Page 55 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Södermanland
Anders Nilsson 1700-1758

Anders är född den 13 mars 1700 och gift före 1726 med Kirstin Jacobsdotter som är född den 3 april 1701. Paret bor i Björklunda, Lilla Mellösa socken i Södermanland. Där får de barnen: Nils, född 12 juli1726, Karin född 28 april 1728, Anders född 31 december 1729. Därifrån flyttar de till Vistängen, Lilla Mellösa socken och får ytterligare barnen: Pär född 21 juli 1732, Annica född 5 maj 1735, Kierstin född 29 oktober 1737 samt Jonas född 21 januari 1742. Från Vistängen kommer familjen till Sjöstugan och bor där till 1751. Flyttlasset går nu till Myren i Lilla Mellösa socken. Här blir familjen endast i 1 år. 1752 flyttar de till sonen Nils i Åker socken och Tomt. Där begrovs Anders Nilssons hustru av värk 55 år och 11 månader gammal den 2 mars 1757 och Anders Nilsson avled där 58 år gammal året därpå den 17 september 1758.

Nils Andersson Melin 1726-1785

Han är född den 12 juli 1726 i Björklunda, Lilla Mellösa socken. Vigd den 20 oktober 1748 med Kerstin Larsdotter född 2 maj 1723 i Åker. Nils flyttar först till Klockaregården (Sockenstugan) i Lilla Mellösa och bor där till 1752. Sonen Anders föds 21 januari 1750 V5 maj 1781, 31 år gammal. Nils blir sockenskräddare i Åker socken dit han flyttar 1752 till Hållkärr som Tomt har döps om till. Hans föräldrar flyttar med till Tomt. Där får Nils med sin hustru barnen: Jonas född 5 februari 1753, Anna född 27 augusti 1758 och Kerstin född 4 juli 1761. I samband med att sonen Jonas gifte sig 1780 övertog han sockenskräddaresyslan. Pappan Nils fortsätter som skräddare tills han begrovs den 16 januari 1785, 58 år gammal. Hans hustru Kerstin Larsdotter avled den 27 juli 1783, 60 år gammal. Hennes far är bonde i Wadetorp i Åker socken gift med Cherstina Hansdotter

Den 27 juli 1783 dog i Åker Sockenskräddaren Nils Mellins Hu(stru) ifrån Hålkärr Christina Larsdotter. Född 2 maj 1723 Far Bonden Lars Pehrsson i Wadetorp och denna församling och modern Cherstin Hansdotter. Hon har tjänt på flera ställen inom församlingen och vigd på sitt 24:e år med dess efterlevande man Sockenskräddaren Melin. Haft med honom 4 barn 2 söner 2 döttrar av vilka 1 son likt modern före gått in i evigheten Dog den 27 af lungsot 60 år 2 mån 3 dgr. DB åker.

Anders Nilsson 1750-1781

Född i Sockengården den 21 januari 1750. Far: Sockenskräddaren Nils Melin och Mor: Kerstin Larsdotter i Hållkärr. Han blev hållen till skräddare. Gift den 6 oktober 1771 med pigan Maria Andersdotter i Kråktorp. Övertar då socken-skräddarsysslan efter sin far som flyttar med hu(stru) och några av barnen till L. Saktorp. Dog den 5 maj 1781 31 år och 15 dagar gammal. 2 Söner, 2 döttrar. 1 son 2 döttrar leva. Db Åker. Han noteras i husförhörslängden under Styckebruket.

Jonas Nilsson Melin 1753-1819

Född i Hållkärr, Åker den 5 februari 1753. Sockenskräddare i Åkter till 1808. Gift 19 november 1780 med Brita Råckman. Parets barn. Nils född 20 september 1781 V samma dag, Christina född 23 mars 1783, Anders född 11 september 1786, Brita Lena född 3 januari 1790, Catharina född 8 mars 1792, Johanna född 14 augusti 1796 – alla i Hållkärr, Åker socken.

Jonas Melin övertog vid sitt gifte faderns sockenskräddareverksamhet vid Stycke Bruket i Åker.

År 1819 den 10 maj hölts laga bouppteckning efter skräddaren Jonas Melin som vid Torpet Hålkärr i Åkers socken som med döden aflidit den 4:e i nämnde månad och efter sig lemnade sonen Sockneskräddaren Anders Melin, döttrarna Anna Christina gift med Rättaren Olof Lännholm, Catharina gift med skräddaredrängen Bernhard Teodor Blomgren och Johanna omyndig hvars rätt härvid dess moderbroder Bruksskräddaren Jacob Lundgren bevakade, hvilken så väl som alla arfvingar nu voro tillstädes, och förklarade sonen Anders det han icke tager mer i arf än enthera af sina systrar samt uppgaf han, Blomgren och dess hu(stru) boet i följande ordning. Boets behållning 126.26.10.

Anders valde således att gå emot kutymen att döttrarna skulle ärva hälften av vad sönerna ärvde genom att dela boet i lika stora delar oavsett om den var han eller någon av döttrarna som fick arvedelen. Det dröjde ytterligare närmare 100 år innan lag stiftades om allmän arvsrätt!

Kökspigan Brita Råckman född i Lilla Stenbrosäter, Ludgo socken 29 juni 1752 flyttar från Åker 1774 till Fogeldalen på Riby ägor, Hällefors socken.

År 1814 den 17 januari hölls laga bouppteckning uti Hållkärr i Åkers socken efter skräddaren Jonas Melins hustru, Brita Råckman, som med döden aflöst den 6:e sistledna November och efter sig lämnade mannen och sockenskräddaren Anders Melin, samt döttrarna Anna Christina gift med rättaren Olof Lännholm, Catharina och Johanna omyndiga. Härvid vore samteliga arfvingarna tillstädes och uppgafs boet af Jonas Melin som följer: Guld, Koppar, Mässing, Theen, Jern och Blecksaker, Husgeråd, Laggkärl, Linne, Qwinsgångkläder, Böcker (postila, nya testamentet, gammal psalmbok, liten psalmbok, bönetempel), Kreatur (2 kor, 1 äldre ko, 1 qwigekalf, 1 tacka, 1 svin ), kör och åkerredskap, hus (1 gammal stuga med förstuga, Norr på gården, 1 kammare oinredd, 1 liten gammal bod, 1 gammalt fähus) tillsammans värderat till 158.10.-- samt skulder på tillsammans 20.20.2 undertecknat av Jonas Melin.

Anders Melin 1786-1851

Född 11 september 1786 i Hållkärr, Åker som son till Jonas Melin och hans hustru Brita Råckman. Gift 4 oktober 1807 med Brita Lundqvist från Dammstugan i Gryt socken. Parets barn: Karl Gustaf född 25 november 1808, Jonas Fredrik född 28 november 1811, Anna Sophia född 17 mars 1815, Catharina Charlotta född 29 november 1818 samt Anders Wilhelm född 14 april 1822 – alla i Hållkärr. Pappar Anders var sockenskräddare till omkring 1843 då han 57 år gammal blev torpare. Han avled den 23 januari 1851, 64 år gammal och den 29 juli 1853 förrättades bouppteckning efter enkan Brita Melin född Lundqvist från Hållkärr i Åkers socken, som afled den 24:e denna månad och efterlemnade 5 barn nemligen 3:ne söner och 2 döttrar af hvlika sonen Carl är gift och vistas på Öland, sonen Fredrik är äfven gift samt är kanonsvarfvare vid Åkers Styckebruk. Sonen Wilhelm är gift och vistas vid åfvannämnde torp. Dottern Sophia är gift med jernsvarfvaren Anders Seflund vid Åkers styckebruk och dottern Charlotta är Enka och vistas vid ofvannemnde torp samt är 34 år gammal. Boet uppgafs av barnen.

Brita Lundqvist är född den 6 september 1786 i Dammstugan, Gryt socken som dotter till John Johnsson, mjölnare vid Åhnhammars Qwarn och hans hustru Anna Jansdotter.


Olof Ersson Boman 1688-1772

Brita Råckmans farfar var soldat nr 506 vid Nyköpings Compani. Antagen 23 november 1719. Vid Generalmönstringen 5 september 1741 begär och får Olof avsked på grund av att han blesserat sig i dess ena låret och foten, oförmögen att marchera efter 22 tjänsteår. Gift 15 oktober 1721 i Lid med Kerstin Nilsdotter i Svista. Paret hade barnen: Kierstin född 13 september 1723, Olof Råckman, soldat, född 25 maj 1726, Nils född 21 oktober 1729, Britta född 14 september 1732, - alla i Prestbol, Lid socken samt Lars född 4 juni 1738 i Tahlholm, Lid socken. Kerstin Nilsdotter avled den 1 mars 1767, 78 år gammal i fattigstugan i Lid, och Olof Boman avled 84½ år gammal i fattigstugan i Lid den 17 april 1772.

Olof Olofsson Råckman 1726-1801

Brita Råckmans far Olof Olofsson Råckman är född den 25 maj 1726 i Prestbol, Lid socken. Den 19 november 1749 vigdes i Ludgo socken vargeringssoldaten Olof Olofsson från Prestbol i Lid socken med pigan Brita Larsdotter i Lilla Stenbrosäter i Ludgo socken. En vargeringssoldat kan beskrivas som en person som står som reserv att ersätta den ordinarie vid dennes obestånd/frånfälle. Den 1 oktober 1750 föddes parets son Olof som avled samma år 29 dagar gam-mal i Lilla Stenbrosäter. Den 29 juni 1752 föddes i Lilla Stenbrosäter, Ludgo socken dottern Brita. Samma år blev Olof ordinarie soldat. Familjen flyttar då till soldattorpet Quicksta i Thoresund socken. Där får paret barnen: Nils född 9 april 1754, Stina född 30 oktober 1756 som avlider den 29 april 1777, Jacob född 7 januari 1764, Anders född 29 juli 1768 samt Carl Jonas född 14 november 1770 i Lugnet, Thoresund, dit familjen flyttade 1769. I Generalmönsterrullorna, Gripsholms compani, volym 141 rote 948/38 1758 är han kommenderad till Pommern och 1759 i Pommern, 33 år gammal med 6 tjänsteår, samt sjuk i Bergen. Han får avsked och flyttar med familjen 1774 till Järdestorp i Åker socken. Därefter till Sveda i Åker socken. (Noterad i husförhörslängden 1775-1783 för Soldattorpet Rocklunda, Sköldinge socken). Sönerna Anders och Carl Jonas avlider bägge samma dag den 21 augusti 1781 i Sveda.

Familjen återfinns i husförhörslängden 1790-1799 i Rosenlund, Åkers socken, samt flyttar därifrån 1796 till Forsa ägor. Enligt Generalmönsterullorna 148 och 149 åren 1793 och 1797 är han gratialist, vilket innebär att han fått avsked med pension. Den 6 februari 1801 avlider han 74 år gammal på Forsa ägor.

Afskedade soldaten Olof Råckman på Forsa ägor är född 1725 i Lid socken, fadern var soldaten Olof Boman och modern Stina Nilsdotter. Kom bort då han var 14 år och tjänte på flera ställen och sidst i Hållsta, Lid socken. Gifte sig med dåvarande pigan, som är efterlevande änkan Brita Larsdotter, med hvilken han haft 7 söner och 4 döttrar, af hvilka 2 söner och 2 döttrar efterleva. Blef torpare därstädes i 4 år. Kom sedan till Thoresund socken och varit soldat för Qwicksta i 16 år, under hvilken tid han bevist Pommerska kriget. Har sedan varit torpare både i Thoresund och Åker på åtskilliga ställen. Bodde sist på Forsa ägor, han dog af ålderdomsbräckligheter i en ålder af omkring 76 år, den 6 februari 1801.

Hans hustru Brita Larsdotter flyttar tillbaks till Rosenlund där hon avlider den 13 juli 1809, 77 år gammal. Den 13 juli 1809 begrovs enkan och fattighjonet Brita Larsdotter i Norrvreten, Hon var född 1731 i Spelvik. Blef gift i Hållsta, Lid socken med sin redan aflidne man Olof Rockman med hvilken hon haft 7 söner och 4 döttrar af vilka endast 1 son och 2 döttrar lefva. Kom hit till sockne från Thoresund, der hon bott längre tid. Här har hon bott på flera ställen och left i Norrvreten. Har varit sjuk i 8 dagar och dog af den gångbara rötfebern klockan ½ 9 förmiddagen i en ålder af 78 år.

Den 12 juni 1809 begrovs torparen Nils Olsson i Norrvreten. Han var född 1755 i Thoresund. Fadern var soldaten Olof Rockman och modern Brita Larsdotter. Kom med sina föräldrar till Järdestorp i Åker socken 1775. Sedan till Sveda. Blef gift 1784 med dåvarande dottern i Sandvik nu efterlevande hustrun Lisa Jansdotter med hvliken han haft 4 söner och 4 döttrar som leva. Dog den 9:e dygnet af rötfeber efter en christelig lefnad af omkring 54 år.
Den 17 augusti 1760 begrovs i Toresunds socken soldaten soldaten Råckmans svärmor, enkan Karin Jacobsdotter af ålderdom och bräcklighet 81 år gammal (= född ~1679).

Lars Andersson Spelvik f ~1670- ?

I november 1719 vigdes gamle soldaten Lars Andersson Spelvik med pigan Marit Jonsdotter ifrån …... 10 år senare eller den 24 juni 1729 begrovs Maris Jonsdotter ifrån Lars Spelwiks stuga, 57 år gammal.

Den 16 december 1729 vigdes änklingen och gamle soldaten Lars Anders Spelvik och änkan hustru Kerstin Jacobsdot-ter, tjänstepiga på Landshammaren. Den 26 mars 1732 föddes förr avskedade soldaten Lars Andersson Spelwik och dess hustru Kerstin Jacobsdotters lilla dotter Brita i Spelwikstugan. Testes: Communister Aaron Lenhovius, Anders Olsson i Spelwiks by, drängen Pär Andersson ibidem, Hustru Kerstin Nilsdotter, hustru Maria Gustafsdotter i Grindstugan, pigan Kerstin Matsdotter i Spelwiks by. Den 17 augusti 1760 avled Kerstin Jacobsdotter i Thoresund socken. KOLLA
Begravningsbok saknas för Spelvik socken åren 1738 – 1767! HFL börjar 1773.

Johan Wahlberg 1701-1765

Gift 1.0 med Brita Larsdotter. Parets barn: Johan född 29 april 1745 V 20 februari 1756, Pehr född 7 april 1748, Anna född 18 april 1751, Catharina född 1 januari 1753 V 24 januari 1756 alla i ett soldattorp i Gåsinge socken.

Soldat Wahlbergs första hustru Brigitta Larsdotter avled af barnsbörd 33 år 1 månad gammal. Hon dog den 1 januari 1753 i Gåsinge Socken. Den 26 juli 1747 avled soldat Wahlbergs svärmor Anna Pehrsdotter 63 år och 6 månader gammal i Gåsinge socken.

Gift 2.0 med Elisabeth Gislersdotter. Parets barn: Brigitta född 15 september 1754 i Björktorp, Christina född 27 maj 1756 V maj 1756, Johan född 30 december 1757 alla i Gåsinge socken, Södermanlands län..

Enligt Södermanlands regementes GRM år 1733 vol 136 rote 595/145 är Johan Wahlberg 32 år gammal och har varit i tjänst 9 år. Det vill säga han skulle vara född 1701 och blivit antagen som soldat 1724. I GRM 1758 sägs han vara sjuk och den 3 maj 1759 noteras han som gratialist samt avliden år 1765. I GRM 1728 vol 595/145 ersätts Nils Ersson Walberg den 29 mars 1724 med Johan Jansson Walberg 27 år, 4 tjänsteår Sörmläning.

Rote 595/145 torde tillhöra Kattnäs Socken - kolla i denna Socken. Enligt Grill heter soldatorpet 595 Tafsnäs.

John Johnsson ~1753-1786

Född 28 september 1753 i Sandbrinken, Dillnäs Socken. Gift med Anna Jansdotter född 18 april 1751 i Gåsinge i hen-nes första gifte. Parets barn: Catharina född den 21 februari 1777 i Dillnäs Qwarn, Dillnäs socken, Inflyttad från Dillnäs till Gryt år 1782. Anna Stina född 16 juni 1784 och Brita [Lundquist] född 6 september 1786 bägge i Damstugan, Gryt socken.

År 1787 den 28 januari blef laga bouppteckning af andra anmodan förrättad efter afledne Mölnaren Jan Jansson uti Åhnhammars Qwarn (de bodde i Damvaktartorp) som med döden afgeck den 11 jan 1786 och efter sig lemnade dennes barn dottern Catharina och Anna Brita Jansdotter. Den förre 9 år gammal och den yngste 1/2 år gammal. Härvid närvarade barnens faderbroder Bonden ärlige och välförståndige Israel Jansson i Kärtorp att bevaka de omyndigas rätt och bästa och ägendomen uppgafs af Enkan Hu Anna Jansdotter och befanns som följe; …...

Efter Mjölnaren John Johnssons död 11 januari 1786 i Åhnhammars qwarn, Gryt socken, gifter änkan Anna Jansdotter (född 18 april 1751 dotter till Johan Wahlberg och hans hustru Brita Larsdotter) om sig den 4 augusti 1793 med sin kvarndräng Torparen Gustaf Pehrsson Apelqvist i Damstugan, som avlider där den 5 april 1837.

År 1811 den 1 februari förrättades en laga bouppteckning efter avledne Hu Anna Johansdotter från Damstugan, Gryts socken och Daga härad, som med döden afled den 24 förledne Januari och efter sig lemnade mannen Mjölnaren Gustaf Apelqvist samt 3:e döttrar; Dottern Catharina gift med Kronolänsmannen Anders Enberg i Åkers härad. Dottern Anna Stina gift med handlanden Herr Anders Petter Brunström. Dottern Brita gift med Sockneskräddaren Anders Melin uti Åker socken och voro alla så döttrarna som deras männer närvarande vid inventeringen samt blef egendomen uppgifven af mannen på sätt som följer; …... Var 60 år gammal vid sin död 1811.
Vår Johan är född den 28 september 1753 i Sandbrinken, Dillnäs socken som son till Jan Israelsson och hans hustru Carin Anders-dotter och vår Anna Jansdotter är även hon född i ett soldattorp i Gåsinge socken den 18 april 1751, dotter till soldaten Johan Wahlberg och hans hustru Brita Larsdotter.
OBS! Det finns en Anna Stina född den 18;e och döpt den 21 december 1777 i Damstuga, Gryt socken, dotter till Jonas Jonsson och hans hustru Karin Olofsdotter, 28 år gammal, men dessa är ej våra anor!
Den 21 februari föddes och den 23 år 1777 döptes Catharina i Dillnäs qwarn. Föräldrar: Joh. Jansson och hustru Anna Jansdotter. Testes: Israel Jansson i Kårstorp. Pehr Jansson i Granbacken, Katt:näs socken, dräng Olof Olofsson i Lafsnäs Jungfru Christina Lund, Hustru Kjerstin Jansdotter ifrån Turinge, pigan Brita i Lafsnäs.

Johan Janssons far Jan Israelsson avlider den 25 november 1774. Troligen avflyttar då hela familjen från Kvarnen i Dillnäs. Vår Johan Jansson född 1753 med hustru Anna Jansdotter född 1751 och dottern Catharina född 21 januari 1777 (felskrivning av födelsemånaden?) noteras i Hammersta, Gryt socken pag 22, 1781 och 1782 inflyttad från Damstugan, från 1782 under Damstugan pag 17 och 1783-1792 pag 17. Där avlider mjölnaren John Johnsson den 11 januari 1786, 33 år gammal.
Den 4 augusti 1793 vigs i Gryt socken drängen och torparen Gustaf Pehrsson Apelqvist i Damstuga samt änkan Anna Jansdotter ibidem. Gustaf är född den 4 april 1762 i Mora Qwarn, Dunker socken. Paret får inga gemensamma barn.

Anna Jansdotter avlider den 24 januari 1811 i Damstugan, Gryt socken, 60 år gammal.

Änklingen och mjölnaren Gustaf Apelqvist gifter sig 2.0 med pigan Catharina Andersdotter ibm född 28 april 1790 i Lida, Gryt socken och får med henne barnen; Pehr Gustaf född 13 december 1811 i Damstugan, Stina Cajsa född 2 november 1813 i Åhnhammars torp samt Anna Greta född 30 december 1818 i Damstugan. (alla i Gryt socken)

Jan Israelsson 1714-1774

Krossades under kvarnhjulet den 25 november 1774 i Qwarnen, Dillnäs socken, 60 år och 2 månader gammal! Finns ej i FB Dillnäs 1712 -1719. Ej heller har parets vigsel återfunnits i Dillnäs Socken. Gift med Karin Andersdotter född i juli 1714 V 6 januari 1786 i Sandbrinken, Dillnäs socken, 66 år och 6 månader gammal. Parets barn: Christina född 21 sep-tember 1748, mölnaren John född 28 september 1753 samt Pär född 2 juni 1757 – alla i Sandbrinken, Dillnäs socken.

Israel Persson 1679-1753

Israel Persson Död 4 september 1753 i Klöfvet, Dillnäs Sn 74 år och 5 mån gammal = Född 4 april 1679. (Födelse- och dopboken börjar 1691).

Barn födda i Dillnäs Catharina f 22 apr 1724 i Qvarnen: Föräldrar Israel Persson och hu Anna. Testes: Lars Söderling, Jöns Pärsson i Hällersten, hustru Anna Björk i Ellna, hustru Kerstin i Ellna

En son och en dotter döda den 26 mars 1726 i Qwarnen: Föräldrar: Israel Persson.

Anna Israelsdotter, i Qwarnen dopsvittne 1727. Troligen dotter till Israel Persson.

Per Israelssons och hu Kerstin Persdotters barn (vigda 16 okt 1726 i Kvarnen) födda i Qvarnen, Dillnäs socken: Israel född 10 juli 1727, Kjerstin född 17 mars 1729, Pär född 13 december 1731, Maria född 21 augusti 1731.

Per Israelsson övertar Qvarnen efter sina föräldrar som troligen är Israel Persson. Vår Jan Israelsson som även han troligen är son till Israel Persson får, i vart fall till att börja med, söka sin lycka på annat håll än i föräldrahemmanet.

Johan Israelsson i Sandbrinken. Barn: Christina född 21 september 1732


 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny