Page 162 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Ångermanland
Ångermanland

Översikt (Högsjö, Devalls och) Nora

Nora socken

En socken i Ångermanland vid Bottniska viken som i öster och söder intränger med stora vikar, medan den insjölika, här mynnande Ångermanälven bildar gräns på västra sidan och gör socknen till en halvö. De oftast skogbevuxna, storartade bergåsarna, som slutta brant mot de stora vattnen förläna skönhet åt denna skärgårdsbygd. Genom socknen stryker kustlandsvägen från Hornöns färjeplats och skjutsanstalt i söder förbi Nordviks landtbruksskola, kyrkbyn och utmed Noraströmmen (en från Skogs socken kom-mande å) till Salteå skjutsstation nära norra gränsen. Vid denna väg ligga de flesta byarne. Jordbruket ger avkastning över behovet och fisket är en viktig binäring jämte linnetillverkning-en. Bland sågarna äro endast att nämna Skullersta och Salteå. (Ur Rosenberg´s).

Våra rötter härifrån har delats upp i avsnitt för att förenkla läsandet. Här följer Johan Jonssons hustrus, Greta Stina Johansdotters, rötter.

Jon JONSSON 1746-1810

Torpare i Salom, Nora socken. Född där den 2 december 1746 och avliden där den 9 januari 1810. Gift ~ 1782 med Margareta Henricsdotter född 19 juli 1758 i Hörnön, Nora socken, avliden den 26 december 1830 i Salom, Nora socken.

Parets barn: Märta född 27 augusti 1782, Henrik född 28 juli 1785, Jonas född 13 september 1787, Johan född 22 november 1790, Anders född 16 september 1793 död 11 mars 1794, Greta Stina född 20 januari 1795 (vår ana), Erik född 1 januari 1798, Anna Cajsa född 29 december 1800 – barn 1-5 och 7 är födda i Greta, Nora socken, barn 6 är född i Salom, Nora socken och barn 8 är född i Kohl, Nora socken.

Jon ANDERSSON 1714-1804

Bonde och kyrkoherde. Född ~1714, från Salom, Nora socken avliden den 1 januari 1804 i Salom, Nora socken. Gift 9 oktober 1737 i Skog socken med Märta Pärsdotter född ~ 1707 på okänd ort, avliden den 28 juni 1781 i Greta, Nora socken. ”Den 28 juni 1781 avled Kyrkovärden Jon Anderssons hustru Märta Pehrsdotter i Greta, Nora socken 74 år 6 mån gammal.”

Parets barn: Anders född 10 december 1788, 
Pär född 13 september 1740 död 6 april 1743,
Kerstin född 19 maj 1744, 
Jon född 2 december 1746 (vår ana), 
Pär född 11 september 1749, 
Johan född 20 mars 1753
 – alla i Salom, Nora socken.

Henrick ANDERSSON 1730-1811

Bonde. Född 5 maj 1730 i Greta, Nora socken, avliden där 16 juni 1811, 81 år gammal. Gift 28 december 1755 med Margareta Ersdotter född 5 maj 1736 på Hornön, Nora socken och avliden den 14 juni 1816 i Greta, Nora socken. ”Den 14 juni 1811 avled i Gräta, Nora socken bondeenkan Margareta Ersdotter, 80 år gammal.”

Parets barn: Anders född 1 mars 1756 död 5 juni 1756, 
Karin född 14 mars 1757 död 4 maj 1757, 
Margareta född 19 juli 1758 (vår ana), 
Eric född 24 september 1760, 
Anders född 31 januari 1763, 
Christina född 18 september 1765 död 29 juni 1756, 
Christina född 18 oktober 1766,
dödfödd son 29 mars 1769, 
Henric född 24 september 1770 död 28 februari 1773, 
Henrick född 18 juli 1773, 
Johannes född 7 maj 1776 samt 
Catharina född 2 februari 1779 
– alla födda i Salom, Nora.

Sedan brodern Hindrik Andersson redan tillförende vunnit besittning på halfva, eller 5 ½ Seland af Faderns Anders Hindrickssons hela hemman 11 Seland Hus och Jord i Gräta, så hafva de andre 2ne sönerna Johan Andersson och Bokhållaren Eric Gradin begge myndiga äfven kommit öfverens att med Faderns bifall skiljes genom låttkastning om de öfrige 5 1/2 Seland till hvilken ända läns-man Jonas Norlin nu upviste den sednares fullmakt, och blefvo således efter aftal med Johan Andersson om 220 Dr. Kopp mt uti Socdsrätt för honom som tappar desse lotter lagde. Å såvida den vinnande fants hafva tilfallit bemäte Johan Andersson, prövades han i fömåga af 12 cap Ärfda och 1 Cap Jordabalken vid ofvannända 5 1/2 Seland för sig och efterkommande arfvingar böra för-blifva.

Laga Ting den 26 mars 1770. Nora Härad. (Renoverade domböcker, RA)
I anledning af Häradsrättens utslag under den 29 oktober 1774 uppgåfvo Hindrick och Johan Anderssöner i Greta åtskillige Kiöpe-skrifter från och med 1647 till och med 1683 hvarefer deras Hemman tillhopa bestådt af 13 Seland, och emedan dermedelst, såväl som af jordeboks Extracter wore bevist, att bemälte Hemman både förr och efter 1696 för samma skatt stådt uppfördt, fastän 2 Seland deraf 1718 blifvit flyttade till Hemmannet nr 4 i samma by, dock utan ringaste annotation i jordeboken af hvad ordsak sådant skiedt, så påstodo desse Kärande, att Daniel Abrahamsson och Erik Jonsson hvilkas Hemman förut ej innehållit mera än 9 Seland tillsammans böra visa Laga åtkomst eller i brist deraf genast afstå berörde 2ne Seland, jemte ersättning för lidande och förordsakad rättegångskostnad. Åberopande Härads Rättens Protocoll af den 12 februari 1729 då lika talan af Kiärandernes fader Anders Hindricsson varit instämd, men i brist af förmyndares närvarelse den gången kommit att uppskiutas.

Å Svarande sidan anfördes, att deras skrifter vid Ryska härjandet 1721 förkommit, så att någon underrättelse ej gåfves, på hvad grund desse 2ne Seland blifvit dem uti 1718 års jordebok åsatte, men likväl ifrån samma tid så mycket mera klanderlöst besutne, som hwarthera på dess hälft ärhållit dom och fastebref, neml. för Erik Jonsson den 31 maj 1733 och för Daniel Abrahamsson den 6 november 1757 vid hvilka Laga medfarter the i så måtto förmoda sig så mycket häldre wara tryggade, som så dem besittning anstå emot 1762 års Kungl Resolution ej kunde rubbas, när 20 åra häfd ifrån nya Lagens utkomst oaflåten vore vunnen.

Käranderne undrade ändock huru förenämnde 2ne Seland just 1718 dem frånkomme, men å andra sidan påmintes, att fadern, sedan han om beskaffenheten nämare underrättadt måst inställa dess klander, så medelst än widare bestyrkt theras rättighet, förbehållande 10 Dr Smt i rättegångskostnad.

Vid öfvervägande af alt föregående förekommer väl besynnerligt, att någon orsak till det här åtalte innehafvande af 2 Seland ej kunnat uppgifva eller huruvida sådant af Kiöp eller andre omständigheter härflutit, men icke dess mindre som Kärandena ej eller gittat förete på hvad grund denne Jord deras företrädare frångådt, då Svaranderna theremot inga skydd under nu upviste särskilte Fastebref ej mindre än vida öfver 20 årig obestridd häfd, som i all händelse enligt 1762 års Kongl. Resolution p 13 lika fult vore gällande;

Alltså och vid så satta omständigheter finner Härads Rätten vidare anspråk härutinnan för Käranderne ej böra medgifvas. Blifvande dock såvida anledning till denna rättegång gifvits ifrån här påståd omkostnads ersättning befriade.

Nora Härad den 25 Februari 1775 (Renoverade domböker, RA)

Anders NILSSON 1686-1744

Född ~1686 på okänd ort, avliden den 13 januari 1744 Salom, Nora socken. Gift ~1707 med Märtha Jonsdotter född ~1686 på okänd ort, avliden ~ 1766 i Salom, Nora socken.

Parets kända barn: Jon född ~1714 och Sara med okänt födelsedatum (vår ana).

Anders HENRICKSSON 1697-1783

”Bonden Anders Henriksson från Greta avled den 19 februari 1783 af ålder 85 år 10 månader 3 veckor gammal.” Född ~ 1687 i Greta, Nora socken.

Sockneskrifvaren Jon Eriksson i Gräta, har till detta Ting låtit stämma Anders Hindriksson dersammastädes, för det han skall näst-lidne Jacobsmässotid utbrustit i sådane ord at Sockneskrifvaren, hans fader Erich Jonsson och faderfader Jon Ericksson warit .... tillika med Sockneskrifvarens hustru Kirstin Svensdotter; Men som Anders Hindricksson nu inför rätten förklarat sig berörde ord i hastigt obetänkt och utan ringaste grund fält, samt bedit Sockenskrifvaren om föråtelse ; Ty vill Sockenskrifvaren intet mera derpå tala, utan tillgifwer sin berörde granne alt hwad han i detta mål af hastigt mod talat, hwarvid och rätten låter förblifva. Odinarie ting den 3 oktober 1728 med Nora och Gudmundrå Pastorater. (Ren. domb, RA)

Den 11 marti 1730 höllts ordinarie ting med allmogen i Nora och Gudmundrå Pastorater.
Anders Hindriksson i Greta klagar att pigan Margareta Eriksdotter i Ramsta skall nästlidne höst sagt det hans fader, framlidne Hindrick Andersson och Moder Kerstin Eriksdotter woro tjuvar och Anders Hindrikssons släkt ett tjuvfolk för vilka beskyllningar han på henne plikt och Expenser begärde.

Vittnen hördes varefter Resolverades:
Alldenstund pigan Märet Eliaedotter edeligen vittnat sig hört Pigan Margareta Ericsdotter säga det Anders Hindrikssons syster hustru Karin Hindriksdotters fader och Moder woro tjuvar och hela släkten ett tjuvfok, i hvilka ord Margareta Ericksdotter tillstådt sig hastigt och obetänkt utbrutit. Fördenskull sakfälles Margareta Ericksdotter till 3 gånger 3 .. Smt böter efter 43 Cap Tingsmål och skall Anders Hindrikssons rättegångskostnader med 3 Dr 24 Kmt betala.

1762 års laga hösteting Nora Härad sid 402.
Som Anders Hindersson i Gräta genom sonen Henrik Andersson nu inför Rätten ärkiände hwad Fadern förut för Nämndemännen Måns Olsson och Olof Persson tillstådt, bestående theruti, att han här på Tingsplatsen i fleras närvaro kallar sine grannar "Satans Korfvar"; Ty sakfälldes han för sådan oanständighet och svordom till 5 Dr Srmts plickt enl 3 kap ..samt att i tveböte ärlägga 2 gånger 6 .. Srmnt efter 60 cap. p 6 samma balk.

Anders vigdes ~1726 med Margareta Jonsdotter född ~1697 från Berga i Nora socken, avliden den 2 februari 1757 i Greta, Nora socken. ”Den 2 feb 1757 avled i Greta, Nora socken Margeta Johansdotter af håll och styng. Begrofs den 20 februari 56 år 6 mån 5/7 dagar gammal.”

Parets barn: Karin född 5 maj 1728,
Henric född 5 maj 1730 (vår ana), 
Johan född 2 november 1733, 
Kerstin född 5 maj 1734, 
Anders född 8 december 1735, 
Märta född 29 januari 1738, 
Anna född 17 november 1739,
Eric född 12 april 1743 
– alla födda i Greta, Nora socken.

Eric MÅNSSON 1703-1758

”Den 18 mars 1758 avled på Hornön i Nora Socken Eric Månsson af håll och stygn.” Han var född ~1703 på Hornön, bonde där, gift 1723 med Karin Jonsdotter född ~1693 i Skullersta, Nora socken. ” Den 25 mars 1758 avled Eric Måns-sons hustru Karin Jonsdotter i Hornön 64 år gammal.”

Parets barn: Jonas Noren, kyrkoherde, född 1 maj 1726,
Måns, gästgivare, född 1 oktober 1728,
Erik född 7 februari 1731, 
Anna född 12 februari 1735 död 4 mars 1735, 
Margareta född 6 maj 1736 (vår ana),
Karin född 15 spetember 1739 död 25 juni 1740 
– alla är födda på Hornön, Nora socken.

9:e generationen räknat från Kerstin Hagström

Henric ANDERSSON 1655-1728

Född ~1655 i Greta, Nora socken, avliden där den 7 februari 1728. Gift 1683 med Kerstin Ericsdotter avliden den 28 december 1740 i Greta, Nora socken. Bonde och nämndemann.

Parets barn som alla är födda i Greta, Nora socken: Märet född ~ 1684, 
Karin född ~ 1687, 
Kerstin född ~ 1690, 
Sara född ~ 1692, 
Anna född ~ 1695, 
Anders född ~ 1697 (vår ana), 
Brita född ~ 1702,
 Malin född ~ 1707.

Herr Mårten Meijer i Gräta på sin hustru:s wegnar kärade till Hindrick Andersson i Greta om något bortkommit och oqwädings ord. Vice versa Kärade Hindrick Andersson till Herr Mårtens hustru om åverkan och oqwädings ord; hvilka parter förliktes inför Rätten att ingen thera den andre widare häröfver tilltala skall, hwilken förlikning af Rätten stads-festades med vidhängt wite att den som vidare yrkar och förkastar den andre denna Saak skall plicta 6 ... Smt.

Ting den 19 okt 1695 med Nora och Gudmundrå Pastorater. (Ren. Domb., RA)
Hindrik Andersson i Greta lät till sin säkerhet anteckna att Systern hustru Malin Andersdotter i Kallsta pantsatt honom 3 Seland jord i Hafsta emoth lånta penningar 100 Dr Kmt den 7 oktober 1700.

Laga Ting den 8 oktober 1700 med Nora o Gudmundrå Pastoraterna (Ren.db, RA)
Hindrick Andersson i Greta lätt till sin säkerhet anteckna att Olof Eriksson i Greta satt honom i underpant 7 Seland jord af sitt hemman i Greta emoth 277 Dr 4 öre Kmt lånta penningar alt intreseen och 6 Dr hundrade den 4 marti 1701.

Laga Ting den 9 feb 1703 med Nora o Gudmundrå Pastorater. (Ren.db., RA)
Uti saken emellan Hindrik Andersson i Greta kärande och Erich Jonsson i Folkia svarande angående skuldfordran är detta rättens dom.

Efter Erich Pehrssons i Folkia holdna räckning fordras af Erich Jonsson i Folkia 36 Dr kmt och en Ko hvar emot Erich Jonsson för sin faders andel en kopparkittel som Erich Pehrsson till sig tagit 17 Dr 16 öre
En Tunna Korn    12
En kista                5
Ett ?                     2 16

Hvar på Erich Jonsson efter rättens bewilljande aflade eden och således dömes fri för the 36 Dr men Kon som han njutit att betala med 10 Dr Kmt som han påstod sig betalt genom afräkning i uthlagorna enär han var fjerdingskarl strax efter och aflade den på eden hvarföre han för dessa ... dömdes fri.

Nora ting den 8 oktober 1706 (Renoverade Domböcker, RA)
§ 15
Lät Hindrik Andersson i Greta uppbuda 1:a gången 6 Seland jord i Nordwik som Lars Ersson i Nordvik till honom pantat d 1 april 1707 för 316 Dr Krmt etc.
§ 23
Lät Hindrik Andersson i Greta uppbuda 1:a gången 8 Seland jord i Greta som Olof Ersson ibid till honom pantat för 349 Dr kmt etc.
§ 28
Uti saken emellan Hindrik Andersson i Greta Kärande och Johan Nilsson i Nyland tillsammans med Per Nilsson i Rossvik svarande angående en hölada som tvistas om är ... Och har Hindrik Andersson aflidne Svärfader Erick Nilsson i Fokia för någon tid sedan som opsatt en hölada på en äng tufsätter bemält som Borgaren i Hernösand famlidne Olof Noren till honom pantsatt, Ty före begiär Hindric Andersson honom må tillåtas att flytta den ifrån sin på sina ägor. Men emedan berörde Borgare i sin livstid igenlöst samma äng af Erick Pärsson i folkia och ...etc. Ty kan HäradsRätten intet bifalla Hindrik Andersson uti dess begäran utan i anledning af den X p uti landskapsordningen af år 1681 dömas att höladan ...

Ordinarie Ting med Nora o Gudmundrå Pastorater den 15 marti 1711. (Ren. db., RA)
§ 4
Lät Hindrik Andersson i Greta 2:a gången uppbuda Seland jord i Norvik som Lars Ersson i Nordvik till honom pantsatt etc.
§ 5
Lät Hindrik Andersson i Greta 1:a gången uppbuda 8 Seland jord i .. som Olof Ersson till honom pantsatt för 449 Dr Kmt etc

Ordinarie Ting med Nora o Gudmundrå Pastorater d 26 sep 1711 (Ren. db., RA)
Klagade Hindrik Andersson från Greta att hans granne Per Jonsson skall vid begynnelsen af nästlidne hösten beskyllt honom hafva stulit ett Per Jonsson tillhörigt bryne etc.

Per Jonsson besvärade sig över att Hindrik Anderssons hustru Kirstin Eriksdotter skall överfallit hans hustru Lisbeta Olofsdotter med en skamlig och försmädlig mun, i det hon sagt; Tag dina barn och sätt dem i fittan på dig din plåtter djefvull etc. Bägge parter fick böta.

Laga Ting d 1 oktober 1712 med Nora o Gudmundrå Pastorater (Ren. db., RA)
1718 begär Hindrik Andersson att att få igen Landskrifter som en Johan Johanson, son till Jon Mårtensson, har i sin ficka.

1719 begär Hindrik Andersson betalning för Wäfver han sålt till Erik Eliasson

Änkan Hu Elisabet Johansdotter ifrån Skalsta, fordrade 24 Dr. Kmt af Nämndemannen Hindrick Andersson ifrån Gräta, för åtskillig köreredskap, som hennes afl. man Jon Nilsson, skal giordt åt Nämndemannens Svärfader framlidne Erich Persson i Fogeltjärn, begärandes warda förhulpen till sin betalning, och rättegångsexpenser. Hindrich Andersson svarade sig icke den ringaste kundskap om denna fordran hafva, eller kunna den betala. Änkan hade ej heller något bevis eller liknelse dertill; Fördenskull dömdes Hindrick Andersson ifrån hennes anförde tilltal fog, efter det 28 Cap. KonungaBalken. Ordinarie ting 14 marti 1718 med Nora och Gudmundrå Pastorater. (Ren. Domb)

Änkan Hu Karin Pärsdotter ifrån Greta, fordrar af Hindrik Andersson 20 och af änkan Hu Kierstin Clementzdotter dersammastädes 20 timberstockar, med hvika de 1721 om hösten lofwat ställa henne tilfreds, för det de öfwer skatten åwerkat byens oskifte skog. Hindrik Andersson svarar för sig och Hustru Kierstin Clemetzdotter efter fulmackt at de intet lofwat Hu Karin Pärsdotter något Tim-ber.

Nämndemännen Pär Nilsson ifrån Nordwik och Pär Hansson ifrån Grötom berättade, at Hindrik Andersson och Hu Karin Clemtzdott-er bem(äl)te höst, i deras närvaro, lofvade Hu karin Pärsdotter hvar sine i skogen liggande Timber, til vedergälning för det de huggit mera än hon, hwilket Hindrik Andersson omsider tilstod;

Ty Resolverades at han och Hu Karin Clemetzdotter skola låta henne obehindrad framföra bemte Timerstockar.

Ordinarie Ting 12 mars 1723 i Nora och Gudmundrå Pastorat (Renoverade domb.)
Änkan Hu Karin Pärsdotter ifrån Greta, klagar at hennes granne Hindrik Andersson förhåller henne sin andel af 14 Dr Kmt som han son Anders Hendriksson fick för Cronoskiutzen med hennes häst til Jämtland 1718, samt begärer at Hindrik Andersson måtte til-ställa henne halfparten af bem(äl)te Penningar och hennes Expenser betala.

Hindrik Andersson svarar att han, för sin under samme Cronoskiuts, förlovade Kiärra innehållit hennes andel af skiuts Penningar 7 Dr Kmt som han lofvar tillställa henne, dock förbehåller sig af henne säkra ersättning för halfva Kiärrans werde hwartil hon förmenar honom intet fog hafva.

Resolution; Hindrik Andersson dömmes efterlofva till Hu Karin Pärsdotter att betala halfparten af förmälte skiutz penningar 7 Dr och 3 Dr 16 % Kmt i Rättegångskostnad. För Kiärrans halfwa werde, kan han söka henne, om han finner sig dertill fog hafva. 

1724 Stämdes Hindrik Andersson av Olof Eriksson ifrån Greta för skuldfordran.
Hindrik Andersson, Jon Erichsson, Clemet Nilsson, Pär Pärsson, Änkan Hu Karin Pärsdotter och Erich Håkansson ifrån Greta, anmäla både skrift och munteligen att de till förekommande af skada och olägenheter på deras ägor aftalat och slutit, att ingen af dem skall efter valborgsmesso dag in i åkern släppa något löst Creatur, som kan skada kornet eller gräset, jämväl att de i anseende till deras ringa och svaga skog, alldeles skola afstå och innehålla, med skogens fällande till löftäckt, utom åker och ängeshagar, sätt-iandes till straff för den som härvid i någon måtto bevisligen bryter 10 Dr Smt att utgifva. Hvliket på deras begäran protocollerades.

Ordinarie Ting med Nora och Gudmundrå Pastorater (Renoverade Domb., RA)

1728 valdes ersättare för Nämdemännen Per Ericsson i Rööja som begärt och fått avsked och Hindrick Andersson i Greta som avlidit.

Änkan Hu Karin Pärsdotter ifrån Gräta, opwisar en d. 16 marti 1730 af hennes granne Anders Hindriksson, samt vittnen Johan Jon-son i Fanskog, Hindrik Hindriksson i Jäpling, Nils Nilsson i Skullersta och Jon Nilson i Alderskog underskrifwen, förlikning, förmälan-de att ehuruwäl Anders Hindriksson till detta Ting stämt Hu Karin Pärsdotter i mening att återvinna 2ne Seland jord som hennes hemman tillhöra, och skola länge sedan ifrån hans hemman i Greta kommit; dock som desse 2ne Seland äro i Jordeböckerna under hennes hemman förde, altså åter han sin talan på dem falla, och för-klarar sig aldrig mera skola dem efter kiära eller ifrån hennes hemman söka, hvilken förlikning uppå deras begäran, med dom bekräftas och stadfästes, likmätigt Kongl. förordning af d 4 juli 1695. 

Ordinarie ting den 11 marti 1730 med Nora och Gudmundrå Pastorater. (Ren.domb.)
Anförde Johan Jöransson i Sörle beswär thereöfver att efter thes Svärmoder Hu Kirstin Ersdotter i Greta, hvilken för 7 år sedan med döden aflidit ännu intet inventarium blifvit upprättat, men de öfriga arfvingarna ;

Eric Swensson i Skullerstad,         Anders Hindriksson i Greta,
Hu Karin Ersdotter i Ramsta,         Marcus Olofsson i Östan|,
Nils Pärsson i Råssvik,                  Olof Pärsson i Råssvik,
Elias Pärsson i Löfvik

likafult skola fördelt qwarlåtenskapen sins emellan, giör altså käranden det påståendet att bemälta dess arfvingar måte under sweriom ed påläggas att den emottagne egendomen återbära, samt att lag likmätigt inventarium upprätta låta uti samteliga arvingars närvaro.

Samtliga svaranderna tillstädes förutom änke hustru Karin Ersdotter i hvilkens ställe sig infandt sonen Jon Ericksson företedde dennes rätt den 23 marti 1742 håldne ransakning, förmälandes att nyss nämnda arvingar få instämma låtit Anders Hindriksson i Gräta angående inventarie upprättande efter bemälta hustru Kerstin Ersdotter hvilket och Tings-rätten ej inom Resolution funnit skiäligt att bifalla, påläggandes samteliga arfvingar som förutom Erich Swensson i Skallerstad ärkiänt sig något hafva af den aflednes quarlåtenskap undfått, alt sådandt vid 10 Dr Srmt vite, så för den ena som den andra innan nästa ting till inventarie upprättande i boet återbära. Hvilket utslag nu Johan Jöransson berättade sig wara medeles okunnigt. Nekande sig vid 1742 års ting här tillstädes varit, och när hans namn i rannsakningen blifvit infördt, de öfriga kunde icke widgå att the samma gång instämt Anders Hindersson;

I följe af detta utslag påstod ytterliggare Johan Jöransson och dess ombud Hr. Magnus Steinholm, att bemälte arfvingar, som there them ålagde skyldighet så efterkommit äfven till det udsatte werdet af 10 Dr Srmt måtte förklaras bråttslige med förbehåll af eller häraf förordsakade rättegångskostnad.

Resolution

Som i anseende till Johan Jöransson i Sörle hwilken tillförne ej befinnes något käromål, angående inventarii upprättande, emot sine medarfvingar, hafva vid Tingsrätten anmält thet them enl. 1742 års utslag förelagde 10 Dr Srmt vite, icke rum ägo profvandes; Ty blifva fördenskull de derpå nu förskonte; dock emedan bemälte arftagar, afl. Hu Kirstin Ers-dotters Sterbhus enligt Intressenter, på så lång tid, sedan hon med döden afled icke dragit försorg derom, att förteckning öfver hennes qwarlåtenskap enl 9 Cap Ärfdabalk-en blifvit förrättad;

Icke thes mindre efter åberopade Tingsrättens utslag, the befunnes then aflednes ägendom sins emellan fördelt förutan Johan Jöransson, som nekar sig någon egendom i ofvan bemälte Svärmoders uti arf bekommit hafva; Fördenskull må ytterliggare samtal före nämnda arfvingar jämte theras hustru under edsplikt förelagda blifva, att alldra sist innan nästa Ting vid 20 Dr Srmt vite, å boet till uppteckning och delning återbära, Thet them utan eller mycken anammat betenkandes dertil en wiss dag, Att alla arfstag-are tillstädes vara kunna, jemte gode män, som uppteckningen förrätta, då den som sig wisar hinderlig, till samma vite bör förfall-en vara.

Laga Ting med Nora Tingslag d 7 april 1746, (Ren. domb., RA).

Johan PERSSON 1674-1719

Född ~ 1674 och avliden ~ 1719 i Berga, Nora socken.Bonde och länsman. Gift 1699 med Karin Johansdotter född 1672 i Salteå och avliden 1742 i Berga. Margareta Jonsdotter är deras enda kända barn född ~ 1697, troligen i Berga.

Måns ERSSON ? -1708

Bonde i Hornön. Avliden där ~ 1708. Gift ~ 1702 med Anna som avlider där ~ 1731. Parets barn. Eric född ~ 1703 (vår ana), Lisa född i maj 1703 V 13juli 1773 i Skullersta, Sara född ~ 1705 död 22 mars 1763 i Hornön, samt Anna och Brita – alla födda på Hornön.

Jon PERSSON ? -1733

Bonde i Skullersta. Död där ~ 1717. Gift med Margareta Eliaedotter död i Skullersta ~1733 anförlust se Helena Grelsdotter. Endast dottern Karin född ~1693 är känd.

10:e generationen räknat från Kerstin Hagström.

Anders BERTILSSON 1625-1680

Född 1625 och avliden 1680 i Greta, Nora socken. Bonde och Fjärdingsman. Gift med Karin Pehrsdotter som avled ~ 1706 i Gavik, Nora socken. Parets barn: Hindric född ~ 1655 (vår ana), Malin V 1719 i Kallsta, Nora socken och Sara.

Nora Giäldh den 6 april 1649 hölts Laga Ting.
Anders Bertilsson i Greta räckte Joen Danielsson ifrån Wålinge och Högsjö Socken handen, att betala 5 shilling skiutsferder som derifrån bemelte Wålånger och till Hernösand giort här medh en Vagn och några karlar som Lands-höfdingen Hans ? tillhörde och skall gifvas 20 öre för hvar skiutsferd. Tilstås och Anders Bertilsson i bemälte Greta att Uthpanta af dem som här i Socknen uthi dädh fallet för skiutsferdene skiyldige ähro, så framt de medh godhe icke betalar, att härer må sitt tillbörligen bekomma.

Den 17 december 1649 hölts Lagha Ting för Nora Giäld
Blef afsagt och dömt att Anders Bertilsson i Greta med sine medarfvingar skola betala Peder Joensson, innevånare i Härnösand 3 Lispund Smöör till nästkommande vår för en Häst som hos han Pedher har något förderfvat blifvit; Dock skall här uti beaktas den fläsk sida om 1 lispund 5 .. vicht, och 2 Dr Koppar mynt som därpå lefwererat ähr. Men för Resten hafver Anders Bertilsson på alla arfvingars wägnar Räckt hand till ofvante .. til att betala.

Laga Ting den 9 augusti 1653 hölts Laga Ting för Nora Gield.
Anders Bertilsson i Greta och Joen Oluffsson i Måland blefwo uthi Tolfmanne Nämnden satte, hvilka sine Edhe aflade dedh dee Uthi samma Embetthe rättrådige finnas och wara skole.

Laga ting den 1 Marti 1665 hölts för Nora Giäld.
Samtyckt och dämbdt, fastebref till Clement Persson i Skallersta gifves, på dhen hus och jord ibidem, som han af sine Hustru systrars män, Anders Bertilsson i Grätha sampt Pehr Monsson i Böklerstadt och Jan Nilsson i Ramstadh dheras hustruers arf medhel dheras samtycke Kiöpt hafva, såsom och på dhen Huus och Jordh som han lika så hafva kiöpt af tvenne sina hustrusystrar, Hustru Kerstin i Östansiöö och Hu Lucia i Nohlom, dheres ahrf dher i skullersta hvarom Kiöpeskrifterna vidlöftigt innehålla.

Den 5 Marti 1656 hölts Laga Ting för Nora Giäld.
Medh samtycke och dömt fastebref oppå den Hus och Jord i Greta och lijdhen liggiandes gifvas som Ander Bertilsson i Greta af sinom broder Hans Bertilsson hans arf sigh tillhandlat och kiöpt hafver.

Den 6 dec 1656 hölts Laga Ting för Nora Giäld.
Anders Bertilsson i Greta skall fastebref oppå den Hus och Jord i samma by och lidhe liggandes bekomma som han af sin svågrar och systers män, Joen Ingervaldson i Råssvik sampt Olof Persson i Para och Erick Olofsson i Giesebergh dheres hustrues Arf kiöpt hafver.

Den 9 oktober 1662 hölts Laga Ting för Nora Giäld.
Olof Nilsson i Böhle och Pedher Zachrisson i Eeden, anklagades af fierdingsman Anders Bertilsson i Greta, att dhe medh tresko förhålla honom 1665 åhrs Lagmans ränta; Fördenskull blefvo the hwardera 3 ....

Den 13 marti 1688 hölts Laga Ting för Nora Giäld.
Hustru Sara Bertilsdotter i Hornön kräfde af sin sahlige Broder Anders Bertilssons sterbhus i Greta såsom återstående på sitt Fäder-na 50 Dr kpr mynt och i Silfver 11 lod, På sitt Mödherne 9 Dr 16 öre efter Byteslängderne af åhr 1646 och 1650. Hindrik Andersson i Greta på sin egen såväl som Moders hustru Karin Pehrsdotters ? . Sade thena arfsfordran förlängt war betalt och liqwiderad dhå bythet ? åhr 1650 efter Modern och sedan war komende medh geäld på Gården till 83 Dr kprmynt som alla syskonen böra svara till, ther hvar äldsatte en mycket gammal fordran. Hustru Sara genmälde att hon väl för 20 år sedan äro blifven gift och efterkräft sitt arf, men intet fått, och när bytet stod efter Brodern Sahlige Anders Bertilsson för 8 cirka 9 år sedan blef 50 Dr Kpr mynt afsatte till min betalning som the nu villia mig förhålla; När bytet stod efter Modern var jag omyndig. Hand hål i pappret at thet afsatte af Brodern Sahlige Hindrik Bertilsson med vårt samtycke. Hustru Sara reprenerade att godemän säge wäl på Beskaffenheten innan de afsatte penningarna vid bytet.

Resolverades; Emedan vid Arfskiftet efter Sahliga Anders Bertilsson i Gretha för 8 år sedan skall wara af Gode Män afsatte till Hu Saras afbetalning 50 Dr. Kpr Mt som Hindrik Andersson med sin Moder skulle till henne svara, och man ingen bättre med rättelse nu kan ? denna saks beskaffenhet de då Gode Män haft; Ty så vida Anders Bertilsson warit sin systers hustru Saras målsman och intet genast qvitto bref haft på Förmynderskapet giorde reda må hustru Sara bemälte 50 Dr Kpr Mt niuta att upbära af Hindrik Andersson och wari thermed skillde uti allt öfrigt.

Erick PERSSON ? -1703

Bonde i Folkia, Nora Socken. Död där ~1703. gift med Märet Olofsdotter som avled ~ 1701 i Folkia. Kerstin Ericsdotter är deras enda kända barn.

Per JONSSON ? -1698

Från Allsta, Nora socken. Bonde i Berge död där ~ 1698. Gift med Margareta Nilsdotter från Berge död där ~ 1727.
Bonden och länsmannen Jon Persson född ~1674 är deras enda kända barn.

Johan PERSSON ? -1716

Bonde i Salteå, Död där ~ 1716. Gift med Anna Christoffersdotter död i Salteå ~1713. Karin Johansdotter född ~ 1672 är deras enda kända barn.

Erik GRELSSON ? -1688

Bonde på Hornön. Död där 15 juli 1688. Gift med Sara Bertilsdotter från Greta. Död på Hornön ~ 1703. Två barn till paret är kända; Grels född ~1672 samt Bonden Måns Ersson (vår ana).
Elias CLEMENTSSON ? -1691

Bonde i Skullersta. Död där ~ 1691. Gift med Hanna Grelsdotter från Hornön. Död ~ 1715 i Skullersta, Nora socken. Margareta Eliaedotter är deras enda kända barn.

11:e generationen räknat från Kerstin Hagström

Bertil ANDERSSON ? -1645

Bonde i Gräta, Nora Socken under åren 1618-1642 död där 1645. Gift med N.N. Som avled ~1650 i Greta.

Den 2 januari 1648 hölts Laga Ting för Nora Gield.
Joen Nilsson i Aldeershough opbudit första gången 4 1/5 Seland jordh ibidem och gården som han af Bertil Andersson i Greta för 86 daler kopparmynt kiöpt hafver.

Oppbuds 2:a gången den 6 april 1649.

Den 10 april 1655 hölts Laga Ting för Nora Gield.
Nämbden afsadhe och dömde att Capellanen Herr Raphel macht och tillstånd hafva skall, den Jord igenlösa som hans Stiuffadher Lars Hansson för honom och Hans syske, tillika medh sin Hustru för dhem bortsålt hafva till Sahlige Bertil Andersson i Gretha, hvilken Jord i Strindhe och Biärtrådh Socken belägen ähr, och är förståendes den som icke medh fastebref borthskrefvet är, och icke dyrare inlösas ähn Bertill derföre gifvit hafva; men hafva Bertil samma jordh dyrare såldt så söker hwar sin Mann.

Sahlige Bertil Anderssons arfvingar i Greta läthe första gången 3 3/4 Seland jord i Lungwik liggandes opbuda och ändå dertill 3/4 Seland Jord dertill som deh af Sahlige Lars Skyttares arfvingar i Lungvik till underpant bekommit hafva.

Opbud för andra gången den 5 marti 1656.

Den 26 marti 1659 hölts Laga Ting för Nora Gield.
Jon Ingewalssson i Lungwik blef tilldömt fastebref bekomma på den jordh i Lungvik, som han af aflidne Bertill Anderssons arfvingar i Greta inlöst hafver, hvliken Jord Joens släktingar Lars Pedherssons, Skythares arfvingar bortsatt hafva i Pant för en summa Penningar.

Parets barn: Hans, 
Sigrid född ~ 1620, 
Sara (vår ana) gift med Erik Grelsson, 
Hindrick, Anders, fjärdingsman, (vår ana), Kerstin, Brita.

Per JOENSSON

Från Skullersta. Far till Karin Pehrsdotter som avled 1706 i skullersta.

Per ANDERSSON 1579- ?

Född ~ 1579 i Folkja Nora socken. Bonde. Gift med Kerstin. Föräldrar till Erick Persson bonde i Folkja.

Olof JONSSON

Bonde i Greta, Nora socken. Far till Märet Olofsdotter som avled 1701 i Folkja.

Jon PERSSON 1603-1680

Bonde i Allsta, Nora socken. Troligen född där ~1603 och även avliden där 1680. Gift med Elisabeth Olofsdotter från Nordvik, avliden 1695 i Allsta. Föräldrar till Per Jonsson bonde i Berge, Nora socken.

Nils PERSSON

Bonde i Berge, Nora socken, Fänrik. Gift med Kerstin Wargh begravd den 27 juni 1697 i Berge, Nora socken. Hon fick fasta på Berga och Gavvik den 9 oktober 1666 då hon hade löst ut och betalt sina syskon för deras andelar i hus och jord. Föräldrar till Margareta Nilsdotter död ~1727 i Berge, Nora socken.

Per CLEMENTSSON 1588-1675

Född ~ 1588 och avliden ~ 1675 i Salteå, Nora socken. Gift med n.n. Persdotter från Nässom i Bjärtrå socken. Föräldar till Johan Persson död 1716 i Salteå, bonde där.

Christoffer ANDERSSON

Bonde i Salteå, Nora socken. Far till Anders Christoffersson död 1713 i Salteå, Nora socken.

Grel MÅNSSON

Bonde i Hornön, Nora socken. Nämd 1620-1662. Margareta är hans hustru. Kända barn. Erik begravd 15 juli 1688 på Hornön, Nora socken (vår ana), Helena död 1715 Skullersta gift med Elias Clementsson död 1691 i Skullersta, Nora, föräldrar till Margareta Eliae-dotter – anförlust, Malin.

Clement ERSSON ? -1630

Död 1630 i Skullersta. Gift med Karin. Känd son Elias Clementsson död 1691 i Skullersta

12:e generationen räknat från Kerstin Hagström

Anders MÅRTENSSON

Bonde i Greta, Nora Socken under åren 1583 - 1613. Länsman. Gift med hustru som är okänd till namnet, Parets kända barn: Bonden Bertil Andersson (vår ana) och Mårten Andersson, kaplan i Nora.

Anders PERSSON

Bonde i Folkja. Far till Per Andersson född ~1579.

Jon ERSSON
Bonde i Greta. Far till Olof Jonsson bonde i Greta.

Per JONSSON STARK ? -1605

Från Allsta. Död 1605 i Livland. Gift med Anna Månsdotter från Svartnora, Nora socken. Föräldrar till Jon Persson, bonde i Allsta född där 1603.

Olof JONSSON NORTMAN ? -1652

Död 1652 i Nordviken. Bonde och Landbetjänet. Gift i Högsjö med Kristina Danielsdotter från Utansjö i Högsjö socken.

Parets barn: Elisabeth död 1695 i Allsta (vår ana),
Malin, 
Brita, 
Magdalena. 
Sara Nortman död 1706 i Sunne socken, 
Helena död 1696 i Härnösands domkyrko samt 
Martinus Olai Nortman, professor död 8 januari 1684.

Ericus Olai WARGH ? -1658

Han var född i Söderala socken, Vänsätters by, där han hade del i ett hemman, som han år 1638 sålde till befallningsman Johan Eskilsson i Söderhamn. Student den 28 november 1614. Kom till Nora som pastor senast 1627. I 1630 års mantalslängd uppförs han för ett hushåll om 10 personer, 3 större hästkreatur och 23 kor. Vid landstinget den 14 juli 1632 beviljades herr Erik i Nora 30 daler för den stora gästning, han haft vid generalmönstringen, som Måns Mårtensson höll i Ångermanland.

Den 20 december År 1638 hade kyrkoherden Eric Wargh köpt 8 seland i Mäland, Skogs socken, men lagman Clas Nilsson hade ej givit honom dombrev därpå. Lagmannens son Nils Clason skulle skaffa samma brev i dagen eller utfärda ett nytt. Det skedde först den 4 maj 1660.

Genom Kungligt brev den 12 juni 1649 fick kyrkoherden hemmanet Berga med fäbostället Gafvik fritt från kronoutlagor. Natten till den 22 juni 1642 blev Nora prästgård - som kort förut nybyggts - lagt i aska av en förskräcklig vådeld, som även förstörde största delen av Prästgårdens egendom. Noraborna utfärdade den 24 januari 1643 en lista med anhållan om hjälp till Prästgårdens upp-byggande. Listan cirkulerade i Medelpad, Ångermanland och Hälsingland.

Herr Eric Wargh har som Herredagsman undertecknat riksdagsbesluten 1643 och 1649. Han avled i juli 1658.

Från hans tid berättas följande kulturbild: En av kyrkoherdens drängar upptäckte midsommardagen 1649, att det lyste en eld i Nora klockstapel. Vid närmare undersökning befanns, att Marit Theophilidotter, en gammal sockenstugujänta, gjort upp eld under klock-an, för att, som hon uppgav vid rannsakningen, "achta klockan för trollkäringarna, som den natten brukar fara fram, och måste för regns skull hafva eld i klockstapeln sig till trygghet". Hon hade lärt sådant av hustru Elin, men visste ej, om det var på allvar eller skämt. Härför och för annat misstänkt trolldomskuckel blev Marit dömd till livet. Svea Hofrätt var mänskligare och dömde henne till kyrkoplikt och förvisning från landshövdingedömet. Men som hon utan skydd på en främmande ort utan tvivel skulle i elände duka under, fick hon slutligen nåd att i grann-församlingen kvarstanna.

Kyrkoherden Warg hade med sin hustru Margareta barnen: Olof lector i Härnösand, 
Johannes lektor i (Härnösand?) 1668, 
Margareta, 
Kerstin (vår ana), 
Petrus. Utnämnd till Magister. Född 1638, som son av kyrkoherden Erik
Warg i Nora. Student i Uppsala 27 oktober 1658. Efter avlagda prov för filosofisk grad reste han till Tyskland och lär där ha promoverat år 1667. Rektor Scholä i Härnösand 1668, teologie lektor secundus den 19 augusti 1674. Blev medlem av den kommission, som i mars samma år tillsattes att döma över trolldomsväsendet i Norrland. Var 1676 Gymnasierektor och tillika Herredagsman vid årets Riksdag, där han representerade både superintendent och konsistorium. Er-höll Kunglig fullmakt den 26 juni 1677 på Nora pastorat, men avled redan 1678 och torde knappast ha tillträtt där, enär enkan i en skrift till guvenören 1679, vari hon begär ersättning för den lönespann-mål, som hennes man åren 1675 och 1677 lämnat till militären i Jämtland, kallar honom teologi lektor och designerad pastor i Nora.

Han synes ha varit en ovanligt begåvad och dugande man, som skördades i förtid. Han ägde hemmanet Skärsett i Nora, som hans svåger, handlaren Erik Lind fick överta.

och dottern Anna som var gift med komminister Nils Bidenius i Själe-vad och omgift med kyrkoherden Anders Muur i Arnäs.

Clements PEDERSSON

Bonde i Salteå. Far till Per Clementsson född ~ 1588 i Salteå.

För Salteå finns en namnkedja Per Clementsson - Clement Nilsson, Bägge är bönder i Salteå. Möjligen är Per C. far till Clements Pedersson och Clement Nilsson far till Per Clementsson.

Per OLOFSSON

Levde i Nässom, Bjertrå socken. Far till n.n. Persdotter gift med Per Clementsson.

Måns GRELSSON

Bonde i Hornön, Nora socken. Nämd 1620-1662. Margareta är hans hustru. Kända barn: Erik (vår ana), Helen född i Hornö, Nora socken död 1715 Skullersta, Nora. Gift med Elias Clementsson i Skullersta – anförlust, och Malin.

Ericus RAGVALDI

Bygden Härnösands stifts herdaminnen del II sid 293 Nora Nr 10.
Ericus Ragvaldi i Nora (1618-24) var sannorlikt kapellan i Resele innan han hit (Härnösand) kom 1618. Upptages bland de pastorer i Ångemanland, till Hvilka Haqvin Rhezelius dedicerade sin faders psalmbok Kiebordz afsackna, men efter 1624 år en lucka i längder-na hvarför man ej kan se hvilket af de tre följande åren varit hans dödsår. Till kyrkans prydnan gaf han ett altarkläde och en kalk-duk. Hans änka gifte om sig med en Lars Hansson. Barn: Raquel Flodius, kapellan i Skog sedan kyrkoherde i Resele, en dotter.

Änkan som troligen hette Margareta levde 1649. Kända barn: Margareta Ersdotter (vår ana) och Ragvald Erici Flodius.

Bygdèn - Härnösands stifts herdaminnen del III sid 175 Resele.
Ragvald Erici Flodius (1679-1688) född i Tanflo by här i Resele där fadern Ericius Ragvaldi var kommen, sedan kyrkoherde i Nora. Sonen blev student i Upsala 28 maj 1632. Han uppehöll nådåret i Boteå socken V. pastor af afl. Kyrkoherden J. Hernodii änka 1646. Blev följande år kommen till NoraSkog.

Salig Erik Pehrsson i Utnäs var skyldig herr Raguel Flodius 26 daler 20 öre på hans salig faders arf i Tanflo i Resele, hvilka pen-ningar Erik Pehrssons barn kändes på Boteå ting skyldiga att till herr Raphael betala (Adb 20/3 1671)

Han utnämdes till pastor i Resele 1678 och introducerades här i september 15 Söndagen efter trefaldighet af prosten Sternelius som i en skrifvelse till generalguvernören klagade att han af några församlingsbor i orten lidit de så ekti sitt ämbete vid denna för-rättning kyrkoherden Flodius var redan vid sin befodran till åren kommen och syntes aflida 1688.

Gift 1:a gången med Maria Liberia (Skog) gift 2:dra gången med Elisabeth Blix. Salig herr Raguelis efterleverska besvärade sig i oktober 1693 öfver kyrkoherden N.J Berg efterträdaren att hon ej af honom hade fått ur sin änketunna.

14:e generationen räknat från Kerstin Hagström.

Mårten ANDERSSON

Bonde i Greta 1542-1587. V 1587. Endast sonen bonden och länsmannen Anders Mårtensson är känd.

Måns OLOFSSON

Bonde i Svartnora. Far till Anna Månsdotter.

Jon KLASSON

Gift med Malin som avled 1662 i Härnösands domkyrko. Föräldrar till Olof Jonsson Nortman död 1652 i Nordvik, Nora socken.

Daniel ERSSON ? -1639

Anförlust, se släkten i Högsjö med Hemsöadeln.

Grels ANDERSSON

Bonde i Hornön, Nora socken. Nämd 1547-1587. Troligen far till Måns Grelsson på Hornön.

Ragvald KNUTSSON

Nämns i Holm, Resele socken gift med Malin. Endast kyrkoherden Ericus Ragvaldi är känd som deras son.

Olof NILSSON

Bonde i Svartnora. Far till Måns Olofsson bonde i Svartnora, Nora socken.

Erik SJULSSON

Från Utanö i Högsjö socken. Avled där ~ 1701. Kända barn: Daniel Ersson (vår ana), Lars och Israel.

CLEMENT NILSSON

Bonde i Salteå, Nora socken. Far till Per Clementsson.

Knut RAGVALDSSON

Levde i Holm, Resele socken. Gift med Dordi. Hade sonen Ragvald Knutsson.

15:e generationen räknat från Kerstin Hagström.

Sjul ERSSON

Nybyggare i Utanö, Högsjö socken. Far till Erik Sjulsson.
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny