Page 54 - Våra rötter

Till innehåll

Huvudmeny:

Geografiskt > Södermanland
August Reinhold Säflund 1838- ?

Han flyttar 20 år gammal 1855 till Stockholm. Hans vidare öden är ej kända.

Anders Alrik Säflund 1840-1864
Ynglingen A. Alrik Säflund, som sedan han yngre år varit å arbete härstädes och sednare 5 år som svarfvare vid en svarfstol för mindre metallpjeser, är ledit att afflytta den 24 i denna månad. Han är rätt kunnig i inriktningar och svarfning samt har i sitt uppförande varit ärlig och nykter, hvarför han hos en hvar, som hans tjenst behöfva, rekommenderas, Åker St. Bruk den 8 april 1859 Conrad Söderberg

Han flyttar 19 år gammal 1859 till Lilla Mellösa socken. I geografiskt – statistiskt handlexikon öfver Sverige sägs: ”Hellefors i Södermanlands län. Betydligt fidelkommissegendom med hufvudgården belägen i Lilla Mellösa socken. Den stora possessionen, som består av flera mindre gods, omfattar …...... Hellefors bruk, Mekanisk verkstad, …..
Filaren A. Alrik Säflund, som arbetat på Mekaniska verkstaden härstädes sedan våren 1859 blifver, på egen begäran, härifrån ledig den 1 nästa mars, och som han städse uppfört sig nyktert, ärligt och beskedligt, samt villigt och ordentligt fullgjort sitt arbete, så varder han härmed till det bästa rekommenderad. Han är ganska kunnig i fihlning och svarfning. Hellefors St Bruk den 22 feb 1861. J. S. Mörk
Alrik Säflund flyttar hem till Styckebruket i Åker socken.Att förevisaren häraf, Anders Alrik Säflund, som ämnar sig till Stockholm att söka bot för en ryggåkomma, är son af och för närvarande hemmabor hos sina föräldrar, jernsvarfvaren Säflund härstädes, varda härmed på begäran intygadt. Åkers St Bruk den 5 oktober 1861. Conrad Söderbergh, kontorschef.
Köping M W (Mekaniska Werkstad) den 1 november 1861. Filaren Säflund, Westerås lasarett.
Kamreraren Söderberg på Åker har skrivit och bedt mig skicka Säflund präst och arbetsbetyg till Westerås, hvilket jag härmed får fullgöra och om jag kommer till Westerås kan jag besöka Säflund för att höra om jag kan göra något mera. Jag önskar Säflund måtte blifva återställd, då Säflundär välkommen tillbaks i arbete. Namnteckning.
[Kopia till] kamreraren Söderberg i åker.
Filaren Anders A. Säflund har arbetat härstädes från februari månad till september 1861 då han af sjukdom ….. …....
och under dena tid har han utmärkt sig till flit, ärlighet och ordentlighet, hvarför han rekommenderas till det bästa, der han blir - lycklig och kan med återvunnen häla, kan icke arbeta. Köping M. W. Den 2 augusti 1862. Namnteckning.
Att Anders Alrik Säflund som f. n. arbetar vid Köpings Mekaniska verkstad, men sjuk hemmkommit till sina vid Åkers styckebruk bosatte föräldrar är född i Åker den 30 mars 1840 har försvarlig christendomskunskap och god fröjd: det attesteras vid hans afresa till Stockholm för att vid Seraphimerlazarettet söka bot för sin sjukdom. Hvarken Säflund eller hans far ega mer än de genom sitt arbete förtiena, hvilket nämns för en möjlig minskning i afgifterna.
Mariefred och Åker den 6 oktober 1863. Joh. Blomquist v. Pastor.

Hur det gick i Stockholm vet vi ej och ej vart han tar vägen därifrån. Alrik kommer hem till Styckebruket den 24 okto-ber 1863 från Köping. Avlider där den 31 mars 1864, 24 år gammal, av benröta. 1871 den 27 juni förrättades bouppteckning efter Järnsvarfvaren Anders Reinhold Säflund vid Åker St. Bruk som med döden afled den 16 juni samma år och efterlemnade arfvingarna; Änkan Anna Sophia Säflund född Melin, Sonen Carl Gustaf Säflund, myndig.

Anna Sophia Melin avled den 4 november 1876 i Åker socken.
År 1876 den 16 november blef laga bouppteckning anställd efter änkan Anna Sofia Säflund vid Åkers St Bruk som med döden afled den 4 dennes och efterlemnade sonen Carl Gustaf Säflund i Eskilstuna född 1849, myndig, som var närvarande. Boet uppgafs av den aflednes svåger Carl Lindquist i Karlslund som skedde sålunda.

Från Sparbanken i Mariefred 80:-                              Diverse saker                       3:-
Guld och Silver                     25:-                              Säng och Gångkläder          40:-
Koppar                                10:-                              Skulder:
Husgeråd                             14:-                             Begrafningsomkostnader     60:-
Jernpersedlar                        9:75                            Boets behållning               121:75

Att detta bo är rektet uppgifvet sådant det var vid enkans död befans …så med ed styrka som ovan. Namnteckningar

Boet gick under klubban. Auktionen höllts den 5 december 1876 och gav efter avdrag för auktionsavgiften 94:23 att jämföras med boets behållning enligt bouppteckningen 121:75. Givetvis såldes inte allt. Arvingen behöll säkert några minnes- och bruksföremål.
Orienteringsskyltar. Foton LRB.

Den huvudsakliga malmbrytningen skedde under 1800- och 1900-talen fram till upphörandet 1943 Än i dag finns rester kvar av anläggningarna.
Kalkbro. Foto LRB

Kalk bröts på många ställen. I början av 1600-talet påbörjades brytningen i Kalkbro. Masugnarna fylldes inför smältningen med träkol, kalk och malmer varvades. I början kördes eller hissades den losstagna kalken upp. Senare sprängdes en skärnng där kalken trans- porterades ut med häst. Nästan all kalk bröts vinteritd då transporten tll Åkers Styckebruk (hyttan) krävde frusna och snötäckta vägar. Transporten gick längs den gamla sockenvägen från Länna förbi Kullas grav och Mjörtsjöände. Avståndet var c:a 7 kilometer. En kusk beräknades hinna 2 resor på en dag.

Sommartid tillbringade kalkarbetarna i någon av Bredsjönäs eller Skottvångs gruvor. De bodde mest i torpen kring gruvorna och bodde under arbetsveckorna på grund av de långa resorna i förläggningar nära gruvorna och kalkbrottet.

I bilden ovan befinner sig fotografen i själva brottet och blickar ut mot "skärningen" genom kalkberget där malmen forslades ut. Själva brottet är en stor gryta nedsänkt i berget.

Foton från orienteringstavlan vid Kalkbro. Foto LRB.

Sveriges första detektivroman, Stockholmsdetektiven av Prins Pierre (1893) ISBN 13:978-91-976693-0-6 ger en initierad skildring av förhållandena i Eskilstuna och är dessutom en spännande detektivroman väl värd att läsas. 
Till vänster noterades köparens namn och i mitten vad köparen bjudit och fick betala för det köparen hade ropat in.

Köparna verkar mest vara andra än släktingar. Några har gjort flera köp och ropat in föremål som de troligen har behövt i sitt hushåll.

Eriksson i Damstugan – släkting ?

Genom öfwerenskommelse är följande arfskifte upprettat mellan arfvingarna efter aflidne järnsvarfvaren Anders Seflund vid Åkers styckebruk, nemligen enkan Sofia Säflund och sonen Carl Säflund

Med ovarnstående arfsskifte förklarar vi oss nöjda som härmed försäkras af Åkers St Bruk den 18 oktober 1871.
Sofia Säflund Carl Säflund

Änkan Anna Sofia Melin stammar från en sockenskräddaresläkt vars äldste kände förfader kommer från Björklund i Lilla Mellösa socken 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny