Page 34 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Skåne
Skabersjö socken

Källäge Skabersjö socken: HFL börjar 1767. Födde, och döde börjar 1688 och vigde finns från 1733. Katekesmilängder finns för åren 1705, 1742, 1774, 1776 samt 1779.
Utflyttningslängd 1771-1800. Inflyttningslängden börjar 1825.

Skabersjö socken ligger 1,5 mil sydöst Malmö med Segeån som gräns i hela västra sidan. I öst når socken fram till Yddingesjön. Marken är mestadels backig och bär i östra delen vackra ek- och furuskogar. För övrigt är den fruktbar och odlad. Kyrkobyn ligger ¼ mil norr om järnvägsstationen, mitt i socknen. Hela socknen (utom prästgården) upptages af liknämnda godset, vars ägare är patronus till pastoratet. Marken i Törringe är i allmännhet jämn och odlad. Har blott åttio tunnland, delvis planterad skog. All jord, utom prästgården på 1 mtl i Törringe, tillhör fideikommisset i Skabersjö.
Godset Skabersjö, fideikommiss inom grevliga ätten Thott, är ett av de största i riket. Huvudgården är ännu av gravar omgivet, fordom befäst slott med betydliga planteringar och anläggningar, liggande nära Segeån och järnvägen. Egendomen omfattar hemmanen Ebbarp, Klädarp, Risarp, Lilla Roslätt, Ryd, Skabersjö, Skabersjö säteri, Svenstorp, Sönnarp, Tjustorp, Varto, Vestraby samt kvarnarna Skabersjö kvarn och Ebbarps kvarn. Större arrendegårdar i socknen är Ebbarp, Kädarp, Ljunggården och Svenstorp. Till godset hör hela Törringe socken (utom prästhemmanet) samt i Hyby socken, Bökeberg slätt, Holmeja och Yddinge i Oxie socken Kristineberg och Oxie med kvarn, i Svedala socken Stora Roslätt.

Ur Rosenberg Geografiskt – statistiskt handlexikon öfver Sverige 1883.

Skabersjö slott uppfördes av Holger Ulfstand, 1629 delvis ombyggt och tillökat med en 4:e länga (nuvarande huvudbyggnadens nedre våning) och slutligen hela komplexet ombyggt 1775 - 1782. Det rymmer bl.a. dyrbara möbler, en rik samling släktporträtt och andra målningar. Trädgården, en av de vackraste i Skåne, anlades av arkitekten friherre A. Barnekow vid slutet av 1700-talet. Från 1600 har godset med undantag för tiden för reduktionen tillhört ätten Thott, från 1805 som fideikommiss. Ur Nordisk familjebok 1952-55 års upplaga.

I Svenstorpet 1 får Jöran Mauritzsson och Maja Persdotter barnen;
Berita Jöransdotter f 2 apr 1727 död den 30 aug 1752 i Svenstorpet
Maurits Jöransson f 20 jan 1729 g 1756 med Sanna Persdotter – vår ana till Hyby by 11.
Pehr Jöransson f 7 feb 1732 – död före 30 juni 1743
Bengta Jöransdotter f 1 mars 1733
Anna Jöransdotter f 22 sep 1735 död 2 apr 1805 i Svenstorpet
Elisabeth Jöransdotter f 23 jan 1738
Metta Jöransdotter f 31 maj 1740 död 21 okt 1814 i Svenstorpet samt
Jöns Jöransson f 3 sep 1742 död 7 mar 1789 i Svenstorpet. 
Ur häradsekonomiska kartan från 1910.
På kartan över Svenstorps by i Skabersjö socken från 1839 har någon noterat att Svenstorps Qwarn ”utgör jordboksenheten Svenstorp nr 1, en kvarnplats i Törringe socken”.

Svenstorp by i Skabersjö bestod 1624 och fram till 1800-talet av 4 gårdar. Den gamla byplatsen var söder intill vägen Törringe – Svedala, mittför vägen till Skabersjö gård. Svenstorp 1 – 3 blev omkring 1830 sammanslaget till en större arrendegård, benämnd Svenstorps gård (belagd första gången i kyrkoboken 1834). Nr 4 är för längesedan friköpt och benämns lilla Svenstorp och är beläget längre i söder. På andra sidan Svenstorp ligger i Törringe socken före detta vattenkvarnen Svenstorp mölla 1624 benämnd som Suenstorps mölle.
Törringe sockens storskifteskartan från år 1770 visar Svenstorps by i Skabersjö socken med två hus samt två mindre byggnader. På andra sidan ån i Törringe socken ligger Qwarnstället Svenstorp 1 dit Jöran Mauritzsson flyttade med sin familj. Qwarnstället var underlydande Skabersjö gård i Skabersjö socken.

Namnet Svenstorp är sammansatt med namnsnamnet Sven och torp. Det finns omkring ett 20 talet gårdar i Skåne som benämns Svenstorp, bland andra i Svedala socken som vi dock ej har några anor ifrån. Torpet i Skabersjö benämns Swenstorp 1603, Suenstorp 1624, och från 1671 Svenstorp.

Fadern Jöran Mauritzsson begrofs 46 år gammal den 29 maj 1743 och hans hu Maja Persdotter avled 80 år gammal i Svenstorpet den 2 maj 1786.

Som förmyndare för de omyndiga barnen utses:

för Beagta – Olof Rassmusson i Dumme, för Maurits – Mikaell Jönsson i Klorup,
för Bengta – Jöran Larsson i Giöddelöf, för Anna – Jöns Nilsson i Wismarlöf.

För de tre minsta och yngsta, Lisbeth, Mehta och Jöns deras moder Marja Pährsdotter sig (arve) gods under wård taga till ...... dock at det må innebli utan ränta och ....emedan Barna tilltränger en god skiötsel denna theras späda ungdom.

Bouppteckning nedan:
Anno 1743 den 30 juni är hos Enkan Maja Pährsdotter i Svenstorp hållit upteckning af undertecknade efter framledne des sahlige man Jöran Mauritzsson, som bebodt halfwa Insockne Frälse hemmanet No 1 till Skabersjö Herrgård, hwarwid å barnens sida, dotteren Berta 16 åhr, sohnen Maurits 14 åhr, dottern Bengta 10 åhr, Anna 7½ åhr, Lisbet 5 åhr, Metta 3 åhr, och sonen Jöns ¾ åhr gamla, deras farbröder Jöns Mauritsson från Bökeberg slätt och Maurits Jönsson i Svenstorp tillstädes woro, de thetta husets ägendom företog, som följer, nembligen; 4 fåhlar, 6 ston, 1 märföle, 1 föle, 4 oxar, 1 tjur, 7 kor, 1 qwiga, 10 får, 2 bagge, 10 lam, 4 suggor, 1 svin, 8 stödingar, 12 grisar, 2 gäss, 1 gås. Boets totala tillgångar värderades till 978.22.- Döttrarna Bertha, Bengta, Anna, Lisbeth, Mehta ärver 56.15.16 8/9 och sönerna Mauritz, Jöns, 112.31.9 7/9 vardera samt enkan 254.6.16 samt morgongåva och fördel 96.-.-
Sonen Maurits Jöransson f 20 jan 1729 i Svenstorpet flyttar år 1756 till Hyby socken där han ingått äktenskap den 11 juni 1756 med Sanna Persdotter f omkring 1729. Sannas far Pär Andersson, frälsebonde i Hyby by nr, avled den 11 maj 1755 och lämnade efter sig sin änka Elna Pålsdotter, sonen Anders Persson bonde i Wismarlöf, Påhl Andersson bonde i Hyby, Hans Persson bonde i Hyby samt döttrarna Elisabeth omyndig samt vår Sanna då ogift. De omyndiges rätt bevakades av halvbrodern Anders Andersson i Hyby och halvbrodern Nils Andersson på Malmö östra förstad samt brodern Anders Pålsson i Hyby. Maurits Jöransson och Sanna Persdotter tar över och brukar Hyby nr 11 och får där barnen;

Jöran Mauritzsson f 23 jan 1757 död 1757/58 Kolla !
Elna Mauritzsdotter f 13 feb 1758
Berita Mauritzsdotter f 13 jan 1760
Per Mauritsson f 27 dec 1761
Sanna Mauritzsdotter f 31 jan 1766 avliden 22 feb 1766.
Mamman Sanna Persdotter avled vid födseln av sin dotter den 31 jan 1766 och begrovs den 16 feb 1766 i Hyby 11, Hyby socken.

Åhr 1766 den 26 marti förrättades å wälborne herrskapet på Torups wägnar, undertecknad, tillika med värderingsman Jöns Persson i Stora Mölleberga och tilltagen värderingsman Anders Jönsson i Hyby laga bouppteckning, värdering och skifte efter åboen Maurits Jöranssons hustru Sanna Persdotter på utsockne frälsehemmat nr 11 i Bara härad, Hyby socken och sistlidne 30 januari ..... med döden afled, och efterlämnade tvenne omyndiga barn, äldste dottern Elna 8 år gammal, andra dottern Bereta 6 år gammal och sonen Per 4 år gammal, å hvilka barns vägnar, moderbröderna Anders Persson i Wismarlöf, Påhl Persson och Hans Persson i Hyby voro tillstädes deras rätt att bewaka, dock åtogo sig fadern förmynderskapet för .... ..... omyndiga barn ... ... efter gjord förmaning att Mauritz Jöransson all ägendom ricktigt och redeligen under Edsplikt uppgifva, företogs förrättninge på följande sätt:
Utöver sedvanligt bohag förtecknades 9 hästar och ston, 1 ko, 1 tjur, 3 kalvar, 7 får med lam, 7 utan lam och en wädur, 5 svin 2 år gamla och 5 svin 1 år gamla. Boets tillgångar 956.16 och skulder 207.28. Döttrarna fick ärva 62-. var och sonen 124-. och Maurits fick 499.-.
Mantalslängden 1766 för Hyby nr 11 i Hyby socken förtecknar: Mauritz Jöransson, h. dot. Ellna 7, Beritha 5, s. Pär 4 samt Lisbet ett Hospitalbarn, dr Ola, flickan Kierstina 13 år. Totalt 8 personer.

Mauritz Jöransson äktar 2.0 den 6 aug 1766 i Hyby sn. Kierstina Hansdotter född 2 okt 1742 i Winninge, Hyby socken och får med henne barnen: Jöran f 9 aug 1767 död 17 dec 1771, Elna f 26 dec 1769 död 1 jan 1770, Elna f 24 aug 1771, Jöns f 6 feb 1774 och Jöran f 7 okt 1778 – alla i Hyby nr 11, Hyby socken.

Mauritz avlider af håll och stygn 56 år gammal den 19 juni 1785 Hyby 11, Hyby sn och begrovs på Midsommardagen med likpredikan.

Mauritz Jöransson undertecknade bouppteckningen efter Sanna Persdotter med sina initialer MS.
Mauritz Jönsson undertecknade bouppteckningen efter Sanna Persdotter med sina initialer MS.
Till vänster i bygatan nedanför kyrkan och Hyby gård ligger vid vägen Hyby by nr 11:s tomtplats. Hyby by nr 18 ligger något nedanför kyrkan till höger och Hyby by nr 14 mitt i bygatan.
Laga skifte 1859

Längst upp till vänster ligger Hyby kyrka. Kartan visar de efter laga skiftet 1859 från byn utflyttade hemmanen. Hyby by var fordom belägen sydväst om kyrkan men blev genom laga skiftet till större delen utflyttad i söder och väster. Av Hyby bysamhälle återstod därefter endast prästgården, klockaregården och några hus och bostäder för hantverkare och arbetsfolk vid gården. Vår Maurits Jöransson brukade Hyby by nr 11 till sin död 1785. År 1859 flyttades nr 11 ut från byn till Littera K. Sonen Jöns Mauritsson brukade Hyby by nr 18 till sin död 1833. År 1859 flyttades nr 18 till Littera R 1859. Åren 1853-56 brukade Jöns Mauritssons son Mårten Jönsson Hyby by nr 14 som 1859 flyttades väster om Hyby nr 11 och sjön med Littera nr N och Na. Vår Mårten Jönsson flyttade vid skiftets genomförande till Malmö stad.

Littera K. För 3/8 dels mantal af utsockne frälsehemmanet Nr 11 Hyby har högvälborne herr Baron C G Wrangel von Brehmer med utflyttningsskyldighet bekommit (enligt ovanstånde karta).

Littera R. För 5/16 delas mantal af utsockne frälsehemmanet Nr 18 Hyby har högvälborne Herr Baron C G Wrangel von Brehmer med utflyttningsskyldighet bekommit (enligt ovanstående karta).

Littera N och Na. För ¼ och 1/6 mantal utsockne Frälsehemmanet nr 14:2 och 14:3 har högwälborne Herr Baron C G Wrangel von Brehemer med utflyttningsskyldighet bekommit (enligt ovanstående karta)
Skifteskartan från 1788 kan vara till viss hjälp vid tolkandet av kartan över Hyby by.
År 1785 den 30 juli förrättades af undertecknade frälse Cammereraren med tillkallade tvenne goda Nämbdemänn välförståndiga Mats Palmsson från Wismarlöf och Nils Hansson från Böckesåkra laga bouppteckning Wärdering och skifte efter döda åboen Mauritz Jörans-son på Frälsehemmanet nr 11 i Hyby hvilken efter sig lemnat jemte dess Enka Christina Hansdotter barnen af första giftet, sonen Pär myndig, dottern Elna 28 år och Bereta 26 år samt med sednare giftet sonen Jöns på 11:te året, Jöran på 7:e året samt dottern Elna på 14:e året gambla.

Enkan var själv tillstädes och å de omyndigas wägnar den dödes systerman Jöns Jönsson i Svenstorp 1 och sedan hon warder åtwar-nad att under edsplikt uppgifva egendommen företogs förrättningen. Boets tillgångar uppgick till 119.5.-. Däri ingick en svart Hingst värderades till 8.16.-, en Ko till 6.-.-. Det fanns 5 hästar och 4 kor, 7 får och en bagge, 1 sugga 3 galtar, 4 svin samt 2 gäss och en gås. Döttrarna Elena och Bereta fick i möderne arv 10.19 var. Hans Pärsson i Winningetorp 4.24., Jöns Jönsson 2.16.- . Från tillgångarna avräknades även arfskiftet den 26 mars 1766 med ett kapital om 38.-.-. och intresse med 12.13.3.
Enkan åtog sig förmynderskapet för de omyndiga barnen och därför tillförmyndare förordnande anmäles.

Hans hustru Kierstina Hansdotter avled den 20 jan 1789, 47 år gammal och begrovs 3:e Söndagen efter Trettondedagen med lik-predikan.

Mantalslängder saknas för åren 1774 – 1785. I 1786 års längd brukas Hyby nr 11 av en Per Nilsson med hu och ett barn.

Sonen Jöns Mauritsson f 8 feb 1774 i Hyby 11, äktar den 3 april 1805 i Bara sn Anna Mårtensdotter f 2 nov 1785 i Bara by nr 19. Paret flyttar in till Hyby nr 18 i Hyby socken. Om Jöns sägs att han kommer från Grönby socken. Det var inte bara att flytta in. I HFL för Hyby nr 18 åren 1804-1810 har noterats att: ”Denna (syftande på Jöns) kan inte skrifvas här förrän Patronen kommer.” De blev tydligen antagna som brukare då parets barn föds här:

Anders f 28 jul 1806 - död 14 mar 1810, Kjerstina f 18 maj 1810, Marna f 1 nov 1812, Jöran f 16 dec 1814, Karna f 22 jul 1818 - död 25 okt 1823, Mårten f 23 dec 1821 – alla i Hyby nr 18 samt sonen Maurits f 18 dec 1824 i Hyby nr 15.

Jöns Mauritsson avlider den 13 aug 1833 i Hyby nr 11 och hans hustru Anna Mårtensson den 1 april 1848 i Bara socken.

Hos Jöns Mauritsson flyttar en Christina Hansdotter in år 1813, 61 år gammal. Möjligen är hon en syster till Jöns Mauritssons mor Kierstin Hansdotter.
Hyby by nr 18 5/16 mantal. Brukaren Jöns Måuritsson 38 år. Hu 27, drängen Anders 27 pigan Kjersti 19. Inhyses enkan Christina 61. Fattig, Bräcklig.

Christina Hansdotters föräldrar är Hans Persson och Elna Andersdotter vigda den 29 nov 1741 i Winninge torp, Hyby sn. De begåvas med 11 barn varav 4 uppnår vuxen ålder och kan bilda egna familjer. Alla barn är födda i Winninge torp, Hyby sn.

Kierstina Hansdotter född d 2 okt 1742 vår anmoder,
Anders Hansson f 9 juni 1744 g 1.0 den 14 aug 1777 i Hyby sn med enkan Gertrud Olsdr g 2.0 omkr 1784 med Catharina
      Persdotter
Pär Hansson född d 28 augusti 1746 som avled nästa dag den 29 augusti 1746
Pår Hansson född d 24 mar 1748 som avled 4 dagar senare den 31 mars 1748
Inger Hansdotter f 28 feb 1749 g d 11 dec 1772 i Hyby nr 6 med enkl. Anders Andersson
Karna Hansdotter d 1 dec 1751 g d 5 apr 1798 med Jöns Jönsson. De bor i Winninge torp
Hans Hansson f 5 mar 1754 död 1 juni 1754
Lars Hansson f 29 mar 1755 död 14 juli 1755
Jöns Hansson f 19 apr 1757 död 30 apr 1757
Elna Hansdotter f 5 maj 1758 död 1 juni 1758
Elna Hansdotter f 26 okt 1759 död 12 nov 1759
Vinninge skulle här betyda genom bearbetning och uppodling invunnen areal (jämför landvining om åker eller äng, förvärvad genom torrläggning). Vinninge by med ursprungligen 20 gårdar blev enskiftat 1806 och laga skifte 1843. Vid dessa två tillfällen blev alla går-darna utflyttade utom nr 15 och 19 som förblev på den gamla byplatsen, där vägen från Bara kommer fram till Vinninge.

Byplatsen är forfarande (år 1980) igenkänlig på en samling hus kring Vinninge mölla och smedja. Ett hemmansnummer i Vininge, nr 18 tillhör av gammalt Bara socken. Större delen av Vinninge by lydde fordom under Klågerup gods., men blev friköpt därifrån i skilda omgångar under åren 1870 – 1915. En större egendom är Vinninge gård (vinninjegården), som består av Vinning nr 7, 9, 10, 11 och 12. Den sydvästra delen av Vinninge som var en allmänning, heter av gammalt Grönljung. Namnet har övertagits av hemmanet Vinn-inge nr 14 och 20. I Vinninge by finns en av Skånes få bebehållna så kallade stubbamöllor, Vinninge mölla. Ditflyttad 1880.

Vinninge torp räknas efter 1850 som en del av Vinninge by. På Buhrmanns Skånekarta från 1684 är namnet under den kortare formen Torp utsatt ett stycke rakt söder om platsen för Vinninge by tillika med tecknet för bebyggelse. Vinninge torp är till sin ursprung ett ny-bygge eller en utflyttning från Vinninge by, antagligen tillkommet under medeltiden.
Anno 1765 den 11 september företogs Boupteckning och wärdering öfwer Qwarlåtenskapen efter hustrun Elena Andersdotter på Frälsehemmanet No 1 uti Winningetorp under Kågerup gård som med döden aflidit och efterlemnadt sig dess i lifstiden Kära man Hans Pärsson och med honom 4 Arvingar nemligen sonen Anders Hansson 22 år gammal, ällsta dottern Kierstina 23 åhr, dito Ingar 16 år, samt yngste dottern Karna 13 år och woro å Barnens wägnar såsom anhöriga å mödrene härwid tillstå dess Jöns Andersson i Winninge samt Jöns Andersson i Ryd, den förre morbror till döde hustrun Elena, och den senare morbror till barnen. På anmodan inställte sig nämndemännen wälaktadt Jöns Persson och Nils Jönsson, bägge från Stora Mölleberga, och å wälborne Herrskapets wägnar infandt sig inspectoren Wallingren såsom skiftesman.

Utöver sedvanligt bohag förtecknades 4 hästar, 1 hingstfåle, 1 sto, 1 föl, 1 följa, 2 oxar, 2 stutar, 1 tjurkalv, 2 kor, 9 får, 8 lam, 1 bagge, 15 svin, 6 grisar, 2 gäss. Boets tillgångar värderades till 2073.2.- och sterbhusets gäld till 80.26.-

Fadern Hans Perssons giftorättslott blev 1020.17.8. Sonen Anders 204.3.11 1/5 och döttrarna Kierstina, Ingar, Karna 102.1.17 3/5 vardera samt fördelslotter sonen Anders 56.-, dottern Kierstina 82.-, dottern Ingar 130.16.- dottern Karna 130.16.-

Det är mamman Elena Andersdotters föräldrar som kommer från Winninge torp.
Dom 11. p. Trinit (16 aug 1713) vigdes Enklingen Anders Jönsson i Winninge med pigan Elna Andersdotter ibidem. Angående af-witringen, upwistes låflige LagmansRättens falna domb. Dersom deras äktenskap frihet försäkrade Anders Bengtsson i Winninge och Bengt Nilsson i Rågarp.

Anders Jönsson var gift 1.0 omkring 1685 med Bengta Åkesdotter f omk 1661, död den 22 mars 1711 i Winninge torp 50 år gam-mal. Mantalslängderna 1663 – 1670 för Winninge torp redovisar en Åke Hansson, 1672 – 1677 Bengt Ågesson och 1681 Åke Bengt-sson samt vår Anders Jönsson 1686 – 1726. Så vi anar en familj som följer:

 Åke Hansson och hustru (levde 1663 – 1670)
                                                         |
Bengt Åkesson (1672 – 1677) samt sonen Åke Bengtsson (1681) 
                |                                 sonen Anders Bengtsson
                                                         |
Bengta Åkesdotter 1661-1711 g m Anders Jönsson (1686-1726)

Vår Anders Jönsson äktade och kom till Winninge torp, dottern Bengta Åkesdotter där som avled 1711 och därefter 1713 Elna Andersdotter från Hyby. Anders och Elna fick 5 barn i Winninge torp. Nämligen;

Kjerstin Andersdotter f 12 aug 1713 begravd d 13 feb 1751 gift d 28 dec 1740 med Anders Larsson.
Elena Andersdotter f 26 sep 1715 vår anmoder gift med Hans Persson
Jöns Andersson f 11 maj 1719 avliden d 8 juni 1722, 3 år gammal.
Karna Andersdotter f 17 aug 1721 gift d 9 juni 1750 med Nils Pehrsson
Jöns Andersson f 1 dec 1722.

Anders Jönsson avled d 12 dec 1725, 69 år gammal i Winninge torp.
Hans Enka Elna Andersdotter gifter om sig 2.0 den 1 december 1726 med drängen Jöns Larsson från Nevizhög.”En riktig afwittring upwistes af Enkan upprättad af fullmäktige Petter Jönsson, inspector wid Klågerup.”
Med honom får hon dottern Karna född d 8 juli 1727 i Winninge torp och sonen Lars född den 20 januari 1730 i Winninge torp. Han avled där den 26 dec 1732.

Jöns Larsson avlider den 16 september 1741 i Winninge torp 50 år gammal. Elna gifter sig 3.0 den 3 oktober 1742 med drängen i Winninge torp Pär Andersson. Det är ej helt klart med när och var han är född och avliden. Troligen avled han den 1 juli 1769 i Winninge torp 58 år gammal. Hon avled den 16 juli 1755, 64 år gammal i Winninge torp. Äktenskapen med Pär Andersson var barnlöst.

Hans Pärsson är född den 22 april 1713 i Winninge by som sista barnet till Pehr Andersson och Kirstina Nilsdotter. De har följande barn alla födda i Winninge by:
Kirstina Persdotter f 5 augusti 1691 död 11 augusti 1691,
Kristina Persdotter f 1 nov 1692 död 15 nov 1692,
Kierstia Persdotter f 25 maj 1694,
Anders Persson f 7 maj 1697,
Dödfödd dotter 25 mars 1700,
Kristina Persdotter f 5 dec 1701,
Hans Persson f 27 juli 1705 död 7 augusti 1705,
Marna Persdotter f 28 okt 1706,
Hanna Persdotter f 20 feb 1709 död 6 mars 1709,
Hans Persson f 22 april 1713 – vår anfader – död 5 januari 1788 i Winninge torp.

I mantalslängden 1742 - 1767 noteras Hans Pärsson med hustru för Winninge 1. 1768 - 1773 noteras han utan hustru. Pär Andersson noteras med hustru ibm Winninge 1 1742 – 1769.

 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny