Jönsson
1784 Bereta-Ola Pärsson b.b. T: Mårten Swänsson, Ola Pärsson
1784 Karna-Mårtens b.b. T: Som ovan för tvillingen
1790 Karna-Mårtens b.b. T: Ola Bängtsson, Truls Nilsson, Bereta-Ola Pärsson

Faddrar till Jöns Bängtssons och Karna Pärsdotters barn:
1792 Kerstin-Ola Bängtsson b.b. T: Truls Nilsson, Ola Pärsson, Gunnela-clements
1794 Boel-Bengt Jönsson b.b. T: Bengt Jönsson, Ola Pärsson, Kerstin-Ola Bängtsson
1798 Else- Bengt Jönsson b.b. T: Bengt Jönsson i Stora Kasberga, Bengt Jönsson i lilla Kasberga

Sammanfattning av faddrarna
1/ Ola Bängtsson vigd 1772 med Kerstin Pärsdotter. K.P. Skulle kunna vara en syster till Pernilla Pärsdotter men är
inte fadder vid Pärnillas barn i hennes första äktenskap så troligen är det Ola Bängtsson som är bror till Jöns
Bängtsson, Ola Bängtsson är dessutom löftesman.
2/ Mårten Svensson vigd 1775 med Karna Nilsdotter som är dotter till Nils Pärsson
3/ Jöns Hansson vigd 1776 med Elna Olasdotter i Kasberga
4/ Bengt Jönsson vigd 1777 med Else Swänsdotter i Stora Kasberga
5/ Bengt Jönsson vigd med Boel
6/ Ola Pärsson
7/ Ola Pärsson vigd med Bereta
8/ Truls Nilsson
9/ Mårten Persson
10/ Anna-Gunnars
11/ Gunnela-Clements BOUP 24 okt 1797. Clement Swensson/Gunnilla Pehrsdotter, syskone.....
Ola Pehrsson i Björkeröd, Sven 12, Elna 20, Giertrud 17 Bengta 14 Kjersti 6, Pernilla 3 år

HFL Lilla Kastberga – onumrerat gatehus i Wästra Sallerups socken 1813 – 1817
Nils Andersson med familj
dr Ola Jönsson f 4 dec 1784 i Sallerup Rotekarl för Ellinge
Ghs Nils Hansson f 30 nov 1778 i Sallerup
Hu Kerstina 28 år f i Sallerup (syster t. vår Ola Jönsson, Jöns Bengtsson o Pernilla Pärsdrs dotter)
dot Elna f 10 jan 1810 i Sallerup
dot Pernilla f 4 mar 1812 i Sallerup
Inh enkan Karna f 30 juli 1756 i Sallerup – krympling – (styvmor till vår Ola Jönsson)
dot Elna f 13 okt 1798 i Sallerup /dotter till Jöns Bengtsson o Karna Persdotter
Inh Enkan Elna f 21 nov 1746 i Sallerup /föräldrar Ola Anders o Else i Sjöhuset/

HFL Lilla Kastberga – onumrerat gatehus (Ghs) i Wästra Sallerup socken 1818 - 1819
Ghs Nils Hansson f 22 nov 1778 (Vigda 1806)
Hu. Kjerstina f 28 nov 1780 (Jöns Bengtssons och Pernilla Persdotters dotter)
son Pehr f 15 okt 1816
dot Elna f 10 jan 1810
dot Pernilla f 25 mar 1812
Inhyses Bengtsson f 21 mar 1752 i Lilla Kastberga Infl 1819 från Borlunda
Inhyses enkan Karna Pehrsdotter f 30 juli 1756
Enka Ellna Olsdotter f 21 nov 1746

I bouppteckningen efter Jöns Bengtsson från 1810 sägs att närmaste fädersfrände är husmannen Jeppe Henriksson i Attarp. Han är född den 14 okt 1762 i V Sallerup sn., gift den 27 okt 1792 i Skarhults socken med pigan i Attarp, Marna Andersdotter. Parets barn: Pehr f 15 mar 1793 i Åkarps hus, Skarhult sn., Mårten f 20 feb 1796, Carna f 18 jan 1799, Pehr f 16 feb 1802 – alla i Attarp, Skar-hult sn. Husmannen Jeppe Hendriksson avled den 16 maj 1820 i Attarp, 58 år gammal och änkan Marna Andersdotter avled 5 dec 1855, 86 år gammal i Attarp. Hon är född den 1 nov 1769 i Skarhult socken som dotter till Anders Mårtensson och Elna Bengtsdotter i Holländarhuset.

Anders Mårtensson och Elna Bengtsdotter vigdes den 9 september 1769 i Östra Strö socken, tjänstedräng och piga, bägge från Strö. Paret har fyra barn alla utom Mårten är födda i Attarp, Skarhult socken:
Marina f 1 nov 1769 i Holländarehuset. Fadern är Tröskeman på Trulstorp. Carin-Engle Strichards från Attarp höll henne.
 T: Oluf Bengtsson af Holländarhuset, Anders Mårtensson från Skarhult, och Hanna-Pehr Mårtens från drejarehus-et. Vigd 27 okt 1792 med Jeppe Hendriksson i Attarp, Skarhult socken. Marna (Marina) avled den 5 dec 1785 i Attarp, 86 år
Mårten f 14 sep 1772 dpt 14 p trinitatis. And Mårtens Elna Bengtsdotters son i Björkery /Stehag sn. Kerstin Ormar ibid    
b.b. Lasarettet T: Anders Larsson, Hindrick Andersson, p. Anna Pehrsdotter, Hu gla Greta.

FB Stehag sn.
Christina f 23 juni 1776. Torpare uti Attarp. Susi Carna Englas i Attarp. T: Olof Bengtsson i Holländarehuset. Håkan Larsson i
Kungshult och Lisa-Håkans ibm.
Jöns f 30 okt 1778 död den 31 okt 1778. Susi Mätta, Pehr Ols i Attarp. T: Olof Bängtsson i Holländarehuset och dräng Jöns  
Bängtsson i Attarp.
Jöns f 3 okt 1781. Susi Bengta-Axel Nils i Attarp. T: Olof Bängtsson i Holländarehuset, Håkan Larsson i Kungshulthus och dess
hustru Sissa-Pehr Larsson ibidem.

Mtl 1768 Trulstorps gård, Östra Strö socken: Brukas under Skarhults gård med gårdsdräng Anders och afvelsdräng Anders.
Mtl 1769 Trulstorps gård, Östra Strö socken: Brukas under Skarhults gård med gårdsdrängar Anders och Nills.
Mtl 1770 Trulstorps gård, Östra Strö socken: Brukas under Skarhults gård Afvels.....bruk. Drengar Anders och Nils.
Mtl 1771 Skarhults gård, Skarhults socken. Posideras af högwälborne fru grevinnan Brahe.
Mtl 1771 Björkeröd, Stehag sn, Harjager hd. Anders Mårtensson hu, ibm Ola Bengtsson ogift.
Mtl 1773 Björkeröd, Stehag sn, Harjager hd. Anders Mårtensson med hu .

Mtl 1786 Björkeröd, Stehag sn, Harjager hd. Ingen Anders Mårtensson
Mtl 1786 Attarp, Skarhults socken, Anders Mårtensson, hu, dotter Marna 15 år, 3 små barn, inh Tyra 81 år.
Mtl 1787 Attarp, Skarhult sn, Frosta hd, Anders Mårtensson, hu 3 barn.
Mtl 1788 Attarp, Skarhult sn, Frosta hd. Änklingen Anders Mårtensson, dotter Marna, 3 små barn, Inhyses änkan Tyra 83 år.

Elna Bengtsdotter avled den 27 januari 1787 i Attarp, Skarhult socken 46 år gammal i barnsnöd . Anders Mårtensson var då tor-pare uti Attarp.

Anders Mårtensson gifter om sig den 9 aug 1788 i Skarhult socken med änkan Elna Bengtsdotter efter Jöns Månsson som avled den 25 feb 1787 i Getahusen, Skarhult socken 62 år gammal. Jöns och Elna, som vigdes 1766 i Getahusen, hade en dotter Bengta född 22 feb 1774 i Getahusen. Anders Mårtensson avled den 15 april 1810 i Strö socken 66 år gammal.

BOUPPTECKNING
År 1787 den 23 februari blef laga Bouppteckning, värdering och skifte hållet på Qwarlåtenskapen efter afledna hustrun Elna Bengtsdotter på Getahuset, Attarpshus kallad, hvilken med döden afled den 24 januari sidstlidne och efter sig läm-nat änklingen Anders Mårtensson med fyra omyndiga barn, nemligen; sonen Mårten 14 år, dito Jöns 6 år, dottern Marna 18 år, och dottern Kjersti 10 år gamla. Å de omyndigas wägnar war tillstädes den dödes bröder husmännen Ola och Jöns Bengtsson från Kasberga.........

Vi har således tre syskon: (Fadern Bengt troligen avliden före år 1772)

Ola Bängtsson 1731 – 1807 i Eslöv, Västra Sallerup ?
Elna Bängtsdotter 1741 – 1787 i Attarp, Skarhult, Anders Mårtenssons första hustru
Jöns Bängtsson. 1747 – 1810 i Lilla Kasberga, Västra Sallerup – vår ana

Ola Bängtsson vigdes söndagen d 18 mars 1772 i Västra Sallerup, då dräng och åbo i Björkeröd med pigan Kerstina Pärsdotter i lilla Kasberga med Pär Pärsson i lilla Kasberga och Anders Mårtensson i Björkeröd som löftesmän. Parets barn – alla födda i Kasberga, Västra Sallerup sn.

Kerstina f 29 okt 1773 – död hos dem i sängen 6/7 nov 1773, Lisbeth Ekfeldts i Eslöv höll henne. T: Mårten Pärsson, Ola
 Nilsson i Stafröds hus samt Olu- Mårtens ibm.
Bängta f 23 nov 1774, Maguel, Swän Hansson i Holländarehuset höll henne. T: Ryttaren Hans Ekfelt i Eslöv, Mårten Pärs-
 son i lilla Kasberga, Kerstin – Anders Ols ibm.
Pär f 3 maj 1777, llna, Simons i Kroghuset höll honom. T: Anders Mårtensson och Mårten Pärsson i lilla Kasberga, Elna –
Anders Åke ibm.
Bängt död hos modern i sängen den 13/14 mars 1778,
Elna f 20 feb 1781 död i mässlingen den 25 mars 1785, Ellna, Olu Mårtens höll henne T: Jöns Bängtsson, Mårten Pärs-
son.
Jöns f 25 aug 1784 död i mässlingen den 25 mars 1785. Olu, Mårten Persson ibm höll honom. T: Mårten Pärsson, Per
Nilsson i Sallerup

Vår Jöns Bängtsson är fadder året 1781. En Mårten Pärsson (+ 24 mar 1786, 42 år) i lilla Kasberga är fadder åren 1773, 1774, 1777, 1781, 1784. Han vigdes den 13 okt 1769 i V Sallerup med Olu Hansdotter. Deras barn.
En dotter f 31 dec 1769, 
Jöns f 6 feb 1772, 
Hanna f 20 nov 1775, 
Pär f 6 apr 1777, 
Hanna f 30 maj 1780 samt 
rna f 11 okt 1783.

Ola Bängtsson är noterad i mtl 1771 för Björkeröd 1 i Stehag socken tillsammans med Anders Mårtensson. I mtl 1773 finns han med hu och drängen Mårten och pigan Olu under lilla Kasberga nr 1, Eslöv, Harjager Härad, Västra Sallerup socken. Senare i ett Gatehus i lilla Kasberga. Troligen död i Eslöv den 12 juli 1807, 76 år gammal och hans hustru Kerstina avled den 26 nov 1811, 67 år gammal i Eslöv. Bägge fattiga utan bouppteckning.

Den andre löftesmannen Nils Pärsson är troligen bror till Pernilla Pärsdotter.
Faddrar till Mårten Nilssons och Pernilla Pärsdotters barn:
1768 Kerstina, Pär Ols i Skrubbarp b.b. T: Anders Nilsson, Nils Pärsson, Bengta-Nils Jacobs
1770 .... Swän Hans b.b. T: Nils Jacobsson, Per Ols i Skrubbarp, Kerstina-Åkas
1773 Bängta, Nils Jacobs b.b. T: Anders Nilsson, Nils Pärsson, Olu-Mårtens
1776 Gunnel, Swän Åkas b.b. T: Anders Nilsson, Mårten Swensson, Anna-Gunnars

Att bära barnet (b.b.) till dopet var ett löfte att ta hand om barnet om föräldrarna skulle avlida eller bli oförmögna därtill. Dopsvittnena (testest) T: Kan vara släktingar, grannar eller andra personer.

Sammanfattning av faddrarna
1/ Nils Pärsson är troligen bror till vår Pernilla Pärsdotter .
2/ Kerstina-Pär Ols i Skrubbarp ??
3/ Bängta-Nils Jacobs. BOUP 18 nov 1795 Hu Bengta Pärsdotter. Pehr o Jacob myndiga,
Elsa 28, Anna 18. Farbröder Pehr Jacobsson i Bosarp, Hans Jacobsson i St Kasberga
4/ .... , -Swän Hansson ?
5/ Gunnel-Swän Åkes ?
6/ Anders Nilsson troligen bror till Mårten Nilsson
7/ Mårten Swensson, gift 1775 med Karna Nilsdotter, dotter till Nils Pärsson
8/ Olu-Mårtens ?
9/ Anna-Gunnars ?

Mtl Stora Kastberga 5, Eslöv i Harjager härad
1759 Nils Persson, hu, ibm Anders Nilsson
1764 Nils Persson, hu, g. Jonas, d. Pernilla, ibm Anders Nilsson.
1765 Nils Persson, hu, d. Swen, d. Pernilla, Ibm Anders Nilsson, hu,.... ibm … .
1766 Nils Persson, hu, dot Pernilla och Karna 8 år, dr Hönrik, ibm Anders Nilsson .....,
1767 Nils Pärsson, hu, dot Karna, dr Henrik, Ibm Anders Nilsson,... .
1768 Nils Pärsson, hu, Pa Hanna, dot Karna 11 år, Ibm Anders Nilsson ......
1769 Nils Pärsson, hu, d Karna och Beretha, Ibm Anders Nilsson.......
1770 Nils Pärsson, hu, g. Nils, Ibm Anders Nilsson........
1771 Nils Pärsson, hu, d. Nils, p. Bengta, Ibm Anders Nilsson......
1773 Nils Persson, hu, g. Mårten. Ibm Anders Nilsson, hu, son Nils, dotter Kierstin

1786 Mårten Svensson, hu, dr Nils 16 år, p. Elna, 1 barn, enkan Ingar gammal o bräcklig
1790 Mårten Svensson, hu, dr Nils 20 år, Pehr 18 år, pigan Troen, 4 barn
1793 Mårten Svensson, hu dr Jöns, 4 barn
1794 Mårten Svensson, hu 6 barn samt inh enkan Inger – gammal och bräcklig
Jöns Persson, hu,dr Nils 25, 3 barn Kommentar Mårten är Pernillas syster man.

1795 Nils Svensson, hu, dräng Ola, p. Karna, ett barn
1798 Nils Svensson, hu, son Ola o Nils, inh. Enkan Ingar gammal.
1800 Nils Svensson, hu, dräng Ola, dotter Kjerstin och Nils Mårtensson, hu, Pehr, Bengt, Berta

Kommentar:
Nils Mårtensson är sonen i Stora Kastberga 6 f 1768 gift 4 okt 1797 med Pernilla [Nilsdotter] dotter till Nils Månsson och Sissa i Stora Kastberga

Den 27 okt 1751 vigdes drängen Nils Pärsson i Grödby och Inhyses Qwinnan Bereta Hansdotter i Hwålaröd. Löftesmän: Nils Hans-
son i stora Kasberga och Pär Mårtensson i Hwalaröd.
29 jan 1752 föddes Bengta i Hwålaröd. Hemmadöpt i nödfall av bonden Pär Månsson ibm. Förädrar Nils Pärsson som tiänar i
Grödby och hans hu Bereta inhyses uti Hwålaröd.
23 jun 1753 föddes Elna i Ellinge, Nils Pärssons och hu Beretas dotter. Pär Erikssons hu Elna ifrån Lundh bar henne. T: Måns Jepp-
son i Kasbärga och Karna, Pär Nilssons i Ellinge.
25 mars 1755 föddes Hanna i Elling. Bengta, Jöns Jöransson hölt henne. T: Hans Pärsson i Attarp, Nils Nilsson i Grödby och Bolla,
Nils Pärsson i Ellinge.
23 jun 1756 föddes Karna i Ellinge. Pär Månssons hu ??? höll henne. T: Ola Nilsson, Nils ......, ....Mattsons hu Hanna i Ellinge.

Den 19 aug 1769 dog Nils Pärssons hu Bereta i Stora Kastberga av modersjuka 57 år gammal.
Vigda 3 dec 1769 Nils Pärsson i Stora Kastberga med Ingar ----
Född 7 nov 1781 Nils i Stora kastberga, Nils Pärsson och hu Ingar

Tillträdande åboen Mårten Svensson och pigan Karna Nilsdotter i Stora Kasbärga vigdes den 27 dec 1775 i Västra Sallerup. Löftesmän: Jons Larsson och Swän Mårtensson ibm. Deras barn:
28 aug 1777 Kerstena. Ingar, Nils Pärs ibm höll henne. T: Anders Nilsson, Hans Jacobsson, änkan Pernilla Mårtens - alla i 
Stora Kasberga.
26 dec 1780 Bereta. Ellna, Jöns Hans i lilla Hurvia höll henne. T: Jöran Swensson, Jöns Bängtsson och Bängta, Hans Tykas – 
alla i stora Kasberga.
8 april 1784 Hanna. Pärnilla, Jöns Bängtsson ibm hölt henne. T: Nils Pärsson, Jöran Swänsson, Bereta, Hans Jacobsson ibm.
24 okt 1787 Elna Bereta, Hans Jacobs höll henne. T: Nils Jacobsson, Jöns Pärsson och änkan Inga, Nils Pärsson – alla vistas i 
stora Kasberga.
Den 24 maj 1791 fick de trillingarna Bängta, Pernilla och en dödfödd. T: Nils och Hans Jacobsson samt Bängta, Nils Jacobsson – alla
boende i st Kasbärga. Den första höllts vid dopet av Bereta, Hans Jacobsson, den andra av Hanna, Jöns Pärsson ibm.

Onsdagen den 28 feb 1793 dödde änklingen Sven Mårtensson i Stora Kastberga av ålderdomssvaghet 83 år gammal. Begrovs den 2 mars.

Sonen Ola Jönsson f 4 dec 1784 var drygt sex år gammal när hans mor Pernilla Pärsdotter avled den 13 feb 1791 och drygt 16 år gammal när hans far Jöns Bengtsson avled den 2 feb 1810. Ola Jönsson blir rotesoldat omkring 1811 för Ellinge rote och bor under Lilla Kastberga 2 fram till 1815. Han återkommer som dräng till Lilla Kastberga 2 från Gullarp år 1817.

Sammanfattning

Mårten Nilsson var gift 3 gånger:

Mårten Nilsson                              Mårten Nilsson                                      Mårten Nilsson
g 24 nov 1751 V Sallerup               g 8 jul 1753 Stehag sn                           g 6 jan 1767 V Sallerup
                              Sissa Larsdotter                            Boel Olasdotter                                      pigan Pernilla Pärsdotter
                              Död 2 okt 1752                              Död 6 jun 1762                                      Död feb 1791 i Kasberga

Barnlöst gifte                                 Sissa f 30 apr 1754                                Nils f 18 apr 1768
                                                                                  Elna f 6 jun 1757                                   Boel f 2 okt 1770 död 1779
       Kjerstina f 22 dec 1759                          Pär f 2 dec 1773
                                                                                  Karna f 16 mar 1762                              Bereta f 22 mar 1776

Vår Pernilla Pärsdotter var gift 2 gånger 1.0 Mårten Nilsson 2.0 Jöns Bengtsson

                                                       Änkan Pernilla Pärsdotter                            Jöns Bengtsson
                                                       lyst i feb 1780 V Sallerup                             Död 1810 BOUP 12 feb 1810
                                                       Död 1791 BOUP 24 feb 1791                        g 10 sep 1791 Näs socken
                                                       Jöns Bengtsson, gift 2.0 med >                    pigan Karna Pärsdotter

                                                       Mårten f 28 nov 1780                                  Per f 16 jul 1792 Död 1793
                                                       Kirstin f 28 nov 1780                                   Elna f 4 sep 1794 Död 1797
                                                       Elna f 15 maj 1783 Död 1783                       Elna f 13 okt 1798
                                                       Hanna f 4 dec 1784 Död 1785
                                                       Ola f 4 dec 1784
                                                       Bengt f 7 apr 1790

Syskon till Jöns Bengtsson

                                                       Elna Bengtsdotter                                       Ola Bengtsson
                                                       1787 BOUP 23 feb 1787                              mtl 1771 Björkeröd, Stehag sn
                                                       g 9 sep 1769 Östra Strö                              mtl 1773 med hu i Lilla Kasteberga
                                                       Anders Mårtensson                                     senare i ett Gatehus i Lilla Kastberga
                                                                                                                        Död 12 jul 1807 i Eslöv
                                                       Marna f 1 nov 1769                                     Hu Kerstina Död 26 nov 1811 i Eslöv
                                                       Mårten f 14 sep 1772
                                                       Christina f 23 jun 1776
                                                       Jöns f 30 okt 1778 död 1778
                                                       Jöns f 3 okt 1781
 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny